Poklicni standard

Naziv:

Mojster polagalec keramičnih oblog/mojstrica polagalka keramičnih oblog

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

24.1.2018

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Mojster polagalec keramičnih oblog/mojstrica polagalka keramičnih oblog (08602340)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije,
 2. zagotavljati kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela in izdelkov ter pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 3. pripraviti material in površino pred polaganjem keramičnih oblog ter oblog iz drugih mineralnih in umetnih snovi,
 4. polagati keramične ploščice, fugirati keramične obloge ter obloge iz drugih mineralnih in umetnih snovi na različne gradbene elemente ob upoštevanju pravil stroke,
 5. izvajati vzdrževalna in sanacijska dela na keramičnih oblogah,
 6. načrtovati in izvajati praktično izobraževanje dijakov in uvajanje novih sodelavcev v podjetju (vsebinsko, metodično, didaktično in tehnično),
 7. samostojno organizirati in voditi sodelavce v svoji poslovni enoti ob upoštevanju predpisov s področja delovnopravne zakonodaje, pravil timskega dela in veščin vodenja,
 8. samostojno komunicirati s sodelavci in poslovnimi partnerji ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 9. celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v svoji poslovni enoti,
 10. nadzorovati procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvajati ukrepe za izboljševanje kakovosti skladno s standardi ter strategijo poslovne enote,
 11. zagotavljati rentabilnost poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami ob upoštevanju zakonitosti poslovnega okolja in predpisov s finančnoekonomskega področja.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizacija lastnega dela in dela skupine
 • pregledovanje podlage in pripravljanje poročila o prevzemu le-te
 • pregledovanje podatkov o izvedbi obloge ter opis del
 • svetovanje pri pravilni izbiri materialov in sistemu polaganja
 • pripravljanje posnetka obstoječega stanja površin
 • preverjanje dokumentacije glede na posnetek in označevanje izhodiščne točke polaganja
 • izdelava izvedbenega načrta za keramične obloge
 • določanje sistema polaganja glede na vrsto podlage, namembnost in lego površine
 • preverjanje lastnosti materialov glede na sistem polaganja, količine materialov in njihovo pripravo
 • poznavanje organizacije gradbišča
 • poznavanje osnov tehničnega risanja
 • poznavanje osnovnih pravil oblikovanja in barvnih sestav
 • poznavanje vrst, lastnosti in uporabe gradbenih materialov
 • poznavanje pomena gradbeništva kot gospodarske panoge
Priprava dela oz. delovnega mesta priprava delovnega mesta
 • izbiranje in pripravljanje ustreznega orodja, strojev in pripomočkov za pripravo površine, obdelave ploščic, polaganje in zapolnitev fug med položenimi ploščicami
 • zagotavljanje transportnih poti
 • zaščita tlakov in drugih izdelkov pred poškodbami, ki lahko nastanejo v času izvajanja del
 • poznavanje in razumevanje tehnične in tehnološke dokumentacije
 • poznavanje pomena stroškov življenjske dobe materialov (Life Cicle Costing), uporabljenih pri delu, in njihov vpliv na trajnost izdelka
 • poznavanje učinka uporabljenih orodij in delovnih sredstev na okolje
Operativna dela priprava podlage za izvedbo keramičnih oblog sten in tlakov, stopnic, balkonov, zahtevnejših gradbenih elementov (stebri, nosilci, korita ...), za polaganje v industrijskih objektih (kislinsko odporne obloge), bazenih in za polaganje mozaika
 • preverjanje podlage: starost, trdnost, vlažnost, ravnost, vodoravnost in vertikalnost, padci, dilatacije, impregnacija, hidroizolacija
 • tesnjenje podlage tik pod keramično oblogo
 • preverjanje višine in naklona ali padca pri tlakih
 • izvajanje manjših popravkov podlage ter ustrezna priprava
 • vgradnja elementov za odprtine, vratca, sifone
 • poznavanje vrst in lastnosti podlag iz različnih materialov
 • poznavanje namena konstrukcijskih dilatacij in dilatacij keramične obloge
 • poznavanje vrst temeljnih premazov glede na lastnosti podlage
priprava materiala za delo
 • pregledovanje ploščic, izločanje poškodovanih in drugače neprimernih
 • pripravljanje veznega materiala po proizvajalčevih navodilih
 • poznavanje vrst, lastnosti in označevanja ploščic in veznega materiala
izvedba keramičnih oblog sten in tlakov, stopnic, balkonov, zahtevnejših gradbenih elementov (stebri, nosilci, korita ...), izvedba keramičnih oblog v industrijskih objektih (kislinsko odporne obloge), obloge v bazenih ter izdelava mozaika
 • zastavljanje obloge in polaganje ploščic v lepilo ali cementno malto skladno z risbami
 • sprotno preverjanje ravnosti, vodoravnosti, vertikalnosti in padcev
 • rezanje, vrtanje in brušenje ploščic (izdelovanje odprtin, izrezov) in profilov
 • vgrajevanje profilov (letvice, pripire, dilatacijski profili …)
 • izdelovanje zaključka oblog
 • pripravljanje zaščite na že položeno oblogo pred poškodbami, ki lahko nastanejo med delom
 • poznavanje načinov obdelave ploščic
fugiranje površine, obložene s keramičnimi ploščicami ter oblogami iz drugih mineralnih in umetnih snovi
 • čiščenje fug: odstranjevanje zagozd in čiščenje odvečnega veznega materiala (lepila) iz fug
 • pripravljanje fugirne mase po proizvajalčevih navodilih
 • zapolnjevanje stikov med ploščicami s fugirno maso
 • obdelovanje in zapolnjevanje dilatacijskih stikov
 • poznavanje postopka čiščenja stikov in časovnega termina čiščenja
zaščita keramičnih oblog
 • zaščititi oblogo pred poškodbami zaradi prezgodnje uporabe in neugodnimi klimatskimi razmerami
 • poznavanje škodljivih vplivov na svežo oblogo
 • poznavanje navodil za čiščenje in vzdrževanje keramične obloge s primernimi zaščitnimi sredstvi
 • poznavanje pravilnih postopkov zaščite oblog in fug
izvedba sanacijskih del keramičnih oblog sten in tlakov, stopnic, balkonov in zahtevnejših gradbenih elementov (stebri, nosilci, korita ...), izvedba sanacijskih del keramičnih oblog v industrijskih objektih (kislinsko odporne obloge) in bazenih ter na mozaikih
 • izpolnjevanje delavniške dokumentacije
 • zarezovanje in izsekavanje poškodovanih keramičnih ploščic ter zamenjava posamezne  obloge ali njenega dela
 • izvajanje popravila fug ter drugih specifičnih in vzdrževalnih del
 • poznavanje raznolikosti vzrokov, ki so privedli do deformacije in sanacije oblog
 • poznavanje zgodovinskega razvoja in pomena keramičnih oblog na objektih stavbne dediščine
obložitev sten, tlakov in ostalih gradbenih elementov s pred- izdelanimi elementi iz drugih mineralnih ali umetnih snovi
 • ustrezno pripravljanje podlage na gradbenih elementih
 • pripravljanje materiala skladno s proizvajalčevimi navodili
 • polaganje ploščic s predizdelanimi elementi iz mineralnih ali umetnih snovi             
 • zapolnjevanje dilatacijskih spojev z elastično tesnilno maso
 • zaščiti obloge pred poškodbami ali drugimi neugodnimi vplivi
 • izvajanje sanacijskih del in menjanje oblog iz mineralnih ali umetnih snovi
 • poznavanje lastnosti in uporabe predizdelanih elementov in drugih mineralnih in umetnih snovi ter pomožnih materialov
 • razumevanje proizvajalčevih navodil in poznavanje posledic njihovega neupoštevanja
 • poznavanje pomena in postopka vzdrževanja in sanacije oblog iz predizdelanih elementov in drugih mineralnih in umetnih snovi
izvedba praktičnega usposabljanja dijakov
 • pripravljanje načrta praktičnega izobraževanja in njegova realizacija
 • seznanjanje dijakov z organizacijo podjetja, s hišnim redom in podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, specifičnimi za posamezno učno mesto
 • spodbujanje samoiniciativnosti in podjetnosti pri delu
 • uporabljanje sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • seznanjanje s šolskim sistemom
 • razumevanje pomena in poznavanje elementov priprave na pedagoško delo
 • poznavanje pedagoških načel
 • izbiranje učne oblike in metode glede na učno situacijo
 • seznanjenje s psihološkimi posebnostmi mladostnika oziroma ciljne skupine
 • prepoznavanje posebnosti in interesov dijakov ter njihovo ustrezno upoštevanje pri organizaciji in izvedbi učenja z delom
 • motiviranje dijakov za delo in učenje
 • poznavanje dijakovih obveznosti in pravic iz učne pogodbe in delovnega razmerja
 • poznavanje sodobnih načinov elektronskega poslovanja
uvedba novih delavcev na delovno mesto
 • seznanjanje  novih delavcev z organizacijo podjetja, s hišnim redom, z režimom dela in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, specifičnimi za posamezno delovno mesto
 • priprava in izvajanje načrta uvajanja novega zaposlenega
 • seznanjanje delavca s tveganji na delovnem mestu z vidika uporabe materialov, tehnologije in organizacije dela
 • določanje dela in naloge za novega delavca
 • glede na potek del sprotno usposabljanje, oziroma usmerjanje na usposabljanje za posamično fazo za izvedbo naloge
 • motiviranje novozaposlenega za delo in učenje
 • poznavanje raznih učnih oblik in metod ter znanje o izbiri najustreznejše glede na učno situacijo
Administrativna dela priprava delovne dokumentacije
 • vodenje zapisnika o prevzemu podlage in izvajanju del
 • pripravljanje zapisnika o primopredaji obloge
 • izdelovanje navodil za čiščenje in vzdrževanje obloge
 • izpolnjevanje in vodenje delovne dokumentacije – gradbeni dnevnik
 • uporabljanje informacijsko-komunikacijske tehnologije in programskih orodij
Komercialna dela izdelava kalkulacije
 • pripravljanje predračuna ali sodelovanje pri njegovi pripravi
 • znanje uporabe standardiziranih popisov del in predizmer za obračun del
 • izdelovanje kalkulacij storitev in porabe materiala in časa skladno z normativi
 • razlikovanje stroškov dela in stroškov uporabljenega materiala
 • znanje določanja stroškov dela
zagotovitev rentabilnosti poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami
 • spremljanje in ocenjevanje tekočega poslovanja v poslovni enoti
 • razumevanje odmika poslovanja enote od načrta
 • skrb za skladno poslovanje z zakonodajo in internimi predpisi ter standardi v svoji poslovni enoti
 • posredovanje poročila vodstvu in strokovnim službam
 • usklajevanje ugotovitev z neposrednim vodjem
 • pripravljanje predlogov za boljše poslovanje
 • obvladovanje načinov izboljševanja produktivnosti in optimiziranja stroškov
 • poznavanje kazalcev poslovne učinkovitosti (produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, likvidnost)
 • poznavanje vrste stroškov in njihov vpliv na poslovanje
 • poznavanje načinov financiranja in ohranjanja tekoče likvidnosti
 • poznavanje analize rezultatov, pridobljenih na osnovi izračunanih parametrov z uporabo statistični metod
 • poznavanje načinov varovanja in zaščite podatkov
 • poznavanje virov uradnih informacij in njihove uporabe
 • planiranje poslovanja poslovne enote in skrb za donosnost le-te
 • seznanjanje s poslovnim okoljem z namenom doseganja visoke učinkovitosti potencialov poslovalnice
 • zvajanje plačilnega prometa
 • upoštevanje zavezujočih predpisov pri delu
 • prepoznavanje tržne priložnosti in sklepanje na osnovi rezultatov tržne raziskave
 • znanje določiti pozicijo podjetja oz. poslovne enote, proizvoda, storitve glede na ostale ponudnike
 • poznavanje metod tržnega komuniciranja in pomena promocije
 • poznavanje vloge in pomena dobrega poslovnega imena podjetja oz. poslovne enote v javnosti
 • znanje branja bilance denarnih tokov, bilance stanja in bilance uspeha, poznavanje njihove vloge in pomena
 • znanje načrtovanja in prikaza potrebnih sredstev in virov za izvedbo posla
 • znanje o kratkoročnem in dolgoročnem finančnem odločanju
 • seznanjen je z davčnim sistemom
 • seznanjen je s pravilniki in predpisi, ki urejujejo poslovanje in trg
 • seznanjen je z viri uradnih informacij in njihovo uporabo
 • izvajanje prodajne strategije podjetja
Vodenje organizacija in vodenje sodelavcev v lastni poslovni enoti
 • vodenje zaposlenih in organiziranje dela v enoti
 • vodenje del na gradbenih objektih skladno z gradbeno zakonodajo
 • načrtovanje dela
 • delegiranje nalog
 • skrb za osebnostni razvoj zaposlenih
 • skrb za usposobljenost zaposlenih s področja njihovega dela in skladno z zakonodajo v sodelovanju z drugimi službami
 • motiviranje in nagrajevanje zaposlenih za delo v sodelovanju z drugimi službami
 • spodbujanje timskega dela
 • kontroliranje opravljenega dela
 • skrb za spoštovanje vrednot družbe in organizacijske kulture
 • skrb za zadovoljstvo zaposlenih
 • ustvarjanje pozitivnega vzdušja, ki je usmerjeno k napredku
 • pri svojem delu upoštevanje poslovne vizije podjetja
 • organiziranje dela sodelavcev glede na frekvenco in naravo dela
 • seznanjenje s pravili organizacije dela in pravili organizacije podjetja
 • znanje poiskati in primerjati ter selekcionirati različne vire informacij
 • sodelovanje pri analiziranju izrabe delovnega časa, kadrovskih in drugih virov
 • usmerjanje sodelavcev k strokovnemu delu
 • skrb za pomanjkljivosti pri delu in dajanje pobude za izobraževanje
 • konstruktivno reševanje konfliktov
 • poznavanje principov vodenja in timskega dela
 • poznavanje različnih načinov in stilov vodenja ter znanje izbire najustreznejšega v dani situaciji
 • znanje realizacije poslovne ideje oziroma priložnosti v praksi
 • razvijanje inovativnosti, ustvarjalnega mišljenja in spretnosti logičnega reševanja problemov
 • nadziranje dela v delovnem okolju
 • z lastnim delom in vedenjem biti vzor sodelavcem
 • poznavanje  procesa dela v delovnem okolju
 • seznanjen je s  predpisi in delovnopravno zakonodajo
 • poznavanje osnovnih motivov za delo
 • poznavanje meril in načinov vrednotenja delovne uspešnosti
 • obvladovanje osnov organizacije dela, dela skupine
 • obvladovanje zakonitosti upravljanja s človeškimi viri
 • obvladovanje metod vodenja in motiviranja
 • obvladovanje metod reševanja konfliktov
 • obvladovanje dejavnikov stresa in metod preprečevanja stresa
 • poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na razvoj osebnosti
 • poznavanje strukture osebnosti in osebnostnih lastnosti
 • poznavanje vsebine pogodbe o zaposlitvi
 • poznavanje delodajalčevih in delavčevih obveznosti in pravic
Nadzor dela nadzor procesa dela v lastni poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvedba ukrepov za izboljševanje kakovosti
 • kontroliranje kakovosti storitev
 • spremljanje razvoja stroke
 • kritično ocenjevanje lastnega dela, učenje na napakah in njihovo popravljanje
 • zagotavljanje opravljanja dela s primerno kakovostjo in v primernem času
 • poznavanje standardov in metod kontrole kakovosti
 • poznavanje gradbenih predpisov in standardov
 • poznavanje osnov zagotavljanja kakovosti blaga in storitve
 • poznavanje postopkov in načinov za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • skrb za lastni razvoj in izobraževanje
 • upoštevanje etičnega kodeksa, če ta obstaja
 • varovanje poslovnih skrivnosti
Zagotavljanje kakovosti kontrola kakovosti in kvantitete dela skladno z normativi in drugimi predpisi
 • uporabljanje delovnih sredstev in materialov skladno s  proizvajalčevimi navodili in tehnično dokumentacijo oziroma projektom
 • vizualno preverjanje kakovosti materialov in elementov pred vgraditvijo
 • preverjanje natančnosti meritev in oznak pred pričetkom del
 • racionalno porabljanje virov (naravni viri, energija, oprema, potrošni material itd.), uporabljenih pri delu
 • razumevanje odnosa med kratkoročnimi in dolgoročnimi koristmi in stroški za materiale in tehnike, uporabljenih pri delu
 • poznavanje metod in pogojev skladiščenja materiala in delovnih sredstev
 • poznavanje pomena estetskega videza izdelka
 • poznavanje normativov in drugih predpisov, povezanih z gradbeništvom
Vzdrževanje in popravila vzdrževanje delovnega prostora ter delovnih sredstev
 • pregledovanje, čiščenje in opravljanje manjših popravil osebnega orodja, strojev in naprav oziroma skrb za njihovo  popravilo
 • vzdrževanje urejenosti delovnega prostora
 • poznavanje osnovnih pravil vzdrževanja strojev in naprav, uporabljenih pri  delu
Komunikacija komunikacija z naročnikom in s strankami
 • komuniciranje s strankami in z naročnikom
 • uporabljanje strokovnega izrazoslovja
 • upoštevanje načel osnovnih etičnih vrednot v poslovnih odnosih in odnosih do strank
 • poznavanje osnov poslovnega komuniciranja
sporazumevanje s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • komuniciranje z neposredno nadrejenimi, vodstvom in ostalimi sodelavci ter podajanje konstruktivne povratne informacije
 • komuniciranje s strokovnimi službami
 • komuniciranje z državnimi in drugimi ustreznimi organi
 • konstruktivno reševanje konfliktov v komunikaciji
 • obvladovanje etike poslovnega komuniciranja in načel uspešne komunikacije
 • obvladovanje ustne in pisne komunikacije v slovenskem jeziku
 • uporabljanje sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • znanje delovanja v skupini pri izvajanju del na objektih
 • poznavanje osnov strokovne terminologije v tujem jeziku
 • ustrezno izvajanje poslovne korespondence
Varovanje zdravja in okolja opravljanje dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja
 • ravnanje skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
 • pri delu uporabljanje osebne varovalne opreme
 • skrb za varovanje svojega zdravja in vseh sodelavcev ter varovanje okolja
 • ločeno zbiranje, sortiranje in odstranjevanje odpadnega materiala
 • poznavanje možne poškodbe pri delu
 • obvladovanje osnov nudenja prve pomoči
vodenje in spremljava izvajanja predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v lastnem delovnem okolju
 • nadzorovanje in spremljanje upoštevanja pravil glede varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti v lastni poslovni enoti
 • nadzorovanje in svetovanje osebju v lastni poslovni enoti  pri uporabi delovnih sredstev in zaščitnih sredstev ter znanje njihove priprave, upoštevajoč varstvo pri delu
 • zagotavljanje upoštevanja sanitarno-higienskih in drugih predpisov
 • zagotavljanje varovanja okolja
 • permanentno pridobivanje in obnavljanje znanja s področij varovanja zdravja in okolja
 • seznanjen je s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu in ekologije
 • seznanjen je s tehnično zakonodajo
 • seznanjen je s higienskimi predpisi in standardi
 • seznanjen je s predpisi o varovanju okolja
 • obvladovanje postopkov in načinov ravnanja z odpadki in embalažo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Slavko Kocuvan, Obrtna zbornica Slovenije
 • Nikola Vučič, Obrtna zbornica Slovenije
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Boštjan Košorok, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.