Katalog

Naziv:

Aromaterapevt/aromaterapevtka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

8.12.2021

Predhodniki:

Aromaterapevt/aromaterapevtka (65242741)

Klasius-P16:

Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Aromaterapevt/aromaterapevtka (0833083011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Aromaterapevt/aromaterapevtka 08330830 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Izobrazba najmanj na ravni SOK 5.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. Način preverjanja

Pisno preverjanje (preverja se teoretična znanja, določena s poklicnim standardom) in
praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Odnos med načini preverjanja

Način preverjanja

Pisno

Praktično z zagovorom

Pisno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom

40 %

60 %

Kandidat najprej opravlja pisno preverjanje. Če doseže najmanj 70 %, napreduje na praktično preverjanje z zagovorom.

Praktično preverjanje z zagovorom

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

načrtovanje in priprava naloge

priprava kandidata na delo (osebna urejenost, higiena)

5

ustreznost načrta aromaterapevtskega tretmaja glede na potrebe stranke

izvedba

priprava delovnega mesta, naprav in pripomočkov ter materiala (urejenost, ustreznost)

60

obvladovanje določenega zaporedja opravil

strokovnost izvedbe razgovora s stranko

pravilna uporaba naprav in pripomočkov

pravilna izbira in uporaba aromaterapevtskih pripravkov

pravilna izbira in izvedba aromaterapevtskih postopkov

ekonomična uporaba aromaterapevtskih pripravkov, materiala, energije, časa

samostojnost pri delu

dokumentacija

celovitost dokumentacijepreglednost dokumentacije

5

strokovna ustreznost dokumentacije

ustni zagovor

predstavitev izvedene aromaterapije ter strokovna utemeljitev uporabljenih aromaterapevtskih pripravkov, postopkov in pripomočkov

30


Izločilna merila:

 • Nepravilna in nestrokovna uporaba eteričnih olj in aromaterapevtskih pripravkov, vključno z neupoštevanjem varne rabe le-teh,
 • neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu,
 • neupoštevanje zdravstveno-higienskih predpisov.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • primeren prostor (čist, s toplo vodo v prostoru in s sanitarijami v bližini)
 • osnovni aromaterapevtski materiali:
 • minimalno 20 različnih eteričnih olj; obvezen nabor 10 olj je: prava sivka, rožmarin kt-1,8-cineol, čajna mirta, poprova meta, limona, bergamotka, sladka pomaranča, pelargonija (katera koli), evkalipt globulus, rdeči bor, (preostali naj bodo izbrani izmed navedenih v poklicnem standardu)
 • minimalno 3 različna rastlinska olja, min. 30 ml (vsaj jojoba, mandelj, olivno),
 • minimalno 3 različni hidrolati min. 50 ml (vsaj vrtnica in sivka, 1 po izboru izvajalca)
 • etanol min. 50 ml)
 • aromaterapevtski pripomočki (za vsakega kandidata):
 • 10 in 100 ml menzura,
 • kapalka,
 • laboratorijska tehtnica natančna na 0,01 g
 • papirnate brisače
 • steklene čaše (10, 50, 100 ml)
 • steklene palčke
 • urno steklo (steklen krožniček)
 • aromaterapevtska embalaža (za vsakega kandidata):
 • minimalno 2 steklenički min. velikosti 10 ml,
 • 2 pokrovčka za navedeni steklenički,
 • 1 razpršilka za navedene stekleničke,
 • 1 aromaterapevtski inhalator
 • pripomočki, ki so potrebni za vzdrževanje higiene (tekoče milo, razkužilo za roke, papirnate brisače, koš za smeti)
 • didaktični pripomočki (anatomske slike kože, notranjih organov, živčnega sistema)
 • računalnik z osnovno pisarniško programsko opremo

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih:


 • ima en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 in pet let delovnih izkušenj s področja aromaterapije in
 • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 področja naravoslovnih ved (fizika, kemija, biologija), medicinskih ved (medicina, farmacija, zdravstvene vede, medicinska biotehnologija) ali kozmetike in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja aromaterapije in
 • tretji član izpolnjuje enega od zgornjih pogojev.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
vodi razgovor s stranko glede izbire in poteka aromaterapije
 • stranki razloži pomen razgovora pred aromaterapijo
 • ugotavlja želje in pričakovanja stranke glede aromaterapije
 • stranki predstavi potek aromaterapije in z njo uskladi načine uporabe eteričnih olj
 • ovrednoti rezultate predhodno izvedene aromaterapije na podlagi razgovora s stranko
 • stranki razloži pomen varne uporabe eteričnih olj v aromaterapiji
 • spoštuje človekovo osebnost (sebe in stranke) in etično ravna do sebe in stranke ob upoštevanju posameznikovih lastnosti
 • ustvarja zaupen odnos s stranko
 • razume načela holističnega pristopa pri obravnavi stranke
 • pozna koncept placeba in noceba in ju zna utemeljiti
 • obvlada strokovno terminologijo
 • obvlada komunikacijske veščine
 • obvlada verbalna in neverbalna pravila komuniciranja s strankami
 • zaveda se pomena strokovnega in prijaznega odnosa do strank za promocijo lastnega dela
 • razume in uporablja splošne psihološke pojme in tehnike, ki so pomembni za vodenje razgovora s stranko
 • skupaj s stranko določi želeni cilj
Na simuliranem primeru izvede pogovor s stranko:
 • vzpostavi primeren prvi stik in komunikacijo z uporabnikom
 • ustvari zaupen odnos z uporabnikom
 • razloži uporabniku pomen razgovora pred aromaterapijo
 • ugotavlja uporabnikove želje in pričakovanja glede aromaterapije
 • opazuje, prepozna in ovrednoti uporabnikove potrebe
 • zbira informacije o zdravstvenem stanju in počutju uporabnikov
 • stranki ponudi storitve aromaterapije in z njo uskladi izvajanje postopkov in metod aromaterapije
 • vodi ciljni razgovor glede na kvarne učinke aromaterapije in kontraindikacije
 • sestavi evidenčni karton o razgovoru s stranko
 • uporablja strokovno terminologijo
 • uporablja sodobno informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja osebno urejenost in higieno
 • upošteva verbalna in neverbalna pravila komuniciranja s strankami ter veščine uspešnega komuniciranja
 • pojasni hierarhijo človekovih potreb v povezavi z izvajanjem aromaterapije
 • opredeli pojme, povezane s stresom, ki so pomembni za izvajanje aromaterapije
 • izkaže zavedanje, da pri opravljanju te dejavnosti ne sme uporabljati zdravil
 • izkaže zavedanje, da eterična olja, ki jih uporablja, niso namenjena zdravljenju, temveč so le podpora za dobro počutje
 • izkaže zavedanje, da sme od postopkov aromaterapije izvajati le dermalni nanos eteričnih olj v primernem nosilnem mediju ter inhalacijo
 • izkaže zavedanje, da so eterična olja kemikalije, ki jih ureja kemijska zakonodaja, razen v posebnih primerih, ko so registrirana kot kozmetični proizvod
 • izkaže zavedanje, da lahko za dermalni nanos uporablja le olja, ki so registrirana kot kozmetični izdelki

izdela načrt aromaterapije glede na strankine želje in potrebe
 • seznani se z zgodovinskim razvojem aromaterapije
 • razume pojem aromaterapije in pozna različne smeri aromaterapije ter omejitve pri izvajanju
 • razloži stranki, da aromaterapija ni nadomestilo za zdravniški pregled
 • izdela načrt aromaterapije glede na strankine želje in potrebe
 • pozna in razume prednosti in slabosti nanosa eteričnih olj na kožo
 • pozna in razume prednosti in slabosti inhalacije
 • seznani se z možnimi neželenimi učinki eteričnih olj in obvlada ustrezne varnostne ukrepe
 • pozna in izvaja različne načine pridobivanja eteričnih olj, hidrolatov, CO2-izvlečkov, absolutov, rastlinskih olj in drugih aromaterapevtskih materialov
 • razume razliko med eteričnim oljem, absolutom in CO2-izvlečkom
 • pozna in razume osnovno zgradbo in delovanje organskih sistemov: kože, dihal, krvožilja, izločal, prebavil, mišično-skeletnega sistema, hormonskega sistema, limfnega sistema, reproduktivnega sistema – s poudarkom na koži, dihalih, krvožilju, živčnem sistemu in čutilih (vohalni sistem):

Koža:
 • pozna zgradbo kože: vrhnjica, usnjica, podkožje, s poudarkom na poznavanju zgradbe vrhnjice in razlikah med posameznimi deli telesa
 • pozna pomen in naloge kože
 • pozna pojem dermalna absorpcija in loči med procesom penetracije, prehajanja in absorpcije
 • pozna smernice in omejitve IFRA zaradi draženja, fototoksičnosti in kritičnih spojin
 • pozna kritične spojine (fototoksičnost, draženje kože, potencialno kancerogene spojine, alergeni)
 • pozna tri glavne neželene učinke eteričnih olj na kožo (draženje, preobčutljivost, fototoksičnost) in ve, kako se jim izogniti
 • pozna osnove delovanja eteričnih olj na kožo
 • pozna definicijo kozmetičnega izdelka po Uredbi o kozmetičnih izdelkih

Dihala:
 • pozna osnovno zgradbo dihal in dihalnih poti
 • razume poti vstopa eteričnih olj v dihala
 • razume, kako eterična olja vplivajo na dihala
Obtočila
 • pozna osnovno zgradbo in funkcije obtočil
 • zaveda se funkcije obtočil kot transportnega sistema različnih snovi, tudi spojin eteričnih olj
 • razume omejitve in vpliv eteričnih olj na obtočila
Čutila: vohalni sistem
 • pozna zgradbo vohalnega sistema: vohalni epitel, vohalne celice, vohalni receptorji, vohalni betič (olfaktorni bulbus), vohalna skorja
 • razume delovanje čutila za voh: kako se informacija, ki jo prinesejo dišavne molekule, pretvori v električni signal, ki potem potuje v različne dele možganov in izzove različne odzive
 • razume povezanost vohalnega sistema z limbičnim sistemom in vpliv vonjev na spomin in čustva
 • razume, da so vonjalne zaznave povezane s spominom in čustvi ter da je dojemanje vonja individualno
 • pozna posledice začasne ali popolne izgube voha
 • zna našteti in razložiti mehanizme delovanja eteričnih olj na psihični ravni: farmakološki, semantični, hedonistični, placebo
Živčevje
 • pozna osnovno zgradbo živčevja (osrednji živčni sistem, periferni živčni sistem) in delitev glede na delovanje: somatsko živčevje in vegetativno živčevje
 • pozna funkcije živčevja
 • pozna glavne živčne prenašalce, ki so pomembni za razumevanje delovanja eteričnih olj
Stres
 • pozna in razume pojem, zaveda se pomena stresa v vsakdanjem življenju, njegovega vpliva na posameznika, na kognitivne funkcije in čustva; prepozna znake in osnovne faze stresa in ustrezno prilagodi aromaterapevtski posvet

Mišično-skeletni sistem
 • pozna osnovno zgradbo mišično-skeletnega sistema
 • pozna funkcije mišično-skeletnega sistema
 • razume, kako eterična olja vplivajo na mišično-skeletni sistem

Izbrane vsebine botanike, kemije in biološke aktivnosti ter pridobivanja eteričnih olj in drugih aromatičnih rastlinskih pripravkov
 • pozna načine pridobivanja in del rastline, vonj, delovanje, priporočen način uporabe, značilne kemijske spojine in omejitve glede varne uporabe za našteta eterična olja: atlaška cedra (Cedrus atlantica), bela jelka (Abies alba), bergamotka (Citrus bergamia), čajna mirta (Melaleuca alternifolia), cimet (list, skorja (Cinnamomum verum)), evkalipt (globulus (Eucalyptus globulus), radiata (Eucalyptus radiata) in druge vrste, ki se uporabljajo v aromaterapiji, grenka pomaranča, neroli, petitgrain (Citrus aurantium var. amara), ilang ilang (Cananga odorata), kadilna bosvelija (Boswellia sp.), laški smilj (Helichrysum italicum), limona (Citrus limon), limonska trava (Cymbopogon citratus), lovor (Laurus nobilis), majaron (Origanum marjorana), mandarina (Citrus reticulata), melisa (Melissa officinalis), meta (poprova (Mentha x piperita), klasasta (Mentha spicata), mirta (Myrtus communis), muškatna kadulja (Salvia sclarea), navadna dobra misel (Origanum vulgare), navadni brin (Juniperus communis), pačuli (Pogostemon cablin), palmarosa (Cymbopogon martini), pelargonija (Pelargonium sp.), prava kamilica (Matricaria chamomilla), rdeči bor (Pinus sylvestris), rimska kamilica (Chamaemelum nobile), rožmarin (KT-1,8-cineol, KT- verbenon, KT-kafra (Salvia rosmarinus, Rosmarinus officinalis), sivka (prava (Lavandula angustifolia), lavandin (Lavandula x intermedia) in druge vrste, ki se uporabljajo v aromaterapiji), sladka pomaranča (Citrus sinensis), timijan (KT-timol, KT-linalol (Thymus vulgaris),vednozelena cipresa (Cupressus sempervirens), vetiver (Chrysopogon zizanioides), vrtnica (Rosa damascena), žajbelj (Salvia officinalis) in jih uporablja
 • razume pojme iz splošne botanike, ki so pomembni za aromaterapijo, kot so osnovne sistematske enote pri rastlinah, ki jih uporabljamo pri eteričnih oljih (rod, vrsta, varieteta, hibrid, klon) in pozna primere za vsako kategorijo
 • pozna strokovna (botanična) imena najpomembnejših aromatičnih rastlin
 • pozna pojem kemotip ter zna navesti primere eteričnih olj, kjer je izbira pravega kemotipa ključna, in pojasni razlike med njimi (sestava olj, delovanje, varnost)
 • razume, da imajo hlapne snovi v rastlinah vlogo zaščite in komunikacije, da jih rastline proizvajajo v različnih delih glede na potrebe in kot odziv na razmere v okolju; pozna vrste, pri katerih je pomembna razlika v sestavi eteričnih olj, pridobljenih iz različnih delov rastline, in zna utemeljiti izbiro eteričnega olja glede na del rastline (cimet, grenki pomarančevec, idr.)
 • razume poti absorpcije in eliminacije eteričnih olj
 • razume kontraindikacije eteričnih olj
 • razume neželene učinke aromaterapije in eteričnih olj
 • prepozna pomen ustrezne kakovosti in pravilnega označevanja eteričnih olj skladno z namembnostjo ter pomembnost spremljajoče dokumentacije (GC/MS, varnostni ukrepi in navodila, varnostni list)
 • razume, da morajo biti na embalaži eteričnega olja zapisane glavne značilnosti, ki v mednarodnih merilih odražajo kakovost in sledljivost eteričnega olja, od katerih vsaj: latinsko ime rastline, kemotip, serijska številka
 • razume pomembnost vpogleda v vse certifikate, ki dokazujejo kakovost in čistost eteričnih olj (fizikalne analize, podatki o vsebnosti pesticidov, GC-analize in varnostni listi) za posamezno serijo
 • pozna namembnost in različne načine registracije za eterična olja in druge aromaterapevtske pripravke (določeno s proizvajalčeve strani: kemikalije, kozmetični izdelki, prehranska dopolnila, medicinski pripomočki …) ter zna našteti nekaj primerov
 • pozna osnovne načine ponarejanja eteričnih olj
 • loči med eteričnimi in parfumskimi olji
 • pozna osnove organske kemije, ki so potrebne za razumevanje osnovne kemije eteričnih olj: atom, enojna in dvojna kovalentna vez; molekule ogljika in vodika: verige, obroči, aromatski ali benzenski obroč; izomeri (strukturni, geometrijski, optični), funkcionalne skupine, hlapnost, polarnost, topnost
 • pozna osnovno razvrstitev spojin, ki so prisotne v eteričnih oljih: terpeni (monoterpeni, seskviterpeni, diterpeni), fenilpropanoidi in druge skupine spojin ter podskupine: alkoholi, aldehidi, ketoni, estri, oksidi, etri, laktoni, kisline
 • razume principe farmakologije, ki so pomembni za aromaterapijo (farmakokinetika, farmakodinamika, toksikologija, terapevtski indeks, terapevtski učinek
 • razume, da sme eterična olja, ki so registrirana kot kemikalije, uporabljati le za razprševanje v prostor in inhalacije
 • razume, da lahko za dermalni nanos uporablja le izdelke, ki so registrirani kot kozmetični izdelek skladno s kozmetično zakonodajo in pri tem upošteva proizvajalčeva navodila
 • absolutno izključena je oralna, rektalna in vaginalna uporaba, razen ko gre za končne izdelke, ki so v te namene registrirani (prehranska dopolnila, medicinski pripomočki …) in se jih uporablja po proizvajalčevih navodilih
 • razume posebnosti in pomen aromaterapije za različne ciljne skupine (starostniki, nosečnice, dojenčki, otroci, epileptiki, osebe z občutljivo kožo, osebe s kožnimi težavami, astmatiki)

Obvlada praktične veščine:
 • prilagodi koncentracijo eteričnih olj glede na posameznika
 • pozna ustrezno koncentracijo eteričnih olj glede na površino in del telesa, na katerega se izdelek nanaša
 • pozna priporočeno koncentracijo eteričnih olj za izdelavo posameznih pripravkov
 • razume, da se število kapljic v gramu razlikuje glede na posamezno eterično olje
 • ve, koliko kapljic v povprečju vsebuje gram eteričnega olja
 • izbere primeren nosilni medij
 • izdela masažno olje, mazilo, oblogo, kopel, razpršilo za telo
 • pozna pravilno doziranje eteričnih olj v prostoru in zna izdelati razpršilo za prostor
 • izdela pripravke za suho inhalacijo (inhalator, robček) in parno inhalacijo
 • pozna lastnosti eteričnih olj in topnost, kar upošteva pri izdelavi aromaterapevtskih izdelkov
 • pozna primerno embalažo za hranjenje aromaterapevtskih izdelkov
 • zna določiti rok uporabe aromaterapevtskih izdelkov
 • pozna ostale materiale, ki jih uporabljamo za izdelavo aromaterapevtskih izdelkov (hidrolate, CO2-izvlečke, rastlinska olja in masla, macerate, tinkture, alkohol, solubilizatorje)
 • pozna načine pridobivanja rastlinskih olj, ki se uporabljajo v aromaterapiji
 • pozna glavne lastnosti rastlinskih olj, ki se uporabljajo v aromaterapiji, in načine uporabe
 • razume pomen uporabe antioksidantov v rastlinskih oljih
 • pozna postopek izdelave maceratov
 • pozna osnovno sestavo hidrolatov
 • pozna glavne lastnosti in načine uporabe hidrolatov
 • se zaveda mikrobiološke oporečnosti hidrolatov in ve, kako jih konzervirati
 • se zaveda odgovornosti izvajanja aromaterapije
Izdela načrt aromaterapevtskega tretmaja:
 • pisno predstavi uporabnikove težave
 • pisno predstavi izbor in količine aromaterapevtskih pripravkov, ki jih bo uporabil
 • pisno opredeli postopek priprave aromaterapevtskih pripravkov
 • pisno opredeli postopek uporabe - nanosa aromaterapevtskih pripravkov
 • izdela pisno kalkulacijo stroškov načrtovane storitve
 • pri pripravi načrta upošteva navodila za varno delo in veljavne regulative
 • pri pripravi načrta upošteva racionalno rabo energije, materiala in časa
 • pri pripravi načrta upošteva uporabnikove potrebe in želje
 • pri pripravi načrta upošteva strokovna načela uporabe aromaterapevtskih pripravkov
 • predstavi načrt aromaterapevtskega tretmaja pred komisijo
 • pojasni zgradbo in delovanje telesnih sistemov ter vpliv aromaterapije oz. eteričnih olj nanje
 • pojasni pojme iz splošne botanike, kemije in farmakologije, ki so pomembni za aromaterapijo
 • pojasni delovanje in vpliv delovanja naštetih eteričnih olj
 • izkaže zavedanje, da je za dermalni nanos potrebno eterična olja redčiti v nosilnem mediju
 • utemelji izbiro nosilnega medija
 • utemelji izbiro koncentracije posameznega eteričnega olja ter mešanice kot celote
 • izkaže zavedanje, da sme eterična olja uporabljati le za nanos na kožo (v nosilnem mediju) ter za inhalacijo; absolutno izključena je peroralna, rektalna ali vaginalna uporaba
 • zaveda se, da imajo snovi različne sposobnosti penetracije v kožo glede na njihovo velikost in polarnost
 • pojasni regulatorne omejitve pri uporabi eteričnih olj
 • izkaže zavedanje, da so lahko eterična olja registrirana kot kemikalije ali priglašena kot kozmetični izdelek
 • izkaže zavedanje, da imajo eterična olja, ki so priglašena kot kozmetični izdelek, proizvajalčevo navodilo za uporabo
 • izkaže zavedanje, da sme za dermalni nanos uporabljati le eterična olja, ki so registrirana kot kozmetični izdelek
 • izkaže zavedanje, da morajo eterična olja (če niso priglašena kot kozmetični izdelek) imeti varnostni list, ker se uvrščajo med kemikalije
 • pojasni varnostne ukrepe pri ravnanju z eteričnimi olji
 • prepozna hiperreaktivno in občutljivo kožo in izkaže zavedanje, da v takih primerih uporaba eteričnih olj ni primerna oz. zaželena
 • zna pojasniti vplive na kakovost eteričnih olj ter pravilno ravnanje z njimi
Pisno preverjanje:
 • osnovna zgradba in delovanje organskih sistemov: kože, dihal, krvožilja, izločal, prebavil, mišično-skeletnega sistema, hormonskega sistema, limfnega sistema, reproduktivnega sistema s poudarkom na koži, dihalih, krvožilju, živčnem sistemu in čutilih (vohalni sistem)
 • osnove organske kemije, ki so uporabne v aromaterapiji (polarnost, hlapnost, topnost, vrste organskih spojin)
 • osnove botanike in pomen hlapnih snovi pri rastlinah
 • pridobivanje in sestava eteričnih olj, absolutov in CO2-izvlečkov, hidrolatov, destilacija
 • osnove in principi farmakologije, ki so pomembni za aromaterapijo
 • pomen simbolov in navedb na deklaraciji ali spremljevalni dokumentaciji aromaterapevtskih materialov in pripravkov
 • varnost, delovanje in uporaba eteričnih olj in drugih pripravkov v aromaterapiji
pripravi stranko na aromaterapijo
 • razloži stranki potek aromaterapije z uporabo strokovne terminologije
 • seznani stranko s potekom svojega dela z uporabljenimi pripomočki ter aromaterapevtskimi pripravki, ki jih bo uporabil
 • ustvarja zaupen odnos s stranko
 • obvlada pravilno zaporedje delovnih postopkov in razume njihov pomen za kakovostno izvajanje aromaterapije
 • obvlada komunikacijske veščine
 • spremlja počutje stranke, je pozoren na motnje njenega vedenja
Na simuliranem primeru pripravi stranko na aromaterapijo:
 • zagotavlja osebno urejenost in higieno
 • zagotavlja urejenost in čistočo prostora za izvedbo aromaterapije
 • pojasni potek aromaterapije
 • predstavi izbor aromaterapevtskih pripravkov ter njihovo delovanje na organizem
 • pojasni postopke aromaterapije in predstavi uporabljene pripomočke
 • upošteva strokovna načela uporabe aromaterapevtskih pripravkov
 • upošteva verbalna in neverbalna pravila komuniciranja s strankami ter veščine uspešne komunikacije
izvaja aromaterapijo
 • izvaja aromaterapijo skladno z načrtom in s strokovnimi načeli aromaterapije
 • obvlada naslednja znanja in postopke izvajanja aromaterapije skladno z veljavnimi predpisi ter uredbami:
  • različni načini razprševanja eteričnih olj v prostor ter varnostne omejitve
  • različni načini inhalacije eteričnih olj ter varnostne omejitve
  • različni načini uporabe aromaterapevtskih izdelkov, ki vsebujejo eterična olja ter varnostne omejitve
  • obvlada pravilno zaporedje delovnih postopkov in njihov pomen za kakovostno izvajanje aromaterapije
  • zaveda se, da lahko eterična olja uporablja le za dermalni nanos ter inhalacijo in tudi stranki svetuje le tovrstna načina uporabe

 • spremlja počutje stranke in po potrebi prilagaja izvajanje aromaterapije
 • zaveda se omejitev pri izvajanju aromaterapije
 • zaveda se odgovornosti izvajanja aromaterapije
 • pozna zakonitosti skladnega delovanja eteričnih olj na fizični in čustveni ravni
 • je pozoren na znake negativnih učinkov aromaterapije (alergije, iritacije …) in nanje ustrezno reagira
Na simuliranem primeru izvede aromaterapijo:
 • zagotavlja osebno urejenost in higieno
 • zagotavlja urejenost in čistočo prostora za izvedbo aromaterapije
 • strokovno izvaja postopek aromaterapije z uporabo ustreznih pripravkov
 • upošteva načrt aromaterapevtskega tretmaja
 • izvedbo aromaterapije prilagaja uporabnikovemu odzivu
 • upošteva verbalna in neverbalna pravila komuniciranja s strankami ter veščine uspešne komunikacije
 • obračuna izvedeno storitev
 • pojasni zgradbo in delovanje telesnih sistemov ter vpliv aromaterapije oz. eteričnih olj nanje
 • pojasni delovanje in vpliv delovanja naštetih eteričnih olj
 • izkaže zavedanje, da eterična olja, ki jih uporablja, niso namenjena zdravljenju temveč so le podpora za dobro počutje
 • izkaže zavedanje, da stranki ne sme pripraviti pripravkov za domačo dermalno uporabo (razen če je končni izdelek priglašen kot kozmetični proizvod), lahko pa svetuje glede tega
 • izkaže zavedanje, da stranki ne sme pripraviti pripravkov za inhalacijo,  lahko pa svetuje glede tega
 • izkaže zavedanje, da za dermalni nanos lahko uporablja le eterična olja oz. absolute, ki so priglašeni kot kozmetični izdelek, skladno s proizvajalčevimi navodili
svetuje stranki o aromaterapiji
 • svetuje stranki in jo poučuje o uporabi eteričnih olj, rastlinskih olj absolutov in hidrolatov
 • svetuje stranki in jo poučuje o formulacijah z eteričnimi olji, rastlinskimi olji, absoluti in s hidrolati
 • svetuje stranki in jo poučuje o izdelavi aromaterapevtskih pripravkov
 • razume pomen aromaterapije v masaži in velnesu
 • razume pomen individualnega pristopa k stranki
 • poučuje o varni uporabi eteričnih olj
 • spoštuje človekovo osebnost (sebe in stranke) in etično ravna do sebe in stranke ob upoštevanju posameznikovih lastnosti
 • ustvarja zaupen odnos s stranko
Na simuliranem primeru svetuje stranki:
 • glede izbire aromaterapevtskih pripravkov, količine in načina pravilne uporabe
 • upošteva želje in potrebe stranke
 • upošteva načrt aromaterapevtskega tretmaja in pri tem uporablja strokovno terminologijo
 • upošteva verbalna in neverbalna pravila komuniciranja s strankami ter veščine uspešnega komuniciranja
 • predstavi in pojasni izbor svetovanih aromaterapevtskih pripravkov in postopkov pred komisijo
 • upošteva verbalna in neverbalna pravila komuniciranja s strankami ter veščine uspešnega komuniciranja
 • pojasni hierarhijo človekovih potreb v povezavi z izvajanjem aromaterapije
 • opredeli pojme, povezane s stresom, ki so pomembni za izvajanje aromaterapije
 • izkaže zavedanje, da eterična olja, ki jih uporablja, niso namenjena zdravljenju, temveč so le podpora za dobro počutje
12. Literatura, strokovno gradivo

VELJAVNI PREDPISI
 • Pravilnik o minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti.
 • Uredba (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih.
 • Uredba (ES) Evropskega Parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi.
 • Uredba (ES) Evropskega Parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH).

DRUGO
 • Bukovec, N., Dolenc, D., Šket, B. (2010). Kemija za gimnazije 2, DZS, Ljubljana.
 • Dolinar, M., Cunk-Manić, V. in Tarman Šmit, I. (2019). Anatomija in fiziologija človeka: učbenik za programe Zdravstvena nega, Farmacevtski tehnik, Zobotehnik, Kozmetični tehnik in Tehnik laboratorijske biomedicine. Podsmreka, Pipinova knjiga.
 • Kočevar Glavač, N., Janeš, D. (2015). Sodobna kozmetika, sestavine naravnega izvora. Velenje, Širimo dobro besedo.
 • Kreft, S., Kočevar Glavač, N. (2013). Sodobna fitoterapija – z dokazi podprta uporaba zdravilnih rastlin. 2. dopolnjena izdaja.. Ljubljana, Slovensko farmacevtsko društvo.
 • Predin, R. (2019). Koža in bolezni kože. Ljubljana, Grafenauer založba, d.o.o.
 • Predpisi s področja minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti.
 • Price, S., Price, L., Price, P. (2021). Aromatherapy for Health Professionals Revised Reprint 5th Edition. Elsevier.
 • doc. dr. Ahčan, U., mag. Slabe, D., Šutanovac, R. (2008). Priročnik za prvo pomoč na delovnem mestu. Ljubljana, Rdeči križ.
 • Purchon, N., Cantele. L. (2014). The complete aromatherapy & essential handbook for everyday wellness. Robert Rose Inc.
 • Rhind, J. P. (2013). Fragrance and Wellbeing: Plant Aromatics and Their Influence on the Psyche. Singing Dragon.
 • Rhind, J. P. (2015). Aromatherapeutic Blending: Essential Oils in Synergy. Singing Dragon.
 • Rhind, J. P. (2019). Essential Oils Third Edition: A Comprehensive Handbook for Aromatic Therapy. Singing Dragon.
 • Svoljšak Mežnaršič, I. (2011). Splošna kozmetologija. Ljubljana, DZS, d.d.
 • Svoljšak Mežnaršič, I. (2015). Kozmetični izdelki. Ljubljana, Grafenauer Založba, d.o.o.
 • Špiranec Maurer, N. (2015). Aromaterapija: Dišeči portreti. Izola, Vita Založba – Desk, d.o.o.
 • Tisserand, R, Young, R. (2014). Essential Oil Safety: A Guide for Health Care Professionals 2nd Edition. Edinburgh: Churchill Livingstone.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
 • Ana Marija Ličina, Aroma Atelier, Ljubljana
 • Ester Fabiani, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Ljubljana
 • Inka P. Gerkšič, Naravni kotiček, Ljubljana
 • Katja Žmitek, Visoka šola za storitve, Ljubljana
 • Mark Stanojevič, Bisafe, d.o.o, Ljubljana
 • Melani Kovač, Aromainštitut, Ljubljana
 • Mihael Kovač, Favn, d.o.o., Ljubljana
 • Nina Medved, Magnolija, Ljubljana
 • Petra Mrhar, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Petra Ratajc, Društvo aromaterapevtov Slovenije, Ljubljana
 • Vesna R. Kralj, Šola aromaterapije, Ljubljana
 • Željko Radmanovič, Higeja, d.o.o., Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.