Poklicni standard

Naziv:

Izdelovalec/izdelovalka programske opreme

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

7.10.2021

Predhodniki:

Programer/programerka (88725230)

Klasius-P16:

Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Izdelovalec/izdelovalka programske opreme (08310830)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:
 • uporabljati strojno in programsko opremo ter storitve, ki jih potrebuje pri svojem delu
 • spremljati novosti v stroki ter se vseživljenjsko učiti o novih tehnologijah in razvoju programske opreme, še posebej na področju odprtokodnih rešitev
 • prenesti znanje programiranja iz znanega na neznan programski jezik oziroma okolje
 • sodelovati pri pripravi tehnične dokumentacije in delovnega načrta skladno s strokovnimi standardi ter načeli racionalne rabe človeških in materialnih virov ter skladno s tem načrtovati svoje delo
 • delovati v timu in dokumentirati opravljeno delo tima
 • pri delu upoštevati varnostne in okolijske standarde
 • slediti vrednotam podjetja, uporabljati dobre poslovne običaje, delovati etično in skladno s trajnostnim razvojem družbe
 • gospodarno/trajnostno ravnati z odpadki in razumeti ekonomske in okolijske učinke recikliranja odpadkov
 • testirati delovanje razvite programske opreme
 • nameščati, upravljati in vzdrževati razvito programsko opremo
 • nuditi pomoč uporabnikom pri delu in odpravljanju težav s programsko opremo
 • sodelovati pri načrtovanju in zagotavljanju varnosti pri delovanju razvite programske opreme
 • sprejemati in predajati informacije o delu, o delovnem postopku ter stanju in pomanjkljivostih razvite programske opreme


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sprejema in pregleda tehnično dokumentacijo in delovni načrt in skladno z njim načrtuje svoje delo ali delo manjše skupine
 • pozna principe organizacije dela
 • sprejme pisna in ustna navodila za delo ter skladno z njimi načrtuje svoje delo in delo manjše skupine
 • oceni čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi normativov
 • načrtuje lastne aktivnosti glede na potrebe uporabnikov
 • zagotavlja ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • analizira opravljeno lastno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kakovosti opravljenega dela
 • izdeluje in uporablja delovno-tehnično dokumentacijo
 • samostojno ovrednoti informacije (tehnična navodila oz. dokumentacija, ogledi)
 • išče priložnosti za inovacije in drugačne pristope k reševanju problemov
 • kritično ocenjuje svoje delo, se na napakah uči in jih popravlja

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in orodja za delo
 • pripravi načrt svojega dela
 • izbere ustrezno strojno in programsko opremo ter potrebno orodje
 • ergonomsko oblikuje in prilagodi svoje delovno mesto
Operativna dela uporablja informacijsko- komunikacijsko opremo in storitve za potrebe izdelave programske opreme ter sledi razvoju računalništva in informatike
 • pozna računalniške komponente in njihov namen
 • uporabi virtualizacijo opreme in storitev (Docker, VirtualBox ...)
 • postavi manjše fiksno ali brezžično omrežje ter pozna vlogo komponent omrežja (stikala, usmerjevalniki, prehodi ...)
 • uporablja različno omrežno opremo, primerja različne protokole in storitve (Ethernet, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP(S), IMAP(S), LDAP, DNS, DHCP ...)
 • upošteva varnostne ukrepe pri delovanju in dostopu do informacijsko-komunikacijske opreme in storitev (AAA, glede na lokacijo naprave – zunanja/notranja, varno shranjevanje podatkov, varnost v komunikaciji)
 • uporabi različne storitve v oblaku (XaaS)
 • pozna elemente kibernetske varnosti: zagotavljanje celovitosti (integriteta) in zakrivanje (šifriranje) informacij ter napadi (socialni inženiring, virusi, trojanski konji, izraba varnostnih lukenj in napak ...)
 • sledi splošni strokovni literaturi (Slo-Tech, IEEE Spectrum, Communication ACM, spletni časopisi, ...)

spremlja metodologijo in tehnologijo razvoja programske opreme
 • sledi razvoju razvoja programske opreme na izbranem področju (agilni razvoj, scrum ...)
 • sledi in uporablja strokovno literaturo
 • sledi razvoju orodij in storitev, ki se uporabljajo pri razvoju programske opreme
 • pozna in sledi standardom za izdelavo programske opreme za uporabnike s posebnimi potrebami (Web Accessibility Initiative ...)
 • aktivno sodeluje na portalih, namenjenih širjenju znanja (Stack Overflow …)
 • sledi odprtokodnim rešitvam in orodjem


daje predloge na svojem področju v timu pri analizi zahtev uporabnika/naročnika za izdelavo programske opreme
 • daje predloge naročnikom pri prepoznavanju idejne zasnove projekta, ciljev in možnih rešitev
 • daje predloge na svojem področju v timu pri oblikovanju specifikacij (uporabniške zgodbe)
 • daje predloge na svojem področju v timu pri verifikaciji specifikacij skladno s tehničnimi možnostmi
daje predloge na svojem področju v timu pri načrtovanju razvoja rešitve
 • daje predloge na svojem področju v timu pri pripravi predlogov operativnih in terminskih načrtov izvajanja projektov ali posameznih faz
 • daje predloge na svojem področju v timu pri izdelavi načrta za izdelavo novih ter posodabljanja obstoječih programskih rešitev
 • daje predloge na svojem področju v timu pri izbiri ustreznega razvojnega okolja (upravljanje različic, razvojna orodja ...)
daje predloge na svojem področju v timu pri načrtovanju razvoja programske opreme

 • pridobi ustrezne informacije za izdelavo oz. posodobitev (enostavnejših) programskih rešitev
 • daje predloge na svojem področju v timu pri izdelavi osnovne arhitekture programske rešitve
 • daje predloge na svojem področju v timu pri izbiri ustrezne tehnologije glede na dani primer (programski jezik, podatkovno bazo, storitve, strojno opremo ...)


razvija programsko opremo
 • programira v vsaj enem splošnonamenskem programskem jeziku (Java, Python, javascript, C++, C# ...)
 • razvija programsko opremo na različnih platformah (namizne, spletne, mobilne, vgradne…)
 • uporablja orodja za razvoj programske opreme (razhroščevalnik …)
 • upošteva specifikacije, jih usklajuje z možnostmi tehničnih rešitev in predlaga spremembe ter pripravi predloge izboljšav
 • razume in udejanji zapisane specifikacije
 • glede na specifikacije izdela programske module oziroma aplikacije v izbranem programskem jeziku
 • poveže programsko rešitev ter neodvisne storitve in tehnologije (oblačne storitve, moduli za varovanje podatkov, zaščita osebnih podatkov ...)
 • uporablja podatkovno bazo (pozna osnove SQL in NoSQL podatkovnih baz, uporablja poizvedovalne jezike, upravlja s podatkovno bazo)
 • pozna strukture za razvoj vmesnikov (JSON, XML, HTML, CSS ...)
 • upošteva posebnosti programskega jezika za zagotavljanje varnosti pri izvajanju programa
 • oceni učinkovitost programske rešitve glede na izbrane kriterije (čas, sistemski viri, energija ...) in predlaga izboljšave
 • razhroščuje razvito programsko opremo in uporabljati orodja za iskanje ozkih grl pri izvajanju programske opreme in iskanje ranljivosti v programski kodi
 • daje predloge na svojem področju pri optimizaciji razvite programske rešitve
 • uporablja orodja za javljanje in odpravo napak
 • izdela tehnično in uporabniško dokumentacijo programske rešitve
 • razvija programsko opremo skladno z izbrano metodologijo
testira razvito programsko opremo

 • daje predloge na svojem področju pri pripravi načrta testiranja
 • za pripravljene testne podatke napiše ustrezne teste
 • izvaja preverjanje razvitih programskih rešitev in ovrednoti rezultate
 • dokumentira rezultate, predlaga izboljšave in nove teste
namešča in uvaja razvite programske rešitve
 • pripravi predloge izobraževanja in usposabljanja za uporabnike razvite programske opreme in ga izvede
 • namešča in pomaga stranki pri nameščanju razvite programske opreme
vzdržuje razvite programske rešitve
 • posodablja razvito programsko opremo (zastarele storitve, verzije, razvojna orodja ...)
 • obvešča uporabnike o stanju programske rešitve (redno posodabljanje ...), predlaga ukrepe in potrebne nadgradnje
 • nudi pomoč uporabnikom razvite programske opreme (prva in druga raven podpore)

Komercialna dela izdeluje kalkulacije izdelkov in storitev
 • pozna različne vrste kalkulacij
 • pozna strukturo lastne in prodajne cene proizvodov in storitev
 • pozna normative za porabo časa in materiala
 • obračuna stroške, ki sestavljajo lastno ceno proizvodov in storitev
 • izračuna prodajno ceno in pripravi račun
 • pripravlja ponudbe za naročnika (izdeluje kalkulacije cene storitve ali izdelka, stroške uvajanja in vzdrževanja …)
 • daje predloge na svojem področju in v okviru svojih pristojnosti pri analizi konkurenčnosti
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
nabavlja in shranjuje material in izdelke
 • oceni potrebe po nabavi materiala in izdelkov
 • daje predloge na svojem področju pri izbiri materiala in izdelkov
 • naroča material in izdelke
 • skladišči material in izdelke skladno s pravili
 • uporablja sistem označevanja in iskanja skladiščenih materialov in izdelkov
 • vodi zaloge in poroča o stanju zalog
Administrativna dela vodi evidence, delovno dokumentacijo in pripravo poročil
 • razume pomen vodenja dokumentacije (npr.: pogodba o delu, vodenje evidence prisotnosti, sodelovanje pri inventuri, potni nalogi, nakup v delodajalčevem imenu ...)
 • uporablja računalnik in programsko opremo za vnos podatkov, obdelavo besedil, preglednice in elektronsko komunikacijo
 • ažurno, natančno, sistematično in namensko spremlja in vpisuje podatke v evidence skladno s pravili (katere evidence, je odvisno od delovnega mesta)
 • pripravlja dnevna in druga poročila
 • arhivira dokumente v fizični in/ali elektronski obliki

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • pozna in razume temeljna načela kakovostnega dela
 • pozna sisteme zagotavljanja in vodenja kakovosti ter elemente poslovne odličnosti (npr. ISO 9001 …)
 • sodeluje in daje predloge v okviru svojih pristojnosti v procesih internega zagotavljanja kakovosti izdelkov in/ali storitev
 • nenehno kontrolira in izboljšuje lastno delo skladno z določenimi predpisi in standardi kakovosti (če obstajajo)
 • kontrolira delovanje procesov in naprav
 • izvaja kontrolne in merilne postopke
 • preverja, ali so končni izdelki in/ali storitve skladni s predpisanimi standardi
 • racionalno uporablja vire, ki jih potrebuje pri delu
 • izvaja dela skladno s tehničnimi, tehnološkimi in terminskimi navodili
 • uporablja metode za pridobivanje in uporabo informacij o zadovoljstvu uporabnikov glede kakovosti izdelkov/storitev
 • ugotavlja napake in sodeluje pri ugotavljanju vzrokov
 • vzdržuje pripomočke in naprave, ki jih potrebujejo za kakovostno izvedbo svojega dela
 • sproti poroča o napredku in morebitnih težavah (uporaba orodij za podporo delovnega procesa)
 • pozna in upošteva etična merila
Komunikacija komunicira z nadrejenimi, s sodelavci in strankami

 • pozna načela timskega dela
 • vzpostavlja sodelovalni odnos z nadrejenimi in s sodelavci
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in z nadrejenimi
 • pozna komunikacijsko shemo podjetja (poišče ustreznega sogovornika ...)
 • pisno in ustno komunicira o izvajanju del z naročnikom, vodjo projekta in s sodelavci pri projektu
 • komunicira z drugimi s pomočjo uporabe digitalnih orodij in aplikacij (digitalna pismenost)
 • izbere primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog v (uporaba orodij za prijavo napak, e-pošta, telefonski ali video klic, uradni dopis …)
 • podaja konstruktivne povratne informacije sodelavcem in nadrejenim
 • opiše problem in utemelji predlagano rešitev
 • sprejema in predaja informacije in navodila o delu
 • pridobiva dodatne potrebne podatke od sodelavcev v zvezi z evidentiranimi problemi ter z njimi izmenjuje izkušnje
 • spoštuje pravila poštenega poslovnega odnosa
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja in ravna skladno s poslovnim bontonom
 • komunicira v slovenskem in tujem jeziku (uporablja strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku)
 • obvlada in uporablja strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku pri komunikaciji s sodelavci znotraj in zunaj organizacije ter s poslovnimi partnerji
 • pozna osnove etike in bontona komuniciranja pri delu v skupini in s strankami, z uporabniki,  s ponudniki, proizvajalci …)
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • pozna zakonodajo oz. predpise s področja varovanja zdravja in okolja ter dolžnosti in pravice, povezane z njimi
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč in ravnanje ob nesrečah
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti
 • uporablja osebno varovalno opremo
 • izbere delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva in jih pravilno uporabi
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke skladno s predpisi o varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Vera Suhadolnik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Boštjan Vlaovič, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
 • Matej Črepinšek, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
 • Iztok Humar, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 • Andrej Brodnik, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Andrej Krajnc, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija elektronikov in mehatronikov, Ljubljana
 • Aleksandar Lazarević, Računalniško svetovanje in izobraževanje, Aleksandar Lazarević, s.p., Mengeš
 • Andreja Smole, CosyLab, d.o.o., Ljubljana
 • Dare Stojan, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.