Poklicni standard

Naziv:

Elektro častnik/častnica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

19.5.2015

Predhodniki:

Klasius-P16:

Elektronika in avtomatizacija (0714)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Elektro častnik/častnica (08305480)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 • načrtovati, pripraviti in kontrolira lastno delo ter delo skupine
 • racionalno rabiti energijo, material in čas
 • nadzirati delovanje električnih, elektronskih in krmilnih sistemov
 • nadzirati delovanje sistemov za avtomatsko upravljanje pogonskih in pomožnih strojev
 • upravljati delovanje generatorjev in električnih razvodnih sistemov
 • upravljati in vzdrževati elektroenergetske sisteme nad 1000 volti
 • upravljati z računalniki in računalniškimi mrežami na ladjah
 • uporabljati ročna orodja ter električno in elektronsko merilno opremo za iskanje napak, vzdrževalna dela in popravila
 • vzdrževati in popravljati električno in elektronsko opremo
 • vzdrževati in popravljati sisteme za avtomatizacijo in nadzor glavnega in pomožnih strojev
 • vzdrževati in popravljati navigacijsko opremo na mostu in sisteme za ladijsko komunikacijo
 • vzdrževati in popravljati električne, elektronske in krmilne sisteme naprav na krovu in naprav za ravnanje s tovorom
 • vzdrževati in popravljati krmilne in varnostne sisteme hotelskih naprav
 • uporabljati ladijsko strokovno terminologijo v slovenskem in angleškem jeziku ter komunicirati s pomočjo sredstev ladijske komunikacije
 • zagotavljati kakovost svojega dela in dela drugih v skladu s pomorskimi predpisi ter prenašati strokovna znanja na nove sodelavce
 • zagotavljati lastno varnost ter spremljati in nadzorovati izpolnjevanje predpisov in ukrepov za zagotovitev varnosti človeških življenj na morju ter varstva morskega okolja
 • Izvajati medicinsko prvo pomoč na ladji

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo in delo skupine
 • načrtuje in organizira lastno delo in delo skupine
 • daje delovna navodila podrejenim na ladji
 • analizira opravljeno delo podrejene posadke
 • optimizira človeške vire, delovna sredstva in sredstva za delo na ladji

 • pozna metode organizacije in načrtovanja aktivnosti osebja na ladji
 • pozna pravila ter standarde organizacije dela na ladji
 • zna upravljati in uporabljati ustrezna informacijsko-komunikacijska orodja za potrebe lastnega dela in dela drugih
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi pripomočke za delo
 • preveri, ali so orodja in materiali za delo v brezhibnem stanju
 • prevzema in analizira različne informacije in tehnično dokumentacijo
 • zbira različne informacije in tehnično dokumentacijo
 • pregleda ustreznost merilnih instrumentov
 • pregleda delovanje sredstev komunikacije
 • pridobi in preveri ostale potrebne informacije in podatke
 • pregleda ustreznost zaščitne opreme
 • uporablja ročno in električno orodje
 • uporablja merilne instrumente
 • vzdržuje računalniško in programsko opremo

 • pozna vsa sredstva ladijskega komuniciranja
Operativna dela nadzira delovanje električnih, elektronskih in krmilnih sistemov
 • nadzira delovanje električnih pogonskih in pomožnih strojev, sistemov za krmarjenje ladje in ravnanje s tovorom, strojev na krovu ter hotelskih sistemov
 • nadzira delovanje električne razvodne plošče in nanjo priključenih električnih naprav
 • nadzira delovanje PLK krmilnikov in regulatorjev,
 • nadzira delovanje merilnih (merjenje temperature, tlaka, ravni …), alarmnih in nadzornih sistemov (javljalniki dima, ognja …)
 • nadzira delovanje elektromotornih pogonov
 • nadzira delovanje elektrohidravličnih in elektropnevmatskih sistemov


 • pozna in razume osnove delovanja strojnih sistemovvključno s/z:
                     -pogonskimi stroji in glavnim pogonskim postrojem
                     -ladijskimi pomožnimi stroji
                     -sistemi za krmarjenje ladje
                     -sistemi za ravnanje s tovorom
                     -stroji na krovu
                     -hotelski sistemi (v prostorih, namenjenih potnikom)
 • pozna osnove prenosa toplote, mehanike in hidromehanike
 • pozna poglavja iz elektrotehnike in teorije električnih strojev
 • ima temeljna znanja iz elektronike in močnostne elektronike
 • razume vlogo in namen električne razvodne plošče in pripadajoče električne   opreme
 • pozna osnove  avtomatike ter sistemov in tehnologije avtomatskega upravljanja
 • pozna merilne, alarmne in nadzorne sisteme
 • pozna elektromotorne pogone
 • pozna tehnologijo elektrotehničnih materialov
 • pozna osnove delovanja in sestavne dele elektrohidravličnih in elektropnevmatskih krmilnih sistemov
 • pozna nevarnosti in potrebno zaščito pri delovanju elektroenergetskih sistemov nad 1000 voltov

nadzira delovanje sistemov za avtomatsko upravljanje pogonskih in pomožnih strojev
 • nadzira delovanje sistemov za avtomatsko upravljanje pogonskih strojev (krmiljenje hitrosti in smeri, zaščita …)  
 • nadzira delovanje sistemov za avtomatsko upravljanje pomožnih strojev (kompresorjev, bojlerjev, hladilnih sistemov …)


 • pozna postopke priprave za delovanje krmilnih sistemov pogonskih in pomožnih strojev
upravlja delovanje generatorjev in električnih razvodnih sistemov
 • vzpostavlja in prekinja povezavo med stikalnimi omarami in električnimi razvodnimi ploščami
 • upravlja in nadzira delovanje generatorjev
 • razporeja obremenitve generatorjev
 • sinhronizira, priključuje in preklaplja generatorje
 • meri različne električne veličine
 • izvaja postopke priključitve, razporejanja obremenitve in preklopa generatorjev
 • izvaja postopke za vzpostavljanje in prekinjanje povezave med stikalnimi omarami in električnimi razvodnimi ploščami
upravlja in vzdržuje elektroenergetske sisteme nad 1000 volti
 • opravlja meritve in preizkuse izolacijske upornosti naprav
 • upravlja delovanje  elektroenergetskega sistema
 • upravlja delovanje ladijskih elektromotornih pogonov
 • opravlja VN-meritve
 • varno upravlja in vzdržuje visokonapetostne sisteme in pozna nevarnosti, ki izhajajo iz delovne napetosti nad 1000 voltov

 • pozna visokonapetostne tehnologije
 • pozna varnostne ukrepe in postopke
 • pozna elektromotorne ladijske pogone, elektromotorje in krmilne sisteme
upravlja z računalniki in računalniškimi mrežami na ladjah
 • programira krmilnike
 • računalniško obdeluje podatke merilnih in nadzornih sistemov
 • izvaja diagnostiko s pomočjo računalnika
 • priključuje naprave na računalniško mrežo

 • razume glavne značilnosti obdelave podatkov
 • razume zgradbo in uporabo računalniških mrež na ladjah
 • razume uporabo računalnika za potrebe na mostu, v strojnici in v komercialne namene
uporablja ročna orodja ter električno in elektronsko merilno opremo za iskanje napak, vzdrževalna dela in popravila
 • uporablja  ročna orodja ter električno in elektronsko merilno opremo pri preizkušanju, vzdrževalnih delih, iskanju napak in popravilih električnih naprav

 • pozna varnostne zahteve za delo z ladijskimi električnimi sistemi
 • pozna vzroke za električni udar in varnostne ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati za preprečevanje udara
 • pozna zgradbo in delovne lastnosti ladijskih AC- in DC-sistemov in naprav
 • pozna zgradbo in delovanje električne opreme za preizkušanje in merjenje
 • izvaja varne delovne postopke
vzdržuje in popravlja električno in elektronsko opremo
 • vzdržuje in popravlja električne naprave, stikalne plošče, elektromotorje, generatorje ter DC-sisteme in druge naprave
 • izvaja meritve in preizkuse naprav
 • odkriva in določa mesto okvare naprave
 • vzdržuje akumulatorje
 • vzdržuje in popravlja napajalne sisteme
 • uporablja strokovno literaturo in navodila proizvajalcev
 • izvaja postopke vzdrževanja in popravljanja električne opreme, stikalnih plošč, elektromotorjev, generatorjev ter DC-sistemov in naprav
 • odkriva in določa mesto okvare strojev ter ukrepa za preprečitev škode


 • pozna varnostne zahteve za delo z električno opremo na ladji
 • pozna varnostna pravila za zavarovanje opreme in povezanih sistemov, ki je potrebno, preden je osebju dovoljeno delati na takšnem postroju ali opremi
 • pozna zgradbo in delovanje električne opreme za preizkušanje in merjenje
 • pozna pomen preizkusov delovanja, povezav in lastnosti nadzornih sistemov, avtomatskih krmilnih in varnostnih naprav
 • razbere načrte iz elektrotehnike in elektronike
 • ima ustrezna znanja s področja elektrotehnike, ki jih predpisuje Konvencija STCW
vzdržuje in popravlja sisteme za avtomatizacijo in nadzor glavnega in pomožnih strojev
 • odkriva in določa mesto okvare naprave
 • izvaja meritve in preizkuse naprav
 • vzdržuje in popravlja električne, mehanske, pnevmatske in hidravlične komponente sistemov za avtomatizacijo in nadzor glavnega in pomožnih strojev
 • vzdržuje in popravlja sistem daljinskega upravljanja pogona
 • vzdržuje in popravlja izvršne člene
 • uporablja strokovno literaturo in navodila proizvajalcev
 • preizkuša, odkriva napake in vzdržuje električno in elektronsko krmilno opremo ter jo ponastavlja v stanje normalnega delovanja
 • varno izvaja postopke vzdrževanja in popravlja takšne naprave
 • odkriva in določa mesto okvare strojev ter ukrepa za preprečitev škode

 • pozna varnostna pravila za zavarovanje opreme in povezanih sistemov, kar je potrebno, preden je osebju dovoljeno delati na takšnem postroju ali opremi
 • izvaja postopke preizkušanja, vzdrževanja, odkrivanja napak in popravljanja
 • pozna električne in elektronske sisteme, ki delujejo v eksplozijsko nevarnih okoljih
 • pozna varnostne postopke in postopke v sili
 • ima ustrezna znanja s področja elektrotehnike in strojništva, ki jih predpisuje Konvencija STCW
vzdržuje in popravlja navigacijsko opremo na mostu in sisteme za ladijsko komunikacijo
 • izvaja meritve in preizkuse naprav
 • opravlja redno vzdrževanje in popravila navigacijske opreme (žirokompasa, globinomera, navigacijskih luči, radarjev, avtopilota, zvočne signalizacije …)
 • opravlja redno vzdrževanje in preizkuse glavnega in zasilnega napajalnega sistema komunikacijskih naprav
 • vzdržuje satelitske komunikacijske naprave
 • uporablja strokovno literaturo in navodila proizvajalcev
 • izvaja postopke preizkušanja, vzdrževanja, odkrivanja napak in popravljanja

 • pozna načine in postopke vzdrževanja navigacijske opreme ter notranjih in zunanjih komunikacijskih sistemov
 • pozna varnostna pravila za zavarovanje opreme in povezanih sistemov, ki je potrebno, preden je osebju dovoljeno delati na takšnem postroju ali opremi
 • ima ustrezna znanja s področja elektrotehnike, ki jih predpisuje Konvencija STCW
vzdržuje in popravlja električne, elektronske in krmilne sisteme naprav na krovu in naprav za ravnanje s tovorom
 • vzdržuje in popravlja električne, elektronske in krmilne sisteme strojev na krovu, dvigal, hladilnih kontejnerjev/zabojnikov, sistemov za ravnanje s tekočim in plinskim tovorom …
 • odkriva in določa mesto okvare naprave
 • izvaja meritve in preizkuse naprav
 • uporablja strokovno literaturo in navodila proizvajalcev
 • izvaja postopke preizkušanja, vzdrževanja, odkrivanja napak in popravljanja
 • preizkuša, odkriva napake in vzdržuje električno in elektronsko krmilno opremo ter jo ponastavlja v stanje normalnega delovanja
 • odkriva in določa mesto okvare strojev ter ukrepa za preprečitev škode

 • pozna varnostna pravila za zavarovanje opreme in povezanih sistemov, kar je predpogoj za opravljanje dela na takšnem postroju ali opremi
 • pozna električne in elektronske sisteme, ki delujejo v eksplozijsko nevarnih okoljih
 • varno izvaja postopke vzdrževanja in popravil takšnih naprav
 • pozna varnostne postopke in postopke v sili
 • ima ustrezna znanja s področja elektrotehnike in strojništva, ki jih predpisuje Konvencija STCW
vzdržuje in popravlja krmilne in varnostne sisteme hotelskih naprav
 • vzdržuje in popravlja osebna dvigala, naprave v kuhinjah in pralnicah, hotelsko razsvetljavo, alarmne in varnostne sisteme (javljalnike požara, klicne sisteme medicinske pomoči …)
 • odkriva in določa mesto okvare naprave
 • izvaja meritve in preizkuse naprav
 • uporablja strokovno literaturo in navodila proizvajalcev
 • preizkuša, odkriva napake in vzdržuje električno in elektronsko krmilno opremo ter jo ponastavlja v stanje normalnega delovanja
 • odkriva in določa mesto okvare strojev ter ukrepa za preprečitev škode

 • pozna varnostna pravila za zavarovanje opreme in povezanih sistemov, kar je predpogoj za opravljanje dela na takšnem postroju ali opremi
 • izvaja postopke preizkušanja, vzdrževanja, odkrivanja napak in popravljanja
 • ima ustrezna znanja s področja elektrotehnike in strojništva, ki jih predpisuje Konvencija STCW
Administrativna dela vodi ladijsko administracijo
 • pripravlja poročila in jih usklajuje z zahtevami
 • vodi ladijski dnevnik in ostale dnevnike
 • vodi kontrolne liste in priročnike
 • ureja in arhivira tehnično dokumentacijo

 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc
 • pozna ustrezno ladijsko dokumentacijo
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost svojega dela in dela drugih
 • deluje v skladu s predpisi in standardi
 • kontrolira in ocenjuje lastno delo in kvaliteto dela drugih
 • izvaja nadzor nad opravljenimi deli
 • izboljšuje postopke lastnega dela in dela drugih
 • ustrezno ukrepa za odpravo napake v najkrajšem času
 • časovno optimira delovne procese

 • pozna mednarodne in domače predpise ter standarde
 • pozna odgovornosti in zahteve iz mednarodnih konvencij, dogovorov in tehniških standardov
 • pozna protokole za zagotavljanje kakovosti
 • se stalno strokovno izobražuje in usposablja
 • pozna standardne postopke dela
prenaša znanja s področja ladijske stroke na nove sodelavce
 • izvaja mentorstvo pri praktičnem in dopolnilnem izobraževanju na ladji
 • uvaja, uči in nadzoruje novosprejete sodelavce
 • pri uvajanju dijakom in študentom praktično prikazuje postopke in posege dela
 • po potrebi izdela oceno pripravnika
 • motivira posameznika za sodelovanje
 • ocenjuje kandidatovo znanje

 • zna načrtovati in izvajati praktično usposabljanje dijakov, študentov in novosprejetih sodelavcev
 • pozna načela komuniciranja med posamezniki in v skupini
 • pozna potek učnega procesa
 • pozna cilje  in  metode usposabljanja v stroju ladje
uporablja angleški jezik v pisni in govorni obliki
 • uporablja angleški jezik za branje strokovne literature in navodil proizvajalcev
 • uporablja angleški jezik za komunikacijo s posadko, potniki in drugimi osebami na ladji
 • uporablja angleški jezik na ustrezni ravni, ki častniku omogoča uporabo strokovne literature in opravljanje njegovih dolžnosti oziroma nalog
uporablja vse notranje ladijske komunikacijske sisteme
 • razumljivo komunicira v vseh okoliščinah
 • uporablja komunikacijske sisteme za sporočanje ukazov, navodil, poročil in izmenjavo podatkov
 • uporablja vse notranje ladijske komunikacijske sisteme

 • razume pomembnost učinkovite, jasne in natančne komunikacije
 • razume pomen uporabe sprejete pomorske terminologije
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja skladnost z zahtevami o preprečevanju onesnaževanja okolja
 • preprečuje onesnaževanja morskega okolja


 • pozna zaščitne ukrepe za preprečevanje onesnaževanja morskega okolja
 • pozna postopke za preprečevanje onesnaževanja in uporabo s tem povezane opreme
 • pozna pomembnost proaktivnih ukrepov za zaščito morskega okolja
preprečuje, nadzoruje in gasi požare na ladji
 • preprečuje požare
 • ob požaru uporablja protipožarna sredstva
 • organizira protipožarne vaje

 • pozna ukrepe za preprečevanje požara
 • pozna protipožarne sisteme
 • pozna ukrepe, ki jih je potrebno izvesti v primeru požara vključno s požari, povezanimi z naftnimi sistemi
upravlja z reševalno opremo
 • organizira urjenje zapuščanja ladje in pozna delovanje rešilnih čolnov, naprav in načinov njihovega spuščanja ter njihove opreme vključno z radijskimi sredstvi za reševanje, satelitskimi EPIRB, SART, hidrotermičnimi oblačili in toplotnimi zaščitnimi sredstvi
 • izvaja tehnike preživetja na morju 
zagotavlja lastno varnost ter skrbi za varnost in zaščito človeških življenj ter zaščito morskega okolja
 • seznanjajo novo sprejete ali premeščene delavce z razmerami na ladji in na delovnem mestu, predpisanimi varnostnimi ukrepi ipd.
 • spremlja skrb za osebe na ladji
 • izvaja postopke za preprečevanje onesnaženja morskega okolja z ladje
 • ocenjuje usklajenosti z določili pravnih in tehničnih predpisov (mednarodnih pravnih norm, dogovorov in konvencij)

 • pozna odgovornosti in zahteve iz Mednarodne konvencije za zaščito človeških življenj
 • pozna odgovornosti in zahteve Mednarodne konvencije za preprečevanje onesnaževanjanja morja z ladje
 • pozna zahteve pomorske zdravstvene izjave ter Mednarodnega zdravstvenega pravilnika
 • pozna odgovornosti, ki izhajajo iz mednarodnih instrumentov, ki se nanašajo na varnost ladje, potnikov, posadke in tovora
 • pozna nacionalno zakonodajo za uresničevanje mednarodnih sporazumov in konvencij
 • pozna navodila za prvo pomoč pri poškodbah z nevarnimi snovmi
izvaja medicinsko prvo pomoč na ladji
 • ukrepa ob nesreči pri delu
 • nudi prvo pomoč poškodovanim in obolelim osebam

 • pozna osnove prve pomoči
 • praktično uporablja medicinske priročnike ter napotke preko radijske zveze
 • učinkovito ukrepa v primeru nesreč ali bolezni, ki se lahko pojavijo na ladji

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

Peter Ivanež, Splošna plovba, d.,o.,o.
 • Igor Ravnikar, Splošna plovba,  d. o. o.
 • Boris Vidmar, Splošna plovba, d. o. o.
 • Vladimir Repič, Splošna plovba, d. o. o.
 • Arturo Steffe, Uprava RS za pomorstvo
 • Jadran  Klinec, Uprava RS za pomorstvo
 • Andrej Utenkar, Sindikat Pomorščakov Slovenije
 • Marijan Tončić, Gimnazija in elektro pomorska šola
 • Edvard Roškar, Gimnazija in elektro pomorska šola
 • Albin Železnik, Gimnazija in elektro pomorska šola
 • Robert Stegel, Gimnazija in elektro pomorska šola
 • Boštjan Šuhelj, Gimnazija in elektro pomorska šola
 • Darjan Jagnjič, poveljnik v pokoju

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.