Poklicni standard

Naziv:

Pravosodni policist/pravosodna policistka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

4.11.2022

Predhodniki:

Klasius-P16:

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pravosodni policist/pravosodna policistka (08100810)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • pridobivati, analizirati in uporabljati delovno dokumentacijo in ostale potrebne informacije za organizacijo in načrtovanje lastnega dela ter nadzorovanja dela zunanjih izvajalcev
 • varovati zavode za prestajanje kazni zapora in druge varovane objekte skladno z načrtom varovanja, skrbeti za varnost, red in disciplino v varovanih objektih in pri zaprtih osebah
 • zbirati operativne informacije na podlagi zakona, ki ureja področje izvrševanja kazenskih sankcij, zaznavati, preprečevati in poročati nadrejenim o kaznivih dejanjih, prikritem izvajanju različnih oblik nasilja, o povzročanju materialne škode in o vseh okoliščinah, ki bi lahko ogrozile varnost zavoda za prestajanje kazni zapora
 • opravljati dejavnosti in postopke, da se zaprte osebe ustrezno vključujejo v življenje v zavodu za prestajanje kazni zapora ter dejavnosti in postopke, ki so potrebni za pripravo varnostne ocene zaprte osebe in ustrezno upoštevati varnostne razloge pri izdelavi osebnega načrta ter z drugimi sodelavci zavoda sodelovati pri izvajanju programov obravnave obsojencev
 • varovati in nadzorovati zaprte osebe v zavodu za prestajanje kazni zapora, pri spremstvih v zavodu in izven zavoda ter izdajati ukaze zaprtim osebam na podlagi zakona, ki ureja področje izvrševanja kazenskih sankcij
 • izvajati identifikacijo in opravljati varnostne preglede oseb, ki vstopijo v varovani objekt ali varovano območje, jih voditi, usmerjati in nadzirati upoštevanje omejitev njihovega gibanja na varovanem območju na podlagi zakona, ki ureja področje izvrševanja kazenskih sankcij
 • komunicirati z vodstvom, delavci in zaprtimi osebami ter s strankami in predstavniki drugih organov in institucij in pri tem prilagajati način komuniciranja ter vzdrževati toleranten in spoštljiv odnos do različnih kultur, religij in prepričanj
 • pravočasno prepoznati krizne situacije in se nanje odzvati mirno in dosledno ter jih obvladovati z uporabo primernih tehnik komuniciranja
 • spoštovati integriteto in etiko penološkega delavca ter zakonito in strokovno izvrševati delovne naloge na podlagi nacionalnih in mednarodnih predpisov, ki urejajo področje izvrševanja kazenskih sankcij ter spoštovati človekove pravice in temeljne svoboščine s poudarkom na spoštovanju človekove osebnosti in njegovega dostojanstva
 • opravljati delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in predpisi o varovanju okolja ter pri izvedbi pooblastil pri svojem delu upoštevati načelo varnosti postopka

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in analizira lastno delo ter delo drugih
 • načrtuje in organizira lastno delo skladno z navodili vodstva in veljavno zakonodajo s področja izvrševanja kazenskih sankcij
 • organizira delo drugih sodelavcev v okviru svojih pristojnosti
 • analizira realizacijo zastavljenih ciljev v delovnem načrtu in analizira opravljeno delo
 • podaja predloge za izboljšanje prakse, spremembe hišnega reda in podzakonskih in zakonskih sprememb
 • upošteva Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
 • upošteva Pravilnik o izvrševanju kazni zapora
 • upošteva Pravilnik o izvrševanju pripora
 • upošteva Pravilnik o izvrševanju nalog in pooblastil pravosodnih policistov
 • upošteva hišni red zavoda
 • upošteva načrt varovanja zavoda
Priprava dela oz. delovnega mesta prevzame delovno nalogo in se osebno pripravi na izvedbo naloge
 • obleče delovno uniformo
 • pripravi delovno mesto  
 • preveri, prevzame in pripravi tehnična sredstva in opremo glede na predvidene naloge
 • izvede primopredajo delovnega mesta
 • seznani se s pomembnimi informacijami za svoje delo
 • skrbi za osebno urejenost  
Operativna dela varuje zavode in druge varovane objekte, zaprte osebe, obiskovalce ter zaposlene v zavodu in drugih varovanih objektih
 • zagotavlja varnost zaprtih oseb in drugih oseb v zavodu in drugih varovanih objektih
 • spremlja in varuje zaprte osebe pri delu in bivanju v zavodu in zunaj njega ter v drugih varovanih objektih
 • pozoren je na vse okoliščine, ki bi lahko ogrozile varnost zavoda in drugih varovanih objektov, ter zapisuje in o njih poroča nadrejenim in ukrepa skladno s pooblastili
 • preprečuje nepooblaščeni osebi vstop v zavod in varovane objekte ali na območje zavoda, na katerem je prepovedano ali omejeno gibanje
 • preprečuje ali ustavi nepooblaščeno zvočno ali slikovno snemanje v zavodu in drugih varovanih objektih in na njihovih varovanih območjih
 • seznani se z načrtom varovanja in s spremembami ali z dopolnitvami načrta varovanja zavoda in drugih varovanih objektov
 • predlaga dopolnitev in spremembe načrta varovanja zavoda in drugih varovanih objektov
 • redno preverja številčno stanje zaprtih oseb
 • spremlja vedenje zaprtih oseb in njihovo psihofizično stanje
 • odkriva in preprečuje vnos prepovedanih in nedovoljenih predmetov v zavod, ki bi lahko ogrozili varnost zavoda, zaprtih oseb, zaposlenih in/ali objektov, ki jih varuje
 • seznanja se z varnostno oceno zaprte osebe
 • ocenjuje dejavnike tveganj za morebiten pobeg, za zagotavljanje varnega prestajanja kazni zapora zaprte osebe ter za zagotavljanje varnosti, reda in discipline v zavodu v sodelovanju z delavci zavoda
 • zaznava in preprečuje povzročanje materialne škode in odkriva povzročitelje škode
 • izvaja spremljanje zaprte osebe zunaj zavoda oz. drugih varovanih objektov
 • upošteva hišni red zavoda
 • upošteva Navodilo o obveščanju o izrednih dogodkih
 • upošteva Pravilnik o videonadzoru
 • upošteva Pravilnik o izvrševanju nalog in pooblastil pravosodnih policistov
 • upošteva Strokovna izhodišča za izvrševanje nalog in pooblastil pravosodnega policista
 • upošteva Protokol o sodelovanju s policijo v primeru varnostnih situacij
 • upošteva določila sodnega reda
 • upošteva Navodilo o ukrepih ob zajetju talcev, upošteva načrt varovanja zavoda
z drugimi delavci zavoda sodeluje pri ravnanju z zaprtimi osebami
 • zaznava in preprečuje storitve prekrškov in kaznivih dejanj ter odklonskih ravnanj
 • zbira  in posreduje nadrejenim operativne informacije o zaprtih osebah
 • zaznava in preprečuje samomore in poskuse samomorov
 • zaznava in preprečuje samopoškodbe
 • zaznava in preprečuje storitve disciplinskih prestopkov
 • seznanja zaprte osebe s hišnim redom zavoda
 • zagotavlja, da življenje v zavodu poteka skladno s hišnim in dnevnim redom
 • opozarja zaprte osebe na odstopanje od hišnega reda zavoda
 • usmerja in spodbuja zaprte osebe, da opravijo potrebna opravila za vzdrževanje reda in čistoče
 • spodbuja obsojence pri njihovem delu in izobraževanju ter drugih dejavnostih, ki so vsebina osebnega načrta
 • preprečuje nastanek premoženjske škode v zavodih in varovanih objektih
 • preprečuje spore med zaprtimi osebami ter spore med zaprtimi osebami in delavci zavoda v sodelovanju s sodelavci
 • odkriva in preprečuje prikrito izvajanje različnih oblik nasilja
 • poroča nadrejenim o dogodkih in opažanjih, ki so pomembni za varnost, red in disciplino v povezavi z življenjem in delom zaprtih oseb
 • spremlja gibanje skupine zaprtih oseb v zavodu in zunaj njega
 • spremlja vedenje zaprte osebe skladno z navodili psihiatra in navodili strokovnih delavcev v zavodu (psiholog, pedagog, socialni delavec in ostali strokovni delavci v zavodu)
 • spremlja vedenje varnostno zahtevnejših zaprtih oseb skladno z navodili nadrejenih
 • upošteva Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
 • upošteva Pravilnik o izvrševanju kazni zapora
 • upošteva Pravilnik o izvrševanju pripora
 • upošteva Navodilo o obveščanju o izrednih dogodkih
 • upošteva hišni red zavoda
 • upošteva Interna navodila o ravnanju in postopanju v primeru gladovnih stavk zaprtih oseb
z drugimi delavci zavoda sodeluje pri izvajanju tretmanske obravnave zaprte osebe

 • ob sprejemu v zavod opravi razgovor z zaprto osebo in izpolni triažni vprašalnik samomorilnosti
 • opazuje, beleži in posreduje informacije v sprejemnem obdobju za namen ocene tveganj in potreb zaprte osebe za čas prestajanja kazni zapora in po odpustu
 • strokovnim delavcem in nadrejenim posreduje varnostne informacije in druge informacije, ki nakazujejo na spremembo vedenja zaprte osebe
 • motivira zaprto osebo za aktivno in odgovorno izpolnjevanje osebnega načrta
 • izvaja razbremenilne razgovore z zaprto osebo
 • izvaja soočenja med zaprtimi osebami z namenom preprečevanja verbalnih ali fizičnih konfliktov
 • upošteva Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
 • upošteva Navodilo načina izvedbe postopka oddaje urina in izvedbe kontrolnega preizkusa
 • upošteva Navodila o postopku ugotavljanja alkoholiziranosti in izvedbi kontrolnega preizkusa prisotnosti alkohola
 • upošteva Pravilnik o izvrševanju kazni zapora
 • upošteva Pravilnik o izvrševanju pripora
 • upošteva Strategijo preprečevanja samomorov in samopoškodb v zavodih za prestajanje kazni zapora, dislociranih oddelkih in prevzgojnemu domu Radeče
 • upošteva Evropska zaporska pravila
 • upošteva Evropski etični kodeks za zaposlene v zaporih
izvaja pooblastila na podlagi zakona, ki ureja področje izvrševanja kazenskih sankcij

 • izdaja ukaze zaprtim in drugim osebam skladno z veljavno zakonodajo s področja izvrševanja kazenskih sankcij
 • ugotavlja istovetnost zaprte osebe
 • ugotavlja identiteto drugih oseb skladno z veljavno zakonodajo s področja izvrševanja kazenskih sankcij
 • opravlja preizkuse alkoholiziranosti in sodeluje pri preizkusu prisotnosti nedovoljenih psihoaktivnih snovi pri zaprtih osebah (nadzoruje postopek oddaje urina)
 • zbira operativne informacije o zaprti osebi
 • odstrani in namesti zaprto osebo v poseben prostor
 • pregleduje osebne stvari, vozila in prtljago zaprtih in drugih oseb skladno z veljavno zakonodajo s področja izvrševanja kazenskih sankcij
 • pregleduje pošiljke zaprtih in drugih oseb skladno z veljavno zakonodajo s področja izvrševanja kazenskih sankcij
 • pregleduje prostore
 • izvaja varnostne preglede zaprtih in drugih oseb skladno z veljavno zakonodajo s področja izvrševanja kazenskih sankcij
 • izvaja osebne preglede zaprtih oseb
 • odvzema nedovoljene stvari zaprtih in drugih oseb skladno z veljavno zakonodajo s področja izvrševanja kazenskih sankcij
 • zasleduje pobeglo zaprto osebo
 • odvzema prostost drugih oseb skladno z veljavno zakonodajo s področja izvrševanja kazenskih sankcij
 • uporablja samoobrambne tehnike in uporablja prisilna sredstva (sredstva za vklepanje in vezanje, telesna sila, plinski razpršilec, palica, službeni pes, strelno orožje) skladno z veljavno zakonodajo s področja izvrševanja kazenskih sankcij
 • povezuje tehnike samoobrambe in drugih veščin z uporabo ostalih prisilnih sredstev (sredstva za vklepanje in vezanje ipd.) v različnih okoliščinah in glede na način napada
 • razlikuje med aktivnim in pasivnim upiranjem
 • prepozna najpogostejše intervencijske postopke ter metodiko in taktiko izvajanja (načrtovanje, upoštevanje pogojev, pristop, komunikacija in izvedba)
 • upošteva Pravilnik o izvrševanju nalog in pooblastil pravosodnih policistov
 • upošteva Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
 • upošteva Pravilnik o izvrševanju kazni zapora
 • upošteva Pravilnik o izvrševanju pripora
 • upošteva Strokovna izhodišča za izvrševanje nalog in pooblastil pravosodnega policista
 • upošteva navodilo načina izvedbe postopka oddaje urina in izvedbe kontrolnega preizkusa
 • upošteva navodilo o postopku ugotavljanja alkoholiziranosti in izvedbi kontrolnega preizkusa prisotnosti alkohola
 • upošteva Evropska zaporska pravila
Administrativna dela vodi predpisane evidence in pripravlja pisne izdelke
 • pripravlja poročila in jih vnaša v informacijski sistem (poročilo o nadzoru zaprte osebe v posebnem prostoru, poročilo o opravljenem spremljanju, dnevno poročilo ipd.)
 • pripravlja uradne zaznamke (uradni zaznamek o uporabi prisilnih sredstev, uradni zaznamek o kršitvah ipd.)
 • pripravlja druge pisne izdelke in jih vnaša v informacijski sistem (potrdila o odvzetih predmetih, zapisnik o preizkusu alkoholiziranosti ipd.)
 • vodi evidence na področju izvrševanja kazenskih sankcij in jih vnaša v informacijski sistem (evidence obiskovalcev zaprtih oseb in strank, sprejete in oddane poštne pošiljke, evidence o izvedenih osebnih pregledih in izvedenih pregledih prostorov ipd.)
 • upošteva navodila o uporabi E-zaporov
 • upošteva Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
 • upošteva Pravilnik o načinu zbiranja podatkov in vodenju zbirke podatkov o obsojencih
 • upošteva Pravilnik o izvrševanju nalog in pooblastil pravosodnih policistov
opravlja naloge po Zakonu o splošnem upravnem postopku
 • vodi in odloča v enostavnejših upravnih postopkih s področja izvrševanja kazenskih sankcij
 • sprejema in vroča uradne poštne pošiljke zaprtim osebam
 • zabeleži zaznane kršitve in poda prijavo za uvedbo disciplinskih postopkov za zaprte osebe
 • uporablja pravila upravnega poslovanja
 • upošteva Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
 • upošteva Zakon o splošnem upravnem postopku
 • upošteva uredbo o upravnem poslovanju
Vodenje vodi in nadzoruje varnostne postopke in skupine po navodilih nadrejenega
 • vodi  in usmerja skupine zaprtih oseb pri izvajanju dnevnih aktivnosti (odhod na obroke, bivanje na prostem, obiski, delo ipd.)
 • vodi in nadzoruje izvedbo organiziranih aktivnosti (športna tekmovanja ipd.)
 • vodi spremljanje zaprte osebe skladno z odredbo o spremljanju (sodišče, zdravstvene ustanove, centri za socialno delo in drugi zavodi oziroma organi)
 • vodi in usmerja skupine pravosodnih policistov za pregled prostora skladno s predpisanimi postopki
 • vodi in razporeja zaprte osebe na delo, ki je potrebno, da se ohranja čistoča in red za normalno življenje v zavodu (čiščenje skupnih prostorov in okolice, urejanje skladišča v pralnici …)
 • podaja jasna navodila zaprtim osebam in jim izdaja ukaze
 • prilagaja način vodenja (motiviranja, usmerjanja, nadziranja) glede na psihofizično stanje zaprte osebe
 • izvaja mentorstvo kandidatom za pravosodne policiste
 • upošteva Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
 • strokovna izhodišča za izvrševanje nalog in pooblastil pravosodnega policista
 • upošteva načrt varovanja (natančna navodila za izvedbo aktivnosti)
 • upošteva Pravilnik o izvrševanju nalog in pooblastil pravosodnih policistov
 • upošteva hišni red zavoda
 • upošteva navodilo o obveščanju o izrednih dogodkih
Nadzor dela nadzira aktivnosti zaprtih oseb, objekte in obiskovalce
 • nadzira varovano območje varovanih objektov  
 • nadzoruje številčno stanje zaprtih oseb v varovanih objektih (na delovnih mestih, obiskih, bivanju na prostem ipd.)
 • nadzoruje hospitalizirane zaprte osebe
 • nadzoruje zaprte osebe na spremstvih izven zavoda
 • nadzoruje gibanje zaprtih oseb v zavodu
 • nadzoruje udeležbo in vedenje zaprtih oseb v izobraževanju  
 • nadzoruje zaprte osebe v času njihovega bivanja na prostem in med rekreacijo
 • nadzoruje zaprte osebe pri odstranitvi v posebni prostor
 • nadzoruje samomorilno ogrožene zaprte osebe
 • vizualno ali ob uporabi ustreznih tehničnih pripomočkov izvaja nadzor nad psihofizičnim stanjem zaprtih oseb
 • nadzoruje zaprte osebe v času njihovega dela (delovni proces) pri izvajanju prostočasnih aktivnosti
 • kontrolira in nadzira bivalne in druge prostore (delavnice, pralnice, kuhinja, delovna terapija in prostočasne dejavnosti ipd.)
 • nadzira izvajanje obiskov zaprtih oseb z njihovimi obiskovalci
 • nadzira potek deljenja obrokov zaprtim osebam ter njihovo vedenje v jedilnici
 • opravlja redne in izredne nadzore rešetk oken
 • nadzoruje vozila ob vstopu in izstopu iz varovanega območja
 • nadzoruje delovanje varnostnih sistemov in upravlja z njimi
 • nadzoruje zunanje izvajalce, ki opravljajo naloge različnih popravil, vzdrževanja, dostave ipd.
 • nadzoruje zaprte osebe pri izvajanju čiščenja
 • izvaja nadzor nad poštnimi in drugimi pošiljkami
 • upošteva Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
 • upošteva Strokovna izhodišča za izvrševanje nalog in pooblastil pravosodnega policista
 • upošteva načrt varovanja (natančna navodila za izvedbo aktivnosti)
 • upošteva Pravilnik o izvrševanju nalog in pooblastil pravosodnih policistov
 • upošteva hišni red zavoda
 • upošteva navodilo o obveščanju o izrednih dogodkih
 • upošteva Pravilnik o videonadzoru
Zagotavljanje kakovosti zakonito in strokovno izvršuje delovne naloge ter spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine

 • upošteva  predpise s področja izvrševanja kazenskih sankcij in področja varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin
 • upošteva določbe Evropskega etičnega kodeksa za zaposlene v zaporih
 • upošteva določbe Kodeksa etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti ter določbe Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev
 • spoštuje integriteto in etiko penološkega delavca
 • uporablja pooblastila skladno s temeljnimi načeli in pod pogoji, ki jih določa področna zakonodaja in na način, da se ne prizadene dostojanstva zaprte osebe in se po nepotrebnem ne ogroža drugih prisotnih oseb
 • v sodelovanju z delavci zavoda izboljšuje delovne procese in delovne pripomočke
 • podaja predloge za kvalitetnejše opravljanje delovnih nalog
 • redno se usposablja z namenom obnavljanja in pridobivanja znanja o predpisih ter znanj in veščin za ustrezno usposobljenost za delo
 • upošteva Evropska zaporska pravila
 • upošteva minimalna pravila Združenih narodov o ravnanju z zaporniki
 • upošteva priporočila Sveta Evrope za delo s posameznimi kategorijami zaprtih oseb (tujci, nevarne zaprte osebe oz. obsojenci, ženske, priporočilo o obsojencih na dolge kazni ipd.)
 • upošteva navodila o uporabi E-zaporov
 • upošteva Pravilnik o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja, o vrstah in nošenju uniforme pravosodnih policistov in o njihovih položajnih oznakah ter o uporabi, označitvi in opremi vozil
 • upošteva Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
 • upošteva strokovna izhodišča za izvrševanje nalog in pooblastil pravosodnega policista
 • upošteva Pravilnik o izvrševanju nalog in pooblastil pravosodnih policistov
 • upošteva navodilo o organizaciji in izvedbi vaj v streljanju Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij
Vzdrževanje in popravila preverja ustrezno stanje delovnega okolja, sredstev in opreme
 • preverja in vzdržuje delovna sredstva in opremo
 • vzdržuje osebno varovalno opremo skladno s proizvajalčevimi priporočili in navodili
 • obvešča pristojne o napakah in potrebnih popravilih na objektih, opremi ipd.
 • kontrolira urejenost bivalnih in drugih prostorov
 • preverja urejenost delovnega okolja
zaprtim osebam razdeljuje zaščitna sredstva in čistila ter potrebščine za njihov higienski minimum in sporoča stanje njihovih zalog
 • zaprtim osebam razdeljuje osnovne toaletne potrebščine, ki so določene v hišnem redu
 • razdeljuje in beleži oddaje čistil in ostalih delovnih sredstev in materiala za čiščenje
 • spremlja zaloge zaščitnih sredstev (rokavice, razkužila, zaščitne maske ipd.) in čistilnih sredstev ter pristojnim službam sporoča potrebe po njihovem naročanju
 • upošteva hišni red zavoda
Komunikacija komunicira z vodstvom, delavci in zaprtimi osebami
 • dogovarja se s sodelavci o poteku del in opravil
 • sprejema in/ali posreduje operativne in druge informacije skladno z internimi navodili o obveščanju
 • sodeluje v timu
 • obvlada strokovno terminologijo v vsaj enem tujem jeziku
 • ločuje svoje vloge in odgovornosti v komunikacijskem procesu glede na različne deležnike  
 • uporablja različne tehnike obvladovanja medosebnih konfliktov
 • prilagaja način komuniciranja različnim sogovornikom in socialnim situacijam (empatija, distanciranost ipd.)
 • strpno in brez predsodkov nastopa do različnih kategorij ljudi in spoštuje njihovo človeško dostojanstvo
 • vzdržuje toleranten in spoštljiv odnos do ljudi
 • kontrolira svoje čustvene reakcije in se zna spoprijemati s stresom
 • pri delu prepoznava govorico telesa, delež neverbalnih znakov v komunikacijskem procesu in se zaveda pomembnosti kontrole neverbalne in asertivne komunikacije
 • razvija osebne, socialne in strokovne kompetence skladno z načeli vseživljenjskega učenja
 • razvija samokontrolo, odločnost in toleranco v postopkih z zaprtimi osebami, s sodelavci in z vodstvom
 • spoštuje načela o varovanju osebnih podatkov
 • spoštuje načela o varovanju tajnih podatkov
 • spoštuje načela o varstvu tajnosti pisem
 • pri komunikaciji z različnimi deležniki uporablja vljudnostne izraze in upošteva bonton pri vsakodnevnih stikih
 • se zaveda vpliva izbranega vedenja in naravnanosti na komunikacijo z drugo osebo
 • krepi dobre medosebne odnose
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • upošteva Pravilnik o izvrševanju nalog in pooblastil pravosodnih policistov
 • upošteva Navodilo o obveščanju ob izrednih dogodkih
 • upošteva ugotavljanje samomorilne ogroženosti ob sprejemu
komunicira s strankami in predstavniki drugih organov in institucij
 • komunicira s policijo, sodišči, z odvetniki, učitelji, obiskovalci, s kandidati za zaposlitev, z varuhom človekovih pravic, s centri za socialno delo, probacijskimi službami, predstavniki nevladnih organizacij ipd.
 • komunicira z različnimi predstavniki zunanjih podjetij
 • komunicira z delodajalci, ki zaposlujejo zaprte osebe izven zavoda
 • prepozna razlike med različnimi tipi težavnih strank in se zna ustrezno odzvati
 • zaznava razpoloženjsko vedenjsko stanje obiskovalcev zaprtih oseb in temu prilagaja način komunikacije
 • ločuje svoje vloge, komunikacijski pristop in odgovornosti v komunikacijskem procesu glede na različne deležnike   
 • spoštuje načela o varovanju osebnih podatkov
 • spoštuje načela o varovanju tajnih podatkov
 • pri komunikaciji z različnimi deležniki uporablja vljudnostne izraze in upošteva bonton pri vsakodnevnih stikih
obvladuje krizno komunikacijo
 • opazi in prepozna potencialne konfliktne situacije
 • zaveda se miselnega, čustvenega, telesnega, vedenjskega in socialnega vpliva v krizni situaciji
 • vodi ustrezno komunikacijo v primeru izrednih dogodkov (fizični konflikti, slabo psihofizično stanje ipd.)
 • vzpostavlja strpen in sprejemajoč odnos do sebe in drugih
 • prepozna dejavnike, ki lahko sprožijo ali zavrejo posameznikov agresivni odziv
 • odločno in samozavestno razrešuje medosebne konflikte in kritične situacije
 • obvlada tehnike mirnega in alternativnega reševanja sporov
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja lastno varnost, varnost zaposlenih ter upoštevanje zahtevanih varnostnih predpisov
 • razvija odgovornost za lastno zdravje in okolje
 • razume pomen redne vadbe samoobrambe in ustrezne ravni telesnih sposobnosti za opravljanje poklica pravosodnega policista
 • nadrejenim podaja predloge za zmanjšanje tveganj za zdravje in varnost
 • uporablja učinkovite pristope in tehnike za obvladovanje stresa
 • prepozna znake izgorelosti na delovnem mestu in jih pravočasno odpravlja z ustreznimi tehnikami
 • uporablja prisilna sredstva skladno s predpisi in strokovnimi standardi
 • pozna predpise in pravila za varno nošenje, uporabo, hrambo in vzdrževanje orožja
 • uporablja tehnična sredstva in opremo skladno s proizvajalčevimi navodili za uporabo tehničnih sredstev (detektor kovine, rentgenske naprave, alkoskop, videonadzor, iskalci mobitelov ipd.) in pri tem zagotavlja lastno varnost in varnost drugih
 • upošteva načela varnosti postopka
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva in opremo skladno z navodili
 • izvaja ukrepe iz varstva pri delu in požarne varnosti
 • seznanjen je z načini okužbe (virus hepatitisa B, C, HIV, akutna prehladna obolenja zaradi stika z ljudmi v zaprtem prostoru) in s preventivnim vedenjem v okolju s povečanim tveganjem  
ustvarja varno okolje in možnosti za zdravje zaprtih oseb
 • obvešča zdravstveno službo in nadrejene v primerih, ko zaprte osebe potrebujejo zdravstveno pomoč
 • nudi takojšnjo prvo pomoč pri poškodbah in samopoškodbah
 • delijo zdravstveno terapijo zaprtim osebam in skrbijo, da pri tem ne pride do manipulacij
 • spodbuja zaprte osebe, da skrbijo za svoje zdravje in higieno
 • izvaja varovanje zaprtih oseb med hospitalizacijami
 • varuje zaprte osebe pred zlorabami s strani drugih zaprtih oseb in ukrepa, če do zlorab pride,
 • ter nudi podporo osebi, ki je bila žrtev zlorab
 • skrbi za red in čistočo v varovanem objektu in njegovi okolici

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Vanja Jakopin, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Generalni urad, Ljubljana
 • Jasmin Musić, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Generalni urad, Ljubljana
 • Alenka Hribar, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora, Dob pri Mirni
 • Ivo Đukić, Sindikat državnih organov Slovenije, Zavod za prestajanje kazni zapora, Dob pri Mirni
 • Bojan Krnc, Sindikat delavcev v pravosodju, Zavod za prestajanje kazni zapora, Koper

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.