Poklicni standard

Naziv:

Organizator/organizatorica prehrane

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

13.7.2021

Predhodniki:

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Organizator/organizatorica prehrane (07870780)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka  je zmožen/zmožna:
 • nadzirati sledljivost ter načrtovati, voditi in analizirati ustrezno dokumentacijo
 • izbrati dobavitelje surovin 
 • organizirati, planirati in voditi prehrano v velikih kuhinjah in prehranskih obratih
 • načrtovati jedilnike in uvesti novosti na področju zdrave prehrane
 • svetovati in izobraževati na področju prehrane
 • zagotavljati kakovost in varnost izdelkov in storitev
 • sporazumevati se z različnimi deležniki v delovnem procesu na spoštljiv način
 • upravljati z informacijami, s podatki in z vsebinami v različnih digitalnih okoljih za doseganje ciljev, povezanih z delom
 • varovati zdravje in upoštevati predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • ravnati skladno z načeli trajnostnega razvoj

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira delo
 • organizira svoje delo in delo skupine
 • izdela interna navodila za delo
 • razdeli delovne naloge
 • upošteva osnovna pravila ter standarde organizacije dela
 • načrtuje, organizira ter koordinira delo v skupini in oddelku
nadzira sledljivost ter načrtuje, vodi in analizira ustrezno dokumentacijo
 • načrtuje, vodi in analizira dokumentacijo o izvoru varnosti in kakovosti vhodnih surovin
 • označuje in spremlja gibanje surovin v delovnem procesu (od sprejema surovin do končnega izdelka)
 • beleži podatke in označuje alergene sestavine v živilih 
 • vodi dokumentacijo o gibanju surovin v delovnem procesu
 • upošteva veljavno zakonodajo o merilih kakovosti in varnosti vhodnih surovin
 • upošteva  sistem sledljivosti in razume njegov pomen
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi vse potrebno za izvedbo dela
 • pripravi si delovno mesto in sredstva za delo
 • upošteva zahteve osebne higiene, higiene prostora in opreme
 • zagotavlja varnost živil in izvaja količinski ter kakovostni nadzor nad surovinami
 • pripravlja navodila s področja osebne higiene, higiene prostora, opreme in tehnološke higiene
 • prepozna in preprečuje možne okužbe zaradi nepravilnega ravnanja z živili
Operativna dela izbira dobavitelje surovin
 • sodeluje pri postopkih javnega naročanja 
 • sodeluje pri ocenjevanju ponudb in izbiri ponudnikov
 • pripravi parametre in navodila za naročanje surovin
 • nabavlja (naroča) surovine
 • spremlja ponudbo surovin oz. živil na trgu (lokalna ponudba oz. kratke verige)
 • predlaga in v okviru pristojnosti vključuje trajnostne rešitve oskrbe s hrano (lokalno pridelana živila, pridelana na zdravju prijaznejši način, ....)
 • uporablja razpoložljive portale za področje javnega naročanja
 • pri nabavi surovin upošteva specifikacije
organizira, načrtuje in vodi prehrano v velikih kuhinjah in prehranskih obratih
 • zagotavlja racionalno izkoriščanje delovnih sredstev in racionalno porabo vhodnih surovin in materialov
 • izbira in odloča o uporabi surovin, dodatkov, posode, pribora, repromateriala, embalaže in pomožnih materialov v prehranskih obratih
 • oblikuje smernice za načrtovanje prehrane na osnovi priporočil uradnih institucij 
 • rešuje praktične strokovne probleme v svojem delovnem okolju (organizacija prehrane v velikih kuhinjah, prehranskih obratih in cateringu)
 • zagotavlja varnost  živil po načelih sistema HACCP (prepoznavanje in nadzor kritične kontrolne točke, preventivni in korektivni ukrepi...)
 • sodeluje z vodstvom pri načrtovanju in izvedbi investicij v obratih oz. kuhinjah 
 • izbira in vpeljuje nove tehnologije in uvaja nove standarde
 • uporablja sodobno tehnologijo pri operativnem delu
 • načrtuje opremo, tehnologijo dela in kadrovske vire v velikih kuhinjah
 • vodi delovno dokumentacijo za tehnološke postopke, procese, skladiščenje, transport in označevanje jedi in izdelkov
 • upošteva pogoje skladiščenja različnih surovin
načrtuje jedilnike in uvaja novosti na področju zdrave prehrane
 • upošteva prehranska priporočila za načrtovanje funkcionalne in zdrave prehrane 
 • načrtuje prehrano za vse ciljne skupine 
 • načrtuje obroke za vse ciljne skupine
 • izdela splošni jedilnik 
 • izdela dietni jedilnik za posamezno skupino
 • upošteva hranilno sestavo surovin
 • upošteva hranilno sestavo živil za posebne prehranske in zdravstvene namene 
 • spremlja in beleži vsebnost alergenov v surovinah in pripravljenih obrokih 
 • upošteva pravila o označevanju  živil in obrokov skladno z zakonodajo
 • upošteva zahteve glede ločevanja odpadkov, ki nastajajo v obratih oz. kuhinjah
 • spremlja količine in vrste odpadkov in skrbi za izvajanje akcijskega načrta za manj zavržne in odpadne hrane 
 • upošteva zakonodajo oz. smernice s področja prehrane in uporablja prehranske standarde in priporočila
 • spremlja razvoj stroke in predlaga izboljšave jedilnikov in jedi
 • v jedilnike vključuje sezonska in lokalna živila, živila z ugodnejšo sestavo (manj aditivov in sestavin, ki ne sodijo v živilo)  in proizvedena na zdravju prijaznejši način (npr. ekološka živila)
 • promovira zdravo in uravnoteženo prehrano ter spremlja alternativne načine prehranjevanja
 • uvaja sodobne trende v prehrani (alternativni načini prehrane, bio, vegetarijanski, makrobiotični, etični …) skladno s priporočili pristojnih institucij
 • upošteva način pridelave, predelave, sezono in proizvodnje različnih vrst živil, njihovo sestavo ter ponudbo teh živil pri sestavljanju jedilnikov
 • pozna zahteve za pridelavo živil iz shem kakovosti 
 • pozna prednosti sezonskih, lokalno pridelanih in predelanih živil
 • razume vlogo aditivov v živilih
 • uporablja ustrezne računalniške programe za načrtovanje prehrane in vrednotenje načrtovanih obrokov 
svetuje in izobražuje na področju prehrane
 • promovira zdrav način prehrane
 • svetuje primerne jedilnike za različne ciljne skupine
 • svetuje glede izbire primernih živil za ciljne skupine (vsebnost hranil, aditivov, soli, sladkorja ...)
 • pripravlja tematske jedilnike z vzporednimi izobraževalnimi aktivnostmi, ki podpirajo uravnoteženo, sezonsko in lokalno pridelano hrano
 • izobražuje potrošnika o zdravi  prehrani, roku trajnosti posameznih skupin živil in možnostih ponovne uporabe že pripravljenih jedi
 • vključuje tradicionalne kulinarične posebnosti v jedilnik
 • kritično vrednoti trende sodobnega prehranjevanja in svetuje izboljšave
 • načrtuje strokovna izobraževanja za zaposlene v kuhinjah
 • izvaja mentorstvo študentom živilstva pri praktičnem usposabljanju
nabavlja surovine ter trži in  prodaja izdelke in storitve
 • dogovarja se s strankami glede naročil/ posebnih naročil, prilagojenih izdelkov
 • nabavlja surovine, repromaterial in trži ter prodaja izdelke in storitve
 • strankam pravilno predstavi ter ponudi izdelke in storitve
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost ter varnost izdelkov in storitev 
 • kontrolira kakovost in zagotavlja varnost končnega izdelka
 • uporablja  mednarodne standarde za senzorično analizo živil za različne namene 
 • preverja rok uporabnosti surovine in opozarja na nepravilnosti pri surovinah (poškodbe embalaže, tujki, vonj)
 • rešuje reklamacije glede kakovosti in varnosti vhodnih surovin in končnih izdelkov
 • izvaja načela dobre proizvodne in higienske prakse
 • ravna skladno z zakonskimi in internimi predpisi
 • spremlja novosti na poklicnem področju
 • implementira zakonodajne spremembe v proizvodne procese
 • zagotovi umik neustreznih živil iz uporabe
 • upošteva načela zagotavljanja varnih živil
 • pravilno ravna s surovinami, polizdelki in končnimi izdelki
 • kontrolira kakovost surovin in izdelkov
 • nadzoruje tehnološko higieno priprave živil ter kritične kontrolne točke in skrbi zanje, da ostajajo pod nadzorom
 • izvaja nadzor nad osnovnimi higienskimi programi in sistemom HACCP
 • zbira in ureja dokumentacijo kontrol in analiznih izvidov ter drugo dokumentacijo zagotavljanja varnosti živil
 • seznani se s postopki  rednih in izrednih pregledov nadzornih institucij (inšpekcijske službe)
Komunikacija sporazumeva se z različnimi deležniki v delovnem procesu na spoštljiv način
 • prilagaja komunikacijo situaciji, sogovorniku in vsebini
 • jasno, jedrnato in razumljivo prenaša informacije 
 • pozorno posluša sogovornika ter zastavlja vprašanja za razjasnjevanje nejasnosti
 • razvija konstruktivne in kooperativne odnose z drugimi
 • sprejema različnost in s svojim delovanjem prispeva k ustvarjanju sinergije v timu
 • deli svoje strokovno  znanje 
 • obravnava pritožbe in rešuje spore na spoštljiv in v rešitev usmerjen način
 • izvaja interna izobraževanja
 • skrbi za prenos aktualnih znanj na sodelavce in stranke
 • razume strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • komunicira z različnimi deležniki v različnih digitalnih okoljih
upravlja z informacijami, podatki in vsebinami v različnih digitalnih okoljih za doseganje ciljev, povezanih z delom 
 • obvlada in prilagaja strategije iskanja in dostopa do podatkov v digitalnih okoljih
 • analizira, interpretira in kritično vrednoti podatke, informacije in digitalne vsebine
 • ureja digitalne vsebine v različnih formatih
 • varuje naprave in digitalne vsebine ter razume tveganja in nevarnosti v digitalnih okoljih
 • rešuje strokovne probleme s pomočjo digitalnih tehnologij
 • sledi digitalnemu razvoju na svojem področju 
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • uporablja predpisano varnostno opremo na delovnem mestu
 • upošteva zahteve in zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in varstvu pred požarom
 • opozarja na možnosti  poškodb zaradi napačne uporabe strojev
 • upošteva delovno zakonodajo
 • upošteva predpise o varstvu pri delu
ravna skladno z načeli trajnostnega razvoja 
 • v celotnem tehnološkem procesu skrbi za čim manjše ustvarjanje odpadnih materialov in odpadnih voda
 • v čim večji meri uporablja obnovljive vire in trajnostno embalažo
 • vzpostavi sistem uporabe že pripravljenih živil z namenom doseganja manj odpadne in zavržne hrane
 • upošteva načela krožnega gospodarstva (dodajanje vrednosti stranskim proizvodom)
 • skrbi za ločevanje odpadnih materialov ter oddajanje le-teh pooblaščenim organizacijam
 • prepozna dejavnike, ki zvišujejo ogljični odtis izdelka 
 • poroča o količini odpadnih materialov, danih na trg 
 • spremlja razvoj na področju trajnostnega kmetovanja 

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Darja Štarkl, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Petra Osterman, Viški vrtci, Ljubljana
 • Ksenija Ekart, Univerzitetni klinični center Maribor
 • Gabrijela Salobir, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Jelka Čop, Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana
 • mag. Ines Gergorić, SRIP-Hrana, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Ljubljana
 • mag. Tina Buh, SRIP-Hrana, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Ljubljana
 • dr. Urška Pivk Kupirovič, SRIP-Hrana, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.