Poklicni standard

Naziv:

Voznik/voznica v cestnem prometu

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

11.5.2022

Predhodniki:

Voznik/voznica v cestnem prometu (84000190)

Klasius-P16:

Transport (1041)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Voznik/voznica v cestnem prometu (07764140)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna: 
 
 • pridobivati in uporabljati delovno dokumentacijo in ostale informacije, potrebne za organizacijo lastnega dela
 • prevzemati in predajati tovor ter skrbeti za tovor v času prevoza, skladno s predpisanimi postopki za ravnanje z različnimi vrstami in lastnostmi tovora ter tehničnimi karakteristikami vozila in različnimi logističnimi postopki
 • sprejemati in razporejati potnike, upoštevati njihovo fizično sposobnost ter zagotavljati njihovo udobje v času prevoza
 • upravljati vozilo po načelih racionalne vožnje in racionalne uporabe vozila ter dosledno in odgovorno upoštevati predpise o varnosti v cestnem prometu, razmerah na cestah ter samostojno ukrepati v izrednih situacijah
 • uporabljati ustrezne informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za obveščanje ali pridobivanje podatkov o razmerah na cestah ter za komunikacijo z naročniki prevozov in prometnim osebjem prevoznega podjetja
 • vzpostavljati in vzdrževati dobre odnose z vsemi udeleženci v procesu prevozne storitve
 • izpolnjevati listine, urejati dokumentacijo in voditi zahtevane evidence v prevoznem procesu
 • pri svojem delu upoštevati predpise o varovanju okolja, predpise o odmorih in počitkih mobilnih delavcev ter normative in predpise za ustrezno tehnično brezhibnost in opremljenost vozil na terenu

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira in načrtuje lastno delo
 • sprejme delovna navodila
 • načrtuje delo na podlagi navodil nadrejenih
 • načrtuje lastno delo z upoštevanem razporeda dela nadrejenega
 • upošteva delovni čas in trajanje vožnje
 • preveri potrebne pogoje za udeležbo v prometu
 • pregleda pogoje izvedbe prevoza potnikov
 • pregleda pogoje izvedbe prevoza tovora
 • zna prebrati enostavno delovno-tehnično dokumentacijo
 • upošteva socialno okolje dela v cestnem prometu in tržno okolje prevozov
Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi potrebno dokumentacijo in pregleda vozilo
 • pripravi in pregleda potrebno dokumentacijo za prevoz
 • izdela itinerar
 • se seznani s pripravljenostjo predmeta prevoza
 • prevzame vozilo
 • vstavi tahografske lističe oziroma digitalno kartico
 • pregleda vozilo in delovanje vozila
 • preveri raven vode v bateriji, količino pogonskega goriva in ostale tekočine v vozilu
 • preveri stanje pnevmatik (tlak, obraba, poškodbe)
 • preveri tlake (zrak, hidravlika, olje)
 • pregleda opremo vozila, zimsko opremo in delovanje opreme
 • preveri delovanje pogonskih sklopov
 • preveri delovanje svetlobnih in zvočnih signalnih naprav
 • preveri delovanje zavornih in drugih hidravličnih sistemov
 • preveri delovanje komunikacijskih naprav
 • preveri ustreznost nastavitev tahografa
 • preveri delovanje tahografa
 • pozna vlogo in nastavitve tahografa
 • opravi vse potrebne nastavitve za optimalno ergonomsko upravljanje vozila (sedež, volan, vzvratna ogledala, varnostni pas in ostali nastavljivi elementi)
 • vključi potrebna svetlobna telesa
 • upošteva tehnične karakteristike vozila
 • upošteva voznikovo odgovornost za prevzeto vozilo, pozna vlogo in delovanje posameznih sklopov vozila
 • pozna tehnične normative vozila za varnost v prometu
Operativna dela upravlja vozilo in upošteva ukrepe iz varnosti v cestnem prometu ter elemente racionalne vožnje
 • pregleda vozilo pred vožnjo
 • preveri delovanje vozila
 • upošteva tehnične lastnosti vozila
 • uporablja cestno infrastrukturo
 • spremlja prometne informacije
 • prilagaja gibanje vozila glede na sile gibanja
 • ravna s signalnimi in drugimi napravami v vozilu
 • upravlja vozilo po načelih kakovosti upravljanja
 • upošteva elemente racionalne vožnje
 • ustrezno presoja nasprotja med varno vožnjo in drugimi udeleženci v prometu
 • upošteva predpise o varnosti v cestnem prometu
 • upošteva načela etike v cestnem prometu  in načela varne vožnje
 • preprečuje nevarnosti v cestnem prometu
 • ob nesreči zaščiti potnike in druge udeležence v prometu
 • ob nesreči zaščiti blago
 • obvešča ustrezne organe o dogodkih v prometu, prometnih nesrečah
 • upravlja s pripomočki za tovor in z ročnim orodjem
 • pravilno razporeja tovor na tovornem prostoru
 • upošteva elemente stabilnosti tovora
 • upošteva elemente optimalne uporabe vozila
 • upošteva pravila uporabe tehničnih elementov vozil
 • pozna geografske in tehnične lastnosti prometne infrastrukture
 • pozna tehnične zmogljivosti vozila za prevzem tovora (dimenzije tovornega prostora, nosilnost, specifična nosilnost)
 • upošteva načine ravnanja in zaščite ob različnih nesrečah
 • upošteva ukrepe v razmerah nevarnosti
 • pozna navodila za prvo pomoč pri poškodbah z nevarnimi snovmi
 • pozna osnovne ukrepe ob nezgodah, kot so pravilna lega ponesrečenca, preprečevanje krvavitev ter prenos ponesrečencev
prevzema, prevaža in predaja tovor
 • dostavi vozilo na mesto natovarjanja/raztovarjanja
 • spremlja natovarjanje/raztovarjanje in daje ustrezna navodila
 • skrbi za nakladalno zavarovanje splošnih, nevarnih in specialnih tovorov
 • pripravi vozilo na nakladanje/razkladanje (odkrije ponjavo, odpre stranice)
 • upošteva postopke nakladanja tovora in ravnanja z njim
 • zna ravnati z napravami na vozilu
 • preveri podatke o tovoru (vrsta, količina, lastnosti)
 • določa, ali predlaga razporeditev tovora na vozilu
 • določi pogoje prevoza glede na vrsto blaga
 • kakovostno in količinsko prevzame tovor
 • fizično zavaruje tovor in pripravi vozilo za prevoz (zapre stranice, pokrije ponjavo …)
 • ustrezno označi vozilo pri prevozu nevarnih snovi
 • skrbi za tovor v času prevoza (pravilno pritrjuje tovor, da ga ob pritrjevanju ne poškoduje, zavaruje tovor, ga nadzira ipd.)
 • postavi vozilo na razkladalno mesto in ga pripravi na razkladanje
 • preveri podatke o prejemniku tovora
 • kakovostno in količinsko preda tovor
 • seznanjen je s formalnostmi na mejnih prehodih ter z vlogo in namenom T-dokumentov (dokumenti za različne carinske postopke) in TIR-obrazcev (dokument za tranzitne carinske postopke za mednarodni prevoz po cesti) ter obveznostmi in odgovornostmi, ki izhajajo iz njihove uporabe
 • seznanjen je s formalnostmi, ki se nanašajo na težo in dimenzijo vozil v različnih državah, in s postopki, po katerih je treba ravnati z nenormalnimi tovori, ki so izjema med pravili
 • pozna različne vrste in lastnosti tovora in potrebno označevanje
 • pozna različne vrste embalaže in njeno primernost za prevoz
 • pozna voznikovo odgovornost za prevzeti tovor
 • seznanjen je z različnimi vrstami ravnanja s tovorom in z nakladalnimi napravami (kontejnerji, palete, zabojniki …) ter je usposobljen izdajati navodila za nakladanje/razkladanje, seznanjen je s pravili konvencije CMR (mednarodni tovorni list)
 • seznanjen je z različnimi carinskimi postopki
 • pozna osnove konvencije TIR (dokument za  mednarodni tranzitni sistem) in ATA (mednarodni carinski dokument za začasni uvoz blaga)
 • seznanjen je z osnovnimi predpisi o prevoznikovi odgovornosti v cestnem prometu
 • seznanjen je z različnimi tehnikami kombiniranega transporta
 • izvaja postopke skladno z aktualnimi pravnimi viri EU-direktiv za specifične prevoze
 • izvaja postopke skladno s pravili o prevozu hitro pokvarljivih prehrambnih izdelkov
 • izvaja postopke skladno s pravili o prevozu živih živali
 • natančno pozna voznikovo odgovornost pri predaji tovora
 • pozna elemente tovorkov
sprejema potnike in zagotavlja njihovo udobje
 • dostavi vozilo na mesto vstopa in izstopa potnikov
 • označi vozilo glede na vrsto prevoza in glede na potnike
 • preveri podatke o mestu odhoda, namembnem kraju, številu potnikov
 • razporedi potnike in spremljevalce ter jih opozori na ustrezno ukrepanje ob neustreznem obnašanju
 • preveri dokumentacijo skladno z veljavnimi predpisi
 • zaračuna vozovnico, uporablja cenike, kontrolira veljavnost vozovnic
 • sodeluje s spremljevalcem in z vodičem
 • skrbi za stabilnost vozila in udobje potnikov
 • uporablja predpise in se ravna po tistih, ki se nanašajo na prevoze potnikov, splošne pogoje za prevoz potnikov in prtljage v linijskem in prostem cestnem prometu, ter po internih navodilih
 • komunicira s potniki in jim posreduje pomembne informacije
 • upošteva pravila, ki se nanašajo na varen vstop in izstop potnikov, zlasti otrok, starejših in invalidnih oseb
 • upošteva vozni red in izpolnjuje potniško spremnico
 • upošteva pravila CVR-konvencije (konvencija za mednarodni prevoz potnikov in prtljage) in domače pravne vire
 • upošteva ekonomsko in fizično sposobnost potnikov
vodi dokumentacijo in evidence v prevoznem procesu ter izpolnjuje listine
 • izpolni tahograme oz. individualno kontrolno knjižico
 • izpolni tahografski listič in programsko nastavi tahograf (vnese podatke v tahograf)
 • vpiše podatke v potni nalog
 • izpolni evropsko poročilo v primeru prometne nesreče
 • izpolni poročilo o potovanju
 • izpolni prevozne listine (potniško spremnico, tovorni list, pogodbo s seznamom potnikov)
 • vnese pripombe o tovoru v prevozne listine
 • opravi carinske formalnosti
 • vnese pripombe v prevozne listine (poškodbe, pritožbe)
 • evidentira mesto prejema in predaje tovora oziroma potnikov
 • evidentira količino prejetega in predanega tovora
 • vodi evidenco prodanih vozovnic v javnem linijskem prevozu potnikov
 • vodi evidenco tahografov oziroma vodi individualno kontrolno knjižico
 • vodi evidenco o svojem delovnem dnevu
 • vodi evidenco stroškov (cestnine, gorivo, tunelnine, parkirnine, razne takse, parkirnine itd.) in hrani račune
 • vodi evidenco o okvarah in poškodbah vozila
 • pozna vlogo in vsebino potnega naloga in drugih dokumentov, ki jih redno uporablja
 • upošteva carinske postopke pri prehodu potnikov in tovora preko državne meje
 • pozna prevozni list in temeljna določila Zakona o prevoznih pogodbah
 • pozna mednarodni prevozni list in temeljna pravila konvencije o pogodbi za mednarodni prevoz tovora ter jih zna uporabljati
 • natančno pozna karnet TIR (dokument za tranzitne carinske postopke za mednarodni prevoz po cesti in karnet ATA (mednarodni carinski dokument, ki se uporablja za različno blago, ki se začasno uvaža/izvaža za določen namen)
 • upošteva temeljna določila carinske konvencije o mednarodnem tovornem prevozu
 • upošteva carinsko dokumentacijo za prevoz tovora in potnikov
 • pozna voznikove naloge v carinskih postopkih
 • pozna osnovna pravila glede prevoznikove odgovornosti za potnike oziroma tovor
 • pozna metodologijo vodenja zaporednih dogodkov izvajanja prevoza

Zagotavljanje kakovosti kontrolira kakovost svojega dela skladno z normativi in s predpisi na področju prevozniške dejavnosti
 • zastopa in promovira svoje podjetje
 • prispeva k pozitivni podobi podjetja
 • sproti preverja kakovost svojega opravljenega dela v sodelovanju z vodstvom delovišča in sproti odpravlja morebitne napake
 • na prevoznem trgu nastopa po načelih kakovostno opravljene storitve
 • ekonomično uporablja naprave, orodja, priprave, materiale in energijo
 • upošteva varnostne predpise in pravila uporabe vozil
 • upošteva cestnoprometne predpise
 • preprečuje kazniva dejanja
 • preda tovor brez poškodb
 • vestno in pravočasno izvrši prevoz potnikov, prtljage ali tovora
 • varno in v okviru dogovorjenega opravi prevoz
 • vzdržuje dobre odnose z vsemi udeleženci v procesu prevozne storitve
 • redno vzdržuje in čisti vozilo
 • skrbi za urejeno dokumentacijo
 • upošteva dogovore in poslovni kodeks prevoznika
 • pozna načela kakovostnega izvajanja storitev
 • pozna predpise, pravila in omejitve na področju cestnih prevozov
 • upošteva stanje cestnega omrežja
 • zna uvajati elemente kakovostne storitve
 • pozna obveznosti za redno voznikovo usposabljanje

Vzdrževanje in popravila tekoče vzdržuje mehanizacijo in opremo
 • redno preverja stanje tekočin v vozilu (preveri podvajanje vsebine spodaj)
 • redno pregleduje vozilo in skrbi za njegovo čistočo
 • vzdržuje čistočo opreme in prostora med delom in po njem
 • očisti prostore po končanem delu in evidentira čiščenje
 • možne napake in poškodbe javlja nadrejenemu
 • zna ravnati z orodjem za vzdrževanje in izvaja manjša vzdrževalna dela
 • opravlja manjša popravila vozil po proizvajalčevih navodilih
 • oskrbi vozilo s potrebnimi tekočinami in potrošnim materialom
 • pozna tehnične lastnosti vozil
 • zna oceniti stanje vozil in infrastrukture
Komunikacija komunicira z nadrejenimi in s sodelavci
 • sprejema in razume pisna in ustna navodila za potek dela
 • sprejema navodila o varnem delu ter o uporabi ustrezne opreme
 • obvešča službo vzdrževanja in sodeluje pri odpravi okvare
 • posreduje informacije o stanju vozila in infrastrukture
 • pozna osnove komunikacije v uradnem jeziku EU
komunicira z naročnikovimi uslužbenci, s potniki in z uradnimi osebami
 • vzpostavlja in vzdržuje komunikacijo s potniki in naročnikovimi predstavniki
 • komunicira z državnimi ter lokalnimi predstavniki (policija, carina …)
 • uporablja komunikacijska sredstva
 • pozna in uporablja strokovno terminologijo, ki se uporablja pri delu
Varovanje zdravja in okolja dela opravlja skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, s predpisi o varovanju okolja ter normativi za varno delo z vozili
 • upošteva navodila za ohranjanje zdravja in počutja voznikov
 • skrbi za lastno psihofizično sposobnost
 • uporablja zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
 • dela opravlja skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • dela opravlja skladno s predpisi o požarni varnosti
 • dela opravlja skladno s pravilnikom o notranji kontroli
 • skrbi, da je vozilo opremljeno skladno z zakoni, s pravilniki in z veljavnimi normativi za varno delo
 • pregleduje, da je v pnevmatiki pravilen tlak
 • z nevarnimi odpadki ravna tako, da ne obremenjuje okolja
 • ne onesnažuje cestnoprometne infrastrukture
 • upošteva cestnoprometne predpise
 • upošteva interna navodila za varno delo
 • seznanjen je z zakoni, s pravilniki in z veljavnimi normativi za varno delo
 • zna preprečiti fizično tveganje
 • pozna ukrepe za zmanjšanje hrupa in onesnaževanje zraka, ki ga povzročata delovanje motorja in izpušni plini

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Roman Krajnc, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko Celje
 • Damjan Kregar, Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Ljubljana
 • Marko Komic, NOMAGO, d.o,o,, Ljubljana
 • Milan Slokar, Slo-Car, d.o.o., Ajdovščina
 • Miha Bezjak, Fa-Malik, d.o.o., Maribor
 • Sebastijan Kegl, Impol, d.o.o., Slovenska Bistrica
 • Marko Rečnik, Fijavž, d.o.o., Slovenske Konjice
 • Gašper Rudl, Prevozi Gašper,  s.p., Slovenj Gradec
 • Bogdan Semenič, Semenič Transport, s.p., Podnanos
 • Branko Cipot,    Murska Transport, d.o.o., Murska Sobota
 • Natalija Repanšek, Sekcija za promet, Obrtna zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Robert Sever, Združenje za promet, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Branimir Kopše, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana
 • Zlatko Podgorski, Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.