Poklicni standard

Naziv:

Mojster/mojstrica suhomontažne gradnje

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

24.1.2018

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Mojster/mojstrica suhomontažne gradnje (07116380)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije,
 2. zagotavljati kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela in izdelkov ter pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 3. montirati suhomontažne elemente in vgrajevati izolacijske materiale,
 4. izvajati zaključna suhomontažna dela,
 5. izvajati popravila suhomontažnih sistemov,
 6. načrtovati in izvajati praktično izobraževanje dijakov in uvajanje novih sodelavcev v podjetju (vsebinsko, metodično, didaktično in tehnično),
 7. samostojno organizirati in voditi sodelavce v svoji poslovni enoti ob upoštevanju predpisov s področja delovnopravne zakonodaje, pravil timskega dela in veščin vodenja,
 8. samostojno komunicirati s sodelavci in poslovnimi partnerji ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 9. celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v svoji poslovni enoti,
 10. nadzorovati procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvajati ukrepe za izboljševanje kakovosti skladno s standardi ter strategijo poslovne enote,
 11. zagotavljati rentabilnost poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami ob upoštevanju zakonitosti poslovnega okolja in predpisov s finančno-ekonomskega področja.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizacija lastnega dela in dela skupine
 • zbiranje in interpretiranje informacij o načrtovanem delu (pridobljene iz različnih virov: ogledi, navodila za delo, tehnična in projektna dokumentacija …)
 • ugotavljanje tehničnih in tehnoloških zahtev
 • organiziranje dela manjših skupin
 • poznavanje osnovnih pravil organizacije dela in podjetja
 • poznavanje organizacije gradbišča
Priprava dela oz. delovnega mesta priprava orodja, materiala in opreme za delo na delovnem mestu
 • izbiranje primernega orodja in pripomočkov za varno delo
 • določanje vrste in količine materiala skladno z normativi
 • izbiranje transportne poti in ugotavljanje drugih značilnosti delovnega prostora
 • organiziranje in izvajanje horizontalnega ter vertikalnega transporta materiala
 • postavljanje enostavnih delovnih in zaščitnih odrov
 • poznavanje gradbenih materialov in njihovih lastnosti
 • določanje meril glede zvočne, toplotne in požarne zaščite
 • razumevanje in uporabljanje tehnične dokumentacije
 • poznavanje pravila sestavljanja plošč za oblaganje suhomontažnih elementov
 • poznavanje pomena stroškov življenjske dobe materialov (Life Cicle Costing), uporabljenih pri delu, in njihov vpliv na trajnost izdelka
 • poznavanje učinka uporabljenih delovnih orodij in sredstev na okolje
 • poznavanje vloge, položaja v objektu in način izvedbe posameznega gradbenega elementa
 • poznavanje tehnike in pravila merjenja
 • poznavanje osnov tehničnega risanja
Operativna dela vgradnja suhomontažnih sten
 • zarisanje položaja predelne stene v prostoru
 • postavljanje ustrezne lesene ali kovinske podkonstrukcije
 • uravnavanje navpičnosti podkonstrukcije
 • oblaganje stene z ustrezno oblogo
 • polaganje ustrezne toplotnozvočne izolacije
 • polaganje inštalacijskih cevi (po potrebi)
 • izdelovanje ustrezne dilatacije predelnih sten
 • montiranje podbojev in kril stavbnega pohištva v suhomontažne stene
vgradnja stropnih oblog in spuščenih stropov
 • zarisanje položaja stropa v prostoru
 • uravnavanje višine
 • montiranje kovinske podkonstrukcije na nosilno ali strešno konstrukcijo
 • montiranje obešal
 • izravnavanje podkonstrukcije
 • polaganje toplotne izolacije in parne zapore
 • izdelovanje ustrezne dilatacije stropov
 • izdelovanje večnivojskih kaskad
 • montiranje oblog ali stropnih polnil
 • montiranje kovinskih kasetnih ali lamelnih stropov
 • izdelovanje odprtin v stropni oblogi za vgradnjo inštalacijskih elementov (inštalacijske cevi, doze …)
 • poznavanje vrst profilov, iz katerih se izdela podkonstrukcija
 • poznavanje pravila za sestavljanje podkonstrukcij iz profilov in vlogo različnih profilov v podkonstrukciji
obložitev strešne konstrukcije
 • obdelovanje odprtine za strešna okna ter kukrle oz. frčade/nadzidek
 • postavljanje podkonstrukcije
 • polaganje toplotne izolacije in izvedba parne zapore ali parne ovire
 • montiranje oblog in špalet
izdelava zidne obloge
 • zarisanje položaja oblog na gradbenem elementu (zid, steber …)
 • pripravljanje površine za oblaganje ali izdelovanje in montiranje podkonstrukcije
 • priprava lepilne mešanice in nanašanje na podlago
 • montiranje obloge iz mavca ali drugega materiala
montaža suhega estriha
 • uravnavanje površine z izravnalno maso
 • polaganje toplotne izolacije
 • izdelovanje stenske dilatacije
 • polaganje suhega estriha
montaža inštalacijskih zidov in oblog
 • trasiranje oblog jaškov in odprtin
 • postavljanje ustrezne kovinske podkonstrukcije
 • polaganje zvočne izolacije, hidroizolacije in protipožarne zaščite
 • oblaganje inštalacijskih jaškov in odprtin
 • izdelovanje odprtin in vgradnja revizijskih vratc
 • poznavanje pravil izdelave dvojne podkonstrukcije in dvojnega oblaganja z obložnimi ploščami
obdelava spojev in zaključnih površin
 • montaža bandažnega traku
 • zapolnitev prostora v stiku obložnih plošč z ustreznim kitom
 • brušenje in izravnava kitane in stičene površine
 • izdelovanje vogalov s stičenjem plošč
 • montiranje zaščitnih vogalnih profilov
 • pritrjevanje predizdelanih štukatur ali drugih okrasnih elementov na stene ali strope
 • izdelovanje ustreznih izrezov za montažo posameznih elementov (luči, zvočniki…)
izvedba sanacijskih del
 • pregledovanje tehnične dokumentacije za suhomontažno gradnjo
 • kritično pregledovanje suhomontažnih elementov, nanosov kita in stikov
 • ocenjevanje obsega dela in potrebnega materiala
 • označevanje in odstranjevanje oziroma zamenjava poškodovanih elementov
 • poznavanje načina suhomontažne gradnje
 • poznavanje vloge suhomontažne gradnje pri gradnji novih in ohranjanju starih zgradb
izvedba praktičnega usposabljanja dijakov
 • pripravljanje načrta praktičnega izobraževanja in njegova realizacija
 • seznanjanje dijakov z organizacijo podjetja, s hišnim redom in podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, specifičnimi za posamezno učno mesto
 • spodbujanje samoiniciativnosti in podjetnosti pri delu
 • uporabljanje sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • seznanjanje s šolskim sistemom
 • razumevanje pomena in poznavanje elementov priprave na pedagoško delo
 • poznavanje pedagoških načel
 • izbiranje učne oblike in metode glede na učno situacijo
 • seznanjenje s psihološkimi posebnostmi mladostnika oziroma ciljne skupine
 • prepoznavanje posebnosti in interesov dijakov ter njihovo ustrezno upoštevanje pri organizaciji in izvedbi učenja z delom
 • motiviranje dijakov za delo in učenje
 • poznavanje dijakovih obveznosti in pravic iz učne pogodbe in delovnega razmerja
 • poznavanje sodobnih načinov elektronskega poslovanja
uvedba novih delavcev na delovno mesto
 • seznanjanje novih delavcev z organizacijo podjetja, s hišnim redom, z režimom dela in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, specifičnimi za posamezno delovno mesto
 • priprava in izvajanje načrta uvajanja novega zaposlenega
 • seznanjanje delavca s tveganji na delovnem mestu z vidika uporabe materialov, tehnologije in organizacije dela
 • določanje dela in naloge za novega delavca
 • glede na potek del sprotno usposabljanje, oziroma usmerjanje na usposabljanje za posamično fazo za izvedbo naloge
 • motiviranje novozaposlenega za delo in učenje
 • poznavanje raznih učnih oblik in metod ter znanje o izbiri najustreznejše glede na učno situacijo
Administrativna dela vodenje zahtevanih zapisov o delu
 • izpolnjevanje in vodenje delovne dokumentacije
 • dokumentiranje odkritih in odpravljenih napak ter vodenje evidence popravil, servisnih in vzdrževalnih del
 • izdelovanje navodil za obratovanje in vzdrževanje
 • poznavanje elementov delovne dokumentacije
 • uporabljanje informacijsko-komunikacijske tehnologije in programskih orodij
Komercialna dela izdelava kalkulacije
 • pripravljanje predračuna ali sodelovanje pri njegovi pripravi
 • znanje uporabe standardiziranih popisov del in predizmer za obračun del
 • izdelovanje kalkulacij storitev in porabe materiala in časa skladno z normativi
 • razlikovanje stroškov dela in stroškov uporabljenega materiala
 • znanje določanja stroškov dela
zagotovitev rentabilnosti poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami
 • spremljanje in ocenjevanje tekočega poslovanja v poslovni enoti
 • razumevanje odmika poslovanja enote od načrta
 • skrb za skladno poslovanje z zakonodajo in internimi predpisi ter s standardi v svoji poslovni enoti
 • posredovanje poročila vodstvu in strokovnim službam
 • usklajevanje ugotovitev z neposrednim vodjem
 • pripravljanje predlogov za boljše poslovanje
 • obvladovanje načinov izboljševanja produktivnosti in optimiziranja stroškov
 • poznavanje kazalcev poslovne učinkovitosti (produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, likvidnost)
 • poznavanje vrste stroškov in njihov vpliv na poslovanje
 • poznavanje načinov financiranja in ohranjanja tekoče likvidnosti
 • poznavanje analize rezultatov, pridobljenih na osnovi izračunanih parametrov z uporabo statistični metod
 • poznavanje načinov varovanja in zaščite podatkov
 • poznavanje virov uradnih informacij in njihove uporabe
 • planiranje poslovanja poslovne enote in skrb za donosnost le-te
 • seznanjanje s poslovnim okoljem z namenom doseganja visoke učinkovitosti potencialov poslovalnice
 • izvajanje plačilnega prometa
 • upoštevanje zavezujočih predpisov pri delu
 • prepoznavanje tržne priložnosti in sklepanje na osnovi rezultatov tržne raziskave
 • znanje določiti pozicijo podjetja oz. poslovne enote, proizvoda, storitve glede na ostale ponudnike
 • poznavanje metod tržnega komuniciranja in pomena promocije
 • poznavanje vloge in pomena ugleda podjetja oz. poslovne enote v javnosti
 • znanje branja bilance denarnih tokov, bilance stanja in bilance uspeha, poznavanje njihove vloge in pomena
 • znanje načrtovanja in prikaza potrebnih sredstev in virov za izvedbo posla
 • znanje o kratkoročnem in dolgoročnem finančnem odločanju
 • seznanjen je z davčnim sistemom
 • seznanjen je s pravilniki in predpisi, ki urejujejo poslovanje in trg
 • seznanjen je z viri uradnih informacij in njihovo uporabo
 • izvajanje prodajne strategije podjetja
Vodenje organizacija in vodenje sodelavcev v lastni poslovni enoti
 • vodenje zaposlenih in organiziranje dela v enoti
 • vodenje del na gradbenih objektih skladno z gradbeno zakonodajo
 • načrtovanje dela
 • delegiranje nalog
 • skrb za osebnostni razvoj zaposlenih
 • skrb za usposobljenost zaposlenih s področja njihovega dela in skladno z zakonodajo v sodelovanju z drugimi službami
 • motiviranje in nagrajevanje zaposlenih za delo v sodelovanju z drugimi službami
 • spodbujanje timskega dela
 • kontroliranje opravljenega dela
 • skrb za spoštovanje vrednot družbe in organizacijske kulture
 • skrb za zadovoljstvo zaposlenih
 • ustvarjanje pozitivnega vzdušja, ki je usmerjeno k napredku
 • upoštevanje poslovne vizije podjetja pri svojem delu
 • organiziranje dela sodelavcev glede na frekvenco in naravo dela
 • seznanjen je s pravili organizacije dela in pravili organizacije podjetja
 • znanje poiskati in primerjati ter selekcionirati različne vire informacij
 • sodelovanje pri analiziranju izrabe delovnega časa, kadrovskih in drugih virov
 • usmerjanje sodelavcev k strokovnemu delu
 • skrb za pomanjkljivosti pri delu in dajanje pobude za izobraževanje
 • konstruktivno reševanje konfliktov
 • poznavanje principov vodenja in timskega dela
 • poznavanje različnih načinov in stilov vodenja ter znanje izbire najustreznejšega v dani situaciji
 • znanje realizacije poslovne ideje oziroma priložnosti v praksi
 • razvijanje inovativnosti, ustvarjalnega mišljenja in spretnosti logičnega reševanja problemov
 • nadziranje dela v delovnem okolju
 • z lastnim delom in vedenjem biti vzor sodelavcem
 • poznavanje  procesa dela v delovnem okolju
 • seznanjen je s  predpisi in delovnopravno zakonodajo
 • poznavanje osnovnih motivov za delo
 • poznavanje meril in načinov vrednotenja delovne uspešnosti
 • obvladovanje osnov organizacije dela, dela skupine
 • obvladovanje zakonitosti upravljanja s človeškimi viri
 • obvladovanje metod vodenja in motiviranja
 • obvladovanje metod reševanja konfliktov
 • obvladovanje dejavnikov stresa in metod preprečevanja stresa
 • poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na razvoj osebnosti
 • poznavanje strukture osebnosti in osebnostnih lastnosti
 • poznavanje vsebine pogodbe o zaposlitvi
 • poznavanje delodajalčevih in delavčevih obveznosti in pravic
Nadzor dela nadzor procesa dela v lastni poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvedba ukrepov za izboljševanje kakovosti
 • kontroliranje kakovosti storitev
 • spremljanje razvoja stroke
 • kritično ocenjevanje lastnega dela, učenje na napakah in njihovo popravljanje
 • zagotavljanje opravljanja dela s primerno kakovostjo in v primernem času
 • poznavanje standardov in metod kontrole kakovosti
 • poznavanje gradbenih predpisov in standardov
 • poznavanje osnov zagotavljanja kakovosti blaga in storitve
 • poznavanje postopkov in načinov za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • skrb za lastni razvoj in izobraževanje
 • upoštevanje etičnega kodeksa, če ta obstaja
 • varovanje poslovnih skrivnosti
Zagotavljanje kakovosti kontrola kakovosti in kvantitete dela skladno z normativi in drugimi predpisi
 • uporabljanje delovnih sredstev in materialov skladno s  proizvajalčevimi navodili in tehnično dokumentacijo oziroma projektom
 • vizualno preverjanje kakovosti materialov in elementov pred vgraditvijo
 • preverjanje natančnosti meritev in oznak pred pričetkom del
 • racionalno porabljanje virov (naravni viri, energija, oprema, potrošni material itd.), uporabljenih pri delu
 • razumevanje odnosa med kratkoročnimi in dolgoročnimi koristmi in stroški za materiale in tehnike, uporabljenih pri delu
 • poznavanje normativov in predpisov, vezanih na izvajanje suhomontažne gradnje
 • poznavanje pogojev in zahtev za skladiščenje materialov za suhomontažno gradnjo
 • poznavanje pomena estetskega videza in funkcije izdelka
Vzdrževanje in popravila vzdrževanje delovnih sredstev
 • pregledovanje, čiščenje, mazanje in opravljanje manjših popravil osebnega orodja, strojev in naprav oziroma skrb za njihovo  popravilo
 • poznavanje osnovnih pravil vzdrževanja strojev in naprav, uporabljenih pri  delu
Komunikacija komunikacija z naročniki in s strankami
 • posredovanje želenih informacij naročnikom in strankam
 • uporabljanje strokovnega izrazoslovja
 • upoštevanje načel osnovnih etičnih vrednot v poslovnih odnosih in odnosih do strank
 • poznavanje osnov poslovnega komuniciranja
sporazumevanje s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • komuniciranje z neposredno nadrejenimi, vodstvom in ostalimi sodelavci ter podajanje konstruktivne povratne informacije
 • komuniciranje s strokovnimi službami
 • komuniciranje z državnimi in drugimi ustreznimi organi
 • konstruktivno reševanje konfliktov v komunikaciji
 • obvladovanje etike poslovnega komuniciranja in načel uspešne komunikacije
 • obvladovanje ustne in pisne komunikacije v slovenskem jeziku
 • uporabljanje sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • znanje delovanja v skupini pri izvajanju del na objektih
 • poznavanje osnov strokovne terminologije v tujem jeziku
 • ustrezno izvajanje poslovne korespondence
Varovanje zdravja in okolja opravljanje dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih na delovišču
 • ravnanje skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in požarni varnosti
 • uporabljanje osebne varovalne opreme pri delu
 • skrb za varovanje svojega zdravja in vseh sodelavcev ter varovanje okolja
 • ločeno zbiranje, sortiranje in odstranjevanje odpadnega materiala
 • poznavanje možne poškodbe pri delu
 • obvladovanje osnov nudenja prve pomoči
vodenje in spremljava izvajanja predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v lastnem delovnem okolju
 • nadzorovanje in spremljanje upoštevanja pravil glede varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti v lastni poslovni enoti
 • nadzorovanje in svetovanje osebju v lastni poslovni enoti  pri uporabi delovnih in zaščitnih sredstev ter znanje njihove priprave, upoštevajoč varstvo pri delu
 • zagotavljanje upoštevanja sanitarno-higienskih in drugih predpisov
 • zagotavljanje varovanja okolja
 • permanentno pridobivanje in obnavljanje znanja s področij varovanja zdravja in okolja
 • seznanjen je s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu in ekologije
 • seznanjen je s tehnično zakonodajo
 • seznanjen je s higienskimi predpisi in standardi
 • seznanjen je s predpisi o varovanju okolja
 • obvladovanje postopkov in načinov ravnanja z odpadki in embalažo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mitja Tome, Obrtna zbornica Slovenije
 • Franc Markovič, Obrtna zbornica Slovenije
 • Franc Meža, Obrtna zbornica Slovenije
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Boštjan Košorok, Center za poklicno izobraževanje


Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.