Poklicni standard

Naziv:

Organizator/organizatorka velneške dejavnosti

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

8.12.2021

Predhodniki:

Organizator/ organizatorka velneške dejavnosti (08377630)

Klasius-P16:

Potovanja, turizem, prosti čas (1015)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Organizator/organizatorka velneške dejavnosti (06720670)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:
 • načrtovati, organizirati in voditi delovne procese ter zagotavljati njihovo kakovost,
 • voditi, organizirati in nadzirati zaposlene in strokovne sodelavce ter skrbeti za svoj in njihov stalni strokovni razvoj,
 • sprejeti gosta in mu svetovati izbiro velneške storitve ob upoštevanju strokovnega ločevanja med storitvami v velneški dejavnosti in zdravstvu,
 • pripravljati ponudbo individualnih programov in storitev, ponudbo za izbrane ciljne skupine gostov ter na podlagi spremljanja trendov razvijati ponudbo novih storitev in programov,
 • informirati in tržiti velneške storitve, izvajati promocijske aktivnosti ter pripravljati analize promocijske in poslovne učinkovitosti,
 • spremljati gosta v času obiska oz. bivanja,
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in slediti digitalizaciji poslovnih procesov ter komunikacijskih kanalov,
 • komunicirati s sodelavci, s poslovnimi partnerji in z gosti,
 • reševati pritožbe, obvladovati konflikte ter obravnavati incidente skladno s svojimi pristojnostmi in dogovorjenim protokolom,
 • varovati zdravje in okolje ter zagotavljati lastno varnost in varnost drugih.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in vodi delovni proces na področju velneške dejavnosti v sodelovanju s strokovnim timom
 • seznani se s področno zakonodajo in z drugimi predpisi, ki urejajo izvajanje temeljnih velneških dejavnosti (storitve na področjih gibanja, zdrave prehrane, ohranjanja duševnega zdravja, storitve za sprostitev in lepoto telesa)
 • organizira delovni proces in kadre skladno s področno zakonodajo, predpisi in temeljnimi načeli teorije organizacije dela
 • celostno načrtuje programe in aktivnosti velneške dejavnosti in izvedbene aktivnosti glede na individualne potrebe gostov in izbrane ciljne skupine gostov
 • dopolnjuje in pripravlja interna navodila za zaposlene
 • vključuje se v izdelavo investicijskih in drugih elaboratov
 • vključuje se v izdelavo izhodišč strategije družbe za področje velneške dejavnosti
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi sebe in delovno mesto
 • pripravo se na delo
 • skrbi za osebno higieno in urejenost ter uporablja delovno uniformo
 • pripravi delovno okolje in pripomočke za varno opravljanje dela skladno s sanitarno-zdravstvenimi predpisi
Operativna dela sprejme gosta
 • sprejme in informira gosta o ponudbi velneških storitev, programov in drugih dodatnih storitev
 • predstavi namen, učinkovanje in delovanje posameznih velneških storitev, programov in dodatnih storitev iz ponudbe
 • nastavi in vodi evidenco gostov in spremlja njihov obisk ter počutje
 • upošteva strokovna pravila ločevanja med storitvami v velneški dejavnosti in zdravstvu
 • svetuje obisk osebnega zdravnika v primeru zdravstvenih težav
 • svetuje obisk drugega strokovnjaka v primeru ugotovitve specifičnih stanj gosta (obisk pri strokovnjakih za prehrano, gibanje, sprostitev, lepotno in telesno nego)

 


svetuje izbiro velneške storitve
 • opravi informativni razgovor z gostom in oceni njegovo psihofizično počutje ter življenjski slog in navade
 • svetuje gostu izbiro velneške storitve na podlagi ugotovitev informativnega razgovora in v sodelovanju s strokovnjaki določenega strokovnega področja
 • informira goste o principih zdravega življenjskega sloga (vrste telesnih aktivnosti, metode za premagovanje in odpravo stresa, splošne smernice za zdrav način prehranjevanja, storitve za lepotno in telesno nego ter pozitivne življenjske navade za dobro počutje)
 • razloži gostu učinkovanje in delovanje izbrane velneške storitvepripravlja individualne programe in ponudbe za posameznike in ciljne skupine gostov
 • načrtuje in oblikuje individualne velneške programe ter pri tem upošteva nabor programov in storitev, ugotovljene potrebe in želje gosta ter strokovna načela dejavnosti
 • načrtuje in oblikuje velneške programe za ciljne skupine gostov (npr. seniorji, nosečnice, otroci, ipd.) ter pri tem upošteva nabor programov in storitev, potrebe in lastnosti ciljnih skupin gostov ter strokovna načela dejavnostinačrtuje in razvija ponudbo novih storitev in programov
 • spremlja trende in razvoj velneške dejavnosti doma in v svetu
 • spremlja in se seznanja s ponudbo konkurence
 • skrbi za lastno stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje
 • oblikuje in prilagaja aktualno ponudbo velneških storitev in programov z vnašanjem trendov, upoštevanjem potreb gostov in v sodelovanju s strokovnim timom


informira in trži velneške storitve, programe in dodatno ponudbo
 • vključuje se v delo menedžmenta in/ali dela v timu pri trženju storitev, programov in dodatne ponudbe
 • predstavi in promovira velneške storitve, programe in dodatno ponudbo ter ob tem upošteva strokovna, zakonska in etična načela
 • pripravi informativna in promocijska gradiva (promocijska in informativna gradiva za strokovno in laično javnost)
 • analizira in ugotovi učinkovitost promocijskih aktivnosti in drugih pristopov prodaje
 • spremlja konkurenčnost cen in prodajne politike ter pripravi analize in izdela načrte poslovanja za vodstvo
 • izvede kalkulacije in uskladi stroške
 • uporabi znanja s področja organizacije dela in organizacije poslovanja ter finančnega poslovanja
 • izvede promocijske aktivnosti in nagovori ciljne skupine gostov preko različnih sodobnih informacijskih kanalov in socialnih omrežij z uporabo sodobne komunikacijske tehnologije
spremlja gosta oz. stranko v času obiska oz. bivanja
 • načrtuje spremljavo gostovega počutja in jo izvaja
 • seznani se s priporočili ostalih strokovnjakov in jih upošteva
 • spremlja gostov napredek glede zastavljenih ciljev ter ga spodbuja in motivira pri doseganju zastavljenih ciljev
 • spoštuje zasebnost in individualnost gosta ter pri spremljanju ravna na podlagi poznavanja teorije psihologije gosta
 • uredi posebnosti v izvedbi storitev na gostovo zahtevo
Administrativna dela vodi evidence, pripravlja poročila in izpolnjuje obrazce
 • vodi bazo podatkov o gostih
 • vodi bazo podatkov o zaposlenih
 • vodi bazo podatkov poslovnih partnerjev
 • vodi evidenco opreme in spremlja nujnost servisiranja skladno s tehničnimi podatki/zahtevami opreme
 • pripravi vsebinska poročila o opravljenem delu (dnevna, tedenska, mesečna poročila in poročila o reševanju pritožb za vodstvo)
 • pripravi različna operativna poročila o poslovodenju
 • izpolni različne obrazce, zahtevano dokumentacijo
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • osebne podatke zbira, obdeluje in hrani skladno s splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov
Vodenje vodi strokovni tim
 • upošteva delovnopravne predpise, organizira delovni proces in koordinira kadre
 • deluje skladno s teorijami timskega dela, psihologije dela in osebnosti
 • organizira, vodi, koordinira in nadzira izvajanje dela v velneški dejavnosti
 • motivira sodelavce za kakovostno izvajanje dela
 • uporablja sodobne metode timskega in projektnega dela
 • predlaga oblikovanje etičnega kodeksa na ravni organizacije in spremlja njegovo izvajanje
 • upošteva standarde kakovosti dela, organizacije delovnega procesa, organizacije sistemov in vodenja skupine
spremlja zaposlene in skrbi za njihov stalni strokovni razvoj
 • ugotavlja potrebe po izobraževanjih med zaposlenimi
 • organizira izobraževanja glede na ugotovljene potrebe
 • spremlja novosti na strokovnem področju in jih vnaša v delovni proces skozi izobraževanje zaposlenih
 • uvaja novozaposlene na delovno mesto
vodi reklamacijske postopke in pritožbe gostov
 • določi raven odgovornosti in pristojnosti zaposlenih za reševanja reklamacij in pritožb
 • določi reklamacijski postopek
 • sprejme in obravnava reklamacije in pritožbe skladno s postopkom in pristojnostmi
Nadzor dela izvaja nadzor nad organizacijo dela in delom v strokovnem timu
 • vodi in nadzira delovne procese, delo sodelavcev in strokovnega tima ter jim svetuje
 • organizira, vodi, koordinira nadzor velneških storitev
 • vodi sodelavce in nadzira delovne procese na podlagi poznavanja zakonitosti organizacije dela, projektnega dela ter dela v skupinah

Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost delovnih procesov v velneški dejavnosti
 • zagotovi varnost osebnih podatkov gostov in sodelavcev
 • predlaga in izvaja standarde kakovosti, kontrole poslovanja, ukrepe za zmanjševanje stroškov
 • predlaga ukrepe stalnih izboljšav za zagotavljanje kakovosti storitev
 • sprejema reklamacije in pritožbe in jih rešuje skladno s svojimi pristojnostmi v delovnem procesu
 • spremlja zadovoljstvo gostov in ugotovitve spremljave upošteva pri načrtovanju in izvajanju storitev
Vzdrževanje in popravila koordinira vzdrževanje delovnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri stalnem nadzoru nad vzdrževanjem opreme in aparatur za izvajanje velneških storitev za varno delo
 • preveri zaloge in periodično nabavlja delovna sredstva in opremo
 • pozna ukrepe za varno delo z delovnimi sredstvi in aparaturami, ki se uporabljajo za storitve v velneški dejavnosti
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci, s poslovnimi partnerji in z gosti
 • sporazumeva se v slovenskem in angleškem jeziku ter v vsaj še enem tujem jeziku
 • sporazumeva se s sodelavci, poslovnimi partnerji ter z gosti
 • pripravi standarde komuniciranja osebja z gosti in za medsebojno komunikacijo
 • odgovoren je za pretok informacij med vodstvom in zaposlenimi
 • izbira način komunikacije za motiviranje zaposlenih, pri reševanju poslovnih izzivov, organizaciji dela in pri izvajanju posameznih nalog
 • pri komuniciranju uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in sledi digitalizaciji poslovnih procesov
 • pozna in uporablja načine obvladovanja konfliktov in reševanja pritožb gostov
 • vzpostavlja komunikacijo in vzdržuje stike z gosti in s ponudniki dopolnilnih storitev
 • z različnimi komunikacijskimi strategijami skrbi za dobre poslovne odnose s strankami
 • pri komuniciranju ravna skladno s poslovnim bontonom
Varovanje zdravja in okolja skrbi za lastno in gostovo varnost in varnost pred požarom
 • izvaja predpise zakona o varnosti in zdravju pri delu ter varstvom pred požarom
 • upošteva zdravstveno-sanitarne predpise in izvaja načela dobre higienske prakse
 • razume izjavo o varnosti z oceno tveganja na delovnem mestu
 • razume vzroke za nastanek požara in pozna ukrepe za zagotavljanje požarne varnosti
 • ukrepa v primeru incidenta skladno s svojimi pristojnostmi in z dogovorjenim protokolom
skrbi za varovanje okolja
 • upošteva navodila o varovanju okolja, ravna in dela skladno z njimi
 • upošteva splošna navodila o ločevanju odpadkov in ravnanju z njimi in dela na način, da ne onesnažuje okolja


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Milena Mojzeš, Sava Turizem, d. d., Terme Ptuj, Ptuj
 • Petra Horvat, Thermana, d. d., Laško
 • Sonja Poljanšek Škrabec, Sunny Studio, d. o. o., Ljubljana
 • Soraja Vlačič, LifeClass Hotels & Spa, Istrabenz Turizem, d. d., Portorož
 • Petra Mrhar, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
 • Andrejka Krt, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Irena Jaklič Valenti, Sindikat gostinstva in turizma, Maribor

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.