Poklicni standard

Naziv:

Tolmač/ica slovenskega znakovnega jezika

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

9.7.2019

Predhodniki:

Tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika (77565581)

Klasius-P16:

Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) (0231)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Tolmač/ica slovenskega znakovnega jezika (06131880)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in spremljati lastno delo ter upoštevati načela timskega dela
 2. tolmačiti iz slovenskega v slovenski znakovni jezik
 3. tolmačiti iz slovenskega znakovnega jezika v slovenski jezik
 4. nastopati pred javnostjo ter komunicirati z uporabniki in različnimi organizacijami ter institucijami
 5. vključevati uporabo slovenskega znakovnega jezika med uporabnikove pravice na področju socialnega varstva
 6. ravnati skladno s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in poklicnim kodeksom tolmačev
 7. prepoznati potrebo po uporabi slovenskega znakovnega jezika
 8. zagotavljati kakovost tolmačenja ter skrbeti za lastni strokovni razvoj na področju tolmačenja
 9. razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje ter uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za potrebe tolmačenja
 10. varovati zdravje in okolje ter skrbeti za varnost pri delu


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira delo tolmačenja za uporabniško skupino gluhih oseb in oseb, ki zaradi otežkočenega sporazumevanja uporablja znakovni jezik kot svoj izvorni jezik
 • upošteva pravice uporabnikov slovenskega znakovnega jezika (v nadaljevanju uporabniki), ki izhajajo iz zakonodaje s področja rabe slovenskega znakovnega jezika in jih zna predstaviti
 • načrtuje proces svojega dela skladno s tehnološkimi, kadrovskimi in pravnimi podlagami
 • usmerja uporabnike na pristojne institucije za uveljavljanje pravic, na izobraževanje ali zadovoljevanje potreb v okviru socialnih programov nevladnih organizacij
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za potrebe tolmačenja
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • vrednoti zahtevnost dela in skladno s svojimi sposobnostmi sprejme ali zavrne delo
Priprava dela oz. delovnega mesta se samostojno pripravi na tolmačenje
 • seznanjen je z vsebino tolmačenja
 • poišče in uporablja strokovne opore in gradivo za tolmačenje zahtevnejših strokovnih vsebin iz izvornega v ciljni jezik
 • poišče in uporablja strokovne opore in gradiva za razvoj lastnega dela
 • pravočasno prispe na kraj tolmačenja
 • skladno s situacijo in v dogovoru z uporabnikom/organizatorjem.. poskrbi za primerno postavitev tolmača
 • upošteva načela timskega dela
 • prilagaja pravila osebne urejenosti za potrebe tolmačenja
Operativna dela pripravi pripomočke za potrebe tolmačenja
 • uporablja mobilni telefon, papir, programska orodja spletnega komuniciranja z uporabniki, kot so spletna kamera, snemalniki, telepromter ...
 • vzpostavlja delovanje informacijsko-komunikacijskih pripomočkov
 • sledi tehnološkemu razvoju spletnih in digitalnih orodij za delo v sodobni informacijsko-komunikacijski družbi, ki jih uporabniki uporabljajo
tolmači iz slovenskega jezika v slovenski znakovni jezik
 • razume vsebino in izraža povedano ali zapisano besedilo slovenskega jezika v slovenski znakovni jezik
 • situaciji primerno prilagodi načine in tehnike tolmačenja
 • povzema izraženo besedilo
 • segmentira izraženo besedilo
 • sintetizira in parafrazira
 • podaja poglobljena besedišča različnih tematskih področij
 • prepozna in opozori, kdaj je tolmačena vsebina za uporabnika nerazumljiva in glede na dinamiko situacije primerno prilagodi načine in tehnike tolmačenja
 • spremlja novosti na področju slovenskega znakovnega jezika
tolmači iz slovenskega znakovnega jezika v slovenski jezik
 • situaciji primerno prilagodi načine in tehnike tolmačenja
 • razčlenjuje izraženo sporočilo
 • povzema in sintetizira
 • podaja poglobljena besedišča različnih tematskih področij
 • odčitava z ustnic
 • pomni znakovno izraženo besedilo
 • izraža/posreduje znakovno izraženo besedilo v slovenski jezik
 • preveri točnost pri uporabniku
nastopa pred javnostjo
 • samozavestno in razločno predstavi zahtevno vsebino občinstvu
 • nastopa pred kamero in večjo skupino ljudi
 • ovrednoti situacijo (prilagojeni pogoji) za kakovostno delo
 • situaciji primerno prilagodi načine in tehnike tolmačenja
vključuje uporabo slovenskega znakovnega jezika med uporabnikove pravice na področju socialnega varstva
 • razume sistem urejanja socialnega varstva in vlogo invalidskega varstva v njem
 • pozna dejavnosti in temeljne storitve iz sistema socialnega varstva
 • razume vlogo pravice uporabnikov do uporabe SZJ v javnih institucijah in drugih področjih dela in življenja
 • informira uporabnika o postopku uveljavljanja pravice do uporabe slovenskega znakovnega jezika
 • razume pomen društev pri povezovanju uporabnikov
 • pozna vlogo združenja tolmačev pri urejanju pravice uporabnikov do uporabe SZJ
 • uporablja pravne akte združenja tolmačev pri izvajanju svojega dela
prepoznava potrebe uporabnikov po uporabi slovenskega znakovnega jezika
 • razume delovanje skupnostne in socialne mreže ter njune vloge pri potrebah uporabnikov
 • razume uporabo kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu
 • pri delu uporablja kodeks poklicne etike za tolmače slovenskega znakovnega jezika
 • uresničuje potrebe uporabnikov, povezanih s sporazumevanjem v slovenskem znakovnem jeziku
 • uveljavlja poklicno vlogo tolmačev pri delu
 • pozna meje svojega poklica pri zadovoljevanju potreb uporabnikov
 • upošteva jezikovno kulturno identiteto uporabnikove skupnosti,
 • upošteva zgodovinsko in kulturno ozadje uporabnikove skupnosti
Administrativna dela administrativno spremlja izvajanje storitve tolmačenja in vodi lastno dejavnost tolmačenja znakovnega jezika
 • sodeluje z organizacijami, ki uporabljajo storitve tolmačenja (fizične in pravne osebe)
 • pripravlja potne naloge in obračunava stroške poti skladno z veljavnimi pravili
 • upošteva tarifo tolmačev pri pripravi dokumentacije za obračun storitve
 • izdeluje poročila za opravljeno delo
Nadzor dela evalvira in nadzira izvedbo lastnega dela
 • odgovorno opravlja lastno delo skladno s pravili in postopki
 • izvaja samoevalvacijo in samonadzor izvajanja lastnega dela
 • izvaja evalvacijo in nadzor timskega dela
 • uporabnike seznanja s potmi ugovorov zoper opravljeno storitev
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost tolmačenja
 • zagotavlja in kontrolira kakovost opravljenega lastnega in timskega dela
 • gospodarno in racionalno ravna s sredstvi in pripomočki za delo
 • varuje osebne podatke skladno z veljavnimi predpisi
 • ravna skladno s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu
 • ravna skladno s kodeksom etike za tolmače znakovnega jezika
 • spremlja in pri delu vpeljuje razvoj slovenskega znakovnega jezika
 • se stalno strokovno usposablja in izpopolnjuje ter skrbi za poklicni razvoj sebe kot tolmača
Komunikacija komunicira z uporabniki, društvi in združenjem ter državnimi organi
 • komunicira v slovenskem znakovnem jeziku
 • pri delu upošteva pomen verbalne in neverbalne komunikacije
 • uporablja poslovno komuniciranje v situacijah, ki to zahtevajo
 • razume in uporablja strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje lastno in uporabnikovo zdravje ter okolje
 • opravlja dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • opravlja dela skladno s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja tehnike pravilne drže pri delu za ohranjanje zdravja  

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jasna Bauman, univ. dipl. soc. del., Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik
 • mag. Danica Hrovatič, univ. dipl. soc. in dipl. soc. del., Pleiades, socialni razvoj, izobraževanje, svetovanje in supervizija
 • Ljubica Podboršek, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
 • Tanja Dular, univ. dipl. prav., Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za invalide
 • Matjaž Juhart, prof. def., Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
 • Inge Prašnikar, viš. upr. del., CSD Zagorje, predstavnica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda: mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Jasna Bauman, Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik
 • Mag. Barbara Lenart Bregar, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL)
 • Tanja Dular, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za invalide
 • Mag. Petra Rezar, Društvo gluhih učiteljev Slovenije (DUGS)
 • Tanja Potočnik Hönigsman, mag. farm., Društvo gluhih učiteljev Slovenije (DUGS)
 • Zlata Crljenko, Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik
 • Mag. Danica Hrovatič, članica komisije za NPK
 • Maja Kuzma, Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik
 • Anton Petrič, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
 • Dr. Simona Gerenčer Pegan, Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN
 • Dr. Damjana Kogovšek, Pedagoška fakulteta
Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda: mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.