Poklicni standard

Naziv:

Talilec/talilka jekla

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

29.6.2017

Predhodniki:

Talilec/talilka (52100081)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Talilec/talilka jekla (06065240)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. Sprejemati navodila nadrejenega in skladno z navodili organizirati lastno delo.
 2. Pripraviti peči, naprave in orodja za proces taljenja jekla ter opraviti zagon strojev in naprav po tehnoloških navodilih.
 3. Upravljati proces taljenja jekla v elektroobločni peči ter postopke rafinacije jekla ter skladno s tehnološkimi navodili in standardi zagotavljati kakovost opravljenega dela.
 4. Nadzirati stanje in pravilno delovanje peči in naprav za taljenje jekla ter skrbeti za optimalno porabo energentov in materiala.
 5. Preventivno vzdrževati peči, naprave in orodja za taljenje jekla.
 6. Komunicirati z nadrejenim, s tehnologom, službo kakovosti in z ostalimi sodelavci.
 7. Upoštevati in zagotavljati varnost in zdravje pri delu ter varovanje okolja skladno z internimi pravili in zakonskimi predpisi.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sprejema navodila nadrejenega in skladno z navodili organizira lastno delo
 • sodeluje pri načrtovanju in organizaciji priprave dela
 • samostojno izvaja dela po navodilih nadrejenega
 • pozna organizacijo dela v podjetju
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi peči, naprave in orodja za proces taljenja ter opravi zagon strojev in naprav po tehnoloških navodilih
 • izvede primopredajo dela pri delu v izmenah
 • sprejme in prouči tehniško, tehnološko oziroma delovno dokumentacijo
 • uredi delovno mesto
 • pripravi naprave in pomožne agregate za taljenje jekla
 • pregleda peč za taljenje jekla in delovno okolje peči
 • preveri brezhibnost merilnih instrumentov in inštalacij energetskih medijev
 • pregleda stanje obzidave peči za taljenje jekla
 • preveri in pripravi vložni material in delovna sredstva za taljenje glede na zahteve tehnološke in delovne dokumentacije
 • preveri in pripravi pomožno orodje za postopek taljenja jekla
 • presodi in, če je potrebno, popravi obzidavo stene in dno peči
 • pripravi peči in naprave za taljenje jekla ter opravi zagon po tehnoloških navodilih
 • popravi in pripravi izlivne naprave
 • preveri stanje obzidave vakuumske naprave ali ponovčne peči
 • preveri naprave za obdelavo jekla v vakuumski napravi ali ponovčni peči
 • preveri stanje obzidave argonskega konvertorja za razogličenje taline (AOD- konverter)
 • preveri naprave za obdelavo jekla v AOD-konvertorju
 • pripravi naprave za razplinjevanje taline
 • pripravi in preveri materiale za razžveplanje in rafinacijo taline
 • preveri delovanje varnostnih naprav
 • pregleda, pripravi in upravlja transportne naprave
 • upravlja peči in upošteva izbrane postopke taljenja jekla in sekundarne obdelave taline
 • spremlja delovanje peči in uporablja stroje, naprave, orodje ter druge pripomočke za taljenje jekla in sekundarno obdelavo taline
 • upošteva navodila za varno delo z delovno opremo in s pripomočki
Operativna dela upravlja proces taljenja jekla v elektroobločni peči ter rafinacije jekla skladno s standardi in predpisi
 • pozna osnovne fizikalne in kemične lastnosti jekla
 • pripravi talilno peč za obratovanje (krpanje peči, menjava elektrod, zasipavanje prebodne odprtine … )
 • preveri predpisane parametre in začne proces taljenja jekla
 • nadzira stanje in pravilno delovanje peči za taljenje jekla in po potrebi spreminja parametre
 • upravlja avtomatizirani sistem vodenja naprav in procesa taljenja jekla
 • obvlada postopek in tehniko taljenja jekla
 • izbira osnovne parametre tehnologije taljenja jekla
 • zalaga vložek in dodatke v elektroobločno (talilno) peč
 • izvaja taljenje vložka
 • pripravi vzorce za kemijske in druge analize
 • upravlja in spremlja proces oksidacije jeklene taline
 • skrbi za postopke priprave nove žlindre
 • skrbi za postopke priprave peneče žlindre
 • vizualno nadzira izgled žlindre
 • upravlja proces rafinacije taline (odprava fosforja, kroma, silicija ...)
 • odstranjuje žlindro
 • izlije jekleno talino iz peči
 • transportira jekleno talino od talilne peči do naprave za obdelavo jekla (vakuumske naprave, ponovčne peči ali AOD-konvertorja)
 • izvaja in spremlja tehnologijo in postopek priprave jeklene taline
 • preveri predpisane parametre in začne proces sekundarne rafinacije jekla na vakuumski napravi, ponovčni peči ali AOD-konvertorju
 • uporablja postopke merjenja in spremljanja temperature taline jekla
 • izvaja postopek sekundarne obdelave jekla (ogrevanje jeklene taline, prepihovanje jekla,  razžveplanje, dezoksidacijo ali razplinjanje taline po predpisanih tehnoloških postopkih)
 • izvaja postopek legiranja oziroma dolegiranja jeklene taline
 • izvaja postopek razogljičenja jekla ali oksidacije ogljika
 • izvaja postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri postopkih taljenja in sekundarne obdelave jekla
 • jemlje vzorce taline jekla za kemijski pregled in ostale analize
 • razlikuje osnovne, dodajne in pomožne kovinske in nekovinske materiale za taljenje ter razume njihovo uporabnost in kompatibilnost
 • uporablja računalniško programsko orodje, ki spremlja potek izdelave jeklene taline
nadzira stanje in pravilno delovanje naprav za taljenje jekla in sekundarno rafinacijo jekla ter skrbi za optimalno porabo energentov in materiala
 • nadzira izvajanje procesa taljenja jekla in sekundarne rafinacije jekla ter  ukrepa ob odstopanju od zahtevanih rezultatov
 • spremlja porabo energentov in materiala ter skrbi za zagotavljanje optimalne in racionalne rabe
 • prepozna nepravilnosti pri delovanju peči, strojev in naprav
Administrativna dela vodi zahtevane zapise o delu
 • izpolnjuje zahtevane evidence o delu, delovno in tehnološko dokumentacijo ter dokumente o stanju naprav za taljenje
 • evidentira nepravilnosti delovanja naprav in zastoje pri delu
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Zagotavljanje kakovosti izvaja dela skladno s standardi in predpisi za delovno mesto
 • izvaja dela skladno z zahtevami tehnoloških navodil in postopkov
 • kontrolira in dokumentira izdelke skladno z zahtevami sistema kakovosti
 • izvaja postopke ugotavljanja, spremljanja in zagotavljanja kakovosti litine
 • uporabi postopke ukrepanja ob neskladni kakovosti taline
Vzdrževanje in popravila preventivno vzdržuje peči, naprave in orodja
 • odkriva in odpravlja motnje v procesu taljenja ter obvešča pristojnega o napakah
 • izvaja dnevno čiščenje, enostavno vzdrževanje in popravilo uporabljenih naprav ter orodij
 • vzdržuje ognjevarno oblogo peči
 • izvaja osnovna vzdrževalna dela na talilnih pečeh, napravah in orodjih ter sodeluje pri popravilih in remontih
Komunikacija sprejema in podaja informacije o delu
 • zbira in posreduje informacije o procesu taljenja in stanju orodij in naprav
 • komunicira z nadrejenim, s tehnologom, službo kakovosti in z ostalimi sodelavci
 • razume in uporablja strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje skladno z internimi pravili ter s predpisi Zakona o varnosti in zdravja na delu
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu
 • uporablja predpisano osebno varovalno opremo pri delu
 • upošteva predpise in navodila o varovanju okolja, varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom
 • upošteva proizvajalčeva in interna navodila za delo z delovno opremo
 • čisti in ureja delovno okolje skladno s predpisi o varstvu okolja
 • upošteva principe varnega dela pri taljenju
 • ustrezno ukrepa v primeru nevarnosti požara
 • seznanjen je z nevarnostmi in možnimi poškodbami pri delu in pozna osnove nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Angelo Arčon, TCG UNITECH Lth-ol, d. o. o., Škofja Loka
 • Cvetana Erjavec, LIVAR, d. d., Ivančna Gorica
 • Maja Smolej, SŽ Acroni Jesenice, d. o. o.
 • Brigita Juhart, IMPOL Slovenska Bistrica
 • Alenka Kotnik, SŽ-METAL Ravne, d. o. o.
 • Viljem Pirih, GZS, Združenje kovinskih materialov
 • Metod Češarek, CPI

Koordinatorica pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Bojana Sever, CPI

7.    DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Alojzij Rozman, Metal Ravne     
 • Stanko Triglav, Metal Ravne
 • Jure Jamer, Metal Ravne
 • Miran Kadiš, Metal Ravne
 • Viktor Fortin, MPI reciklaža, tehnični direktor
 • Alojz Grauf, MPI reciklaža, vodja tehnološkega oddelka
 • Nina Potočnik, Skupina Impol     
 • Peter Cvahte, Skupina Impol
 • Boris Kumer, Štore Steel    
 • Metod Marolt, Štore Steel
 • Stane Jakelj, Acroni Jesenice    
 • Črtomir Mikyška, Livar Ivančna Gorica
 • Blaž Berčon, LTH Castings
 • Boris Podgoršek, OMCO Feniks
 • Borut Lorgar, Unior Zreče
 • Alojz Vrbnjak, OZS, Sekcija kovinarjev
 • Pavle Vojska, OZS, sekcija kovinarjev
 • Martin Debelak, GZS, Združenje za kovine in nekovine
 • Vilijem Novak, Sindikat kovinske in elektroindustrije
 • Marija Šibanc, CPI

Koordinator pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.