Poklicni standard

Naziv:

Mehatronik operater/mehatroničarka operaterka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.5.2023

Predhodniki:

Mehatronik operater/mehatroničarka operaterka (52000020)

Klasius-P16:

Elektronika in avtomatizacija (0714)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Mehatronik operater/mehatroničarka operaterka (04200420)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati, organizirati, in kontrolirati lastno delo na podlagi analiziranja predhodnega dela,
 • upravljati mehatronska delovna sredstva in upoštevati delovne normative,
 • spremljati, diagnosticirati, popravljati avtomatizirane procese, stroje in naprave,
 • zagotavljati kakovost avtomatiziranega procesa in predlagati izboljšave,
 • opravljati delo s pomočjo računalnika in programske opreme,
 • gospodarno ravnati z materialom, s časom in z energenti,
 • ustno in pisno komunicirati z drugimi z uporabo strokovne terminologije, digitalnih orodij in aplikacij,
 • upoštevati in izpolnjevati zahtevano delovno dokumentacijo in izvajati analize dela avtomatiziranih procesov, strojev in naprav,
 • varovati lastno zdravje in okolje.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sprejema, analizira izdelovalno in drugo delovno dokumentacijo ter načrtuje svoje delo
 • sprejema pisna in ustna navodila za delo in za spremljanje delovnega procesa
 • upošteva načela organizacije dela
 • upošteva normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • bere enostavno delovno tehnično dokumentacijo
 • analizira pomen svojega dela v organiziranem delovnem procesu
 • analizira opravljeno lastno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo in kontrole kakovosti opravljenega dela
 • predlaga izboljšave procesov, strojev in naprav

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroj
 • pregleda stanje nastavitev pnevmatičnih, hidravličnih delovnih tlakov (stanje na manometrih) ter nastavitve električnih agregatov in drugih sistemov
 • ugotavlja splošno stanje, v katerem se nahaja stroj
 • čisti stroje, naprave in pripomočke ter druge infrastrukturne naprave v ožjem delovnem okolju
 • odčita merilne veličine senzorjev - stanje kazalcev senzorjev na mehanskem/pnevmatičnem/hidravličnem/električnem/kombiniranem sistemu in razume njihov pomen in vpliv na proces
 • pripravi stroj ali sistem v stanje za zagon
 • oceni pripravljenost stroja ali sistema za zagon

Operativna dela upravlja mehatronska delovna sredstva
 • sklepa o sposobnosti zagona stroja ali sistema na osnovi stanja parametrov
 • pozna vrste senzorjev in principe njihovega delovanja
 • zažene stroj ali sistem
 • spremlja in nadzoruje delovanje strojev ali sistemov s pomočjo različnih senzorjev in meritev
 • ravna s stroji in napravami ali posega v proces na osnovi spremljave in načrtovanih meritev
 • periodično ali permanentno vlaga material v stroj ali v robotsko celico
 • nalaga in razlaga palete ali delovne mize
 • manipulira z enostavnimi transportnimi pripomočki za transport surovcev, izdelkov in odpadkov
 • uporablja predvidene pritrdilne in vpenjalne pripomočke
 • vpenja in pritrjuje surovce
 • spremlja vzroke za menjavo orodij in orodja pravočasno menja - obstojnost
 • uporablja računalnik in krmilne programe
kontrolira mehatronske procese in sisteme
 • kontrolira parametre toka, sile in pozicije
 • kontrolira kakovost obdelovanca
 • kontrolira temperaturo hidravličnega fluida
 • kontrolira delovanje električnih pogonov in sklopov (temperaturo motorjev ...)
 • spremlja, spreminja in evidentira zahtevane merilne parametre ter na osnovi teh sklepa o delovanju procesa
 • upošteva tolerance merjenih parametrov
 • uporablja merilne pripomočke
diagnosticira napake
 • ugotavlja enostavne vzroke ustavitve avtomatiziranih strojev in naprav, robota (dogodki/ukazi)
 • odkriva in odpravlja napake na elektro krmilni in strojni opremi
 • upošteva navodila za odpravljanje napake na avtomatiziranih/robotiziranih linijah
 • uporablja pripomočke za odpravljanje napak in preko sinoptičnih prikazov (ekranov) PLC/PLK- krmilnikov (programirljivi logični krmilniki, industrijski krmilniki) ugotavlja vrsto okvare
 • spreminja izdelovalne in krmilne parametre preko sinoptičnih prikazov
 • bere tehnično dokumentacijo strojev in naprav ter po navodilih sklepa o vzrokih zastojev
 • uporablja računalnik in programe za vodenje in poseganje v proces
nastavlja stroje in naprave
 • spreminja parametre stroja (po potrditvi pristojne osebe ali službe)
 • menja orodja in delovne oz. obdelovalne pripomočke na delovnih sredstvih
 • zamenja zamenljive enote PLC/PLK-krmilnikov  
 • bere tehnična navodila ter se ravna po njih
 • vpenja, pritrjuje ter razlikuje načrtovane obdelovalne pripomočke
opravlja preventivne preglede
 • izvaja dnevne, preventivne in druge preglede delovnih sredstev in naprav
 • maže stroje in naprave ter nadzira mazalne sisteme
 • izvaja natančne nastavitve
 • kontrolira stanje pnevmatičnega in hidravličnega fluida
 • kontrolira stanje oziroma delovanje tipal, senzorjev, motorjev, stikal, ležajev, spojev ...
 • izpolnjuje vzdrževalno-servisno dokumentacijo
popravlja stroje in naprave
 • pripravi rezervne dele za zamenjavo, preveri njihovo stanje in ugotavlja njihovo uporabnost oz. originalnost
 • zamenja pokvarjeno mehansko, pnevmatično, hidravlično, električno komponento z originalnim nadomestnim delom
 • popravi enostavne poškodbe na strojih in napravah ter izdela enostavne nadomestne dele s 3D-printerjem
 • ožiči enostavno vezje skladno z dokumentacijo
 • preveri delovanje nadomestnega dela
 • zamenja zamenljive enote PLC/PLK-krmilnikov, uporablja orodja za ročno in strojno obdelavo, za varjenje ter druga orodja
 • bere enostavne električne, pnevmatske, hidravlične in druge sheme
 • uporablja električni multimeter ter izvaja osnovne merilne metode
Administrativna dela poroča o stanju delovnih sredstev
 • pripravlja in izpolnjuje dnevna in druga poročila o stanju delovnih sredstev
 • vodi dnevnike po načelih TPM (»total production manufacturing«)
 • vnaša podatke o zastojih v dnevnike (vrsta in vzrok ter ukrep za odpravo zastoja)
 • izpolnjuje drugo delovno dokumentacijo po navodilih nadrejenih
Komercialna dela predlaga in ocenjuje potrebo po zamenjavi delov
 • predlaga in ocenjuje potrebo po zamenjavi delov
 • svetuje pri nabavi nadomestnih delov in delovnih pripomočkov
Zagotavljanje kakovosti meri razpoložljivost stroja – OEE (Overall Equipment Effectiveness)
 • kontrolira proces po udejanjenih standardih merjenja učinkovitosti proizvodnih procesov – OEE
 • nastavlja stroj ali sistem za nov izdelek
 • preučuje napake z analizo vpliva
 • kontrolira kakovost izdelkov
 • nastavlja parametre za zagotavljanje kakovosti
 • predlaga načine za zagotavljanje kakovosti
 • uporablja preproste oz. predvidene merilne pripomočke in naprave
 • spremlja nevarnosti in tveganja programskih orodij in operacijskih sistemov ter vrste sistemske zaščite (osnove kibernetske varnosti)

Vzdrževanje in popravila čisti opremo, delavnico, delovno mesto
 • čisti delovno mesto in delavnico ter vzdržuje urejeno delovno okolje
 • posebno pozornost čiščenja posveti najbolj občutljivim segmentom delovnega okolja
 • sodeluje z drugimi tehniki/strokovnjaki pri zahtevnejših popravilih, montažah in demontažah
 • sodeluje z drugimi vzdrževalci avtomatiziranega procesa pri vsakodnevnem vzdrževanju
Komunikacija komunicira z nadrejenimi, s sodelavci in serviserji
 • komunicira z drugimi s pomočjo uporabe digitalnih orodij in aplikacij (na ravni temeljne digitalne pismenosti)
 • pisno in ustno komunicira in uporablja strokovno terminologijo
 • komunicira z ostalimi organizacijskimi enotami v povezavi s svojim delom
 • posreduje relevantne informacije sodelavcem in nadrejenim
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje na delovnem mestu
 • upošteva interna navodila za varno delo in uporablja predpisana zaščitna sredstva ter pripomočke za varno delo
 • opravlja delo skladno s predpisi o varstvu pri delu in predpisi o varstvu pred požarom
 • upošteva ergonomska priporočila in standarde urejenosti delovnega mesta
varuje okolje
 • ravna s škodljivimi snovmi in odpadnim materialom skladno z navodili nadrejenega ter s predpisi o varovanju okolja
 • upošteva predpise o ločenem odlaganju odpadkov

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Andrej Krajnc, Sekcija elektronikov in mehatronikov pri Obrtno-podjetniški zbornici, Ljubljana
 • Janko Drev, Gorenje, d. o. o., Velenje
 • mag. Andro Glamnik, Mehatronika Andro Glamnik, s. p., Slovenj Gradec
 • Matej Vidmar, Kolektor, d. d., Idrija
 • Rok Živec, Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica elektronske in elektroindustrije, Ljubljana
 • Željko Jokič, Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje kovinske industrije, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.