Poklicni standard

Naziv:

AV montažer/ka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Montažer/Montažerka slike in zvoka (21300161)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

AV montažer/ka (03826630)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/na:
 1. načrtovati in organizirati lastno delo ter sodelovati pri načrtovanju dela izvedbenih skupin pri izvedbi AV-montaže
 2. upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa ter razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 3. sporazumevati se s sodelavci in poslovnimi partnerji ter uporabljati sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo
 4. opravljati delo tako, da ne ogroža sebe, drugih in okolja
 5. zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela ter spremljati razvoj stroke
 6. izvajati uvoz in pripravo AV-gradiva
 7. izvajati montažo slike in zvoka AV-dela
 8. pripravljati AV-delo za finalizacijo in/ali distribucijo


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • spremlja predpise, delovna navodila in standarde
 • obvladuje tehnološke značilnosti in zmogljivosti razpoložljive tehnološko-proizvodne opreme
 • oblikuje in izboljšuje proces in postopke lastnega dela oziroma delovnega področja
 • predvidi/oceni potreben čas za izvedbo vzdrževalnih del, nadzora in drugih aktivnosti in del
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • načrtuje in pripravi lastno delo v sodelovanju z avtorji in skladno z idejnim osnutkom projekta
 • načrtuje in organizira delo v sodelovanju z ostalimi segmenti postprodukcije: z oblikovalcem zvoka, s strokovnjakom za vizualne učinke, oblikovalcem grafike itd.
 • uporablja računalniške programe za načrtovanje, nadziranje in spremljanje postprodukcije
 • pozna in razume tehnično, tehnološko, arhivsko in delovno dokumentacijo
Operativna dela zbere in pripravi dokumentacijo za izvajanje postprodukcijskih postopkov avdiovizualnega materiala
 • pozna snemalno tehniko in formate slikovnih datotek (videoposnetkov)
 • prevzame in pregleda prejeto tehnično dokumentacijo
 • prebere scenarij
 • z avtorjem AV-dela se dogovori o načinu in postopku dela v procesu montaže
izvaja montažo avdiovizualnih del
 • uvozi ali zajame AV-gradivo v montažni program, če sodeluje z asistentom, mu da navodila, kako pripraviti gradivo
 • izvede montažo slike in zvoka AV-dela
 • pripravi avdiovizualni izdelek za nadaljnjo zvokovno in slikovno obdelavo
 • opremi avdiovizualno delo z vizualnimi učinki ali pripravi AV-gradivo za vizualne učinke
 • opremi avdiovizualno delo z napisi ali pripravi AV-gradivo za grafično oblikovanje
 • opremi avdiovizualno delo z zvokom ali pripravi AV-gradivo za oblikovanje zvoka
 • opremi avdiovizualno delo z glasbo ali pripravi AV-gradivo za glasbeno opremo
 • barvno izboljša sliko ali pripravi AV-gradivo za barvno obdelavo/korekcijo
 • pripravi avdiovizualno delo za distribucijo ali pripravi AV-gradivo za nadaljnjo obdelavo in distribucijo
Administrativna dela izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in dokumente
 • ureja računalniške baze podatkov
 • pripravlja poročila in evidence za produkcijo in postprodukcijo
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc, poročil in delovnih nalogov
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Nadzor dela nadzoruje postprodukcijio
 • sodeluje z nadzornikom postprodukcije ali sam koordinira, kontrolira in nadzoruje izvajanje vizualnih učinkov, barvne korekcije, obdelave zvoka in glasbe do končnega izdelka
 • spremlja tehnično brezhibnost delovnih sredstev v procesu
 • pozna načela timskega dela
 • pozna organizacijo in postopke dela v postprodukciji
 • pozna zakonitosti nastavitev in delovanja računalniške idr. opreme
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost v delovnem okolju
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • deluje skladno s standardi kakovosti
 • deluje skladno s predpisanimi internimi pravilniki
 • uporablja delovna sredstva in materiale skladno s proizvajalčevimi navodili
 • upošteva poslovne običaje
 • spremlja tehnološki razvoj v stroki oziroma na delovnem področju
 • spremlja razvoj na področju sistemov in potrebnih tehnik in orodij za zagotavljanje kakovosti
 • uvaja nove postopke dela
 • sodeluje pri uvajanju projektov zagotavljanja večje konkurenčne prednosti
 • sodeluje pri ocenjevanju tehnične in kreativne odličnosti produkcijskih vsebin
 • pozna splošno kulturno zgodovino in sodobno medijsko ustvarjalnost Slovenije, Evrope in sveta
 • pozna in spremlja vrhunske dosežke na področju montaže, filma in drugih avdiovizualnih vsebin
 • pozna osnove filmskega jezika in dramaturgije
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna postopke dela
 • pozna osnove poslovnega bontona
 • pozna postopke in pravila za ocenjevanje produkcijskih vsebin
Vzdrževanje in popravila organizira in vzdržuje naprave za montažo slike in zvoka
 • obvešča ustrezen oddelek vzdrževanja o napakah na opremi, ki jo uporablja
 • opravlja osnovna vzdrževanja naprav za montažo
 • pozna pomen permanentnega in rednega vzdrževanja naprav in sistemov
 • pozna predpise in standarde o vzdrževanju in delovanju sistemov
 • zna organizirati vzdrževalna dela in popravila
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci in z naročniki
 • komunicira z avtorji, vodjo, s sodelavci v istem oddelku in z drugimi sodelavci in naročniki, ki so povezani z delovnim procesom
 • sprejema informacije od avtorjev, vodje ali od sodelavcev v delovnem procesu in se dogovarja o nalogah
 • komunicira pisno in ustno v slovenskem in tujem jeziku
 • uporablja elektronsko pošto, telefon
 • uporablja strokovno terminologijo
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • izbere primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • zna ustno in pisno sporočati tehnična navodila
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • upošteva načela timskega dela
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • opravlja dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • opravlja dela skladno s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva glede na predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • sodeluje pri načrtovanju ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • upošteva in spremlja izvajanje ergonomskih in ekoloških priporočil, predpisov in standardov
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise in trende na področju varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Vesna Nikolovska, RTV Slovenija
 • Anton Šturm, RTV Slovenija
 • Stane Kostanjevec, AGRFT
 • Janez Bricelj, Viba Film
 • Klemen Smolej, VPK
 • Martin Mele, IAM
 • Tonči Bakotin, SAE Institute
 • Vilma Štritof Čretnik, Ministrstvo za kulturo
 • Gregor Franken, GZS
Koordinatorica:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI
7. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Anton Šturm, RTV Slovenija
 • Dr. Olga Toni, AGRFT
 • Boštjan Kerčmar, Viba Film
 • Jurij Moškon, samostojni ustvarjalec na področju kulture
 • Janez Strojan, član komisije za NPK
 • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
 • Jurij Moškon, samostojni ustvarjalec
 • Iztok Pipan, KTV Medvode
 • Boris Koren, RTV Slovenija
 • Klavdija Zupan, dramaturginja
 • Dr. Peter Purg, UNG
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.