Katalog

Naziv:

Organizator/organizatorka poslovnih srečanj in dogodkov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Organizator/organizatorka kongresnih prireditev (81200061)

Klasius-P16:

Potovanja, turizem, prosti čas (1015)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Organizator/organizatorka poslovnih srečanj in dogodkov (0354686011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Organizator/organizatorka poslovnih srečanj in dogodkov 03546860 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba in
 • 5 let delovnih izkušenj s področja turizma in
 • znanje tujega jezika - angleščina – znanje na primerljivi ravni z B1

(kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. Način preverjanja - storitev z zagovorom.

Kandidat opravi storitev, s katero dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in ob upoštevanju predpisane dokumentacije. Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor opravljene naloge, ki obsega preverjanje znanj skladno s poklicnim standardom Organizator/organizatorka poslovnih srečanj in dogodkov.


5. Merila preverjanja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

ustrezno načrtovanje izvedbe storitve/naloge

10

racionalna raba časa

Izvedba

kakovost in strokovnost izvedbe storitve

40

skladnost storitve z nalogo in načrtom

 

obvladovanje strokovnega izrazoslovja in razumevanje stroškovnih, organizacijskih in tehničnih vidikov poslovnih srečanj in dogodkov

 

Dokumentacija

vsebinsko in strokovno ustrezni pisni izdelki manjšega obsega v sklopu prikaza storitev

10

Ustni zagovor

razumljiva, sistematična in strokovna predstavitev storitve oziroma suvereni odgovori na naključno postavljena vprašanja v zvezi s storitvijo

40

komunikacijske veščine in ustrezna komunikacija

 

Izločilna merila

- neupoštevanje pravil poslovne komunikacije

- nepoznavanje osnov organiziranja poslovnih srečanj in dogodkov

 


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • prostor za preverjanje znanja

 • osebni računalnik z dostopom do medmrežja

Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • en član najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja hotelirstva ali turizma in 5 let delovnih izkušenj s področja organiziranja poslovnih srečanj in dogodkov in
 • en član najmanj univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju profesionalnih kongresnih organizatorjev in
 • en član najmanj univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju dela kongresno-turističnih uradov

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
spremlja razmere na domačem in mednarodnem trgu organiziranja poslovnih srečanj in dogodkov in trende v tej dejavnosti
 • analizira strukturo trga na področju organiziranja poslovnih srečanj in dogodkov, zbira in analizira informacije o pobudnikih in naročnikih organizacije poslovnih srečanj in dogodkov
 • upošteva raznolikost udeležencev in njihovih spremljevalcev
 • prepozna specifične potrebe in želje udeležencev poslovnih dogodkov in srečanj
 • spremlja trende na področju organizacije poslovnih srečanj in dogodkov
 • spremlja stanje na turističnem trgu in pridobiva informacije ter ugotavlja nove trende na področju spremljajočih dejavnosti
 • pozna značilnosti domačega in mednarodnega trga organiziranja poslovnih srečanj in dogodkov
 • pozna domače in mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo z organizacijo poslovnih srečanj in dogodkov
 • zna razlikovati vrste poslovnih srečanj in dogodkov
 • pozna ekonomski vpliv organizacije/izvedbe poslovnih srečanj in dogodkov
 • pozna pobudnike in naročnike kongresov in drugih poslovnih srečanj in dogodkov
Izkaže znanja iz osnov organiziranja poslovnih srečanj in dogodkov:
 • klasificira poslovne dogodke in srečanja in opiše njihove ključne značilnosti
 • navede značilnosti kongresnega trga oz. trga poslovnih srečanj in dogodkov
 • navede organizacije, ki se ukvarjajo z organizacijo poslovnih srečanj in dogodkov ter jih predstavi
 • opredeli razlike med različnimi naročniki in udeleženci poslovnega srečanja ali dogodka ter razlike med pobudniki, organizatorji in gostitelji poslovnega srečanja ali dogodka
 • pojasni ekonomski pomen oz. vpliv poslovnih srečanj in dogodkov (kongresnega turizma)
 • opiše trenutne trende v dejavnosti organiziranja poslovnih srečanj in dogodkov

svetuje strankam in sodeluje s poslovnimi partnerji, z naročniki in organizacijskimi odbori, zadolženimi za organizacijo poslovnih srečanj in dogodkov
 • posreduje osnovne informacije o organizaciji poslovnega srečanja in/ali dogodka
 • svetuje stranki pri izvedbi poslovnega srečanja ali dogodka (izbira kraja, dvorane, tehnične opreme, gostinske storitve in drugih spremljajočih aktivnosti)
 • sodeluje s podizvajalci
 • sklepa pogodbe z naročniki in s podizvajalci ter skrbi za njihovo pravilno izvajanje
 • zna izbrati ustrezen kraj za izvedbo poslovnega srečanja in/ali dogodka glede na karakteristike srečanja in/ali dogodka
 • zna upoštevati ključne dejavnike, ki vplivajo na izbor kraja poslovnega srečanja ali dogodka
 • pozna osnovne standarde za prireditvene dvorane
 • pozna osnovno tehnično opremo (avdiovideo in multimedijska oprema, govorniški pulti, oprema za prevajalske storitve, osvetlitev ipd.)

Našteje vse deležnike in opiše njihovo vlogo pri oblikovanju ponudbe za organizacijo poslovnega srečanja ali dogodka (po izboru komisije):
 • na primeru po izboru komisije oblikuje konkretno ponudbo za organizacijo poslovnega srečanja oz. dogodka
 • našteje vse vrste storitev, ki so sestavni del ponudbe
 • opiše vlogo operativnih servisov
 • opiše vlogo vključevanja potencialnih lokalnih in regionalnih partnerjev v destinaciji

Pripravi načrt za organizacijo konkretnega dogodka (po izboru komisije):
 • na konkretnem primeru opiše in pojasni morebitne prednosti ali slabosti destinacije/kraja za organizacijo poslovnega srečanja oz. dogodka
 • opredeli ključne dejavnike, ki vplivajo na izbiro/neizbiro določenega kraja za organizacijo določene vrste poslovnega srečanja oz. dogodka
 • časovno načrtuje poslovno srečanje oz. dogodek
 • načrtuje postavitev prireditvenega prostora oz. dvoran in pojasni osnovne standarde
 • opredeli oz. našteje osnovno tehnično opremo
 • načrtuje gostinske storitve
 • načrtuje druge spremljajoče aktivnosti za uspešno izvedbo poslovnega srečanja oz. dogodka (moderator, aranžma, avdio-video storitve, osvetlitev, glasba idr.)

pripravlja ponudbe za organizacijo poslovnih srečanj in dogodkov ter izvaja trženjske aktivnosti
 • oblikuje ponudbo za organizacijo poslovnega srečanja ali dogodka glede na potrebe in zahteve stranke
 • upošteva variabilnost v kupni moči glede na vrsto naročnika, ciljne skupine udeležencev in  njihovih spremljevalcev
 • pripravlja kandidature za kongrese in jih zna ustrezno predstaviti in zagovarjati
 • usposobljen je za trženje poslovnih srečanj in dogodkov
 • vešč je različnih načinov promocije
 • sodeluje s storitvenimi službami (operativnimi servisi)
 • sodeluje s kongresnimi uradi (lokalnimi in nacionalnimi)
 • zna zbrati informacije o potencialnih strankah in konkurentih
 • zna pripraviti kandidaturo za kongres
 • zna lobirati in razume pomen lobiranja pri pridobivanju kandidatur za organizacijo različnih poslovnih srečanj in dogodkov
 • zna pripraviti ponudbo in predračun
 • zna oceniti prednosti in slabosti destinacije
 • zna narediti trženjski načrt
 • zna uporabljati trženjska orodja
 • pozna prodajne principe v dejavnosti organiziranja poslovnih srečanj in dogodkov
 • obvlada proces pogajanj
 • obvlada osnove pogodbenega prava oz. zna skleniti pogodbe s ponudniki in strankami
 • zna vzpostaviti strateška partnerstva na ravni destinacije

Izkaže znanja iz organizacije kongresov:
 • predstavi elemente kandidature za kongres in prezentacije/predstavitve
 • opravi (kratko) prezentacijo/zagovor konkretne kandidature (po izboru komisije) in pri tem izkaže zmožnost komuniciranja z naročniki v slovenskem in angleškem jeziku
 • razloži pomen lobiranja pri predstavitvah kandidatur in navede še druge možne tehnike predstavitev kandidatur
 • na konkretnem primeru pripravi in opiše predračun
 • navede in predstavi temeljne sestavine pogodb z različnimi deležniki (z naročniki, s hoteli, kongresnimi centri, z drugimi podizvajalci)
 • opiše raznolikosti in tipske lastnosti različnih naročnikov in razloži vpliv le-teh na organizacijo poslovnega dogodka
 • navede in opiše, katera strateška partnerstva so pomembna za uspešno organizacijo kongresa v izbrani destinaciji
 • navede in opiše možnosti trženja kongresa in njegove promocije
pripravlja različne stroškovnike za organizacijo poslovnega srečanja ali dogodka
 • pripravi predračun in proračun za poslovno srečanje ali dogodek
 • načrtuje prihodke in stroške
 • kalkulira in oblikuje ceno
 • določa kotizacijo
 • oceni finančno tveganje
 • pripravi obračun poslovnega srečanja ali dogodka
 • zna finančno ovrednotiti poslovno srečanje ali dogodek
 • pozna zakonitosti gibanja stroškov
 • zna izračunati prag rentabilnosti
 • zna določiti načine in roke plačila
 • zna finančno voditi kotizacije
 • zna izračunati finančni izid
Pripravi načrt, različne stroškovnike, časovni načrt končno poročilo za manjši poslovni dogodek po izboru komisije:
 • pripravi proračun in predračun
 • načrtuje prihodke in stroške
 • načrtuje ključne elemente, potrebne za uspešno izvedbo poslovnega srečanja ali dogodka (kraj dogodka, organizacija prostora, tehnične storitve, gostinske storitve, okvirni časovni razpored prireditve, nastanitve in transferji)
 • opiše koordinacijo izvajanja storitev organizatorja
 • opiše osnovne elemente protokola, kadar gre za protokolarni dogodek
 • evidentira in prepozna ozka grla oz. kritične točke dogodka
 • določi kotizacijo in prag rentabilnosti
 • pripravi končni obračun dogodka in oceno finančnega izida dogodka (končno poročilo)
načrtuje, organizira in sodeluje pri izvajanju poslovnih srečanj in dogodkov
 • obvlada dela in naloge organizatorja poslovnih srečanj in dogodkov
 • načrtuje vse elemente, potrebne za uspešno izvedbo poslovnega srečanja ali dogodka (kraj dogodka, organizacija prostora, tehnične zahteve, posebne zahteve gostov, gostinske storitve, časovni razpored prireditve, spremljajoča ponudba, prenočišča, varnost, načrtuje program po naročnikovi meri
 • vodi organizacijske priprave in/ali organizacijske odbore
 • koordinira izvajanje storitev
 • analizira uspešnost izvedbe
 • upošteva protokol
 • obvlada krizni menedžment
 • zna načrtovati poslovne dogodke in prireditve
 • pozna deležnike v procesu načrtovanja in načine načrtovanja
 • pozna prireditveni protokol
 • zna prepoznati probleme, ki se pojavijo pri organizaciji poslovnih srečanj in dogodkov in jih zna uspešno reševati
Pripravi načrt, različne stroškovnike, časovni načrt končno poročilo za manjši poslovni dogodek po izboru komisije:
 • pripravi proračun in predračun
 • načrtuje prihodke in stroške
 • načrtuje ključne elemente, potrebne za uspešno izvedbo poslovnega srečanja ali dogodka (kraj dogodka, organizacija prostora, tehnične storitve, gostinske storitve, okvirni časovni razpored prireditve, nastanitve in transferji)
 • opiše koordinacijo izvajanja storitev organizatorja
 • opiše osnovne elemente protokola, kadar gre za protokolarni dogodek
 • evidentira in prepozna ozka grla oz. kritične točke dogodka
 • določi kotizacijo in prag rentabilnosti
 • pripravi končni obračun dogodka in oceno finančnega izida dogodka (končno poročilo)
organizira in koordinira izvedbo drugih spremljajočih dejavnosti in drugih spremljajočih storitev
 • pripravi program spremljajočih aktivnosti/dejavnosti za goste in njihove spremljevalce
 • vodi ogledne obiske in ekskurzije
 • predstavi gostom kraj, ponudbo kraja/destinacije in ostale značilnosti kraja/destinacije
 • po naročilu organizira dogodek na posebnih prizoriščih (special event venue), ekskluzivne dogodke za izbrane goste in prireditve večjega dosega
 • pozna dodatno turistično ponudbo destinacije
 • pozna različne zvrsti tematskega turizma
 • zna rezervirati nastanitvene zmogljivosti
 • zna organizirati transferje
 • zna predlagati ustrezne gostinske in druge hotelske storitve in produkte
 • zna izbrati kulturni in zabavni program
 • pozna medkulturne razlike
Pripravi načrt, različne stroškovnike, časovni načrt končno poročilo za manjši poslovni dogodek po izboru komisije:
 • pripravi proračun in predračun
 • načrtuje prihodke in stroške
 • načrtuje ključne elemente, potrebne za uspešno izvedbo poslovnega srečanja ali dogodka (kraj dogodka, organizacija prostora, tehnične storitve, gostinske storitve, okvirni časovni razpored prireditve, nastanitve in transferji)
 • opiše koordinacijo izvajanja storitev organizatorja
 • opiše osnovne elemente protokola, kadar gre za protokolarni dogodek
 • evidentira in prepozna ozka grla oz. kritične točke dogodka
 • določi kotizacijo in prag rentabilnosti
 • pripravi končni obračun dogodka in oceno finančnega izida dogodka (končno poročilo)

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Priročnik za organizacijo dogodkov po načelih trajnostnega razvoja (2016): http://cdn.flipsnack.com/iframehtml5/embed.html?hash=ftc3wnjhw&fullscreen=1&startIndex=0&previous_page=true&startPage=1&t=14543962591454396259&v=4.8
 • Novak, Žiga, Bubnič, Edi, Budnar, Maša, Erjavec, Marjeta, Grešak, Boštjan, Hodža Frelih, Viktorija, Jezeršek Turnes, Jadranka, Lisec, Alma, Markič, Mateja, Mlakar, Petra, Prebil, Maja, Remic, Darja, Vršec, Miran, Zajc; Borut: Dogodek od A do Ž, Planet GV, 2009.
 • Zidanski, Maja: Kongresna dejavnost, samozaložba, 2005.
 • Grintal, Barbara: Poslovni bonton od A do Ž, Poslovna založba MB, 2013.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Miha Veberič, Zdravilišče Radenci
 • Patricija Furlan, OZS
 • Tanja Lešnik Štuhec, VSGT Maribor
 • Iris Kociper, Športni center Pohorje
 • Tadeja Krašna, VGŠ Bled
 • Emira Premrov, VGŠ Bled
 • Maja Kavec, SGIT
 • Srečko Koklič, Turistično-gostinska zbornica Slovenije
 • Anica Justinek, Center RS za poklicno izobraževanje

 

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje

 

Delovna skupina za revizijo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Miha Kovačič, Zavod – Kongresnoturistični urad
 • Matjaž Žnidaršič, Sava turizem, d. d.
 • Gregor Jamnik, Združenje hotelirjev Slovenije
 • Irena Jaklič Valenti, Sindikat GIT

 

Koordinacija pri reviziji kataloga za NPK:

Simona Kuder, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.