Poklicni standard

Naziv:

Operater/operaterka proizvodnih procesov

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

15.1.2018

Predhodniki:

Operater/operaterka proizvodnih procesov (52100181)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Operater/operaterka proizvodnih procesov (03447230)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 • načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo,
 • uporablja racionalen pristop pri rabi energije, materiala in časa,
 • zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela,
 • poslovno komunicira s sodelavci, z naročniki in s strankami,
 • uporablja računalniško opremo in programska orodja,
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje,
 • spremlja in nadzoruje pripravo in vzdrževanje strojev ter logistiko proizvodnje,
 • nadzira in preverja kakovost procesa in produktov,
 • sodeluje pri načrtovanju proizvodnje in uvajanju tehnoloških procesov in postopkov,
 • sodeluje pri optimizaciji in načrtovanju izboljšav v proizvodnih procesih.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela pripravi in organizira svoje delo in delo skupine
 • spremlja predpise, delovna navodila in standarde, ki so stvar delovnega procesa
 • prevzema in analizira  tehnično dokumentacijo ter načrtuje lastno delo in delo skupine
 • analizira ali sodeluje pri pripravi tehnološke dokumentacije
 • pozna osnovna pravila ter standarde organizacije dela in podjetja
 • razume pomen sodelovanja pri uvajanju projektov zagotavljanja večje konkurenčne sposobnosti
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi pogoje za izvedbo kakovostno opravljenega dela
 • seznani se s prejeto tehnično dokumentacijo, po potrebi podaja pripombe
 • pripravi delovna orodja in druga delovna sredstva, potrebna za izvajanje del in nalog
 • načrtuje in predvidi potek procesa z vodjo in s sodelavci
 • pozna tehnično, tehnološko, skladiščno in delovno dokumentacijo oz. dokumentacijo proizvodnega procesa
 • obvladuje tehnološke značilnosti in zmogljivosti razpoložljive tehnološko-proizvodne opreme
 • loči obdelovalne materiale po lastnostih in načinih uporabe
 • predvidi uporabo tehnoloških postopkov obdelave materialov
 • uporablja normative časa za izvedbo posameznih nalog
Operativna dela sodeluje pri načrtovanju proizvodnje in uvajanju tehnoloških procesov in postopkov
 • sodeluje pri pregledu konstrukcijske dokumentacije in pri tehnološkem usklajevanju
 • s pomočjo računalnika izdela enostaven model organizacijskega oziroma tehnološkega procesa in simulira delovanje
 • sodeluje pri planiranju tehnološkega postopka, optimiranju časa izdelave in pri optimiranju ureditve delovnih mest
 • sodeluje pri planiranju orodij, samostojno pa pripravi orodja in delovne pripomočke ter embalažo za kasnejši nemoten potek proizvodnega procesa
 • seznani se s tehnološko dokumentacijo (tehnološka kosovnica, tehnološki plan, operacijski postopki, navodila idr.)
 • sodeluje pri uvajanju postopkov v proizvodnjo
 • sodeluje pri izdelavi izdelkov ničte proizvodnje (serijska proizvodnja)
 • pozna principe delovanja proizvodnih sistemov, proizvodne procese in tehnologijo
 • sodeluje pri izdelavi prototipov, modelov in vzorcev ter preizkušanju pred zagonom serijske proizvodnje
 • skrbi za racionalno rabo energije, materiala in časa v proizvodnji
sodeluje pri optimizaciji in načrtovanju izboljšav v proizvodnih procesih
 • izdeluje ali spremlja dokumentacijo za preverjanje kakovosti (kontrolni plan in postopki, navodila idr.)
 • načrtuje uporabo meril in kontrolnih naprav
 • izvaja postopke preverjanja kakovosti prvih vzorcev in meritve  karakteristik
 • uporablja  merilne pripomočke in naprave  
 • sodeluje v timih za izvajanje korektivnih ukrepov in v timih za izboljšanje proizvodnega procesa
 • uvaja odobrene izboljšave v proizvodnjo
 • spreminja tehniško dokumentacijo glede na načrtovane izboljšave
 • pozna trende razvoja v tehnologijah in materialih ter nove metode dela
načrtuje proizvodnjo v sodelovanju z nadrejenimi
 • pregleda naročila za proizvodnjo delov ali izdelkov
 • sodeluje pri izdelovanju časovnih planov proizvodnje in jih usklajuje
 • pripravlja delovno in proizvodno dokumentacijo ter ureja pretok materiala in orodij iz skladišč
 • ureja dokumentacijo za zaključevanje proizvedenih delov ali serij
 • upošteva in načrtuje ukrepe za racionalizacijo proizvodnje
Administrativna dela izpolnjuje delavniško dokumentacijo
 • ureja (izpolnjuje) baze podatkov o tehniški in tehnološki dokumentaciji
 • skrbi za vodenje dokumentacije v proizvodnji in njen pretok in posredovanje  
 • ureja (izpolnjuje) baze podatkov in skrbi za pretok informacij o številu, kakovosti izdelkov in tehnoloških parametrih
 • skrbi za poročanje
Komercialna dela pridobiva ponudbe in naroča orodja
 • sodeluje pri pridobivanju ponudb, izbiri in naročanju opreme, orodij, delovnih pripomočkov, meril in materialov
 • vodi evidence o stanju orodij (stanje zalog, nova orodja, poraba, minimalne zaloge)
 • skrbi za naročanje orodij po postopku minimalnih zalog, pozna osnovne elemente kalkulacij
 • pozna osnovne elemente ponudb
 • razume ekonomske učinke varčevanja energije, materiala in časa
 • pozna osnove ekonomike in podjetništva
Zagotavljanje kakovosti kontrolira kakovost in kvantiteto dela skladno z normativi in drugimi predpisi
 • upošteva standarde za zagotavljanje kakovosti
 • zagotavlja kakovost lastnega dela in s tem proizvodov
 • spremlja standarde ter razvoj tehnik in orodij za zagotavljanje kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
Vzdrževanje in popravila organizira vzdrževanje orodij, strojev in naprav
 • obvešča ustrezni oddelek vzdrževanja o napakah na strojih in napravah, ki jih uporablja, oz. na katerih dela, in s službo vzdrževanja sodeluje pri odkrivanju in odpravljanju le-teh
 • pozna potek postopkov vzdrževanja strojev in naprav
vzdržuje orodja, stroje in naprave
 • odpravlja manjše napake oziroma nepravilnosti na orodjih, strojih in napravah
 • zaveda se pomena kakovostnega vzdrževanja
Komunikacija poslovno komunicira s sodelavci, z nadrejenimi …
 • posvetuje se z vodjo in s sodelavci v procesu dela in izmenjuje dogovore o nalogah
 • zna delati v timu in spremljati delo skupine
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
poslovno komunicira s strankami in z naročniki
 • uporablja strokovno terminologijo v maternem in vsaj enem tujem jeziku
 • komunicira s predstavniki proizvajalcev oz. dobaviteljev orodij, meril ali strojev in naprav za proizvodnjo
 • komunicira s predstavniki naročnikov oziroma z naročniki samimi
 • ravna skladno s poslovnim bontonom in uporablja veščine poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • uporablja predpisano osebno in kolektivno varovalno opremo ter zaščitna sredstva
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požari
 • pozna vsa tveganja in nevarnosti zaradi napačne uporabe strojev ali naprav
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki ovirajo varnost in zdravje pri delu
 • seznanjen je s postopki za preprečevanje nesreč in osnovami nudenja prve pomoči
upravlja z odpadki, vodo, energijo ter nevarnimi snovmi
 • seznanjen je s temeljnimi zahtevami sistema ravnanja z okoljem in okoljskih ciljev
 • skrbi za čistočo in urejenost delovnega mesta
 • razume okoljske vidike in programe svojega delovnega področja in ve, kje se nahajajo seznami z okoljskimi vidiki in programi
 • pozna vrste odpadkov, ki nastajajo v njegovem delovnem področju, in ve, kje se nahajajo seznami odpadkov
 • pravilno ločuje in odlaga odpadke vključno z nevarnimi odpadki in nevarno embalažo
 • varčuje z vodo, energijo, s surovinami in pomožnimi materiali
 • seznanjen je z navodili za ravnanje z nevarnimi snovmi in ve, kje se nahajajo
 • pozna postopek odziva v izrednih razmerah (npr. politje, razsutje nevarnih snovi)

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 
 • Božo Kočevar, GZS
 • Davorin Vidrih, Iskra Avtoelektrika
 • Tomšič Vinko, OZS
 • Janez Škrlec, OZS
 • Anton Žličar, Emo Orodjarna
 • Srečko Slemenšek, ALPOS
 • mag. Stanko Stepišnik, Emo Orodjarna
 • Danijel Zupančič, Trimo, d. d., Trebnje
 • Ludvik Aškerc, ŠC Celje
 • Drago Rodman, TŠC Nova Gorica
 • Blaž Weber, TŠC Nova Gorica
 • Branko Jerič, TŠC Nova Gorica
 • Simon Kragelj, TŠC Nova Gorica
 • Renata Zupanc Grom, ŠC Novo mesto
 • Milena Vidmar, GZS
 • Marija Šibanc, Center za poklicno izobraževanje
 • Metod Češarek, Center za poklicno izobraževanje
 • Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Bojana Sever, Center za poklicno izobraževanje
 • Barbara Kunčič Krapež, Center za poklicno izobraževanje
DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Anton Žličar, Emo Orodjarna
 • Matija Bizjak, Emo Orodjarna
 • Marija Šibanc, Center za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Nika Mustar, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.