Poklicni standard

Naziv:

organizator/ organizatorka poslovanja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

20.7.2015

Predhodniki:

Klasius-P16:

Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413)


1. Ime in koda poklicnega standarda

organizator/ organizatorka poslovanja (03186710)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih ter jih motivira za doseganje ciljev.
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s predpisi in  standardi ter z dobrimi poslovnimi običaji.
 3. spremlja razvoj stroke.
 4. racionalno rabi energijo, material in čas.
 5. varuje zdravje in okolje.
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje.
 7. sporazumeva se s poslovnimi partnerji, sodelavci in z drugimi organizacijskimi enotami v slovenskem in tujem jeziku.
 8. uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter programska orodja.
 9. analizira poslovni proces in o njem vodi evidence.
 10. organizira, uvaja in nadzira izboljšave poslovnih procesov.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela analizira in načrtuje poslovni proces
 • spremlja in analizira poslovne procese
 • seznanjanje odgovornih z rezultati analize in predlaganje ukrepov za izboljšanje stanja
 • pripravi načrt svojega dela in dela sodelavcev, oddelka, enote oz. tima
 • spremlja in pozna zakonodajo ter predpise in zakone o svojem delovnem področju
 • obvlada osnovna pravila ter standarde organizacije dela
 • pozna organizacijske strukture
 • pozna načine evalvacije in revizije poslovanja
 • pozna osnovne načine in elemente načrtovanja aktivnosti
 • pozna vire za izpolnitev načrta
 • zna začrtati potek delovanja za doseganje ciljev sodelavcev
 • obvlada osnove statistične obdelave podatkov
 • pozna in zna izvesti metode načrtovanja aktivnosti izdelave oz. obdelave
 • pozna postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • pozna zakonodajo ter predpise in zakone o svojem delovnem področju
Operativna dela organizira poslovne procese (usklajuje posamezne aktivnosti poslovnih procesov)
 • sodeluje pri planiranju, razvoju in oblikovanju delovnih procesov, sistemov in rešitev
 • usklajuje aktivnosti za zagotavljanje virov izvajanja poslovnih procesov (kadri, finance, materialne možnosti, infrastruktura …)
 • organizira, pripravi, vodi in koordinira delovne procese v skladu s pravili in navodili poslovanja
 • koordinira in usklajuje delo in podatke z ostalimi organizacijskimi enotami
 • zastopa enoto/oddelek pri poslovanju z drugimi enotami družbe ali zunanjimi partnerji
 • seznanja in informira sodelavce s predpisi in navodili
 • organizira lastno delo in delo skupine
 • obvlada osnovna pravila ter standarde organizacije dela in podjetja
 • pozna, organizira in usklajuje izvajanje projektov
 • pozna vire za izpolnitev načrta ter zna preveriti in upoštevati normative kadrovskih virov, časa in materiala
 • zna oceniti in ovrednotiti ekonomske učinke na izdelovalnem nivoju, analizira izvajanje delovnih procesov, ugotavlja in odkriva probleme, slabosti ter neskladja z načrtom in predlaga rešitve
 • sodeluje pri izdelavi in sestavljanju poročil, predlogov in navodil
 • pozna oblike analiz ter vrednotenje lastnega dela in dela skupine
 • pozna funkcije računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje delovnih procesov
 • zna uporabljati in dopolnjevati tehnične in tehnološke baze podatkov
 • zna oceniti in ovrednotiti ekonomske učinke na izdelovalnem nivoju
 • pozna osnove ekonomike in podjetništva
uvaja izboljšave poslovnih procesov
 • analizira izvajanje delovnih procesov, ugotavlja in odkriva probleme, slabosti ter neskladja z načrtom in predlaga rešitve
 • sodeluje pri izdelavi in sestavljanju poročil, predlogov in navodil
 • predlaga ukrepe za racionaliziacijo procesov in za omejevanje stroškov
 • spremlja novosti na področju in skrbi za posodabljanje poslovanja, strojne in programske opreme
 • vodi time ali sodeluje v timih za uvajanje novosti, izboljšav, procesov, postopkov, metodologij …
 • izdeluje, sestavlja in ažurira sistemske dokumente, poročila, predloge izboljšav in navodila ter jih izvaja
 • uvaja odobrene izboljšave in spreminja tehnično dokumentacijo
 • pozna oblike analiz ter vrednotenj lastnega dela in dela skupine
 • pozna funkcije računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje delovnih procesov
 • pozna načine in možnosti optimizacije poslovnih procesov
 • pozna postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • zna uporabljati in dopolnjevati tehnične in tehnološke baze podatkov
 • zna oceniti in ovrednotiti ekonomske učinke izboljšav na izdelovalnem nivoju
 • pozna osnove ekonomike in podjetništva
Administrativna dela vodi evidence, pripravlja poročila ter arhivira listine in dokumentacijo
 • upravlja, ureja tehnično, tehnološko in drugo dokumentacijo s pomočjo sodobnih informacijskih sistemov
 • dokumentira poslovne dogodke
 • pripravlja poročila o delu
 • obvlada vrste poslovne dokumentacije in jo loči po pomembnosti posameznih gradiv, dokumentacije in informacij kot podlag za sprejemanje poslovnih odločitev
 • ureja, vnaša, knjiži in arhivira podatke in jih posreduje ustreznim sodelavcem oz. strankam
 • arhivira poslovno, tehnično, tehnološko, finančno, pravno in drugo dokumentacijo
 • obvlada poslovno dokumentacijo
 • pozna predpise o arhiviranju poslovne in tehnične dokumentacije
 • pozna načine zbiranja, obdelave in shranjevanja elektronskih podatkov
 • obvlada pisarniško in informacijsko tehnologijo ter uporabniška programska orodja
 • pozna osnove informacijskih sistemov

Vodenje vodi sodelavce in jih motivira za doseganje ciljev
 • vodi in organizira delo sodelavcev v enoti/oddelku/timu
 • pozna metode za povečevanje učinkovitosti sodelavcev
 • spremlja uspešnost organizacijske enote
 • spodbuja sodelavce k doseganju ciljev
 • predlaga strokovno izobraževanje in usposabljanje ter napredovanje sodelavcev
 • ugotavlja zadovoljstvo delavcev in skrbi za njihovo motivacijo
 • obvlada osnovne tehnike in metode vodenja (načrtovanje, delegiranje, usklajevanje in nadzor)
 • obvlada načine motivacije in spodbujanja razvoja sodelavcev
 • pozna načine doseganja medsebojnih dogovorov
 • pozna kadrovske postopke in pristope za spremljanje in razvoj človeških virov
 • zna kritično presoditi in prepoznati psihodinamične vidike medsebojnih odnosov
 • pozna načela timskega dela in vodenja delovne skupine
 • pozna osnove psihologije
 • pozna metode prepoznavanja in reševanja konfliktov
 • zna oceniti uspešnost organizacijske enote
 • obvlada sodobne načine elektronskega poslovanja
Nadzor dela nadzira izvajanje poslovnih procesov
 • nadzira delo v timu
 • kontrolira pravilnost dela, izvajanje navodil in delovnih postopkov v enoti/ oddelku
 • preverja in nadzira proizvodni proces
 • nadzira delovno učinkovitost in spremlja uspešnost sodelavcev
 • pozna načine izvajanja nadzora
 • pozna vsebino in namen nadzora
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost v delovnem okolju skladno s predpisi in standardi ter z dobrimi poslovnimi običaji
 • upošteva zakonodajo, interne akte in predpise, ki urejajo področje zagotavljanja kakovosti
 • zagotavlja varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
 • spremlja razvoj poslovnih  sistemov, poslovnih procesov  in delovnih postopkov  
 • izvaja preventivne ukrepe in korekcije z namenom preprečevanja odstopanj od standardov zagotavljanja kvalitete
 • upošteva kodeks  poklicne etike in dobrih poslovnih običajev
 • spremlja razvoj stroke in razvijanje  strokovnih, socialnih in osebnostnih kompetenc
 • pozna sistem in standarde za zagotavljanje kakovosti
 • obvlada poslovni bonton  
 • pozna zakonodajo o varovanju in zaščiti osebnih podatkov
Komunikacija pisno in ustno se sporazumeva s poslovnimi partnerji, sodelavci in z drugimi organizacijskimi enotami
 • stalno pisno in ustno komunicira s poslovnimi partnerji, sodelavci in strokovnimi službami ter z zunanjimi sodelavci
 • z učinkovitostjo procesov seznanja odgovorne sodelavce in predlaga ukrepe
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna pravila pisne, ustne in neverbalne komunikacije
 • obvlada poslovno korespondenco in komuniciranje v slovenskem in tujem jeziku
 • obvlada pisarniško in informacijsko tehnologijo ter uporabniška programska orodja
 • pozna osnove informacijskih sistemov
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • razlikuje dejavnike uspešne komunikacije in se zaveda njihovega pomena
 • obvlada veščine komuniciranja po telefonu (bonton telefonskega pogovora) in ostalih elektronskih komunikacijskih medijih
 • pozna osnove retorike
 • pozna pomen pozitivnega mišljenja in samoobvladovanja
 • zaveda se odgovornosti pri zagotavljanju točnosti informacij, ki jih posreduje strankam in sodelavcem
 • pozna in uporablja načine obvladovanja konfliktov in reševanja sporov
Varovanje zdravja in okolja deluje skladno z delovnopravno zakonodajo ter s predpisi o varovanju zdravja pri delu ter okolja
 • nadzira stanje sredstev za varnost pri delu in izvaja postopke v zvezi s tem
 • rešuje težave ob poškodbah sodelavcev
 • skrbi, da podrejeni izvajajo delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in varstvu pred požarom
 • zagotavlja in spremlja izvajanje ekoloških, tehničnih in varnostnih predpisov
 • skrbi za opravljanje zdravniških pregledov sodelavcev
 • seznanja in informira sodelavce z novostmi na področju ekoloških in varnostnih predpisov
 • pozna delovnopravno zakonodajo in predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • pozna možne poškodbe pri delu
 • pozna postopke in sprejema varovalne ukrepe za preprečevanje nesreč pri delu
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna skladno z njimi
 • zna ustrezno reagirati ob delovni nesreči
 • pozna osnove prve pomoči pri delovnih nesrečah


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Andreja Pisovec Kacin, Merkur, d. d.
 • Nataša Čebulj, Lek, d. d.
 • Davorin Vidrih, Iskra Avtoelektrika
 • Darka Krmelj, Iskraemeco
 • Danijel Sever, Čistoča, d. o. o.
 • Suzana Pibernik, Telekom
 • Damjana Furlan Lazar, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje


7.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Boštjan Čepin, Žito, d .d.
 • Gordana Pirc, Merkur, d. d.
 • Bojan Škof, Merkur, d. d.
 • mag. Nataša Makovec, Erudio izobraževalni center
 • mag. Jana Ravbar, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.