Poklicni standard

Naziv:

Realizator / realizatorka AV del

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Realizator oddaj / realizatorka oddaj (43738131)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Realizator / realizatorka AV del (02540400)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. samostojno načrtovati in organizirati lastno delo skladno z zasnovo medijskega programa
 2. upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa ter razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 3. opravljati delo tako, da ne ogroža sebe, drugih in okolja
 4. zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela ter spremljati razvoj stroke
 5. sporazumevati se z notranjimi in zunanjimi sodelavci in gosti ter pri tem uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 6. samostojno realizirati AV-dela na podlagi predloge, ki jo je pripravil režiser
 7. sodelovati pri pripravi vsebinske zasnove AV-del
 8. samostojno voditi in nadzirati potek realizacije AV-del oddaj
 9. samostojno opraviti realizacijo AV-del v studiu ali na terenu


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo ter načrtuje delo celotne režije in drugih članov ekipe
 • predvidi in oceni čas, potreben za izvedbo lastnega dela pri oddaji
 • sodeluje pri načrtovanju izvedbenih sodelavcev in delovnih sredstev za izvedbo oddaje
 • oblikuje in izboljšuje svoje delovne postopke
 • racionalno porablja materiale, energijo in čas
 • pripravlja navodila za delo celotne režije
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja ter usklajevanja (koordiniranja) dela
 • pozna delovanje računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje postopkov izvedbe oddaje
 • pozna časovna merila za izvedbo oddaje
 • pozna strokovne vsebinske pojme, s katerimi se srečuje pri oddaji
 • obvlada načela timskega in projektnega dela
 • pozna organizacijsko zgradbo ustanove oz. podjetja, v kateri dela
 • pozna postopke in vsebino dela posameznih članov režije
 • pozna delovanje programske opreme za izvedbo oddaj
 • pozna možnosti delovanja in uporabe televizijske tehnologije
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi se na delo
 • spremlja aktualne dogodke
 • spremlja različne domače in tuje medije ter način njihove izvedbe oddaj
 • spremlja razvoj medijskih tehnologij
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo in programska orodja
 • pozna različne medije
 • pozna zakonitosti sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, računalniško opremo in programska orodja
Operativna dela sodeluje pri pripravi vsebinske zasnove AV- del
 • uporablja elektronski in pisni medij
 • pregleda vsebinski plan AV-del
 • pripravi plan realizacije AV-del
 • usklajuje se z urednikom in voditeljem oddaje o tehnični izvedbi vsebinskega načrta AV-del
 • sodeluje z avtorji prispevkov
 • sodeluje in svetuje pri snemanju in montaži prispevkov
 • pregleda in predlaga morebitne popravke prispevkov
 • določi postavitev mizanscene: kamer, gostov v studiu, javljanja v živo …
 • pripravi, vodi in izvede vročo vajo
 • izdela realizacijskinačrt AV-dela
 • seznani tehnično izvedbeno ekipo z zahtevami realizacijskega načrta
 • uporablja internet in ostalo informacijsko-komunikacijsko opremo
 • uporablja specifično programsko opremo za pripravo in izvedbo oddaj
 • uporablja filmsko-televizijski jezik pri kadriranju, montaži itd.
 • uporablja različne vrste televizijske tehnologije
 • pozna različne zvrsti AV-del
 • pozna različne načine realizacije vsebinske zasnove AV-del
 • pozna tehnične postopke montaže slike in zvoka
opravi realizacijo AV- dela na terenu ali v studiu
 • sodeluje z avtorjem, urednikom in voditeljem AV-dela pri pripravi scenarija
 • sodeluje s producentom in z organizatorjem pri naročanju izvedbene ekipe
 • sodeluje na izvedbenih sestankih
 • na ogledu terena izvedbeni ekipi poda realizacijske zahteve
 • predlaga in določi postavitev in izvedbo scenografije
 • določi postavitev kamer glede na mizansceno (dogajanje)
 • sodeluje pri pripravi AV-materialov (prispevki, glasba, špice)
 • sodeluje pri izdelavi grafične podobe
 • nadzoruje montažo posnetega gradiva in daje napotke zanjo
 • vodi ekipo skozi vaje do prenosa oz. snemanja
 • pozna tehnične postopke za izvedbo AV-dela
 • pozna načine razporeditve kamer
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
vodi in nadzira potek realizacije AV del
 • opozori na začetek snemanja oz. začetek oddaje v živo
 • usmerja, vodi in nadzira delo celotne izvedbene ekipe: kamermanov – prekadriranje in premikanje kamer v studiu, tonskih tehnikov, videomešalcev slike; o virih prispevkov in posebnostih znotraj posameznih prispevkov in ostalih članov ekipe (dodano)
 • narekuje ukaze za javljanja v živo članom ekipe
 • sproti preverja pripravljenost grafične opreme in drugih AV-virov
 • spremlja časovno usklajenost – dolžino AV-dela
 • sproti opozarja voditelja in ostalo ekipo na spremembe tehničnega načrta izvedbe AV-dela
 • pripravljen je na nepredvidene dogodke
 • pozna TV-izrazoslovje in ga zna ustrezno in pravočasno podati celotni izvedbeni ekipi
 • se zna pravilno odločiti, če gre kaj narobe
 • pozna osnove delovanja TV-tehnologije
 • pozna načine, kako nadaljevati realizacijo AV-dela ob napakah, okvarah ali drugih nepredvidenih dogodkih
Administrativna dela izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo
 • piše poročila o napakah in predlaga izboljšave
 • pripravlja poročila o svojem delu
 • obvlada delo z računalniškimi bazami podatkov
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc, poročil in delovnih nalogov
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost izvedbe oddaje
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • deluje skladno s tehničnimi standardi in postopkovnimi pravili
 • deluje skladno s predpisanimi internimi pravilniki
 • upošteva dobre poslovne običaje
 • spremlja tehnološki razvoj na delovnem področju
 • vključuje nove tehnološke postopke v svoje delo
 • pozna pravila ovrednotenja projektov
 • pozna tehnološke postopke in tehnične standarde v video- in filmski izvedbi
 • pozna organizacijo dela v televizijski, video- in filmski izvedbi
 • pozna osnove poslovnega bontona
 • pozna sodobno medijsko ustvarjalnost Slovenije, Evrope in sveta
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci in z nastopajočimi v oddaji
 • komunicira pisno, telefonsko in elektronsko
 • komunicira pisno in ustno v slovenskem ali tujem jeziku s člani ekipe, z nastopajočimi (voditelji, igralci …) in drugimi zunanjimi ali notranjimi sodelavci
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • uporablja strokovno izrazje v slovenskem in tujem jeziku
 • upošteva poslovni bonton, poslovno etiko in moralo
 • skrbi za kakovostno prepoznavnost poklica
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • zna ustno in pisno komunicirati v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna strokovno izrazje v slovenskem in tujem jeziku
 • zna izbrati primeren način komuniciranja pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • pozna moralne in etične osnove dobrega poslovnega komuniciranja
 • zna ustno in pisno sporočati navodila za izvedbo del
 • pozna pravila timskega in projektnega dela
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • opravlja dela skladno s predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti, ravna pa tudi po zdravi pameti
 • opravlja dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise in usmeritve na področju varovanja okolja
 • pozna tehnike pravilne drže pri delu za ohranjanje zdravja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Roswitha Grah Jovanovič, POP TV
 • Ečo Vodnik, RTV Slovenija
 • Vojko Boštjančič, RTV Slovenija
 • Dr. Peter Purg, IAM
 • Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo
 • Irena Brglez, GZS
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI    
7.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Sabina Brdnik, TV Veseljak
 • Denis Miklavčič, Glosa
 • Roswitha Grah Jovanovič, Pro Plus, članica komisije za NPK
 • Božo Grlj, član komisije za NPK
 • Miha Zakrajšek, IAM
 • Klavdija Zupan, neodvisna producentka
 • Dr. Peter Purg, UNG
 • Boštjan Kerčmar, Viba Film
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI    

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.