Poklicni standard

Naziv:

Kamnosek restavratorski sodelavec/kamnosekinja restavratorska sodelavka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.7.2016

Predhodniki:

Kamnosek, restavratorski sodelavec/kamnosekinja, restavratorska sodelavka (21500051)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Kamnosek restavratorski sodelavec/kamnosekinja restavratorska sodelavka (02228680)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. vse faze del opravlja v sodelovanju in dogovoru s strokovnjaki službe za varstvo kulturne dediščine ter z drugimi izvajalci del na objektu,
 2. pri svojem delu upošteva strokovnjake, odgovorne za varstvo in ohranjanje kulturne dediščine ter zakonodajo s področja varstva kulturne dediščine,
 3. sprejema in pregleda tehnično dokumentacijo ter normativne akte in druge zahteve službe za varstvo kulturne dediščine in skladno z njimi načrtuje svoje delo,
 4. ocenjuje vzroke in stopnjo poškodovanosti kamnitih elementov,
 5. zaščiti objekt in njegove elemente pred poškodbami med delom,
 6. demontira, montira in izvaja transport kamnitih elementov,
 7. čisti in vzdržuje vgrajene kamnite elemente,
 8. izvaja historične in sodobne načine obdelave in vgrajevanja kamnitih elementov,
 9. ročno in strojno izdeluje kamnite elemente, jih demontira, obdela, montira in zaščiti po montaži,
 10. dopolnjuje manjkajoče dele na kamnitih elementih,
 11. opozarja na nepredvidene najdbe in spremembe pri načrtovanju, pripravljanju in med izvajanjem posega,
 12. fotodokumentira ključne faze posega.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela zbira podatke, informacije in dokumentacijo za izvedbo restavratorskih posegov
 • seznani se z restavratorskim programom in navodili za restavratorske posege
 • opravlja izmere na terenu in pripravlja delovne skice za izvedbo del
 • zbere in samostojno interpretira navodila za delo, tehnično, konservatorsko dokumentacijo
 • vizualno in mehansko prepozna uporabljene obstoječe osnovne in pomožne materiale
 • vizualno ocenjuje vzroke in stopnjo poškodovanosti kamnitih elementov
 • opozarja na nepredvidene najdbe
 • pozna postopke restavratorskega dela ter konservatorsko doktrino
 • pozna organizacijo gradbišča in vrstni red del drugih izvajalcev
načrtuje posege in tehnološke postopke
 • predlaga izbiro, pripravo in uporabo kamna in nadomestnih materialov
 • predlaga izbiro sredstev in materialov za montažo in spajanje elementov
 • predlaga izbiro ustreznih tehnoloških postopkov pri obnovi, popravilu in nadomestitvi kamnitih elementov
 • pripravi zamisel postopka za izvedbo del
 • pozna vlogo, položaj v objektu in način izvedbe posameznega gradbenega elementa
 • pozna tradicionalne kamnoseške tehnologije obdelave, zaščite in montaže kamnitih elementov
 • pozna sodobne tehnologije in nadomestne materiale za sanacijo in obnovo kamnoseških elementov
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto na podlagi strokovnih zahtev službe za varstvo kulturne dediščine
 • pripravi delovno površino
 • pripravi naravni kamen in pomožne historične materiale za izvedbo posega
 • pripravi restavratorske materiale za izvedbo posega
 • izbere primerno orodje in pripomočke za varno delo
 • pripravi šablone in kontrolne šablone ter izriše delavniško risbo
 • pozna uporabo, zaščito in kompatibilnost gradbenih materialov
 • pozna uporabo in zaščito kamna in pomožnih materialov
zaščiti kamnite elemente
 • zaščiti objekt pred nastajanjem poškodb pred in med posegom
 • zaščiti kamnite elemente pred poškodbami med transporti
 • pozna načine in sredstva zaščite
 • pozna posledice nepravilne zaščite kamnitih elementov
Operativna dela demontira, montira in izvaja transport kamnitih elementov
 • demontira kamnite elemente
 • opozarja na nepredvidene najdbe
 • zaščiti kamnite elemente za transport do mesta obdelave
 • izvaja demontažo oz. montažo
 • organizira in izvaja horizontalni in vertikalni transport materialov in elementov
 • pozna principe organizacije transporta materialov in elementov
čisti in vzdržuje vgrajene kamnite elemente
 • čisti kamen z uporabo različnih metod (mehansko, kemijsko/kemična?)
 • sproti opazuje in opozarja na posledice čiščenja kamna
 • opozarja na nepredvidene najdbe
 • se zaveda možnih škodljivih posledic različnih metod in nepravilne izvedbe čiščenja
popravlja površinske in strukturne poškodbe kamnitih elementov
 • utrjuje kamen
 • lepi kamen
 • odpravlja površinske in strukturne poškodbe
 • pozna metode in materiale za utrjevanje in lepljenje kamna
 • se zaveda posledic nepravilnih postopkov odpravljanja površinskih in strukturnih poškodb
nadomešča poškodovane elemente, izvaja historične in sodobne načine obdelave in vgrajevanja kamnitih elementov
 • dopolnjuje manjkajoče dele v naravnem ali umetnem materialu
 • ročno ali strojno izdeluje kamnite elemente
 • vgrajuje kamnite elemente
 • zaščiti kamnite elemente po vgrajevanju oz. montaži
 • pozna tradicionalne kamnoseške tehnike in tehnologije ter njihovo uporabo
 • pozna tehnologije popravila oz. obnove kamnoseških elementov z nadomestnim kamnom in drugimi nadomestnimi materiali
 • pozna lastnosti in tehnologije nadomestnih sanacijskih materialov
 • pozna lastnosti in uporabo materialov za zaščito in utrjevanje kamna
Administrativna dela dokumentira vse faze posega
 • izdela skice obstoječega stanja pred posegom
 • izdela popis in postopek del skladno s konservatorskim in restavratorskim programom
 • sprotno dokumentira postopke dela (vodenje dnevnika, skiciranje, fotografiranje, izdelovanje načrtov)
 • arhivira dokumente skladno z zahtevami stroke in zakonodaje
 • pripravi podatke za navodila za opazovanje in vzdrževanje objekta po posegu
 • opozarja na ključna in občutljiva mesta
 • pozna zahteve stroke in zakonodajo o dokumentiranju ter arhiviranju
 • sestavi enostavno poročilo
Komercialna dela pripravlja elemente ponudbene dokumentacije
 • pripravi podatke za predračun restavratorskih del
 • pripravi podatke za določanje cen
 • nabavi in skladišči gradiva za restavratorski poseg
 • pozna osnove gradbenih kalkulacij, normative dela in porabe materiala
Vodenje vodi kamnoseško skupino pri izvedbi obnove
 • usmerja in vodi potek del kamnoseške skupine
 • pozna potek in tehnološke metode obnove
 • pozna osnove organizacije dela

Zagotavljanje kakovosti nadzoruje kakovost in količino dela skladno z normativi in drugimi predpisi
 • uporablja delovna sredstva in materiale skladno s proizvajalčevimi navodili
 • preverja kakovost materialov in elementov pred vgraditvijo
 • preverja natančnost meritev in oznak pred pričetkom del
 • prilagodi načine vgraditve materialov in konstrukcij razmeram na gradbišču
 • opravlja dela skladno z metodologijo, s programom in standardi varovanja kulturne dediščine, sprotno obvešča o novonastalih najdbah in zapletih pri načrtovanem delu
 • opozarja na nove ugotovitve in spremembe med izvajanjem del
 • opozarja na nepredvidene najdbe in spremembe
 • pozna normative, ki določajo količino in kakovost uporabe materiala, časa in energije
 • pozna metode in pogoje skladiščenja materiala in delovnih sredstev
 • pozna in upošteva pomen načrtovanega estetskega videza izdelka
 • stalno se strokovno spopolnjuje
Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva
 • pregleduje, čisti, maže osebno orodje, stroje in naprave, opravlja manjša popravila le-teh oz. jih redno daje v popravilo
 • ostri ročno rezilno orodje
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja strojev in naprav
opazuje spremembe na objektu po posegu in obnavlja zaščitne posege
 • opazuje stanja in opozarja na novonastale poškodbe
 • vzdržuje in obnavlja zaščitne posege po posegu po strokovnjakovih navodilih
 • izvaja zaščitna preventivna dela po navodilih restavratorskega programa

Komunikacija sporazumeva se s sodelavci
 • sprejema, razume in posreduje navodila o poteku dela
 • sprejema, razume in posreduje navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • uporablja tehnično izrazoslovje
sporazumeva se z odgovornimi in drugimi strokovnjaki za varstvo kulturne dediščine
 • dogovarja se s sodelujočimi pri pripravi restavratorskega programa obnove
 • dogovarja se s strokovnjaki o izvedbi del
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev
 • uporablja varovalna sredstva in opremo pri delu
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču in delovišču
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu

varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • sortira in ustrezno odlaga gradbene odpadke
 • uporablja škodljive snovi skladno s predpisi o varovanju okolja
 • pozna zakonodajo o varovanju okolja
 • zaveda se pomena racionalne uporabe naravnih materialov in energije z vidika varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mateja Kavčič, JZVKDS,  Restavratorski center Slovenije
 • Jože Drešar, JZVNKD, Restavratorski center Slovenije
 • Elena Simeonov, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Maja Štembal Capuder, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Zvone Predalič, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Janko Brunček, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Peter Mali, Restavratorstvo Mali d. o. o.
 • Koordinatorica: Barbara Kunčič Krapež, CPI

7. Delovna skupina za revizijo poklicnega standarda

 • Jožef Drešar, Gnom, d. o. o.
 • Maja Štembal Capuder, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Dušan Štepec, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
 • Mateja Hafner Dolenc, Združenje zgodovinskih mest Slovenije
 • prof. dr. Živa Deu, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
 • Mateja Kavčič, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
 • Koordinatorica: Barbara Kunčič Krapež, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.