Poklicni standard

Naziv:

Oskrbnik/oskrbnica živali

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.11.2016

Predhodniki:

Oskrbnik/oskrbnica živali (64000011)

Klasius-P16:

Veterinarstvo (0841)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Oskrbnik/oskrbnica živali (02206210)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti ter organizirati in preverjati lastno delo  
 2. racionalno rabiti energijo, material in čas
 3. varovati zdravje ljudi in živali ter okolje
 4. komunicirati s sodelavci in strankami
 5. zagotavljati  kakovost opravljenih storitev
 6. pripraviti prostor za delo glede na vrsto dela in vrsto živali
 7. krmiti  živali
 8. oskrbovati živali in skrbeti za njihovo dobrobit

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira delo skladno z navodili
 • organizira lastno delo
 • načrtuje nabavo in porabo reprodukcijskega materiala
 • načrtuje nakup manjkajoče krme oz. hrane
 • zna izdelati načrt letne porabe krme oz. hrane
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi materiale, pripomočke in opremo za delo
 • pripravi materiale, pripomočke in opremo za delo
 • izbere in pripravi prostor za skladiščenje krme oz. hrane za živali
 • pozna vrste in načine vzdrževanja prostorov za skladiščenje krme oz. hrane za živali
Operativna dela pripravi prostor za delo glede na vrsto dela in vrsto živali
 • zagotovi živalim ustrezen prostor skladno z normativi in načeli dobrega počutja
 • pozna zoohigienske normative za vzrejo živali
 • skrbi za higieno in dobrobit živali
 • vzdržuje prostore in opremo
 • pozna opremo in ureditev prostorov za bivanje živali skladno z etološkimi potrebami živali in  normativi varovanja okolja

krmi živali
 • pripravi hranilni obrok glede na letni čas, vrsto in tip živali, razpoložljivo hrano in glede na potrebe živali
 • zagotavlja živalim ustrezno količino in kakovost vode
 • pozna za žival ustrezne in varne krmilnike, napajalnike ter druge sisteme za polaganje hrane
 • pozna skupine in vrste hrane za prehrano živali
 • pozna splošna pravila hranjenja
 • pozna najpogostejše primere patologije prehrane ter pomen zdrave prehrane za živali
 • pozna specifike posameznih prehranskih oz. prebavnih tipov živali
 • pozna strupene rastline v domačem okolju
 • pozna osnove skladiščenja hrane ter najpogostejše napake in nevarnosti, ki izhajajo iz nepravilnega skladiščenja

oskrbuje živali in skrbi za njihovo dobrobit
 • upošteva etološke potrebe živali
 • oskrbuje živali v živalskem vrtu, zavetiščih, na veterinarski kliniki, farmi, v osemenjevalnih središčih, izolacijskih prostorih za živali ...
 • skrbi za prehrano živali, čisti ter ureja njihov bivanjski prostor
 • pomaga pri izvajanju dejavnosti DDD
 • strogo upošteva pravila veterinarsko-sanitarnega reda
 • skrbi za dobro počutje živali in prepozna splošno kondicijo živali  ter odstopanja
 • opazuje vedenje in zdravstveno stanje živali ter javlja spremembe odgovorni osebi
 • razklada, preseljuje, naklada, trenira in vodi živali
 • pomaga veterinarju pri preventivnih ukrepih in drugih posegih na živalih
 • pozna osnove o kužnih boleznih
 • pozna biološke potrebe živali
 • pozna osnove fiziologije živali in njihove potrebe
 • pozna naravno obnašanje živali
 • zna umiriti žival in jo pripraviti za določene posege
 • pomaga in oskrbi živali po različnih posegih
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi dokumentacijo o premikih živali
 • vodi evidence o poreklu živali
 • pozna obrazce za vodenje posameznih vrst evidenc in jih zna izpolniti
 • redno ažurira register živali
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • gospodarno ravna z materiali in opremo
 • racionalno porablja energijo in čas
 • upošteva karenčne dobe skladno z navodili
 • skrbi za dobrobit živali
 • ravna skladno z zakonskimi in internimi predpisi
 • spremlja novosti na poklicnem področju
 • upošteva sodobne standarde s področja ureditve namestitvenih kapacitet za živali
 • ob poškodbi nudi živali prvo pomoč

Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • korektno in odgovorno komunicira s sodelavci in strankami
 • izbere primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • obvlada sodobna komunikacijska sredstva
 • komunicira v tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje ljudi in živali ter okolje
 • uporablja predpisano varnostno opremo na delovnem mestu
 • upošteva zahteve in zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in varstvu pred požarom
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe delovnih sredstev
 • pozna delovno zakonodajo
 • pozna predpise o varstvu pri delu
 • pozna načine prenosa bolezni z živali na ljudi in obratno
 • varno ravna s kemikalijami in z drugimi nevarnimi snovmi
 • varno ravna z živinskimi gnojili različnih kategorij in s stranskimi živalskimi proizvodi
 • sebe in stranke varuje pred prenosom zoonoz

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Aleš Horvat, dr.vet.med., KGZS – Zavod MS
 • mag. Branko Belec, dr.vet.med., KGZS – Zavod MS
 • dr. Zlata Čop, Klinika za male živali, Lesce
 • mag. Bogdan Zdovc, BIC Ljubljana
 • Jelka Čop, CPI

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Darja Štarkl, CPI

7 . DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA

 • Jože Drobnič, Veterinarska postaja Ljubljana
 • Urša Trebovc, Veterinarska zbornica, Ljubljana
 • Breda Hrovatin, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ljubljana
 • Katarina Lukman, Klinika za male živali, Ljubljana
 • Barbara Mihelič, Živalski vrt Ljubljana
 • Breda Jakovac Strajn, Veterinarska fakulteta, Ljubljana
 • Jelka Čop, vodja področja za  živilstvo in veterino, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:
 • Darja Štarkl, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.