Poklicni standard

Naziv:

Špediter/špediterka

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

11.5.2022

Predhodniki:

Špediter/špediterka (84000120)

Klasius-P16:

Transport (1041)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Špediter/špediterka (02205580)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna: 
 
 • pridobivati, analizirati in uporabljati delovno dokumentacijo in ostale potrebne informacije za organizacijo in načrtovanje lastnega dela
 • zbirati dokumentacijo za opravljanje carinskega postopka in svetovati strankam o pravilnem carinskem postopku skladno z veljavno carinsko zakonodajo
 • sprejeti dispozicijo in izvesti carinski postopek skladno s strankinimi navodili
 • opraviti kontrolo prejete dispozicije in vložiti carinsko deklaracijo z uporabo računalniške programa za elektronsko izmenjavo podatkov s carinsko upravo
 • kontrolirati pravilnost izpolnjene carinske dokumentacije, izpolnjevati obrazce o poreklu, obračunavati carinske dajatve in reševati reklamacije ter izpolnjevati transportne listine in sklepati transportna zavarovanja
 • izdelovati predkalkulacije carinskih postopkov in carinskih dajatev ter transportnih uslug
 • svetovati naročnikom o pridobivanju uvozno-izvoznih dovoljenj, transportu blaga, sklepanju pogodb za zavarovanje tovora med transportom in o dobavnih pogojih mednarodnih transportnih klavzul
 • organizirati in spremljati transport blaga skladno z naročnikovimi zahtevami naročnika, ob upoštevanju veljavne zakonodaje na področju transporta
 • pri svojem delu spremljati in upoštevati veljavno zakonodajo na področju carinskega posredovanja in mednarodne menjave blaga ter vzdrževati spoštljiv odnos do strank ter carinskih in drugih inšpekcijskih organov

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo v timu
 • načrtuje in organizira lastno delo ter delo za sodelovanje v timu/timsko delo
 • analizira organizacijo in realizacijo zastavljenega načrta
 • dela skladno s predpisanimi metodami analize realizacije zastavljenega dela in opravljenega dela
 • spremlja zakonodajo ter druge državne predpise in ukrepe, ki se nanašajo na opravljanje špediterske dejavnosti
 • zbira in samostojno interpretira pomembne informacije
 • zbira in samostojno ovrednoti delovno dokumentacijo in tehnična ter delovna navodila
 • pozna metode načrtovanja carinskega in transportnega dela
 • pozna sistem delitve dela in naloge znotraj carinskega oddelka
 • pozna sistem komercialnega dela in dela delavcev, ki so v njegovi skupini
 • pozna sistem delitve dela in nalog prometnemu osebju
 • upošteva načela optimizacije človeških virov in delovnih sredstev
Priprava dela oz. delovnega mesta prevzema potrebno dokumentacijo za delo
 • prevzema naročila prevozov lastnih strank
 • prevzema naročila prevozov posrednikov
 • pripravi vso dokumentacijo, potrebno za opravljanje špediterske dejavnosti
 • pozna načine zbiranja informacij o dokumentih, dokazilih za transport in carinjenje blaga
 • pozna prometno zakonodajo in predpise za prevoz blaga v notranjem in zunanjem prometu
 • pozna temelje delovnopravne zakonodaje in predpise za izvajanje blagovnega prevoza
 • obvlada postopke zbiranja informacij glede na konkurenco na trgu
 • pozna načine komuniciranja z naročniki prevozov in drugimi izvajalci prevoznih dejavnosti
Operativna dela zbira in pripravlja dokumente za opravljanje carinskega postopka

 • pripravlja dokumente za carinske postopke, kot so carinsko skladiščenje, aktivno in pasivno oplemenitenje, začasni uvoz, začasni izvoz, izvoz,  
 • sprostitev blaga v prosti promet in tranzitni postopki
 • pripravlja dokumente za posle v zvezi s carinjenjem blaga
 • jemlje vzorce (vzorci pri carinjenju blaga, ki jih zahteva carina oziroma inšpektor)
 • pripravlja dokumente za nadzor kakovosti
 • kontrolira pravilnost dokumentov in obračunava voznine, carinske dajatve in druge pristojbine
 • izpolnjuje špediterske dokumente
 • pozna carinsko zakonodajo
 • zna razvrščati blago po tarifnih številkah za pravilno uvrstitev blaga v KNCT (kombinirane nomenklature carinske tarife)
 • spremlja register že določenih carinskih tarif s strani carinskih laboratorijev (ZTI - zavezujoča tarifna informacija ipd.)
 • pozna skladiščno dokumentacijo
 • zna izračunati carinsko vrednost in davčno osnovo
 • razume carinski postopek z ekonomskim učinkom
 • zna iz posameznih tarif izračunati stroške
 • pozna ukrepe carinskega nadzora za posamezne vrste transporta
 • razume carinske oprostitve in prekrške ter ustrezno ravna ob carinskih prekrških in oprostitvah

zbira in obdeluje dokumentacijo za sprejem, carinjenje in odpremo blaga
 • sprejme dispozicijo (naročilo) za carinjenje ali transport
 • opravi kontrolo dispozicije (pravilno izpolnjene vse rubrike, pravilnost samih podatkov)
 • predhodno zavaruje plačilo za rizične naročnike
 • potrdi dispozicijo
 • pridobi potrebno dokumentacijo za carinjenje (na področju carinjenja)
 • ugotavlja carinske stopnje za posamezno blago
 • pripravlja dokumente za carinski postopek
 • izvede kontrolo dokumentacije (preveri točnost podatkov na fakturi in ostalih dokumentih)
 • razume carinske prekrške in oprostitve ter ustrezno ravna ob carinskih prekrških in oprostitvah
 • podrobno pozna vsebino dispozicije
 • pozna transportno dokumentacijo, dokumente za carinjenje in špediterske dokumente
 • pozna pravne osnove špedicije
 • pozna poenostavljene carinske postopke in poenostavitve v carinskih postopkih
 • pozna pravne vire carinskega prava skupnosti
 • pozna organizacijo transporta
pripravlja potrebne dokumente za uvozne in izvozne postopke za carinjenje blaga
 • sprejme dispozicijo (naročilo) za carinjenje oziroma transport
 • opravi kontrolo dispozicije (pravilno izpolnjene vse zahtevane rubrike, pravilnost samih podatkov)
 • za rizične naročnike predhodno zavaruje plačilo
 • potrdi dispozicijo
 • pridobi razne potrebne dokumente za carinjenje
 • vloži upravne listine (deklaracije …)
 • sprejme in vloži upravne listine pri carinskem organu za nadaljnje carinske postopke
 • pregleda blago
 • razvršča blago po carinski tarifi
 • razvršča blago po tarifnih številkah in TARIC- (integrirana tarifa EU) podštevilkah
 • nadzoruje in kontrolira zaključevanje izvoznih in tranzitnih postopkov na namembnih carinskih uradih
 • opravi vsa ostala dela, ki so vezana na carinjenje posamezne vrste blaga
 • pripravi dokumente za različne inšpekcijske preglede
 • podrobno pozna vsebino dispozicije
 • pozna pravila izpolnjevanja EUL (enotna upravna listina) in šifrant
 • pozna transportno dokumentacijo
 • razume elemente davčne zakonodaje, ki so pomembni za špeditersko dejavnost
 • zna izračunati carinsko vrednost in davčno osnovo
 • pozna carinski nadzor
 • pozna ukrepe carinskega nadzora v različnih vrstah transporta
 • razume carinski postopek z ekonomskim učinkom
opravlja strokovno-operativna dela v špediciji
 • sestavlja in podpisuje carinsko dokumentacijo ter druga dela v carinskem postopku
 • kontrolira pravilnost dokumentov in obračunava voznine, carinske in druge pristojbine
 • posreduje CARGO-zavarovanje (sklepanje pogodb o zavarovanju tovora med transportom)
 • izpolni obrazec o poreklu blaga (po naročnikovem nalogu)
 • sklepa pogodbe o transportnem zavarovanju
 • ugotovi carinske osnove, vsote carine in drugih uvoznih pristojbin, ki bremenijo blago
 • opravi plačilo ugotovljenih zneskov carin in drugih pristojbin
 • skrbi za naknadno obračunavanje, plačilo in povračilo carin in drugih uvoznih pristojbin
 • izstavi TIR-karnet (dokument za tranzitne carinske postopke za mednarodni prevoz po cesti)
 • izstavi tranzitne dokumente
 • pomaga pri izbiranju in posredovanju informacij nalogodajalcu v regresnem postopku proti tretji osebi
 • rešuje reklamacije (do določene škode in določenega zneska)
 • rešuje reklamacijo glede na obseg in višino poškodbe (do določene vsote in določenega zneska, reševanje višjih vsot preda nadrejenemu)
 • pomaga pri nalogodajalčevem kreditiranju
 • informira nalogodajalca
 • opravlja mednarodne pomorskoprometne agencijske posle
 • usmerja in zbira podatke v primeru generalne havarije
 • pozna konvencijo TIR-e in listine konvencije TIR-karnet (dokument za tranzitne carinske postopke za mednarodni prevoz po cesti)
 • pozna konvencijo ATA in listine konvencije ATA-karnet (mednarodni carinski dokument, ki se uporablja za različno blago, ki se začasno uvaža/izvaža za določen namen)
 • pozna priročnik TIR-karneta in pojasnila pravil ATA-karneta
 • pozna dokumente o poreklu blaga EUR1, EUR-MED, ATR ipd. (dokumenti za dokazovanje porekla blaga)
 • pozna carinsko zakonodajo
 • pozna osnove CARGO-zavarovanja (sklepanje pogodb o zavarovanju tovora med transportom)
 • pozna zakonodajo o sklepanju pogodb
 • pozna oblike transportnega zavarovanja
 • pozna posamična zavarovanja in prednosti po generalni polici
 • pozna posebnosti zavarovanja v posameznih vejah prometa
 • pozna odgovornosti prevoznikov pri CARGO-zavarovanju (sklepanje pogodb o zavarovanju tovora med transportom)
 • pozna splošne in posebne pogoje, navedene na zavarovalni polici

izdeluje predkalkulacije in izračunava cene ter dajatve
 • v dogovoru z naročnikom izdela ponudbe in sklepa pogodbe do določene višine in v določeni obliki
 • izdela ponudbe glede na dispozicijo oz. povpraševanje
 • zbira povpraševanja in ponudbe po blagovnih prevoznih storitvah
 • izdeluje kalkulacije in zaključuje posle
 • preveri dajatve (carinske dajatve v posamezni državi)
 • opravi kalkulacije transporta glede na dolžino in čas transporta
 • preveri specifiko zakonodaje v raznih državah
 • izračuna dajatve glede na tarifo blaga
 • podrobno pozna transportna sredstva (nosilnost, gabariti …)
 • pozna vse transportne podsisteme
 • zna izračunavati cene transporta
 • zna izračunati dajatve in carinsko osnovo
 • pozna vsebino dispozicije
 • pozna elemente za sklenitev prevoznih pogodb
 • pozna načine pogajanj z naročniki prevozov
 • pozna postopek obračuna stroškov špediterskih uslug
 • razume tržišče organizacije
 • zna sestaviti fakture, pozicije in ugotoviti dobiček
 • zna izbirati posamezne paritete
svetuje naročnikom o pravilnem carinskem postopku
 • svetuje naročnikom o instradaciji (načrtovanje prevoza blaga)
 • svetuje naročnikom o načinu pridobivanja dovoljenj
 • svetuje naročnikom o zavarovanju pošiljk
 • svetuje naročnikom o načinu izvedbe transporta
 • svetuje o načinu pridobitve dovoljenj (izvoznih, uvoznih)
 • svetuje o raznih carinskih dajatvah v Sloveniji oziroma tujih državah
 • strokovno svetuje in sodeluje v pogajanjih pri sklepanju pogodb
 • podrobno pozna transportne tokove
 • pozna obseg geografije, zahtevan za opravljanje špediterskih del
 • pozna zakonodajo za pridobivanje različnih dovoljenj (uvozna dovoljenja, kontingenti …)
 • pozna osnove carinske zakonodaje v tujih državah
 • pozna osnove CARGO-zavarovanja (sklepanje pogodb o zavarovanju tovora med transportom)
 • pozna INCOTERMSE-klavzule (dobavni pogoji mednarodne transportne klavzule, ki določajo odgovornosti za plačila transporta in carinskih dajatev)
 • pozna načine učinkovitega komuniciranja
 • pozna vrste transporta
 • pozna pravne osnove špedicije
 • pozna organizacijo transporta
organizira transport blaga
 • opravlja instradacijo (načrtovanje prevoza blaga)
 • opravlja odpoklic blaga
 • sprejme blago z namenom odprave
 • skrbi za odpravo, dostavo in tranzit
 • izvede predajo naročila prevozniku (pri organizaciji transporta)
 • spremlja, ali je izvedba predaje popolna
 • posreduje povratne informacije naročniku, če predaja ni popolna
 • spremlja blago od pošiljatelja do prejemnika
 • izdaja in pridobiva prevozne in druge dokumente
 • izvaja zbirni promet (več pošiljk različnih naročnikov na istem prevoznem sredstvu)
 • sklepa pogodbe o prevozu
 • sklepa pogodbe o prevozu v multimodalnem transportu
 • organizira transport od vrat do vrat
 • sklepa pogodbe o natovarjanju, iztovarjanju, prekladanju, uskladiščenju
 • izpolnjuje špediterske dokumente
 • uporablja osnovne računalniške programe
 • pozna vse veje transporta
 • pozna transportno in skladiščno dokumentacijo
 • pozna zakone o sklepanju prevoznih pogodb
 • obvlada geografijo za instradacijo (načrtovanje prevoza blaga)
 • pozna metode sklepanja pogodb s podprevozniki
 • pozna elemente cen prevoznih storitev
 • pozna načine sodelovanja s sodelavci in strankami
 • pozna vrste transporta
 • pozna pravne osnove špedicije
 • pozna organizacijo transporta
 • pozna tehnične in tehnološke značilnosti prevoznih sredstev
 • pozna pravila, značilnosti in prednosti v cestnem prometu
Administrativna dela opravlja administrativna dela v špediciji
 • izstavlja račune za opravljeno storitev in dajatve
 • opravlja izterjavo dolgov
 • izdaja špediterska potrdila
 • sodeluje pri pripravi strokovnih poročil
 • pripravi tehnična in druga poročila
 • zbere vse potrebne podatke za pripravo poročil
 • pripravi jasna in pregledna poročila o poteku dela in izvedenih delih
 • ureja in vodi arhiv
 • na zahtevo carinskih organov zbere in dostavi dokumentacijo za potrebe naknadnih kontrol
 • izdela poročilo o zaključenem delu
 • pozna transportno dokumentacijo
 • obvlada pisanje poročil, dopisov, reklamacij ipd.
 • pozna predpise o reklamacijah
 • pozna metode za izdelavo ponudb prevoznih storitev
 • pozna način izdelave poročila o poteku dela
Zagotavljanje kakovosti kontrolira kakovost svojega dela skladno z normativi in s predpisi na področju carinskih postopkov
 • uvršča blago v pravo tarifno oznako
 • gospodarno ravna z delovnimi sredstvi
 • izpolnjuje naloge skladno z dokumentiranimi ugotovitvami in z upoštevanjem sprejetih varnostnih ukrepov
 • spremlja zakonodajo in predpise o transportu in carinskem poslovanju ter davčno zakonodajo
 • seznanja se z novitetami na področju carinjenja in transporta
 • skrbi za varovanje poslovnih skrivnosti
 • skrbi za varovanje osebnih podatkov
 • upošteva kodekse poklicne etike in dobrih poslovnih praks
 • izvaja primerno komunikacijo s carinskimi organi
 • pozna zakonodajo o transportu
 • pozna CMR-konvencijo (mednarodni tovorni listi) in TIR-konvencijo (dokument za tranzitne carinske postopke za mednarodni prevoz po cesti)
 • pozna transportno dokumentacijo
 • pozna carinsko zakonodajo
 • razume elemente davčne zakonodaje, ki je pomembna za špeditersko dejavnost
Komunikacija komunicira z vodstvom, delavci ter s strankami in carinskimi organi
 • obvešča nadrejene o vsaki nezgodi oziroma nesreči pri delu
 • izmenjuje podatke med sodelavci
 • stalno kontaktira med naročnikom in izvajalcem transporta
 • sodeluje z delavci pri razreševanju komercialno-operativnih problemov
 • obvešča komitenta o vsakem odmiku od dispozicije
 • vzdržuje dober odnos s partnerji v tujini
 • komunicira s carino po elektronski poti ali po telefonu
 • izvaja fizične preglede blaga ob prisotnosti carinika
 • komunicira z inšpekcijskimi službami po elektronski poti ali po telefonu
 • uporablja osebni računalnik in posamezne računalniške programe kot sredstvo za komunikacijo in zbiranje informacij
 • pisno in ustno se sporazumeva v najmanj enem tujem jeziku
 • obvlada delo z računalnikom
 • obvlada prilagajanje situaciji
 • zna preceniti pomembnost informacij
Varovanje zdravja in okolja dela opravlja skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter predpisi o varovanju okolja
 • izvaja ukrepe iz varstva pri delu, varovanja okolja in požarne varnosti
 • upošteva varnostno-zdravstveno politiko v podjetju
 • uporablja predpisana osebna varovalna sredstva in varnostne pripomočke pri delu
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva zahtevane normative oz. varnostne standarde pri fizičnih pregledih blaga (delo na višini ipd.) na prevoznih sredstvih na carinskem terminalu
 • upošteva interna navodila za varno delo
 • pozna zakonodajo o varstvu pri delu
 • pozna okoljevarstvene predpise
 • pozna potrebe in vlogo varovanja zdravja in okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Izidor Sirše, Milšped, d.o.o., Ljubljana
 • Milan Slokar, Slo-Car, d.o.o., Ajdovščina
 • Miha Bezjak, Fa-Malik, d.o.o., Maribor
 • Sebastijan Kegl, Impol, d.o.o., Slovenska Bistrica
 • Marko Rečnik, Fijavž, d.o.o., Slovenske Konjice
 • Gašper Rudl, Prevozi Gašper,  s.p., Slovenj Gradec
 • Bogdan Semenič, Semenič Transport, s.p., Podnanos
 • Branko Cipot,    Murska Transport, d.o.o., Murska Sobota
 • Natalija Repanšek, Sekcija za promet, Obrtna zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Robert Sever, Združenje za promet, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Branimir Kopše, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana
 • Zlatko Podgorski, Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.