Poklicni standard

Naziv:

Vzdrževalec/vzdrževalka cest

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Predhodniki:

Vzdrževalec / vzdrževalka cest (26617441)

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)

Klasius-SRV:

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Vzdrževalec/vzdrževalka cest (020247100)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • dnevno sprejema navodila za delo od nadrejenega in skladno z njimi načrtuje svoje delo po fazah,
 • zagotavlja kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela in izdelkov ter pri tem upošteva načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 • dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja,
 • pri sporazumevanju z različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upošteva poslovno etiko,
 • pri čiščenju in vzdrževanju cest in obcestij uporablja ročno orodje,
 • redno vzdržuje prometne površine, naprave za odvodnjavanje cest, brežino in vegetacijo, prometno signalizacijo in opremo ter cestne objekte,
 • izvaja dela v zimski službi skupaj z voznikom v zimski službi,
 • pod nadzorom zavaruje mesta izvajanja vzdrževalnih del.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo in delo v skupini ali samostojno
 • sprejme navodila za delo in navodila za uporabo strojev
 • prebere delovno dokumentacijo in delovni nalog
 • zbere in samostojno interpretira navodila za delo

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • preveri ustreznost in brezhibnost delovnih sredstev
 • samostojno uporablja in vzdržuje drobno in ročno mehanizacijo
 • samostojno namesti varnostne naprave
 • pregleda in odstrani ovire na delovišču
 • zavaruje delovišče
 • izbere primerno orodje in pripomočke za varno delo
 • preveri čistočo orodja
 • postavi prometno signalizacijo za zavarovanje delovišča in svojega dela
 • pozna navodila za delo na strojih
 • pozna osnove delovanja stroja
 • pozna učinek orodij in delovnih sredstev, ki jih uporablja pri delu, na okolje
 • pozna namen posameznih zaščitnih in varnostnih naprav na strojih
 • pozna prometno signalizacijo in opremo za zavarovanje

Operativna dela čisti ceste in obcestja
 • čisti ceste, mulde, koritnice in kanalete
 • čisti obcestja in počivališča
 • čisti vozišča po nezgodnih dogodkih (intervencijska služba)
 • ločeno zbira odpadke
 • čisti cestišče po nezgodi
 • pozna sestavne dele ceste
 • pozna meje cestnega sveta
 • pozna pomen pravočasnega čiščenja in popravila cest
 • pozna pomen urejenega in čistega okolja
 • pozna predpisano signalizacijo za zavarovanje ovire na cesti
 • pozna principe delovanja in ravnanja z absorpcijskimi sredstvi
 • pozna predpisani način za ročno usmerjanje prometa

redno vzdržuje prometne površine
 • ročno krpa gramozna vozišča
 • gramozira gramozna vozišča
 • ročno krpa udarne jame s hladno asfaltno maso
 • ročno krpa udarne jame z vročo asfaltno maso
 • sanira globinske poškodbe
 • popravlja bankine
 • zaliva reže in razpoke na cestišču
 • izdela zaseke za odvod voda z vozišča
 • utrjuje bankine
 • izdela prečni izpust za meteorno vodo
 • sanira globinsko poškodbo
 • pozna značilnosti gramoznega vozišča
 • pozna vzroke za nastanek poškodb gramoznega vozišča
 • zna izmeriti posedek ceste oz. vozišča zaradi kolesnic
 • pozna vrste poškodb na asfaltu in vzroke za njihov nastanek
 • pozna posledice opuščanja ročnega krpanja udarne jame
 • pozna način shranjevanja in vgradnje  hladne asfaltne mase
 • obvlada delo z lahko gradbeno mehanizacijo
 • pozna pomen utrditve posameznih slojev vozišča
 • pozna osnove vgrajevanja asfalta
 • pozna višino in nagib bankin

redno vzdržuje naprave za odvodnjavanje cest
 • čisti naprave za odvodnjavanje
 • izdeluje enostavne naprave za odvodnjavanje
 • popravlja naprave za odvodnjavanje
 • pozna posledice opustitve čiščenja
 • zna uporabljati gradbene materiale in orodja za manjša popravila in izdelavo naprav za odvodnjavanje
redno vzdržuje brežine
 • popravlja brežine, zaščitne mreže in ozelenitve
 • odstranjuje nanose z brežin in čisti za mrežo

redno vzdržuje vegetacijo
 • obsekuje in obrezuje rastlinje z ročnim orodjem
 • obsekuje in obrezuje rastlinje z motorno žago in motornim obrezovalnikom
 • ročno kosi travo
 • pozna delovanje in način uporabe motorne žage in motornih obrezovalnikov
 • pozna pravila za osebno zaščito
 • zna varno ravnati z motorno žago in motornimi obrezovalniki
 • zna varno nalagati veje v rezalnik
 • obvlada delo s koso in z nahrbtno kosilnico
redno vzdržuje prometno signalizacijo in opremo
 • čisti prometne znake, smernike in opremo
 • postavlja oz. popravlja prometne znake in opremo
 • z ustreznim orodjem popravlja prometne znake in opremo
 • pozna sredstva za čiščenje
 • uporablja potrebno opremo
redno vzdržuje cestne objekte
 • čisti cestne objekte
 • izvaja manjša popravila cestnih objektov
 • pozna vrste cestnih objektov
 • uporablja gradbene materiale in orodja za manjša popravila
 • zaveda se posledic opustitve vzdrževanja

izvaja dela v zimski službi
 • ročno odstranjuje sneg in preprečuje poledico
 • pomaga voznikom pri montaži in demontaži zimske mehanizacije (plugi, posipalci)
 • dela skupaj z voznikom v zimski službi
 • odstranjuje ledene sveče na objektih
 • pozna vrste in uporabo materialov za preprečevanje poledice
 • pozna vpliv materialov za preprečevanje poledice na okolje
 • pozna vrste in delovanje zimske mehanizacije
 • pozna nevarnosti, ki jih povzročajo ledene sveče
zavaruje mesta izvajanja vzdrževalnih del
 • izvaja dela v območju, kjer se odvija promet
 • postavlja signalizacijo pod nadzorom
 • postavlja signalizacijo za zavarovanje svojega dela in dela manjše skupine
 • pozna prometno signalizacijo

Administrativna dela izpolnjuje osnovno delovno dokumentacijo
 • izpolnjuje osnovno delovno dokumentacijo
 • izpolnjuje osnovne obrazce za spremljanje del
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • kontrolira rezultate lastnega dela, količine in kakovost materialov za vgradnjo in opravljena dela
 • skrbi za gospodarno ravnanje z materiali in delovnimi sredstvi
 • samostojno in odgovorno opravlja svoje delo in upošteva dana navodila
 • spremlja potek izvajanja delovnega naloga
 • racionalno porablja vire (naravni viri, energija,  materiali in drugi viri: prostor, oprema, potrošni material itd.), ki jih uporablja pri delu
 • zna uporabljati enostavne merilne pripomočke
 • delo izvaja skladno z elaboratom o varstvu pri delu
 • pozna pomen estetskega videza storitve
Vzdrževanje in popravila preventivno vzdržuje ročno orodje in mehanizacijo
 • pregleduje, čisti in podmazuje naprave, stroje in orodja, ki jih uporablja pri svojem delu
 • pozna pravila za osnovno vzdrževanje strojev in naprav

Komunikacija komunicira s sodelavci
 • komunicira s sodelavci v skupini in z nadrejenimi
 • izbere primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • seznani se z načrtom varstva pri delu
 • uporablja varnostno opremo na strojih in osebno varovalno opremo
 • upošteva navodila za varno izvedbo del
 • spoštuje osnovna načela o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna osnove predpisov o varstvu pri delu, varstvu pred požari ter varovanju okolja
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
gospodarno ravna z odpadki
 • poskrbi za neškodljivo skladiščenje, odlaganje in odstranjevanje odpadkov
 • zaveda se pomena racionalne uporabe materialov in energije z vidika varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Štefan Žemva, GZS
 • Janko Rozman, OZS
 • Franc Bogovčič, GPG Kadis
 • Milan Grudnik, Vegrad Velenje
 • Rasti Godler, Remont Celje
 • Marjan Žveplan, Gradnje Žveplan, d. o. o.
 • Franci Koklič, ŠC Celje

Koordinatorica pri pripravi poklicnega standarda  
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI


7.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO  REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Vladimira ŠALEJ, prof. kem. in biol., SCP, d. o. o., vodja projekta Izobraževanje
 • Pavle HEVKA, dipl. ekon., inž. grad., nadzornik 2, DDC, svetovanje inženiring, d. o. o.
 • Jože Brecelj, dipl. inž. grad., direktor, CPG, d. d.
 • Andrej Sever, univ. dipl. inž. grad., vodja tehnične službe, DARS, d. d.
Koordinatorja pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Nikolaja Jurgl, Center RS za poklicno izobraževanje

8.DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Ožbej Marc, CGP, d. d.
 • Brankica Kropf, SGP Pomgard, d. d.
 • Meta Zajc Pogorelčnik, CPP, d. d.
 • Boštjan Dokl Menih, Asfalti Ptuj, d. o. o.
 • Nina Plečko, Asfalti Ptuj, d. o. o.
 • Olga Kobal, DARS, d. d
 • Aleš Arhar, DARS, d. d.
 • Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Polona Klemenčič, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Vanja Meserko, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.