Poklicni standard

Naziv:

Talilec/talilka barvnih kovin

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

29.6.2017

Predhodniki:

Talilec/talilka (52100081)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Talilec/talilka barvnih kovin (02010680)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:

 1. Sprejemati navodila nadrejenega in skladno z navodili organizirati lastno delo.
 2. Pripraviti peči, naprave in orodja za proces taljenja barvnih kovin ter opraviti zagon strojev in naprav po tehnoloških navodilih.
 3. Upravljati proces taljenja barvnih kovin v indukcijski, elektro ali plinski peči ter skladno s tehnološkimi navodili in standardi zagotavljati kakovost opravljenega dela.
 4. Nadzirati stanje in pravilno delovanje peči in naprav za taljenje barvnih kovin ter skrbeti za optimalno porabo energentov in materiala.
 5. Preventivno vzdrževati peči, naprave in orodja za taljenje barvnih kovin.
 6. Komunicirati z nadrejenim, s tehnologom, službo kakovosti in z ostalimi sodelavci.
 7. Upoštevati in zagotavljati varnost in zdravje pri delu ter varovanje okolja skladno z internimi pravili in zakonskimi predpisi.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sprejema navodila nadrejenega in skladno z navodili organizira lastno delo
 • sodeluje pri načrtovanju in organizaciji priprave dela
 • samostojno izvaja dela po navodilih nadrejenega
 • pozna organizacijo dela v podjetju
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi peči, naprave in orodja za proces taljenja barvnih kovin ter opravi zagon strojev in naprav po tehnoloških navodilih
 • izvede primopredajo dela pri delu v izmenah
 • sprejme in prouči tehniško, tehnološko oziroma delovno dokumentacijo
 • uredi delovno mesto
 • pripravi naprave in pomožne agregate za taljenje barvnih kovin
 • pregleda peč za taljenje barvnih kovin ter delovno okolje peči
 • preveri brezhibnost merilnih instrumentov, inštalacij energetskih medijev in temperaturo v pečeh
 • preveri in pripravi vložni material in delovna sredstva za taljenje glede na zahteve tehnološke in delovne dokumentacije
 • preveri in pripravi pomožno orodje za postopek taljenja barvnih kovin
 • pripravi izlivne naprave ali transportne kanale
 • pregleda in pripravi transportne naprave
 • založi material v peč
 • upravlja peči in upošteva postopke taljenja barvnih kovin in tehnološke predpise
 • izvede postopke rafinacije
 • spremlja delovanje peči in uporablja stroje, naprave, orodje ter druge pripomočke za taljenje barvnih kovin
 • upošteva navodila za varno delo z delovno opremo in s pripomočki
Operativna dela upravlja proces taljenja barvnih kovin v indukcijski, elektro ali plinski peči skladno s standardi in predpisi
 • preveri predpisane parametre in začne proces taljenja barvnih kovin
 • nadzira stanje in pravilno delovanje indukcijskih, elektro ali plinskih peči za taljenje barvnih kovin in po potrebi spreminja delovne parametre
 • upravlja avtomatizirani sistem vodenja naprav in procesa taljenja barvnih kovin
 • posnema in odstranjuje žlindro
 • uravnava temperaturo taljenja barvnih kovin
 • upošteva tehnološke predpise pri pripravi taline
 • izlije talino iz peči
 • izprazni livne kanale in peči
 • pripravi vzorce za kemijske in druge analize
 • upravlja mostno dvigalo oz. druge transportne naprave, v kolikor to zahteva delovni proces
 • spremlja tehnološki postopek za pripravo taline
 • izbere osnovne parametre procesa taljenja barvnih kovin ter pozna osnovne fizikalne in kemične lastnosti teh kovin
 • razlikuje osnovne, dodajne in pomožne kovinske in nekovinske materiale ter razume njihovo uporabnost in kompatibilnost
 • izvaja postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri postopkih taljenja barvnih kovin
nadzira stanje in pravilno delovanje peči in naprav za taljenje barvnih kovin ter skrbi za optimalno porabo energentov in materiala
 • nadzira izvajanje procesa taljenja barvnih kovin in ukrepa v primerih odstopanja od zahtevanih rezultatov
 • spremlja porabo energentov in materiala ter skrbi za zagotavljanje optimalne in racionalne rabe
 • prepozna nepravilnosti pri delovanju peči, strojev in naprav
Administrativna dela vodi zahtevane zapise o delu
 • izpolnjuje ali vnaša zahtevane evidence o delu, delovno in tehnološko dokumentacijo ter dokumente o stanju naprav za taljenje
 • izpolnjuje kontrolno dokumentacijo
 • evidentira nepravilnosti delovanja naprav in zastoje pri delu
 • pozna elemente delovne, tehnološke in kontrolne dokumentacije
Zagotavljanje kakovosti izvaja dela skladno s standardi in predpisi za delovno mesto
 • izvaja dela skladno z zahtevami tehnoloških navodil in postopkov
 • kontrolira in dokumentira izdelke skladno z zahtevami sistema kakovosti
 • upošteva proces zagotavljanja kakovosti tehnoloških postopkov na področju taljenja kovin
 • razume postopke ugotavljanja in spremljanja kakovosti zlitine
Vzdrževanje in popravila preventivno vzdržuje peči, naprave in orodja
 • odkriva in odpravlja motnje v procesu taljenja ter obvešča pristojnega o napakah
 • izvaja dnevno čiščenje, enostavno vzdrževanje in popravilo uporabljenih naprav ter orodja
 • izvaja osnovna vzdrževalna dela na talilnih pečeh, napravah in orodjih ter sodeluje pri popravilih in remontih
Komunikacija sprejema in podaja informacije o delu
 • zbira in posreduje informacije o procesu taljenja in stanju orodij in naprav
 • komunicira z nadrejenim, s tehnologom, službo kakovosti in z ostalimi sodelavci
 • razume in uporablja strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje skladno z internimi pravili ter s predpisi zakona o varnosti in zdravja na delu
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu
 • uporablja predpisano osebno varovalno opremo pri delu
 • upošteva predpise in navodila o varovanju okolja, varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom
 • upošteva proizvajalčeva in interna navodila za delo z delovno opremo
 • čisti in ureja delovno okolje skladno s predpisi o varstvu okolja
 • upošteva principe varnega dela pri taljenju
 • ustrezno ukrepa v primeru nevarnosti požara
 • seznanjen je z nevarnostmi in možnimi poškodbami pri delu
 • pozna osnove nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Angelo Arčon, TCG UNITECH Lth-ol, d. o. o., Škofja Loka
 • Cvetana Erjavec, LIVAR, d. d., Ivančna Gorica
 • Maja Smolej, SŽ Acroni Jesenice, d. o. o.
 • Brigita Juhart, IMPOL, Slovenska Bistrica
 • Alenka Kotnik, SŽ-METAL Ravne, d. o. o.
 • Viljem Pirih, GZS, Združenje kovinskih materialov
 • Metod Češarek, CPI

Koordinatorica pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Bojana Sever, CPI

7.    DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Alojzij Rozman, Metal Ravne     
 • Stanko Triglav, Metal Ravne
 • Jure Jamer, Metal Ravne
 • Miran Kadiš, Metal Ravne
 • Viktor Fortin, MPI reciklaža, tehnični direktor
 • Alojz Grauf, MPI reciklaža, vodja tehnološkega oddelka
 • Nina Potočnik, Skupina Impol     
 • Peter Cvahte, Skupina Impol
 • Boris Kumer, Štore Steel    
 • Metod Marolt, Štore Steel
 • Stane Jakelj, Acroni Jesenice    
 • Črtomir Mikyška, Livar Ivančna Gorica
 • Blaž Berčon, LTH Castings
 • Boris Podgoršek, OMCO Feniks
 • Borut Lorgar, Unior Zreče
 • Alojz Vrbnjak, OZS, Sekcija kovinarjev
 • Pavle Vojska, OZS, sekcija kovinarjev
 • Martin Debelak, GZS, Združenje za kovine in nekovine
 • Vilijem Novak, Sindikat kovinske in elektroindustrije
 • Marija Šibanc, CPI

Koordinator pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.