Poklicni standard

Naziv:

Nadzornik/nadzornica cestnega prometa

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

16.6.2016

Predhodniki:

Klasius-P16:

Transport (1041)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Nadzornik/nadzornica cestnega prometa (01328830)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:

 • ­načrtovati, spremljati in analizirati lastno delo v nadzornem centru,
 • ­samostojno voditi in nadzirati cestnoprometne tokove ter v sodelovanju s sodelavci in z nadrejenimi v nadzornem centru pravočasno ukrepati ob dogodkih na področju cestno prometne varnosti in pretočnosti,
 • ­zagotavljati kakovost svojega dela in varnost udeležencev cestnega prometa ob upoštevanju internih predpisov in navodil nadzornega centra ter predmetne zakonodaje s področja cestnega prometa,
 • ­voditi evidence ter pripravljati statistike in poročila na podlagi pridobljenih cestnoprometnih podatkov,
 • ­prejemati in podajati potrebne informacije in navodila v izrednih razmerah na področju cestnega prometa,
 • ­varovati zdravje in okolje skladno z internimi pravili ter zakonskimi predpisi.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • zbere delovno dokumentacijo in navodila za delo
 • spremlja organizacijo in realizacijo zastavljenega delovnega načrta  
 • analizira opravljeno delo
 • pozna sistem zbiranja in vrednotenja dokumentacije in delovnih navodil
 • zagotavlja varstvo osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • ­opravi prevzem delovnih nalog na delovnem mestu
 • ­seznani se s potrebnimi informacijami in delovnimi postopki
 • ­pregleda dnevne napovedi in aktivnosti (zapore na cestah, vreme ..)
 • ­preveri delovanje in statuse nadzornih sistemov s katerimi upravlja
 • ­preveri novosti v dokumentaciji nadzornega centra
Operativna dela upravlja s cestnim prometom
 • ­vodi  in nadzira cestnoprometne tokove
 • ­izvaja nadzor nad stanjem na cestah in v predorih v času, ko ni dogodkov
 • ­spremlja delo vzdrževalcev cest in drugega tehničnega osebja, zadolženega za  zagotavljanje cestnoprometne varnosti in pretočnosti.
 • ­upošteva predpise o varovanju osebnih in tajnih podatkov in poslovnihskrivnosti pri svojem delu  (videonadzor, varovanje osebnih in tajnih podatkov)
 • ­pripravlja predloge za ukrepanje na področju zagotavljanja cestnoprometnevarnosti in za izboljševanje pretočnosti cestnega prometa.
 • ­deluje skladno z etičnim kodeksom
 • ­razume osnove prometnih tokov
 • ­pozna navodila za upravljanje s sistemi, namenjenimi za vodenje in nadzor cestnega prometa
 • -pozna vsebino načrtov zaščite in reševanja za predore in za cestno- prometno omrežje
 • ­pozna osnovne zakone in pravilnike s področja cestnega prometa, ki se navezujejo na področje urejanja prometa
ukrepa ob dogodkih na področju cestnoprometne varnosti in pretočnosti
 • ­pravočasno presoja in izvaja ukrepe ob kriznih situacijah na cesti
 • ­prilagaja se nepredvidenim izrednim dogodkom na cesti
 • ­koordinira aktivnosti in ukrepa v primeru dogodkov in incidentov v cestno-  prometnem omrežju ali v predorih
 • ­izvaja aktivnosti v primeru vzdrževalnih ter drugih del na cestnoprometnem omrežju
 • ­izvaja aktivnosti v primeru vzdrževalnih ter drugih del v predorih
 • ­izvaja ukrepe skladno z načrti zaščite in reševanja
 • ­posreduje informacije prometnoinformacijskemu centru
 • ­sprejema informacije o nesrečah in drugih izrednih dogodkih ter jih posreduje pristojnim službam
 • ­obvešča uporabnike cestnoprometnega omrežja o nevarnostih v predorih skladno z načrti zaščite in reševanja (predorski radio ter ozvočenje)
 • ­zajema, shranjuje ter obdeluje podatke o nesrečah in drugih izrednih dogodkih
 • ­opravlja nadzor cestnega prometa  za zagotavljanje večje cestnoprometne varnosti
 • ­zajema in shranjuje videoposnetke ter slike skladno z zakonodajo, ki ureja to področje
 • ­vodi evidence podatkov ter pripravlja poročila
 • ­sprejema in se pravilno odziva na sporočila sodelujočih intervencijskih služb
 • ­nudi informacije ter pomoč uporabnikom preko SOS-stebričkov ter drugih klicnih povezav
 • ­izvaja ukrepe ter druga sredstva in dolžnosti ter po potrebi obvešča policijo, centre za obveščanje (112) ter ostale pristojne službe  za nadziranja cestnega prometa
 • ­vodi, koordinira in spremlja izredne prevoze v  cestnoprometnem omrežju
 • ­ukrepa v primeru dogodkov v predorih (usmerja in vodi potrebne aktivnosti) skladno z načrti zaščite in reševanje za predore
 • ­ukrepa v primeru dogodkov v  cestnoprometnem omrežju (usmerja in vodi potrebne aktivnosti) skladno z načrti zaščite in reševanja  v cestnoprometnih omrežjih
 • ­prepozna nevarne okoliščine na področju cestnega prometa in ustrezno ukrepa skladno s pravili, podanimi navodili ali sprejetimi sklepi/ukazi
 • ­upošteva pristojnosti različnih organov za zaščito in  reševanje
 • ­komunicira s službami, ki sodelujejo v sklopu zaščite in reševanja, ter jih obvešča o stanju na področju cestnega prometa
 • ­obvešča uporabnike cestnoprometnega omrežja s pomočjo aplikacij in sistemov za upravljanje cestnega prometa
 • ­vodi cestni promet z ostalimi napravami in sistemi, ki so na voljo
 • ­spremlja delovanje sistemov in naprav za upravljanje cestnega prometa ter morebitne napake v delovanju javlja pristojnim službam  
 • ­pozna načrte zaščite in reševanja na področju predorov ter na področju cestno- prometnega omrežja
 • ­pozna postopke komuniciranja v kriznih situacijah
 • ­pozna osnove Zakona o varovanju osebnih podatkov
 • ­pozna osnove Worda, Excela ter dela z elektronsko pošto
 • ­pozna  specifične aplikacije za upravljanje s prometom, ki se uporabljajo v nadzornih centrih
 • ­pozna osnove predmetne zakonodaje s področja cestnega prometa
 • ­pozna osnove cestnoprometnih tokov
 • ­pozna navodila za upravljanje s sistemi, namenjenimi za vodenje in nadzor cestnega prometa
 • ­pozna navodila za delo z nadzornokrmilnimi sistemi
 • ­pozna osnove pravilnika, ki ureja  način označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovirah v cestnem prometu
 • ­pozna osnove pravilnika, ki ureja vrste vzdrževalnih del in ravni rednega vzdrževanja javnih cest
vodi evidence in pripravlja poročila
 • ­zajema ter obdeluje cestnoprometne podatke
 • ­pripravlja statistike za analizo cestnoprometnih nezgod
 • ­zajema podatke iz sistemov za štetje cestnega prometa
 • ­zajema podatke iz nadzorno-krmilnih sistemov
 • ­pripravlja poročila o stanju cestnega prometa  
 • ­pripravlja podatke za izračun napovedi zastojev
 • ­uporablja  podatke iz števcev cestnega prometa
 • ­pozna programe sistemov za izvoz raznih podatkov
 • ­pozna postopke za izračun pretočnosti cestnega prometa
 • ­pozna postopke za izračun in napoved možnosti nastanka zastoja
 • ­uporablja Office-programe za preračun podatkov (Excell, Word, Acces …)
Administrativna dela zbira ter obdeluje podatke
 • ­pripravlja poročila o izrednem dogodku
 • ­pripravlja evidence na področju cestnoprometnih tokov
 • ­pripravlja poročila za obdobno spremljanje podatkov
 • ­ažurira evidence, navodila in  sklepe, potrebne za upravljanje in nadzor cestnega prometa
 • ­arhivira dokumente, videoposnetke ipd. nadzornega centra  
 • ­pripravlja poročila o stanju cestnega prometa
 • ­pripravlja podatke za izdelavo poročil o stanju cestnoprometne varnosti
 • ­pripravlja poročila o ostalih dogodkih na cesti
 • ­uporablja Office-programe (Excell, Word, Acces …)
 • ­pozna interne pravilnike in navodila za zbiranje ter obdelovanje podatkov v nadzornem centru
 • pozna osnove Zakona o varovanju osebnih podatkov
Zagotavljanje kakovosti deluje skladno s predpisi in navodili
 • ­zagotavlja spoštovanje določil predmetne zakonodaje s področja cestnega prometa
 • ­sodeluje pri zagotavljanju kakovost lastnega dela in dela drugih v nadzornem centru
 • ­preverja natančnost delovanja sistemov za nadzor prometa
 • ­varuje poslovne skrivnosti
 • ­zagotavlja varnost osebnih podatkov
 • ­pozna osnove predmetne zakonodajo s področja cestnega prometa
 • ­pozna osnove Zakona o varovanju osebnih podatkov
 • ­pozna navodila za delo z nadzornokrmilnimi sistem
Vzdrževanje in popravila prijavlja napake pristojnim službam
 • ­obvešča pristojne službe o napakah na sistemih in napravah v nadzornem centru
 • ­pozna navodila za delo z nadzornokrmilnimi sistemi
 • ­pozna interne pravilnike in navodila za prijavljanje napak v nadzornem centru
 • ­pozna osnove Zakona o varovanju osebnih podatkov
Komunikacija komunicira s sodelavci v nadzornem centru in tehničnim osebjem na terenu, s prometno-informacijskim centrom, z intervencijskimi službami ter udeleženci dogodka v cestnem prometu
 • ­komunicira z vzdrževalci cest in drugim tehničnim osebjem v okviru svojih pristojnosti
 • ­komunicira z osebjem, ki izvaja naloge, določene z načrtom zaščite in reševanja
 • ­komunicira z uporabniki cest preko SOS-stebričkov  ter drugih klicnih povezav
 • ­izmenjuje informacije s prometnoinformacijskim centrom
 • ­uporablja različna komunikacijska sredstva
 • ­usmerja in vodi osebje na terenu skladno z načrtom delovanja
 • ­obvešča pristojne organe oz. osebe o dogodkih na cesti oziroma predoru
 • ­pozna osnove zakona o varovanju osebnih podatkov
 • ­pozna načrte zaščite in reševanja na področju predorov
 • ­pozna načrte zaščite in reševanja na področju cestnoprometnega omrežja
 • ­uporablja elektronsko pošto
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje skladno z internimi pravili ter določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • ­zaveda se lastne odgovornosti pri zagotavljanju varnosti na področju cestnoprometnih tokov
 • ­upošteva interne predpise za zagotavljanje lastne varnosti, varnosti ostalih zaposlenih in varnosti uporabnikov cestno prometnega omrežja
 • ­opravlja delovne naloge skladno z zakonodajo, ki ureja varnost in zdravje pri delu
 • ­pozna načrte zaščite in reševanja v predorih
 • ­pozna načrte zaščite in reševanja v cestnoprometnem omrežju
 • ­pozna osnove zakonodaje, ki ureja varnost in zdravje pri delu


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • ­Ulrich Zorin, DARS, d. d.
 • ­Olga Kobal, DARS, d. d.
 • ­Robert Kompan, DARS, d. d.
 • ­Denis Grk, DARS, d. d.
 • ­Boštjan Smrdelj, DARS, d. d.
 • ­Mitja Stojnšek, DARS, d. d.
 • ­Viktor Bezek, JP LPT, d. o. o.
 • ­Aleš Žibert, JP LPT, d. o. o.
 • ­Simon Čolnik, JP LPT, d. o. o.
 • ­Zlatko Podgorski, Ministrstvo za infrastrukturo
 • ­Bogdan Brus, DRI
 • ­Mihaela Dovč, DRSI
 • ­Ljiljana Herga, DRSI

Koordinator pri pripravi poklicnega standarda:
 • ­Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.