Poklicni standard

Naziv:

Avtoservisni tehnolog/tehnologinja

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

/

Predhodniki:

Klasius-P16:

Motorna vozila, ladje in letala (0716)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Avtoservisni tehnolog/tehnologinja (01064170)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravlja, organizira, vodi in kontrolira delovne procese ter spremlja upravljaljsko, komercialno in tehnično poslovanje v avtomobilski dejavnosti
 2. načrtuje, usmerja in nadzoruje posodabljanje v organizacijski enoti
 3. vodi in nadzira poslovne procese v organizacijski enoti ter zagotavlja učinkovit poprodajni menedžment
 4. vodi strokovne in projektne time
 5. zagotavlja učinkovito rabo energije, materiala in časa
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 7. uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo in programska orodja ter išče informacije iz različnih virov
 8. zagotavlja izvajanje sistema za zagotavljanje kakovosti in uspešnosti dela v delovnem okolju v skladu s standardi kakovosti
 9. zagotavlja izvajanje del v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja ter tehničnmi in varnostnimi navodili v avtomobilski dejavnosti
 10. komunicira v slovenskem in enem tujem jeziku z javnostjo, poslovnimi partnerji, strokovnjaki, kupci, strankami in sodelavci
 11. zagotavlja  izobraževanje, spopolnjevanje, usposabljanje in informiranje zaposlenih
 12. rešuje najzahtevnejše strokovne probleme v delovnem procesu pri izdelavi, montaži, diagnosticiranju, nastavljanju, vzdrževanju in popravljanju sistemov, sklopov in delov motornih vozil
 13. nabavlja in prodaja nadomestne dele, pribor, dodatno opremo itn.
 14. sprejema in izvaja naročila strank, izdeluje končni obračun opravljenega dela ter predaja vozila strankam
 15. svetuje in predstavlja kupcem oziroma strankam osnove delovanja, zgradbe in izvedb motornih vozil in njih sistemov, sklopov, naprav in delov, dodatne opreme in pribora
 16. vodi razgovore s strankami, jim svetuje oziroma jih informira o potrebnih delih, predračunu, rokih ipd.
 17. organizira in razvršča naročila po delavnicah ter pri tem upošteva zasedenost in roke
 18. določa in nadzira nemoten potek delovnih postopkov, izvajanja naročiloz. postopkov diagnosticiranja, vzdrževanja, popravila, montaže idr. na motornih vozilih, sistemih in sklopih ter vgradnje dodatne opreme in pribora ipd.
 19. kontrolira, meri, diagnosticira, lokalizira napake, motnje, okvare, poškodbe na sistemih in sklopih motornega vozila
 20. obravnava in rešuje reklamacijske in škodne primere ter svetuje
 21. izdeluje izvedenska mnenja, ocenjuje varnost in vrednoti vozila
 22. spremlja razvoj stroke in razvojne trende v avtomobilski industriji ter razmere na avtomobilskem tržišču

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Analizira, načrtuje ter organizira različne poslovne procese ter delovne postopke v avtomobilski dejavnosti.
 • analizira, načrtuje in organizira poslovne procese ter organizacijske in delovne postopke v avtomobilski dejavnosti (avtohiši, avtoservisu)
 • organizira sodelovanje med organizacijskimi enotami, službami, oddelki ter zunanjimi partnerji
 • analizira poslovne rezultate in uvaja izboljšave v poslovanju in organizaciji dela
 • organizira ter nadzira izvajanje zakonov, predpisov in tehničnih navodil, ki se nanašajo na avtomobilsko dejavnost

 • obvlada postopke in metode spremljanja, presoje, ocenjevanja, usmerjanja in kontrole uspešnosti poslovanja, ekonomičnosti procesov in postopkov dela v organizacijskih enotah
 • obvlada analiziranje in postopke za racionalizacijo poslovnih in organizacijskih procesov in delovnih postopkov v avtohiši
 • obvlada statistične metode in analize za pripravo, izvedbo in vrednotenje raznih raziskav ipd., ki služijo podpori odločitev pri vodenju
 • pozna in razume poslovne procese upravljanja in vodenja, rezultate analiz poslovanja, poslovno moralo, dobre poslovne običaje

Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi pogoje za izvedbo dela.
 • organizira lastno delo in čas
 • vzpostavlja informacijsko-komunikacijski sistem za poslovno in tehnično področje
 • pridobiva informacije o avtomobilskem tržišču, trendih ipd.
 • pridobiva informacije o vozilih, delovnih postopkih, časovnih normativih, normativih porabe materialov ipd.
 • organizira delovni proces tako, da upošteva dogovorjene roke in standarde kakovosti ter tako, da odpravlja vse možne motnje v delovnem procesu
 • razporeja dela ter načrtuje zasedenost oz. uporabo delavnic in opreme

 • obvlada metode in postopke za organiziranje lastnega dela, obvladovanja časa ter učinkovito uporabo virov itn.
 • zna uporabljati informacijsko-komunikacijske sisteme za poslovno in tehnično področje
 • obvlada pridobivanje informacij o vozilih, delovnih postopkih, časovnih normativih, normativih porabe materialov ipd.

Operativna dela Vodi in nadzira poslovne procese v podjetju ali organizacijski enoti
 • zagotavlja učinkovit in delujoč servisni menedžment
 • sodeluje pri pripravi in izvaja poslovni načrt, poslovno politiko, strategije in usmeritve podjetja, organizacijske enote
 • spremlja, analizira in kontrolira računovodska poročila, kazalce uspešnosti poslovanja podjetja, organizacijske enote ter predlaga izboljšave oziroma ukrepe
 • posodablja organizacijo dela ter pripravlja in uvaja organizacijska in izvedbena navodila za delo ipd.
 • organizira in razvršča naročila po delavnicah tako, da upošteva zasedenost in roke, določa delovne postopke, spremlja potek izvajanja naročil, izdeluje končni obračun opravljenega dela in predaja vozila strankam
 • organizira, razporeja in kontrolira delavce in zasedenost opreme, delavnic ter ustrezno dokumentira vse korake dela
 • koordinira termine
 • nadzira in kontrolira nemoten potek delovnih procesov oz. postopkov diagnosticiranja, vzdrževanja, popravila, montaže idr. na motornih vozilih, sistemih in sklopih ter vgradnje dodatne opreme in pribora ipd.

 • pozna organiziranost avtomobilske dejavnosti s poudarkom na avtoservisni dejavnosti, koncepte avtohiš, servisov (npr. franšizing)
 • pozna značilnosti podjetniškega poslovanja podjetja v avtomobilski dejavnosti
 • obvlada menedžerska znanja za vodenje in organizacijo podjetja oziroma organizacijske enote v avtomobilski dejavnosti
 • pozna metodologijo priprave ter uresničevanja poslovnega načrta, poslovne politike, strategije in usmeritve (stroškovne učinkovitosti, razvijanja tržne niše, iskanja poslovnih priložnosti itn.)
 • pozna in razume računovodske in knjigovodske razvide poslovanja, izkaze, poslovne izide, bilance, zaključni račun, ekonomske kazalce uspešnosti poslovanja ipd.
 • obvlada postopke in metode kalkulacij, spremljanja, analiziranja in zmanjšanja stroškov, obračuna marž, provizij, popustov ipd.
 • obvlada spremljanje, usmerjanje, analiziranje in kontroliranje uspešnosti dela v organizacijski enoti ter predlaganje izboljšav
 • obvlada analiziranje organiziranosti podjetja, organizacijske enote, poslovnih in delovnih procesov ter dela ter na tej osnovi ukrepati z namenom izboljšanja (moderniziranja)
 • obvlada načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, analiziranje in nadziranje poslovnih in delovnih postopkov v avtoservisu
 • pozna namen, vsebino, načine izvajanja nadzora delovnih procesov, postopkov in dela, izvajanja navodil, delovne učinkovitosti ipd. ter spremlja uspešnost zaposlenih
 • obvlada za avtomobilsko dejavnost značilno IK tehnologijo in programska orodja za vodenje poslovanja, spremljanje dobaviteljev in strank, naročanje, skladiščenje, pridobivanje informacij itn.
 • obvlada načine načrtovanja, spremljanja razvoja, posodabljanja ter uvajanja novosti v organizaciji dela, oblikovanju delovnih mest (ergonomija) ipd. za povečevanje učinkovitosti avtoservisa
 • obvlada analiziranje, svetovanje, pripravljanje in uvajanje organizacijskih in delovnih postopkov ter izvedbenih navodil za delo v servisu oz. delavnici ipd.
 • pozna metodo primerjanja (Benchmarking) za izboljšanje poslovanja, vpeljevanje najboljših praks, prenovo poslovnih procesov, za vzpostavitev hitroučeče se inovativne organizacije ipd.
 • pozna pravno ureditev na področju avtomobilske dejavnosti, razume pogodbe in jih zna analizirati
 • pozna davčno in carinsko ureditev na področju avtomobilske dejavnosti, postopke obračuna, bilanciranja ter optimiranja davčnih obveznosti
 • pozna finančno poslovanje, delovanje finančnega sistema v Sloveniji, finančne storitve, sodelovanje z bankami ipd.
 • pozna pomen in vlogo zavarovanja v avtomobilski dejavnosti
 • pozna narodno gospodarsko okolje avtomobilske dejavnosti
 • pozna pomen in vlogo sodelovanja s stanovskimi organizacijami in ustanovami
Sprejema naročila, informira stranke in jim svetuje ter obravnava in rešuje probleme.
 • sprejema naročila in opredeli njihov obseg - poizkusna vožnja s stranko, diagnostika napak, motenj, opredelitev potrebnih popravil, ocenjevanje škode na vozilih
 • vodi razgovore s strankami, jim svetuje oziroma jih informira o potrebnih delih, predračunu, rokih ipd.
 • spremlja, obvešča, ureja in skrbi za razvijanje odnosov s strankami, poslovnimi partnerji itn.
 • informira kupce n jim svetuje pri nakupu, pri izbiri, vgradnji in uporabi dodatne opreme in pribora
 • obravnava, rešuje in izvaja garancijske, reklamacijske, jamstvene in služnostne (kulantne) zahtevke
 • obravnava škodne primere ter svetuje optimalno popravilo vozila
 • daje tehnična jamstva za opravljene storitve, vgrajene dele in opremo
 • pojasnjuje strankam osnove delovanja, zgradbe in izvedbe motornih vozil in njihovih sistemov, sklopov, naprav in delov, dodatne opreme in pribora

 • obvlada sodobne postopke za pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje naročil v avtoservisu ter skrb za zadovoljstvo kupca
 • pozna načrtovanje, izvedbo in reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu pri izdelavi, montaži, diagnosticiranju, nastavljanju, vzdrževanju in popravljanju sistemov, sklopov in delov motornih vozil
 • obvlada andragoško-pedagoška znanja za usposabljanje in svetovanje (ob tehničnih problemih, uvajanju novih tipov vozil, sistemov, postopkov popravil itn.) strokovnim delavcem in strokovno zainteresiranim strankam
 • obvlada sprejemanje naročil ter opredeljevanje obsega – poizkusna vožnja s stranko, diagnostika napak, motenj, opredelitev potrebnih popravil, ocenjevanje škode na vozilih ipd.
 • obvlada svetovanje in utemeljevanje obsega potrebnih del, dogovarjanje oziroma določanje roka predaje vozila stranki ipd.
 • obvlada postopke razvrščanja naročil po delavnicah tako, da upošteva zasedenost in roke, določanja delovnega postopka, spremljanja poteka izvajanja naročil
 • obvlada metode in postopke za reševanje in izvajanje garancijskih, reklamacijskih, jamstvenih in služnostnih (kulantnih) zahtevkov in pri tem upošteva zakonske predpise ter navodila in usmeritve proizvajalcev
 • obvlada metode in postopke reševanja škodnih primerov (cenitev, sodelovanje z zavarovalnicami ipd.), svetovanja optimalnega popravila
Kontrolira, meri, diagnosticira, lokalizira napake, motnje, okvare, poškodbe na sistemih in sklopih motornega vozila.
 • obravnava, svetuje in rešuje najzahtevnejše tehnične probleme na motornih vozilih
 • izvaja kontrole, meritve in postopke za sistematično iskanje in lokaliziranje ter metodično postavljanje diagnoz
 • izvaja diagnostiko na motorjih z notranjim zgorevanjem, električnih napravah in elektronskih sistemih, podvozju in zavornem sistemu, karoseriji, ličenih površinah itn.
 • določa delovne postopke na osnovi ugotovljenih dejstev
 • oceni obseg in vrste poškodb, napak in okvar ter ugotavlja vzroke z metodično preiskavo na sistemih, sklopih in napravah ter karoseriji motornih vozil
 • oceni obseg in vrste poškodb ter presoja stopnjo obrabe in preostale uporabnosti posameznih delov ob upoštevanju optimalnega delovanja, obremenljivosti in priporočljivosti preventivnega popravila
 • izvaja zakonsko opredeljene kontrole in meritve na motornih vozilih ter postopke za ugotavljanje skladnosti (homologacija)

 • pozna in razume sodobno avtomobilsko tehnologijo - osnove, funkcije, tehniške karakteristike, zgradbo, izvedbemotornih vozil in njih sistemov, sklopov, naprav, komponent in delov
 • pozna proizvodne tehnologije za preoblikovanje in obdelavo ter sodobne materiale pri gradnji vozil
 • obvlada najzahtevnejša strokovna znanja s področja avtomobilske tehnike in diagnostike
 • pozna tehnično-tehnološko dokumentacijo (delavniške knjige, katalogi itn.) za izvajanje del na motornih vozilih ter jo zna razlagati oz. posredovati strokovnim sodelavcem
 • obvlada branje vezalnih načrtov, shematskih risb, blokovnih shem, montažnih načrtov električnih, elektronskih, pnevmatskih in hidravličnih sistemov
 • obvlada metode in postopke reševanja najzahtevnejših tehničnih vprašanj
 • obvlada najzahtevnejša dela diagnosticiranja, nastavljanja, vzdrževanja, popravljanja, montaže, vgradnje, predelave (tuning) na sistemih, sklopih in napravah ter karoseriji motornih vozil
 • obvlada postopke za sistematično iskanje in lokaliziranje ter metodično postavitev diagnoze napak oziroma okvar na sistemih, sklopih in napravah ter karoseriji motornih vozil
 • obvlada izbiro in uporabo kontrolnih, merilnih, diagnostičnih naprav ter obvlada ustrezne postopke za rokovanje z njimi
 • obvlada analiziranje izmerjenih vrednosti v primerjavi z referenčnimi vrednostmi ter določanje delovnih postopkov
 • obvlada ocenjevanje obsega in vrste poškodb, napak in okvar ter ugotavljanje njihovih vzrokov z metodično preiskavo na sistemih, sklopih in napravah ter karoseriji motornih vozil
 • obvlada postopke presojanja stopnje obrabe in preostale uporabnosti naprav oziroma delov ob upoštevanju optimalnega delovanja, obremenljivosti in priporočljivosti preventivnega popravila
 • pozna in razume varnostne, udobnostne, telekomunikacijske in informacijske sisteme ter omrežja (npr. CAN Bus; LIN, MOST, Flex-Ray, Infotainment, navigacijski sistemi, telematika itn.) na motornih vozilih ter njih osnove, funkcije, zgradbo, izvedbe, uporabo ter obvlada njih diagnostiko, nastavljanje, vzdrževanje, popravljanje, vgradnjo
 • pozna postopke obnavljanja in predelave vozil (tuning) ter razgradnje in recikliranja rabljenih vozil
 • pozna zakonsko prepisane preiskave in kontrole sistemov, sklopov in naprav ter karoserij motornih vozil ter njih izvajanje
Izdeluje izvedenska mnenja, ocenjuje varnost in vrednoti motorna vozila.
 • izdeluje izvedenska mnenja v primerih sporov, reklamacij oz. jamstev ipd. oziroma po prometnih nesrečah ali poškodbi
 • analizira poškodbe, okvare vozil, sistemov, sklopov, naprav in obrabe delov ter odloča o nadaljnjih postopkih
 • ocenjuje prometno varnost cestnih motornih vozil
 • vrednoti rabljena motorna vozila in ugotavlja njihovo tržno vrednost

 • obvlada izdelavo strokovnih izvedenskih mnenj in navodil za delo, ocenjevanje stanja in cenitev motornih vozil
 • obvlada metode in postopke za vrednotenje rabljenih motornih vozil oziroma določanje preostale vrednosti
Načrtuje, usmerja in nadzoruje posodabljanja v podjetju oziroma organizacijski enoti.
 • pripravlja strategije in predloge za nadaljnji razvoj in izboljšanje poslovnih postopkov za dvig produktivnosti in konkurenčnosti. Išče poslovne možnosti ipd.
 • pripravlja in uvaja organizacijske in tehnološke novosti z novimi inovativnimi rešitvami delovnimi postopki, sodobno opremo, strokovnim znanjem
 • načrtuje, usmerja in nadzoruje posodabljanje opreme - orodij, pripomočkov, naprav, postrojenj in prostorov

 • obvlada postopke uvajanja in prenosa novosti v sodelovanju z delavci
 • pozna delovno pravno zakonodajo ter zahteve za zagotavljanja delovnih pogojev zaposlenih, …
Spremlja razvoj stroke in razvojne trende v avtomobilski industriji in razmere na avtomobilskem tržišču.
 • spremlja in analizira razvojne trende oziroma tehnični in tehnološki razvoj pri gradnji motornih vozil
 • spremlja in analizira razvojne trende in razmere na avtomobilskem tržišču
 • pozna postopke in metode za spremljanje in analiziranje razvojnih trendov oziroma perspektiv ter ocenjevanje razmer na področju avtomobilske dejavnosti
 • obvlada spremljanje sprememb v avtomobilski dejavnosti
 • zna prenašati najboljše prakse v dejavnosti
 • obvlada spremljanje razvoja informacijskih in komunikacijskih sistemov
Trži produkte in storitve ter opravlja komercialne posle s poslovnimi partnerji.
 • načrtuje, organizira in analizira marketinške aktivnosti
 • analizira  tržišče, kupne trende in potrebe kupcev oz. strank na področju prodaje in storitev
 • ureja odnose s kupci oz. strankami, poslovnimi partnerji itn. ter skrbi za njihov razvoj
 • spremlja in obvešča potencialne ali uveljavljene stranke in partnerje o novostih v prodajnem programu, storitvah in ponudbah
 • načrtuje in operativno vodi nabavo in prodajo, nadomestnih delov, dodatne opreme, pribora itn.
 • izbira  ustrezne dobavitelje
 • pripravlja in sprejema predloge za prodajne in poprodajne akcije ipd.
 • izdeluje pred- in pokalkulacije prodajnih cen blaga ter storitev oziroma vrednosti obračunskih ur za dela oz. delovna mesta
 • sklepa gospodarske pogodbe z uvozniki, s prodajalci, kupci ipd.

 • pozna podjetniško politiko, perspektive nadaljnjega razvoja in faktorje uspeha na področju avtomobilske trgovine
 • pozna postopke in metode za spremljanje in analiziranje razmer na trgu, konkurence in njenih strategij itn.
 • pozna postopke in metode za spremljanje in analiziranje donosnosti poslovanja in gibanja marž, rabatov, rizikov, komercialnih stroškov, zalog …
 • pozna spremljavo in metode za izboljšanje kakovosti stikov s strankami (vezanost, reklamacije, pritožbe, …)
 • pozna vrste in postopke kalkulacij cene obračunske ure, ure dela na delovnem mestu, pripravo ponudb, predračunov ter končnih obračunov ter njihovo utemeljitev strankam
Nabava in prodaja nadomestnih delov, pribora, dodatne opreme idr.
 • organizira in izvaja nabavo in prodajo nadomestnih delov, pribora, dodatne opreme, pomožnih sredstev, drobnega in potrošnega materiala, maziv, goriv idr.
 • izdeluje pred- in pokalkulacije ter določa prodajne cene nadomestnih delov, pribora, dodatne opreme idr.
 • izvaja tržne analize, analize konkurence ter vrednoti rezultate analiz
 • vodi prodajna in nakupna pogajanja s poslovnimi partnerji, kupci oz. strankami
 • komunicira s pomočjo Online sistemov z raznimi udeleženci v prodajni verigi (distribuciji)
 • izvaja računalniško podprto materialno poslovanje pri prodaji in skladiščenju nadomestnih delov, pribora in dodatne opreme

 • pozna načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, analiziranje in nadziranje poslovnih in delovnih postopkov pri nabavi in prodaji nadomestnih delov, dodatne opreme, pribora, materialov ipd.
 • pozna nadomestne dele, dodatno opremo, drobni, potrošni material itn. ter postopke nabave in prodaje le-teh
 • pozna pravice, obveznosti ter vlogo kupca in dobavitelja
 • pozna postopke nabave in prodaje blaga in pozna prodajno oz. nakupno blago
 • pozna primerjanje dospelih ponudb, izvajanje nakupnih pogajanj, določanje dobavnih in plačilnih pogojev in izvajanje naročil
 • pozna skladiščno poslovanje - prevzemanje blaga, reklamiranje, organiziranje in nadzorovanje obsega, rokov in kakovosti dobav, dela v skladišču, medskladiščnem poslovanju, konsignaciji …
 • obvlada načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, analiziranje in nadziranje poslovnih in delovnih postopkov pri nabavi in prodaji nadomestnih delov, dodatne opreme, pribora, materialov ipd.
 • pozna izvajanje računalniško podprtega materialnega poslovanja pri prodaji in skladiščenju nadomestnih delov, pribora in dodatne opreme
Zagotavlja učinkovit poprodajni (servisni) menedžment.
 • načrtuje, organizira, spremljanja in vodi poprodajne dejavnosti
 • uresničuje in zagotavlja kakovostne storitve za stranke, upoštevanje dogovorjenih rokov in vseh postopkov ter končno kontrolo motornih vozil
 • izdelovanje pred- in pokalkulacij vrednosti obračunskih ur za dela oz. delovna mesta.
 • spremlja skladiščno poslovanje
 • uvaja novosti v okviru poprodajnega menedžmenta

 • pozna strategije in načine vodenja poprodajnih (After Sales) dejavnosti ter pomen teh dejavnosti za uspešnost poslovanja ter avtoservisni marketing
 • obvlada postopke in metode kalkulacij, spremljanja, analiziranja in zmanjšanja stroškov, obračuna marž, provizij, popustov ipd.
 • obvlada načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, analiziranje in nadziranje logistike v avtomobilski dejavnosti ipd.
 • pozna načrtovanje, organiziranje, spremljanje in vodenje poprodajnih dejavnosti
 • pozna metode in postopke gojenje stikov in za spremljavo kupcev
 • obvlada organiziranje in izvajanje servisnih storitev - servisne službe, prevzemanje naročil, tehnično svetovanje strankam o servisnih storitvah od prevzema do plačila storitev, utemeljevanje obračunanega material in storitev
 • pozna postopke upravljanja in servisiranja flotnih vozil (podjetij, ustanov itn.)
 • pozna načrtovanje, organiziranje, spremljanje uporabe motornih vozil podjetja
 • pozna trende na področju menedžmenta pri upravljanju v avtomobilski dejavnosti (npr. Zero-Latency-Konzept, management oskrbne verige (Supply Chain Managment), logistika, distribucija ipd.)
Administrativna dela Pripravlja in vodi dokumentacijo.
 • pisno komunicira s poslovnimi partnerji doma in tujini, državnimi organi, strankami, sodelavci idr.
 • vodi in spremlja poslovno dokumentacijo z uporabo sodobnih informacijskih in komunikacijskih sistemov
 • posodablja baze podatkov ter arhivira listine in dokumentacijo
 • organizira arhiviranje, varovanje in varnost poslovnih in osebnih podatkov
 • pripravlja in predstavlja poročila, statistične spremljave in podatke, razvojne in tržne strategije, analize, pogodbe, navodila za delo ipd.

 • obvlada vodenje, urejanje in arhiviranje poslovne, tehnične in tehnološke dokumentacije z uporabo sodobnih informacijskih in komunikacijskih sistemov
 • obvlada postopke vodenja in izdelave evidenc, zapisnikov, pogodb, tabelaričnih in grafičnih pregledov itn.
 • pozna metode in postopke spremljanja administrativnih procesov v podjetju, organizacijski enoti, službi ter razvijanja konceptov za optimizacijo notranjih delovnih postopkov, izvajanje raziskav ekonomičnosti itn.
 • obvlada načine zbiranja, obdelave in shranjevanja podatkov elektronskega poslovanja
 • pozna vrste, namen ter predpise o arhiviranju poslovne, tehnične in tehnološke ter druge dokumentacije
 • obvlada sodobna programska orodja za izdelavo, upravljanje, urejanje in arhiviranje poslovne, tehnične, tehnološke in druge dokumentacije
 • zna načrtovati, pripravljati, izvajati statistične spremljave, pripraviti in predstaviti analize, poročila, projektno dokumentacijo ipd.
 • zna vzdrževati, obnavljati ter uporabljati baze podatkov poslovnih partnerjev, dobaviteljev, kupcev, strank itn.
 • pozna zakonodajo o varovanju in zaščiti osebnih in poslovnih podatkov ter načine varovanja
 • pozna kodeks poklicne etike in dobrih poslovnih običajev ter vlogo in pomen organizacijske kulture
Vodenje Vodi in usklajuje delo v podjetju oziroma organizacijskih enotah.
 • vodi, organizira, spremlja in usmerja delo v podjetju oziroma organizacijskih enotah
 • študira pisne vire in strokovno literaturo v maternem in tujem jeziku
 • zagotavlja, organizira, nadzoruje in izvajanje kadrovsko organizacijskih postopkov
 • izbira in razporeja kadre, vodi razgovore s sodelavci, skrbi za razvoj poklicne kariere itn.
 • preprečuje in razrešuje delovne, medosebne ter kolektivne spore
 • ocenjuje zaposlene, predlaga napredovanje in določa plače
 • organizira, nadzoruje in izvaja izobraževanja in usposabljanja zaposlenih ter njih motiviranje, mentorstvo
 • svetuje, izvaja interno izobraževanje in usposabljanje, vodi delavnice (Workshop) za zaposlene ipd.
 • organizira, nadzoruje in izvaja izobraževanje in usposabljanje vajencev, praktikantov

 • pozna sodobne pristope pri vodenju kadrovskega menedžmenta in politike v organizacijski enoti, izbiranje in razporejanje kadrov, vodenje razgovorov s sodelavci, skrb za razvoj poklicne kariere itn.
 • pozna sisteme napredovanja, ocenjevanja, določanja in obračuna plač zaposlenih
 • zna preprečevati in razreševati delovne, medosebne ter kolektivne spore
 • obvlada organiziranje in spremljanje izobraževalnih aktivnosti, postopkov načrtovanja, pospeševanja, obveščanja, motiviranja, prijavljanja, spremljanja izobraževanja ter stroškov izobraževanja
Vodi strokovni tim, projektno skupino in/ali sodeluje v njem/njej.
 • vodi, načrtuje, organizira, nadzira in usmerja delo strokovnih timov, projektnih skupin oz. projektov ter sodeluje v njih

 • obvlada vodenje delavnice (Workshop), pripravo učnih gradiv, vaj ipd.
 • obvlada pedagoško-andragoška in metodična znanja, potrebna za posredovanje znanj in spretnosti ter za motiviranje
 • obvlada pripravljanje, organiziranje, koordiniranje, nadziranje in vodenje projektov, projektnih in drugih skupin, pozna načela timskega dela
Zagotavljanje kakovosti Zagotavlja kakovost in uspešnost del v skladu s standardi v delovnem okolju.
 • načrtuje, organizira, spremlja in analizira sistem kakovosti
 • zagotavlja kakovost in uspešnost izvajanja procesov in dela v podjetju, organizacijski enoti, službi v skladu s standardi in predpisi ter dobrimi poslovnimi običaji
 • obvlada upravljanje s sistemom celovite kakovosti poslovanja podjetja avtomobilske dejavnosti
 • zagotavlja prvovrstno poslovno kakovost pri delu s strankami
 • uvaja in izvaja inovacijske procese ter implementira dobre prakse

 • pozna in obvlada upravljanje s sistemom celovite kakovosti poslovanja podjetja avtomobilske dejavnosti in pomen standardov kakovosti
 • pozna predpise, poslovne običaje in standarde za zagotavljanje kakovost in uspešnost dela pri poslovanju
 • pozna postopke in metode za zagotavljanje, spremljanje in kontroliranje kakovosti dela in storitev
 • obvlada organiziranje delovnega procesa ob upoštevanju dogovorjenih rokov in standardov kakovosti ter odpravlja vseh možne motnje v delovnem procesu
Vzdrževanje in popravila Načrtuje, organizira in spremlja izvajanje občasnih in rednih vzdrževanj.
 • načrtuje, nadzoruje in spremlja občasna, redna, investicijska vzdrževanja in popravila stavb, prostorov, delavnic, opreme, naprav, orodij in pripomočkov ob upoštevanju zakonskih in tehničnih predpisov
 •  pripravlja načrte za posodabljanje oziroma modernizacijo


 •  pozna zakonske in tehnične predpise za gradbeno, okolje varstveno, požarno in tehnično področje ter načrtovanje, naročanje, izvajanje in nadzorovanje investicij ter večjih vzdrževalnih del
 • pozna postopke za pripravo načrtov posodabljanja

Komunikacija Komunicira s poslovnim partnerji, z državno upravo, ustanovami, javnostjo, strankami, kupci, sodelavci.
 • komunicira (pisno in ustno, elektronsko) s poslovnimi partnerji, z javnostjo, strokovnjaki, dobavitelji, naročniki, kupci, strankami, državno upravo, ustanovami ipd.
 • komunicira s sodelavci, strokovnimi službami, organizacijskimi enotami, projektnim timom ipd. ter rešuje konflikte in spore
 • vodi razgovore in pogajanja s poslovnimi partnerji, kupci/strankami ipd. pri tem upošteva poslovni bonton in poslovno moralo
 • komunicira z javnostjo

 • obvlada poslovno korespondenco ter etiko poslovnega komuniciranja v slovenskem in tujem jeziku
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna dejavnike uspešne komunikacije, osnove verbalne in neverbalne komunikacije ter retorike
 • obvlada metode in postopke pridobivanja informacij
 • pozna tehnike obvladovanja in reševanja konfliktov ter sporov
 • obvlada veščine komuniciranja po elektronskih komunikacijskih medijih
 • obvlada tehnike vodenja sestankov, poslovnih razgovorov, razgovorov s sodelavci itn.
 • obvlada strategije in taktike pogajanj - načela, pristopi, priprava, načrtovanje itn.
 • obvlada tehnike vodenja razgovorov, pogajanja in svetovanja strankam pri sprejemanju naročil, obravnavanju in reševanju garancijskih, reklamacijskih zahtevkov, škodnih primerov
Varovanje zdravja in okolja Zagotavlja izvajanje del v skladu s predpisi o varstvu zdravja in delu ter varovanja okolja.
 • načrtuje, organizira in analizira sistem varstva zdravja in dela, varovanja okolja, požarne varnosti
 • organizira, nadzoruje in izvaja zakonske obveznosti za varstvo zdravja in dela in preprečevanje nesreč
 • organizira, nadzoruje in izvaja zakonske obveznosti za varovanje okolja in požarno varnost
 • organizira, nadzoruje in izvaja zakonske obveznosti vezanih na motorna vozila
 • organizira in nadzoruje usposabljanje zaposlenih na področju varnosti

 • pozna predpise o varstvu zdravja in dela, delovnopravno zakonodajo ter s tem povezane interne akte, evidence ter postopke (npr. zdravniški pregledi, skladno z izjavo o varnosti in oceno tveganja)
 • pozna predpise o varstvu okolja, ukrepe in postopke za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje (npr. hrup, emisije, sevanja ipd.) v avtomobilski dejavnosti ter s tem povezane interne akte, evidence ter postopke
 • obvlada, za svoje strokovno področje, pravilne postopke za skladiščenje in odstranjevanje (ev. reciklažo) za okolje škodljivih oziroma obremenjujočih snovi (npr. kemično agresivnih snovi, vnetljivih snovi, eksplozivnih (pirotehničnih) sredstev ipd.)
 • pozna vire energije, uporabljene v obratu, in možnosti učinkovite rabe le-teh
 • pozna postopke in ukrepe za preprečevanje požarne nevarnosti in nesreč oz. poškodb pri delu in zna ukrepati ob nenadnih primerih
 • zna voditi zakonsko predpisane evidence o nesrečah pri delu, varovanju okolja, o nevarnih snoveh in odpadkih, požarni varnosti ipd.
 • pozna tehnične predpise (obratovalna navodila) pri vgradnji, vzdrževanju in uporabi postrojenj, strojev, naprav, pripomočkov in orodij
 • pozna postopke za zbiranje, odstranjevanje in predelavo (razgradnjo) starih vozil

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 1. Ivan Šel, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, predsednik Sekcije avtoserviserjev, Ljubljana
 2. Igor Pipan, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, sekretar Sekcije avtoserviserjev, Ljubljana
 3. Mirko Fifolt, TZS-Trgovinska zbornica Slovenije, Sekcija za osebna motorna vozila, sekretar sekcije
 4. Bogdan Žvanut, TZS-Trgovinska zbornica Slovenije, Sekcija za osebna motorna vozila, predsednik sekcije
 5. Srdjan Džumhur, GZS-Podjetniško-trgovska zbornica, Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili, predsednik sekcije
 6. Alfonz Vreznik, strokovni sodelavec, Maribor

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:

 • Barbara Kunčič, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.