Poklicni standard

Naziv:

Prodajalec/prodajalka turističnih storitev

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Prodajalec/prodajalka turističnih storitev (81200041)

Klasius-P16:

Potovanja, turizem, prosti čas (1015)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Prodajalec/prodajalka turističnih storitev (00462630)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:  
 1. načrtovati, pripraviti in kontrolirati lastno delo
 2. racionalno uporabljati energijo, material in čas
 3. razvijati podjetne lastnosti, spretnosti, védenje
 4. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 5. izvajati različne prodajne tehnike
 6. pripraviti ponudbe turističnih storitev, izvajati rezervacije in svetovati strankam
 7. prodajati ostale potovalne storitve in svetovati strankam
 8. izvajati plačila in uporabljati predpisano dokumentacijo
 9. posredovati informacije preko različnih prodajnih poti z namenom pospeševanja prodaje
 10. analizirati delo, pripravljati poročila in reševati enostavnejše reklamacije
 11. komunicirati s sodelavci, strankami in z drugimi poslovnimi partnerji
 12. komunicirati v angleškem jeziku in še najmanj v enem tujem jeziku v vsakdanjih delovnih situacijah
 13. zagotavljati delovno varnost in upoštevati okoljevarstvena načela

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • načrtuje in organizira lastno delo, spremlja izvajanje, preverja izvrševanje delovnih nalog
 • skrbi za lasten razvoj, usposabljanje in izobraževanje
 • pregleda načrtovano delo za tekoči dan, dnevno pripravi delovno mesto
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
 • zna ustvariti pozitivno vzdušje (prijaznost, vljudnost)
 • spoštuje in izvršuje standarde podjetja in interne predpise
Priprava dela oz. delovnega mesta dnevno pripravi delovno mesto in sebe
 • skrbi za red in urejenost delovnega mesta
 • uredi in pripravi se za delo in pri tem upošteva kodeks oblačenja in obnašanja na delovnem mestu ter prevzame delo od prejšnje ekipe
 • uredi prostor s promocijskim in z drugim materialom
 • pregleda elektronsko pošto in sporočila
 • pozna pripomočke za delo (sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija) in jih zna uporabiti ter optimalno izrabiti
Operativna dela pripravi ponudbe turističnih storitev in svetuje strankam
 • skrbi za pregled dnevno sveže ponudbe
 • svetuje strankam in se z njimi posvetuje
 • razume želje strank
 • sodeluje s prodajnimi oddelki organizatorjev potovanj
 • pozna in izvaja različne prodajne tehnike
 • zna prepoznati želje in potrebe strank ter jim na osnovi tega svetovati
 • pozna poti sodelovanja s prodajnimi oddelki organizatorjev potovanj
prodaja ostale potovalne storitve in svetuje strankam
 • seznani se s ponudbo letalskih, ladijskih in drugih prevoznikov
 • seznani se s ponudbo kulturnih in komercialnih prireditev
 • seznanjen je s postopki pridobivanja vizumov in ima za to potrebne obrazce
 • svetuje potnikom glede na destinacijo, v katero potujejo
 • svetuje pri rezervaciji avtomobila
 • sklepa različna turistična zavarovanja
 • pozna ponudbo letalskih, ladijskih in drugih prevoznikov
 • pozna ponudbo kulturnih in komercialnih prireditev
 • pozna postopke pridobivanja vizumov
 • pozna različne nasvete za potovanja
 • pozna vsebino in pomen rezervacije avtomobila
 • pozna različne vrste turističnih zavarovanj
izvaja rezervacije
 • preveri proste kapacitete s pomočjo sodobne komunikacijsko-informacijske tehnologije
 • poišče in zbere podatke, ki jih potrebuje za rezervacijo
 • pridobi potrebne podatke od stranke
 • uporablja strokovno terminologijo
 • naredi rezervacijo
 • pridobi povratno informacijo
 • rešuje situacije, ko so kapacitete zasedene
 • išče rešitve, ki odgovarjajo tako strankam kot agenciji
 • posreduje končne informacije stranki
 • s prejetimi osebnimi podatki in podatki občutljive narave rokuje skladno s predpisi s področja varovanja osebnih podatkov
 • pozna postopke preverjanja prostih kapacitet
 • pozna podatke, ki jih potrebuje za rezervacijo
 • zna posredovati rezervacijo
 • pozna strokovno terminologijo
 • zna narediti rezervacijo
 • pozna pomen povratne informacije
 • pozna postopke ob primeru zasedenosti kapacitet
 • prepozna rešitve, ki odgovarjajo tako strankam kot agenciji
 • stranki zna posredovati končne informacije
 • pozna predpise s področja varovanja osebnih podatkov
izvaja plačila in uporablja predpisano dokumentacijo
 • izračuna končno prodajno ceno
 • preverja in izvaja plačila (zbira račune, depozite, predplačila in kreditne dokumente)
 • uporablja predpisane dokumente, jih izpolni in izda potniku
 • svetuje gostu o postopkih na letališču, prijavnem okencu ipd.
 • sprejema plačila
 • zaključuje blagajno
 • pozna postopke izračunavanja cen in posamezne kalkulativne elemente
 • pozna predpisane dokumente in postopek izpolnjevanja le-teh
 • pozna postopke na letališču, ob prijavi ipd.
 • pozna pomen in načine preverjanja plačil
 • pozna načine sprejemanja plačil
 • pozna postopek zaključevanja blagajne
analizira delo in rešuje enostavnejše reklamacije
 • zbere in posreduje relevantne podatke prodajnim oddelkom organizatorjev potovanj
 • strankam svetuje ob različnih zapletih
 • pojasni postopek reševanja pritožbe in usklajuje vse deležnike pritožbenega postopka
 • izvede obračun opravljenega dela
 • izpelje postopke v primeru no-show ali prebukiranja
 • rešuje enostavnejše reklamacije
 • zna zbrati in posredovati relevantne podatke prodajnim oddelkom
 • zna svetovati strankam ob različnih zapletih
 • pozna postopke reševanja pritožb
 • pozna postopek obračuna
 • pozna postopke v primeru no-show in prebukiranja
 • zna reševati enostavnejše reklamacije
Administrativna dela vodi evidence in pripravlja poročila za nadrejene
 • vodi različne baze podatkov (o strankah, rezervacijah, plačilih…)
 • pripravlja vsebinska poročila o opravljenem delu (dnevna, tedenska, mesečna poročila in poročila o reševanju pritožb za vodstvo)
 • zna sestaviti različna operativna poročila
 • zna uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna predpise s področja varovanja osebnih podatkov
Komercialna dela posreduje informacije preko različnih prodajnih poti z namenom pospeševanja prodaje
 • sestavi pisno ponudbo
 • uporablja prvine tržnega komuniciranja
 • vzpostavlja stike s potencialnimi strankami
 • (so)ustvarja spletno stran z dodajanjem svežih podatkov
 • skrbi za ažurno obveščanje
 • oblikuje atraktivno ponudbo
 • oskrbuje stranke s promocijskim materialom
 • vzpostavlja neposredne in posredne stike z znanimi in s potencialnimi kupci
 • ureja izložbe in promocijske panoje
 • sodeluje na sejmih, razstavah, delavnicah, izobraževanjih
 • zna sestaviti pisno ponudbo
 • pozna prvine tržnega komuniciranja
 • pozna načine komuniciranja
 • pozna postopke osveževanja spletnih strani
 • pozna pomen ažurnega obveščanja
 • zna oblikovati atraktivno ponudbo
 • pozna poti oskrbovanja strank s promocijskim materialom
 • s strankami zna vzpostaviti stike na različne načine
 • pozna urejanje izložb in promocijskih panojev
 • pozna pomen sodelovanja na sejmih, razstavah, delavnicah in izobraževanjih
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in učinkovitost opravljene storitve in dela, za kar odgovarja
 • zagotavlja in kontrolira kakovost lastnega dela
 • ustvarja pozitiven odnos do dela
 • skrbi za urejenost poslovnega prostora in lastno urejenost
 • uvaja izboljšave na matičnem delovnem področju
 • pri svojem delu uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za pridobivanje svežih in aktualnih podatkov in za posredovanje informacij
 • pozna in spoštuje standarde, normative, zunanje in notranje predpise, potrebne za zagotavljanje zakonitosti in kakovosti poslovanja
 • pozna in upošteva predpise s področja varovanja osebnih in občutljivih podatkov

Komunikacija komunicira s strankami
 • sprejme in pozdravi gosta
 • sposoben je komuniciranja s strankami v angleškem in vsaj še enem tujem jeziku
 • spremlja stalne stranke
 • skrbi za dobre odnose s strankami
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
 • preverja stranke in spremlja njihova opažanja in vrednotenja
 • pozna pravila sprejemanja in pozdravljanja gostov
 • pozna osnove poslovnega bontona in jih upošteva pri komuniciranju z gosti
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • komunicira v angleškem jeziku in še najmanj v enem tujem jeziku
 • zna ob reklamacijah in v konfliktnih situacijah reagirati mirno in poiskati primerno rešitev
 • zna prepoznati opažanja in odzive strank
komunicira s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • komunicira z ostalimi službami turistične agencije in drugimi poslovnimi enotami
 • komunicira s poslovnimi partnerji
 • komunicira v angleškem jeziku in še najmanj v enem tujem jeziku
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za lažje povezovanje s sodelavci
 • dela v timu
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna prvine timskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje na delovnem mestu
 • pozna in upošteva delodajalčeva pravila in navodila glede varovanja zdravja na delovnem mestu
 • skrbi za zdravo in sveže delovno okolje
 • pozna pomen zdravega in svežega okolja ter promocije zdravja na delovnem mestu
zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 • dela skladno s predpisi o varnosti pri delu ter o požarnem varstvu
 • zagotavlja in nadzoruje izvajanje del v skladu s predpisi o varnem delu ter skladno z izvajanjem ukrepov za zagotavljanje požarnega varstva
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarnem varstvu
 • pozna in spremlja novosti na področju varovanja okolja


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Nataša Danilović, Ilirika turizem, d. o. o., Ljubljana
 • Ljiljana Pečan, Ines tours, Ljubljana
 • Marjana Jankovič, Thalata, Ljubljana
 • Bojana Čebulj, TA Chebulj, Radovljica
 • Miroslav Mulej, M-tours, Bled
 • mag. Tadeja Krašna, VSŠGT BLED
 • Peter Mihelčič, VSŠGT BLED
 • Polona Frajzman, SŠGT Celje

Koordinator: Barbara Kunčič, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinator: Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje

 

Delovna skupina za revizijo poklicnega standarda:

 • Ivo Lebar, Sava turizem, d. d.
 • Mišo Blaž Mrvaljevič, Združenje turističnih agencij Slovenije
 • Tatjana Juriševič, Postojnska jama, d. d.

 

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:

Simona Kuder, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.