Poklicni standard

Naziv:

Asistent/asistentka medicinske mikrobiologije

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.3.2021

Predhodniki:

Klasius-P16:

Medicinska diagnostična in terapevtska tehnologija (0914)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Asistent/asistentka medicinske mikrobiologije (00370030)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:  

 • načrtovati, pripraviti, organizirati, izvesti in kontrolirati lastno delo
 • zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s predpisi, strokovnimi smernicami in kodeksom
 • komunicirati s strankami, z naročniki, s pacienti in sodelavci ter varovati lastno zdravje, zdravje drugih in okolje
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter programska orodja
 • ravnati z biološkimi vzorci
 • izvajati laboratorijske preiskave s področja medicinske mikrobiologije
 • upravljati z aparati in reagenti ter s kemikalijami
 • vzdrževati aparature, naprave, pripomočke in pribor ter racionalno rabiti energijo, material in čas

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela

načrtuje in organizira lastno delo

 • sodeluje pri uvajanju tehnoloških postopkov ter novih tehnologij in opreme
 • ugotavlja potrebe po surovinah in materialnih sredstvih
 • vodi evidence o porabi in stanju zalog surovin in materialnih sredstev
 • razume osnove načrtovanja dela
 • razume splošne pojme laboratorijske medicine
 • obvlada osnovne tehnike laboratorijskega dela
Priprava dela oz. delovnega mesta

pripravlja delovne površine, materiale, aparature in pripomočke za delo

 • vzdržuje pogoje čistega dela oz. aseptičnega dela, kjer je to potrebno
 • zamenja in dopolni reagente in potrošni material v analizatorjih
 • preveri naprave in opremo
 • preveri zaščitna sredstva
 • obvlada aseptično delo
Operativna dela

ravna z biološkimi  in drugimi vzorci

 • razume in upošteva predanalitske postopke ravnanja z biološkimi vzorci
 • zbira, sortira in evidentira različne biološke vzorce, živila, vodo, brise, predmete splošne rabe in druge vzorce okolja
 • konzervira in shranjuje različne biološke vzorce
 • razume osnovno zgradbo in funkcije človeških tkiv in organov
 • razume mikroskopsko zgradbo in kemične sestavine človeške celice
 • pozna osnovne infekcijske bolezni

izvaja osnovne laboratorijske preiskave s področja medicinske mikrobiologije

 • izvaja različne preiskave v viroloških, bakterioloških, mikoloških in parazitoloških laboratorijih
 • razporeja in pripravlja ter nasaja in obdeluje biološke vzorce ter vzorce živil, vod, brisov predmetov za mikrobiološke preiskave
 • testira uporabnost in učinkovitost dezinfekcijskih sredstev
 • obvlada različne preiskovalne tehnike mikrobiološkega laboratorija

upravlja z aparati, reagenti in kemikalijami

 • upravlja z aparati, reagenti in drugim laboratorijskim materialom po predpisanih postopkih
Administrativna dela

vodi predpisano dokumentacijo

 • vodi zapiske o opravljenih preiskavah skladno z navodili
 • prevzema in evidentira prispeli material
 • uporablja laboratorijski informacijski sistem (LIS) za vnos podatkov o pacientih, materialih, preiskavah
 • arhivira predpisano dokumentacijo skladno z navodili
Zagotavljanje kakovosti

kontrolira kakovost, deluje skladno z navodili za delo ter  s strokovnimi smernicami in kodeksom

 • upošteva standardne operativne postopke in navodila za delo
 • izvaja samokontrolo pri delu in skrbi za strokovno in pravočasno izvedbo delovnih postopkov
 • po navodilih izvaja postopke notranje kontrole kakovosti laboratorija za posamezno preiskavo skladno z navodili
 • izvaja posamezne postopke v procesu zunanje ocene kakovosti skladno z navodili
 • opozarja na opažena odstopanja od pričakovanih rezultatov ali na motnje v postopkih
 • upošteva predpise in zagotavlja varovanje osebnih podatkov
 • ravna skladno s profesionalno etiko
 • obvlada načela in načine nadzora kakovosti dela
 • obvlada osnove racionalizacije dela, porabe materiala in časa

Vzdrževanje in popravila

vzdržuje aparature, naprave, pripomočke in pribor

 • izvaja osnovno vzdrževanje laboratorijskih orodij: redno čiščenje po navodilih, redni pregledi delovanja aparatur in naprav
 • obvešča nadrejene o okvarah
 • razume sestavo, delovanje in uporabo aparatur, naprav in pribora
Komunikacija

komunicira s sodelavci, pacienti in z naročniki

 • komunicira s sodelavci v laboratoriju in s pacienti na terenu
 • komunicira s pacienti in z naročniki glede priprave na odvzem bioloških vzorcev
 • telefonsko komunicira s pošiljatelji bioloških vzorcev oz. s prejemniki izvidov o tehničnih vprašanjih
 • uporablja strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja

obvladuje varnostne ukrepe pri ravnanju z biološkimi vzorci

 • pri delu uporablja osebno varovalno opremo: rokavice, zaščitna oblačila, zaščitna očala (odvisno od zahtev postopka)
 • uporablja laboratorijsko zaščitno opremo (npr. mikrobiološko zaščitno komoro)
 • izvaja lokalne in sistemske ukrepe za zaščito (čiščenje delovnih površin, splošni ukrepi obnašanja v laboratoriju in pomožnih prostorih)
 • izvaja ukrepe za ustrezno odstranjevanje odpadkov (biološki – potencialno kužni, kemijski, strupeni ...)

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • dr. Pika Meško Brguljan, Zbornica laboratorijske medicine, Klinika Golnik, Golnik
 • Eva Fliser, Zbornica laboratorijske medicine, Univerzitetni klinični center Maribor
 • mag. Barbara Možina, Zbornica laboratorijske medicine, Onkološki inštitut, Ljubljana
 • Breda Pivk, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.