tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Objavljen 12.12.2008 , 67/24.8.2009

1. Ime in koda poklicnega standarda

Vojak zvez/vojakinja zvez 8630.050.5.0

Klasius-P16

Vojaštvo in obramba (1031)

2. Ime in koda poklica

Vojak/vojakinja (0110.03)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

 • Načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 • Racionalno uporablja energijo, material in čas
 • Varuje življenje, zdravje in okolje
 • Komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 • Uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
 • Pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 • Rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje
 • Sodeluje pri izvajanju mednarodnih vojaških operacij, nalogah zaščite in reševanja ter izvaja varovanje
 • Postavlja in vzdržuje elemente sistema zvez
 • Vzpostavlja in vzdržuje zvezo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Organizira lastno delo in delo drugih ter sodeluje pri načrtovanju
 • analizira in načrtuje postopke za izvedbo naloge
 • proučuje pravila in prepise s področja dela

 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna dokumente, vezane na svoje področje dela
 • pozna osnovne predpise in pravila, ki urejajo življenje, delo, pravice in dolžnosti posameznika v vojaški službi
Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 • preveri dnevni razpored dela
 • preveri osebno oborožitev in opremo za izvedbo nalog
 • opravi primopredajo dežurne službe
 • prevzame tehnična sredstva glede na predvidene naloge
 • pripravi in preveri skupinsko in specialno oborožitev ter opremo
 • izvede postopke osebnega maskiranja in maskiranja opreme
 • pripravi osebna zaščitna sredstva in se po potrebi zaščiti

 • pozna namen in tehnične lastnosti oborožitve, tehničnih sredstev, opreme in osebnih zaščitnih sredstev
 • pozna postopke uporabe oborožitve in opreme
 • pozna postopke maskiranja
Operativna dela Rokuje z osebno oborožitvijo in MTS
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja  orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • izvaja  redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • vzdržuje osebno opremo in oborožitev
 • sodeluje pri vzdrževanju kolektivne oborožitve, opreme in sistemov

 • pozna taktično tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne oborožitve
 • pozna postopke izvajanja rednih dnevnih, tedenskih in periodičnih pregledov
 • pozna postopke vzdrževanja osebne opreme in oborožitve
 • pozna postopke vzdrževanja kolektivne oborožitve, opreme in sistemov
Postavlja sisteme zvez
 • izvede pregled sistema zvez in pisno potrdi prevzem
 • pripravi naprave za delo
 • postavi sklope določenega sistema zvez
 • maskira sistem zvez
 • sodeluje pri inženirijski ureditvi postaje zvez
 • sodeluje pri varovanju postaje zvez

 • pozna postopke pregleda sistema zvez
 • pozna pripravo naprav za delo
 • pozna postavitev posameznih sklopov sistema zvez
 • pozna postopke maskiranja elementov sistema zvez
 • pozna postopke inženirijske ureditve postaje zvez
 • pozna postopke varovanja postaje zvez
 • pozna dolžnosti člana posadke zvez
Vzdržuje sisteme zvez
 • vzdržuje naprave zvez
 • vzdržuje posamezne sklope sistema zvez

 • pozna osnovno vzdrževanje naprav zvez
 • pozna osnovno vzdrževanje posameznih sklopov sistema zvez
Vzpostavlja in vzdržuje zvezo
 • izkorišča tehnične zmožnosti sistema zvez
 • racionalno uporablja sisteme zvez skladno z zakonitostmi širjenja elektromagnetnih valov in elektronskimi zaščitnimi ukrepi
 • vzpostavlja zveze
 • vzdržuje zveze
 • vodi predpisane dokumente zvez
 • izvaja elektronske zaščitne ukrepe

 • pozna tehnične zmožnosti sistema zvez
 • pozna zakonitosti širjenja elektromagnetnih valov in elektronske zaščitne ukrepe
 • pozna postopke vzpostavitve, vzdrževanja in prekinitve zvez
 • pozna postopke vodenja predpisanih dokumentov zvez
 • pozna taktične postopke
 • pozna elektronske zaščitne ukrepe
Izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • Izvaja zaščito in reševanje
 • Sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • Izvaja varovanje
 • Izvaja opazovanje
 • Izvaja preglede ljudi in vozil
 • Sodeluje pri nadzoru množic

 • Pozna pravila delovanja enot za delovanje v stabilizacijskem delovanju
 • Pozna v taktične postopke svoje enote/reda, in je izurjen v njih
 • Pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • Obvlada uporabo sredstev in opremo za zaščito in reševanje
 • Pozna v postopke predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
Izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanje posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč

 • obvlada uporabo sredstev in opreme pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
Izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost vojakov in lastno varnost
 • izvaja dežurstvo, stražo in skrbi za požarno vrnost v skladu s predpisi in taktičnimi postopki enote
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov posebnega pomena za obrambo
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja

 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
Administrativna dela Vodi evidence
 • vodi osebno evidenco
 • vodi  materialne evidence sprejetih in predanih sredstev
 • vodi delovni dnevnik
 • poroča o realizaciji nalog
 • obvesti odgovorne osebe o izrednih stanjih in dogodkih ter napiše izjavo o dogodku

 • pozna predpisane postopke in obrazce za poročanje in evidentiranje
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja v SV
Vodenje Vodi skupino vojakov
 • vodi skupino vojakov
 • pozna osnove vodenja in poveljevanja
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • pozna načine podajanja ukazov
Nadzor dela Nadzira delo podrejenih vojakov
 • nadzira delo podrejenih vojakov v skupini
 • predlaga kvalitetnejše in racionalnejše rešitve za izvedbo nalog
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih

 • pozna osnovne zahteve in standarde za izvedbo naloge
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
Zagotavljanje kakovosti Se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizične pripravljenosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve in MTS
 • usposablja se za uporabo in izvajanje nalog na področju dela
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti

 • pozna postopke vzdrževanja in povečanja fizične pripravljenosti
 • pozna premagovanje določenih ovir, in je izurjen v tem
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
Zagotavlja kakovost opravljenih storitev in dela ter odgovarja zanjo
 • nosi uniformo oz. zaščitna oblačila in ostalo predpisano opremo in oborožitev
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja aktivnosti v skladu z SVS standardi
 • varuje tajne in osebne podatke
 • upošteva standardne operativne postopke (SOP), ki so predpisani za enoto, v kateri opravlja delo
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, primerno poklicno samozavest

 • pozna naloge in organizacijo SV, odnose v SV, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznost v okviru enote
 • pozna SVS standarde in pravila obnašanja bojevnika po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen natančnega, popolnega in pravočasnega izvrševanja nalog in obveznosti ter potrebo po tem
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
Vzdrževanje in popravila Vzdržuje sredstva, opremo in oborožitev, ki jih uporablja pri svojem delu
 • sodeluje pri vzdrževanju skupnih prostorov, objektov in materialnih sredstev
 • izvaja manjša popravila na sistemih zvez

 • pozna postopke vzdrževanja skupnih prostorov, objektov in materialnih sredstev
 • pozna postopke izvajanja manjših popravil na sistemih zvez
Komunikacija Komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 • vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
 • komunicira z okolico v domačem in tujem jeziku
 • sodeluje v timu
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • opravlja komuniciranje po žičnih in brezžičnih sistemih zvez

 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati formacijska tehnična sredstva za prenos podatkov
 • pozna pogoje in pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna vojaško terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • zna reševati konfliktne situacije in pozna osnove skupinskega dela
Varovanje zdravja in okolja Varuje življenje, zdravje in okolje
 • razvija odgovornost do lastnega telesnega zdravja in do okolja
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • pravilno namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave v skladu z veljavnimi predpisi

 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu pred požarom
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu
 • obvlada ukrepe nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • maj. Boris Cimprič, Slovenska vojska
 • maj. Ferdinand Pavelšek, Slovenska vojska
 • maj. Samo Flisek, Slovenska vojska

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:

Klement Drofenik, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word