tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Objavljen 09.07.2007 , 85/21.09.2007

1. Ime in koda poklicnega standarda

Zdravstveni podčastnik/zdravstvena podčastnica 8630.046.5.0

Klasius-P16

Vojaštvo in obramba (1031)

2. Ime in koda poklica

Podčastnik/podčastnica (0110.02)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo svoje enote
 2. varuje življenje, zdravje in okolje
 3. varuje tajnost podatkov vojaških organov
 4. komunicira s sodelavci, z okoljem in sodeluje v timu
 5. vodi in poveljuje oddelkom ali vodom
 6. nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 7. pripravi osebno opremo, skupno oborožitev in tehnična sredstva
 8. rokuje in vzdržuje osebno orožje in opremo
 9. izvaja naloge v mednarodnih vojaških operacijah ter naloge v sistemu zaščite in reševanja, izvaja naloge varovanja
 10. pripravi osebno opremo, medicinsko opremo, skupno oborožitev in tehnična sredstva
 11. uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
 12. izvaja prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč v okviru svojih kompetenc v miru in izrednih razmerah
 13. izvaja oziroma sodeluje pri izvedbi medicinsko tehničnih posegov
 14. izvaja zdravstveno nego in oskrbo
 15. izvaja preventivne aktivnosti

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in analizira delo ter spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise v letalski enoti
 • kratkoročno in dolgoročno načrtuje delo (pod) skupine
 • organizira taktične postopke v bojni skupini in sodeluje pri načrtovanju naloge
 • analizira varnostno situacijo v enoti
 • preveri usklajenost načrtovanja in organizacije delovanja enote z zakonskimi normativi
 • preveri razpoložljive kadrovske in materialne kapacitete
 • pripravi predlog izvajanja nalog enote
 • spremlja zakonodajo, druge predpise, normative in akte o delu v SV
 • načrtuje lastno delo skladno z ukazi in v okviru danosti
 • načrtuje delo podrejenih vojakov
 • izdeluje dokumente za izvajanje bojnih delovanj
 • izdela analizo po zaključeni nalogi
 • spremlja razvoj tujih primerljivih enot
 • sodeluje pri načrtovanju usposabljanja
 • organizira strokovno delo in sodeluje v negovalnem in zdravstvenem timu
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna kriterije pripravljenosti enote
 • pozna model načrtovanja naloge
 • pozna primerljive tuje enote
 • pozna pravila in usmeritve materialnega poslovanja v SV in pripravlja zahtevke za logistično zagotovitev enote
 • pozna namen, naloge in organizacijo Slovenske vojske
 • pozna namen, naloge, organizacijo, formacijo, bojne zmožnosti in načela uporabe bojne skupine
 • pozna model vojaškega načrtovanja delovanj in ga uporablja v praksi na svojem nivoju vodenja in poveljevanja
 • pozna organizacijo, pripravo, vodenje in izvajanje usposabljanja
 • pozna organizacijo zdravstvene službe v miru in v vojni ter vplive vojaške tehnike in orožja na delovanje zdravstvene službe
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 • preveri stanje podrejene enote in jo seznani z načrtom dela enote
 • pripravi in pregleda uniformo in ustrezna zaščitna sredstva skladno z nalogami
 • seznani se z dnevnim razporedom dela in operativnimi informacijami
 • sprejema ukaze, prevzema tehnična sredstva, osebno opremo in oborožitev glede na predvidene naloge
 • zagotovi vse predpisane varnostne ukrepe
 • preveri opremo, oborožitev, zaščitna sredstva za izvedbo naloge
 • izvede primopredajo notranje službe
 • skrbi za brezhibnost delovanja vojaške opreme in oborožitve v enoti
 • pripravi sanitetni material in medicinsko opremo za sodelovanje pri izvedbi diagnostično terapevtskih posegov in postopkov
 • pozna postopke načrtovanja dela enote
 • pozna razpored dela in načine načrtovanja v enoti
 • pozna opremo in oborožitev enote
 • pozna osnove teorije vojaške didaktike
 • zna pripraviti prostor, opremo in poškodovanega ali obolelega na diagnostično terapevtske posege in postopke
 • zna pripraviti sanitetni material in medicinsko opremo za izvedbo medicinsko tehničnih posegov in postopkov
Operativna dela rokuje z osebno oborožitvijo in upravlja z oborožitvijo podrejenih
 • pisno zabeleži prevzem orožja in opreme
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri stanje orožja, streliva in opreme
 • uporablja orožje in opremo
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti orožja in opreme
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne opreme
poveljuje in vodi delo podrejenih
 • poveljuje in usmerja delo podrejenih
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog skladno z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redna fizične aktivnosti za vzdrževanje fizične sposobnosti
 • organizira in izvaja fizično varovanje moštva
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v SV
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine podajanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalnovarnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe RS
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • ima znanje in veščine za vodenje in poveljevanje bojni skupini pri pripravi in izvedbi bojnih taktičnih postopkov
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika bojne skupine v miru
nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter uporabo orožja
 • nadzira pravilno hranjenje in izvzem službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog skladno z navodili v SV
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov skladno z zakonskimi normativi
 • organizira in izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • poveljuje in nadzira delo podrejenih podčastnikov, bolničarjev in vojakov
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje specialne opreme
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe bojne skupine in pravila upravljanja z ognjem
 • pozna vodenje zdravstvenega oddelka oziroma dela na različnih nivojih zdravstvene oskrbe
vodi bojno (pod) skupino ali posebno skupino
 • vodi bojno (pod) skupino ali posebno skupino
 • organizira delo enote in odreja posameznike za opravljanje določenih nalog
 • pozna sistem vodenja in poveljevanja, načine sprejemanja odločitve, načine podajanja ukazov
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanja lastnih in zavezniških sil
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • odkriva in po potrebi uničuje oborožitev in opremo nasprotnih strani
 • izvaja varovanje
 • izvaja izvidovanje, opazovanje in patruliranje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot za delovanje v stabilizacijskem delovanju
 • pozna in je izurjen v taktičnih postopkih svoje enote
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna in je izurjen v postopkih predvidenih s pravili delovanja v območju odgovornosti
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri iskanju in reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • zna uporabiti sredstva in opremo pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje in izkrcavanje iz vozil in plovil
varuje tajnost podatkov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna sistem in predpise o varovanju tajnih podatkov v SV
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
evakuira poškodovane ali obolele
 • izvleče, prenaša in sodeluje pri prevozu poškodovanca z reševalnim vozilom v miru in izrednih razmerah
 • obvlada triažo na bojišču in transportno triažo
 • koordinira evakuacijo z višjim nivojem zdravstvene oskrbe
 • pozna sredstva in načine za izvlečenje
 • obvlada prenos in namestitev na nosila poškodovanega ali obolelega
 • pozna pravilne položaje za poškodovane ali obolele
 • pozna možnosti prevoza poškodovanega ali obolelega
 • pozna triažo na bojišču in transportno triažo
izvaja prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč v okviru svojih kompetenc v miru in izrednih razmerah
 • izvaja ukrepe prve pomoči pri vseh vrstah poškodb ali obolenj v različnih bojnih, zemljiščnih in vremenskih razmerah, vključno z zagotavljanjem lastne varnosti
 • izvaja prvo pomoč
 • izvaja nujno medicinsko pomoč v okviru svojih kompetenc
 • izvaja detekcijo in dozimetrijo radioaktivnega sevanja, detekcijo in identifikacijo bojnih strupov in bioloških agensov ter dekontaminacijo RKB
 • izvaja ukrepe za osebno in skupinsko zaščito pred učinki jedrskega, kemičnega in biološkega orožja ter posledicami nesreč z nevarnimi snovmi
 • pravilno pristopi in oceni stanje ogroženosti poškodovanega ali obolelega
 • izvaja zdravstveno oskrbo na ROLE 1 in ROLE 2 v okviru svojih kompetenc
 • upravlja s priročno lekarno v miru in izrednih razmerah
 • zna rokovati z medicinskimi aparati
 • zna postopke in ukrepe prve pomoči
 • zna postopke nujne medicinske pomoči v okviru svojih kompetenc
 • pozna metode in sredstva za RKB zaščito
 • zna upravljati s priročno lekarno
 • pozna metodologijo izračuna izgub in popolnjevanja enot
 • pozna opremljenost na ROLE 1 in ROLE 2
izvaja oziroma sodeluje pri medicinsko tehničnih posegih in postopkih
 • izvaja medicinsko tehnične posege v okviru svojih kompetenc
 • sodeluje pri izvedbi diagnostičnih in terapevtskih posegov in postopkov v negovalnem in zdravstvenem timu
 • pozna postopke medicinsko tehničnih, diagnostičnih in terapevtskih posegov in postopkov
 • zna samostojno izvesti postopke in posege po razmejitvi del in nalog
izvaja zdravstveno nego
 • izvaja zdravstveno nego po življenjskih aktivnostih: dihanje, prehranjevanje in pitje, izločanje, gibanje in ustrezna lega, spanje in počitek, oblačenja, vzdrževanje normalne telesne temperature, osebna higiena in urejenost, izogibanje nevarnostim v okolju, odnosi z ljudmi – izražanje čustev, občutkov, doživljanja – duševne, duhovne, socialne in seksualne potrebe, izražanje verskih čustev, koristno delo, razvedrilo in rekreacija, učenje in pridobivanje znanja o razvoju človeka
 • izvaja druge negovalne intervencije in oskrbe
 • zna sodelovati oziroma izvajati dela in naloge v okviru zdravstvene nege glede na razmejitev del in nalog
 • zna izvesti intervencije zdravstvene nege po življenjskih aktivnostih
 • pozna delitev dela v negovalnem timu
izvaja preventivno aktivnosti
 • sodeluje pri izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva na terenskem usposabljanju pripadnikov SV in tujih zavezniških sil
 • izvaja ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni v miru in izrednih razmerah
 • sodeluje pri nadzoru zdravstvene ustreznosti terenskih pogojev bivanja in osebne higiene pripadnikov v miru in izrednih razmerah
 • pozna nalezljive bolezni in ukrepe za preprečevanje nalezljivih bolezni
 • pozna osnove osebne in kolektivne higiene
 • pozna področje higiene vode in prehrane
 • pozna osnove higiene na pohodu
 • obvlada higieno med usposabljanjem na terenu
 • pozna preventivne ukrepe in postopke z bolnimi na terenu
 • pozna smernice zdravega načina življenja
sodeluje pri izvajanju zdravstvene vzgoje
 • izvaja zdravstveno vzgojne intervencije pripadnikov SV v okviru tima
 • sodeluje pri zdravstveni vzgoji in promociji zdravja v SV
 • pozna metode zdravstveno vzgojnega dela
 • pozna osnove didaktike
Administrativna dela vodi evidence in pripravlja poročila
 • pripravlja poročila, uradne zaznamke, predloge, plačilne naloge in druge pisne izdelke
 • vodi evidence dobljenih in opravljenih nalog ter poroča o realizaciji nalog
 • vodi evidenco službenih izkaznic in druge zakonsko predpisane evidence
 • vsebinsko in oblikovno pregleda poročila o delu
 • dokumentira dogodke in organizira arhiviranje dokumentov
 • vodi osebno evidenco
 • vodi zdravstveno in negovalno dokumentacijo poškodovanega in obolelega
 • sodeluje pri vodenju mesečnih evidenc in poročil dela v ambulanti
 • pozna predpisane postopke, evidence ter obrazce za poročanje in evidentiranje
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja v SV
 • pozna zdravstveno in drugo dokumentacijo
Komercialna dela zagotavlja ustrezno opremo in material
 • pripravi zahtevek za nabavo opreme in materiala
 • sodeluje pri nabavi sanitetnega materiala in medicinske opreme
 • opremlja nahrbtnik SK 3A, reševalno vozilo s sanitetnim materialom in ostalo opremo
 • sodeluje pri opremljanju na ROLE 1 in ROLE 2 s sanitetnim materialom in medicinsko opremo
 • pozna razvoj in stanje opreme v enoti
 • pozna predpisane obrazce in predpise s področja materialnega poslovanja
 • pozna sanitetni material, medicinsko opremo in aparate
Zagotavljanje kakovosti se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizične sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve in MTS
 • usposablja se za uporabo in izvajanje nalog na področju dela ter varstva pri delu in požarne varnosti, varovanja okolja in tehničnih predpisov
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke vzdrževanja in povečanja fizične pripravljenosti
 • pozna in je izurjen za premagovanje določenih ovir
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
zagotavlja in odgovarja za kvaliteto opravljenih storitev in dela
 • izvaja določila vojaškega kodeksa in kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
 • izvaja aktivnosti skladno z SVS
 • varuje tajne in osebne podatke
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, primerno poklicno samozavest
 • obvlada naloge in organizacijo SV, odnose v SV, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznost v okviru enote
 • obvlada SVS in pravila obnašanja po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen in potrebo po natančnem, popolnem in pravočasnem izvrševanju nalog in obveznosti
 • pozna osnovne predpise s strokovnih področij dela
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela
 • pozna kriterije pripravljenosti
 • pozna določila vojaškega kodeksa
 • pozna načela Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
 • pozna vsebino Ženevskih konvencij
Vzdrževanje in popravila vzdržuje sredstva, opremo in oborožitev, ki jih uporablja njegova enota
 • organizira in izvaja sprotno vzdrževanje materialno tehničnih sredstev, opreme in orožja
 • obvešča nadrejene in ustrezne službe o napakah in okvarah ter naroča popravila, servisiranje delovnih naprav
 • organizira in izvaja dnevne, tedenske, štirinajstdnevne, mesečne preglede
 • skrbi za urejenost in čistočo
 • preverja brezhibnost delovanja reševalnega vozila
 • pozna sistem in načine vzdrževanja opreme, delovnih strojev, pripomočkov, skladišč, pomožnih prostorov in okolice posameznih sredstev enote
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke
 • pozna postopke čiščenja, dezinfekcije, sterilizacije inštrumentov, pripomočkov, aparatov, materialov in prostora
 • pozna sistem vzdrževanja sredstev v SV
 • pozna resurse in sredstva za vzdrževanje zadolženih sredstev
Komunikacija komunicira s sodelavci, poškodovanimi, obolelimi, okolico ter sodeluje v timih
 • organizira, vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in podrejenimi v domačem in tujem jeziku
 • komunicira s sosednjimi enotami na območju delovanja
 • komunicira s poškodovanimi, obolelimi
 • sodeluje v timih
 • komunicira z vojaško in civilno okolico v domačem in tujem jeziku
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • uporablja relativno odločen komunikacijski stil kot osnovni pristop pri svojem delu
 • razrešuje medsebojne konflikte in kritične situacije v podrejeni enoti
 • vzdržuje toleranten in human odnos do ljudi
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati formacijska tehnična sredstva za prenos podatkov
 • obvlada pogoje in pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna vojaško in zdravstveno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • pozna svojo vlogo v negovalnem in zdravstvenem timu
 • zna reševati konflikte situacije in pozna osnove skupinskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • zagotavlja izvajanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu, predpisov o varstvu pred požari in varovanju okolja
 • razvija odgovornost do lastnega zdravja, zdravja drugih in okolja
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • varno uporablja predpisana zaščitna sredstva in opremo
 • uporablja tehnična sredstva in opremo skladno s predpisi in pri tem skrbi za lastno varnost in varnost drugih
 • uporablja prisilna sredstva skladno s predpisi
 • prepoznava nevarnosti pri svojem delu
 • uporablja učinkovite pristope in tehnike za umiritev stresa
 • spremlja in preprečuje uničevanje naravnega in bivalnega okolja ter naravne in kulturne dediščine
 • nudi ukrepe prve pomoči in nujne medicinske pomoči v okviru kompetenc
 • pravilno namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave skladno z veljavnimi predpisi
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva ter nadzira in svetuje podrejenim uporabo delovnih in zaščitnih sredstev
 • uporablja zaščitna sredstva pri delu z infektivnim materialom in ostrimi predmeti
 • ločeno zbira infektivni material in ostre predmete
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, ter varstvu pred požarom
 • pozna predpise o varovanju okolja
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu
 • obvlada ukrepe prve pomoči
 • zna ravnati z infektivnim materialom in ostrimi predmeti

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Dragica Milavec, dipl. med. sr., Slovenska vojska
 • Sonja Turnšek, dipl. med. sr., Slovenska vojska
 • Irena Jurca, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa, Slovenska vojska
 • Darja Cibic, Ministrstvo za zdravje
 • Petra Kersnič, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word