tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Objavljen 18.12.2006 , 31/06.04.2007

1. Ime in koda poklicnega standarda

Tehnik letalec na vojaškem zrakoplovu/tehnica letalka na vojaškem zrakoplovu 8630.034.5.0

Klasius-P16

Vojaštvo in obramba (1031)

2. Ime in koda poklica

Podčastnik/podčastnica (0110.02)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo svoje enote
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje življenje, zdravje in okolje
 4. varuje tajnost podatkov vojaških organov
 5. komunicira s sodelavci, z okoljem in sodeluje v timu
 6. vodi oddelke ali vode in jim poveljuje
 7. nadzoruje delo podrejenih
 8. pripravi osebno opremo, zrakoplov, skupno oborožitev in tehnična sredstva
 9. rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje
 10. sodeluje v izvajanju mednarodnih vojaških operacijah in pri nalogah zaščite in reševanja ter izvaja naloge varovanja
 11. pripravi helikopter, potnike in tovor za letenje
 12. pomaga pilotoma pri letenju in nadzira pravilno uporabo zrakoplova
 13. skrbi za zrakoplov po letenju
 14. vzdržuje zrakoplove in nadzira sisteme zrakoplova

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in analizira delo ter spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise v letalski enoti
 • kratkoročno in dolgoročno načrtuje delo nižjih taktičnih enot (skupina, oddelek, vod, četa)
 • analizira varnostno situacijo v enoti
 • organizira taktične postopke
 • preveri razpoložljive kadrovske in materialne kapacitete
 • preveri usklajenost načrtovanja in organizacije delovanja enote z zakonskimi normativi
 • izdeluje določene dokumente za izvajanje bojnih delovanj
 • spremlja zakonodajo, druge predpise, normative in akte o delu v Slovenski vojski
 • načrtuje lastno delo v skladu z ukazi in v okviru danosti
 • načrtuje delo podrejenih vojakov
 • sprejme nalogo od vodje enote
 • preveri veljavnost svoje letalske licence
 • preveri veljavnost zdravniškega spričevala
 • preveri stanje servisnih obvestil v angleškem jeziku
 • preveri stanje plovnostno-tehničnih zahtev v angleškem jeziku
 • pregleda veljavnost dokumentacije zrakoplova
 • sodeluje na skupni pripravi posadke
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna pravila in usmeritve materialnega poslovanja v Slovenski vojski in pripravlja predloge za logistično oskrbo enote
 • pozna namen, naloge in organizacijo Slovenske vojske, njenih rodov in služb oziroma logistične dejavnosti v Slovenski vojski
 • pozna namen, naloge, organizacijo, formacijo, bojne zmožnosti in načela uporabe oddelka in voda Slovenske vojske v boju ter ve, kdaj so zagotovljeni pogoji za bojevanje
 • pozna model vojaškega načrtovanja delovanj in ga uporablja v praksi na svojem nivoju vodenja in poveljevanja
 • pozna osnove materialnega poslovanja v Slovenski vojski in pripravlja predloge za logistično oskrbo enote
 • pozna organizacijo, pripravo, vodenje in izvajanje usposabljanja vojakov in oddelka
 • pozna civilno evropsko letalsko zakonodajo EASA (evropska direktiva 2042)
 • pozna državne pravilnike o letalstvu
 • pozna zakon o letalstvu
 • pozna vojaško letalsko zakonodajo
 • pozna tip zrakoplova
 • pozna posebno letalsko opremo
 • pozna standarde vzdrževanja v letalstvu
 • pozna interne pravilnike s področja letalstva
 • obvlada angleški jezik
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo in tehnična sredstva enote
 • pripravi in pregleda uniformo in ustrezna zaščitna sredstva v skladu z nalogami
 • seznani se z dnevnimi razporedi dela in operativnimi informacijami
 • prevzema delovne naloge, tehnična sredstva, osebno opremo in oborožitev glede na predvidene naloge
 • zagotovi vse predpisane varnostne ukrepe
 • preveri stanje v enoti
 • preveri opremo in oborožitev za izvedbo nalog
 • preveri prisotnost in pripravljenost podrejenih in stanje sredstev
 • naredi primopredajo dežurne službe
 • skrbi za brezhibnost delovanja vojaške opreme in oborožitve v enoti
 • prevzame in prouči delovni nalog/nalogo
 • prevzame dokumentacijo zrakoplova
 • parkira zrakoplov na vzletno ploščad
 • pripravi zrakoplov za pregled
 • pripravi rezervne dele
 • pripravi ustrezna maziva
 • napolni zrakoplov z ustrezno količino goriva
 • preveri ažurnost tehnične dokumentacije
 • pregleda zapise o vzdrževanju
 • pripravi osebno zaščito opremo (rešilni jopič, čelada …)
 • pozna postopke načrtovanja dela enote
 • pozna razpored dela in načine načrtovanja v enoti
 • pozna opremo in oborožitev enote
 • pozna osnove teorije vojaške didaktike
 • pozna skladiščno poslovanje
Operativna dela rokuje z osebno oborožitvijo in upravlja z oborožitvijo podrejenih
 • pisno zabeleži prevzem orožja in opreme
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri stanje orožja, streliva in opreme
 • uporablja orožje in opremo
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti orožja in opreme
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne opreme
poveljuje podrejenim ter načrtuje in usmerja njihovo delo in usposabljanje
 • poveljuje podrejenim, načrtuje in usmerja njihovo delo in usposabljanje
 • vodi manjše taktične enote
 • vodi posebne skupine
 • oblikuje, organizira in izvaja delo
 • načrtuje uporabo materialnih sredstev in opreme
 • sodeluje pri pripravi načrta dela enote
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem nalog v skladu z zakonskimi normativi
 • svetuje podrejenim in usmerja profesionalni razvoj ter kariero posameznika
 • organizira in izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje fizičnih sposobnosti
 • poroča o rezultatih dela nadrejenim
 • predstavlja enoto, ki ji poveljuje
 • sodeluje v timu in delegira naloge skladno s strokovno hierarhijo dela, določeno z delovnim nalogom
 • sodeluje pri reševanju problemov, ki nastanejo v procesu vzdrževanja zrakoplovov
 • koordinira delo v timu
 • usmerja delo v timu
 • obvlada sistem vodenja in poveljevanja v Slovenski vojski
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • obvlada načine izrekanja ukazov
 • seznanjen je z osnovami nacionalnovarnostnega sistema, s poudarkom na znanju o obrambnem podsistemu oziroma podsistemu vojaške obrambe Republike Slovenije
 • pozna delo in naloge podrejenih
 • ima znanje in veščine za vodenje in poveljevanje pehotnemu oddelku pri pripravi in izvedbi osnovnih bojnih taktičnih postopkov
 • ima znanje in veščine za opravljanje vsakodnevnih nalog poveljnika oddelka v miru
nadzoruje in kontrolira delo podrejenih
 • spremlja, nadzoruje in kontrolira delo, izvedbo nalog in usposabljanje podrejenih
 • poroča o izvedbi nalog
 • ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje uporabo in vzdrževanje materialnih sredstev in opreme
 • nadzira pravilno nošenje uniforme in njenih delov
 • nadzira pravilno in varno nošenje ter morebitno uporabo orožja
 • nadzira pravilno hrambo in »izvzem« službenega orožja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje nalog v skladu z navodili v Slovenski vojski
 • opravlja razgovore z zaposlenimi o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • pozna kriterije, standarde in zahteve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in načine ocenjevanja
 • ima praktično znanje, veščine in navade za uporabo in vzdrževanje skupinskega orožja in vojaške opreme roda
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
 • pozna pravila uporabe oddelka in pravila upravljanja z ognjem
pripravi helikopter, potnike in tovor za letenje
 • seznani se z nalogo
 • v skladu z pristojnostmi, ki mu jih daje letalska licenca, izvaja v priročniku za vzdrževanje odobrene preglede opreme zrakoplova
 • servisira zrakoplov (pregleda ga pred in med letenjem ter po letenju in ga oskrbuje z gorivom in mazivi)
 • z ostalimi člani posadke se pripravi na nalogo
 • nadzoruje zagon motorjev
 • odobri zagon motorjev
 • izvaja transport zrakoplova na vzletno ploščad
 • pripravi in pravilno razmesti potnike in tovor za prevoz z zrakoplovom
 • vkrca in izkrca potnike in nadzoruje izkrcanje tovora
 • nadzira ostale službe (gasilce, voznike cistern, člane razširjene posadke …)
 • opremi zrakoplov z oborožitvenimi sistemi
 • izvaja polnjenje zrakoplova z minsko-eksplozivnimi sredstvi
 • izvaja harmonizacijo oborožitvenih sistemov
 • v okviru možnosti odpravlja napake na terenu
 • pozna civilno evropsko letalsko zakonodajo EASA (evropska direktiva 2042)
 • pozna državne pravilnike o letalstvu
 • pozna zakon o letalstvu
 • pozna vojaško letalsko zakonodajo
 • pozna tip zrakoplova
 • pozna posebno letalsko opremo
 • pozna standarde vzdrževanja v letalstvu
 • pozna interne pravilnike s področja letalstva
 • pisno in ustno komunicira v angleškem jeziku
 • zna izračunati težišče zrakoplova
 • pozna oborožitvene sisteme zrakoplova
 • pozna predpise o letenju zrakoplovov
pomaga pilotoma pri letenju in nadzira pravilno uporabo zrakoplova
 • sledi letenju z uporabo karte
 • upravlja z navigacijsko in komunikacijsko opremo
 • skrbi za pravilno uporabo helikopterja
 • poroča vodji zrakoplova o stanju v kabini zrakoplova
 • sodeluje pri izbiri terena za pristanek in navaja pilota na pristanek
 • pri izrednih dogodkih prevzame posebne naloge v zrakoplovu
 • skrbi za pravilno uporabo kabinskega dela zrakoplova
 • sodeluje v operacijah klasičnega nočnega letenja
 • spremlja pravilno delovanje sistemov zrakoplova
 • pozna osnove teorije letenja
 • pozna uporabo navigacije
 • pozna osnove meteorologije
 • pozna civilno evropsko letalsko zakonodajo EASA (evropska direktiva 2042)
 • pozna državne pravilnike o letalstvu
 • pozna zakon o letalstvu
 • pozna vojaško letalsko zakonodajo
 • pozna tip zrakoplova
 • pozna posebno letalsko opremo
 • pozna standarde vzdrževanja v letalstvu
 • pozna interne pravilnike s področja letalstva
 • pisno in ustno komunicira v tujem jeziku
 • zna izračunati težišče zrakoplova
 • pozna oborožitvene sisteme zrakoplova
skrbi za zrakoplov po letenju
 • izvaja pregled zrakoplova po letenju
 • izvaja preglede opreme zrakoplova po letenju
 • odpravlja napake, ki so na zrakoplovu nastale med letenjem
 • servisira zrakoplov
 • transportira zrakoplov z vzletne ploščadi
 • zaključi knjižico letenja
 • pozna civilno evropsko letalsko zakonodajo EASA (evropska direktiva 2042)
 • pozna državne pravilnike o letalstvu
 • pozna zakon o letalstvu
 • pozna vojaško letalsko zakonodajo
 • pozna tip zrakoplova
 • pozna posebno letalsko opremo
 • pozna standarde vzdrževanja v letalstvu
 • pozna interne pravilnike s področja letalstva
 • pisno in ustno komunicira v tujem jeziku
 • zna izračunati težišče zrakoplova
 • pozna oborožitvene sisteme zrakoplova
vzdržuje zrakoplove in nadzira sisteme zrakoplova
 • izvaja redne in izredne preglede na zrakoplovu
 • izvaja specialne preglede na zrakoplovu
 • odpravlja manjše in večje napake na zrakoplovu
 • izvaja modifikacije na zrakoplovu
 • izvaja plovnostno-tehnične zahteve na zrakoplovu
 • izvaja vse vrste servisnih obvestil na zrakoplovu
 • izvaja defektacije na zrakoplovu
 • zamenjuje komponente zrakoplova
 • spremlja status komponent na zrakoplovu
 • zažene motorje
 • nadzira pravilno delovanje motorjev, hydro sistema, gorivnega sistema, sistema avtopilota in sistema za razledenitev
 • pozna mehaniko in avioniko zrakoplova
 • pozna način delovanja motorjev
 • pozna civilno evropsko letalsko zakonodajo EASA (evropska direktiva 2042)
 • pozna državne pravilnike o letalstvu
 • pozna zakon o letalstvu
 • pozna vojaško letalsko zakonodajo
 • pozna tip zrakoplova
 • pozna posebno letalsko opremo
 • pozna standarde vzdrževanja v letalstvu
 • pozna interne pravilnike s področja letalstva
 • pisno in ustno komunicira v tujem jeziku
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja letenje kot član posadke
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja preglede plovil in sidrišč
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke, predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • pozna načine delovanja letalskih posadk v kriznih območjih
 • obvlada angleški jezik
varuje tajnost podatkov vojaških organov
 • skrbi za varno shranjevanje pridobljenih podatkov
 • upošteva vse predpise v zvezi s shranjevanjem in z uporabo tajnih podatkov
 • zna uporabljati predpisano in sistematizirano informacijsko tehnologijo
 • pozna določila mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, kodeks etike in politične vidike varnosti ter druge mednarodne norme delovanja vojaških enot v vojni
 • pozna sistem in predpise o varovanju podatkov v Slovenski vojski
Administrativna dela vodi evidence in pripravlja poročila
 • pripravlja poročila, uradne zaznamke, predloge, plačilne naloge in druge pisne izdelke
 • vodi evidence dobljenih in opravljenih nalog
 • vodi evidenco službenih izkaznic in druge zakonsko predpisane evidence
 • vsebinsko in oblikovno pregleda poročila o delu
 • dokumentira dogodke in organizira arhiviranje dokumentov
 • vodi osebno evidenco
 • pozna predpisane postopke, evidence ter obrazce za poročanje in evidentiranje
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja v Slovenski vojski
izpolnjuje spremljajočo tehnološko dokumentacijo zrakoplova
 • vodenje knjige zrakoplova
 • izpolnjuje dokumentacijo zrakoplova
 • izpolnjevanje dokumentacijo motorjev
 • redno se seznanjanja s spremembami v tehnični dokumentaciji
 • redno spremlja spremembe v letalski zakonodaji
 • vodi evidenco zamenjanih delih zrakoplova
 • vodi evidenco stanja zrakoplovov
 • vodi evidenco o statusu dokumentacije
 • pozna dokumentacijo zrakoplova
 • pozna tehnološko dokumentacijo zrakoplova
izpolnjuje osebno dokumentacijo
 • vodi osebne knjižice letenja
 • vodi osebni karton letalske usposobljenosti
 • vodi dnevnik splošnega usposabljanja
 • vodi dnevnik specialističnega usposabljanja
 • pozna osebno dokumentacijo in sistem vodenja naleta zrakoplovov in članov posadke
Komercialna dela zagotavlja ustrezno opremo in material
 • pripravi zahtevek za nabavo opreme in materiala
 • pozna razvoj in stanje opreme v enoti
 • pozna predpisane obrazce in zahtevnike v Slovenski vojski
 • pozna materialno poslovanje
prizadeva si za komercialno optimalno delovanje
 • prizadeva si za višjo produktivnost in optimiranje stroškov
 • razume pomen sodelovanja pri investicijskih odločitvah na svoji ravni
 • razume ekonomske učinke varčevanja z energijo, materialom in časom
 • sodeluje pri količinskem in kvalitativnem prevzemu materiala
 • pozna pravila o pisarniškem poslovanju v Slovenski vojski
Nadzor dela nadzira pravilnost izvedbe predpisanih postopkov ostalih članov razširjene posadke in potnikov
 • usmerja in vodi potnike v ali z zrakoplova
 • v izrednih postopkih vodi potnike
 • usmerja delo ekipe, ki natovarja zrakoplov
 • usmerja delo letaliških služb (gasilci, vozniki cistern, vozniki specialnih vozil)
 • pozna postopke delovanja posadke zrakoplova
 • spremlja pravilno vstopanje in izstopanje potnikov
 • pozna pravila službe
 • pozna postopke ostalih članov razširjene posadke
Zagotavljanje kakovosti se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizične sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve in MTS
 • usposablja se za izvajanje nalog na področju dela, varstva pri delu, požarne varnosti, varovanja okolja in tehničnih predpisov
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke vzdrževanja in povečevanja fizične pripravljenosti
 • pozna določene ovire in je izurjen za premagovanje le-teh
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljenih storitev in dela
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja aktivnosti v skladu s SVS
 • varuje tajne in osebne podatke
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • skrbi za stalno veljavnost in obnavljanje svojih letalskih licenc
 • stalno spremlja spremembe na področju svojega dela
 • se vojaško izobražuje
 • zagotavlja pravilno delovanje zrakoplova
 • izvaja standarde kakovosti v letalstvu
 • se permanentno izobražuje
 • dela v skladu z letalskimi predpisi
 • dela v skladu s priročniki za vzdrževanje zrakoplovov
 • upošteva etična merila pri uporabi tehnologije
 • obvlada naloge in organizacijo Slovenske vojske, odnose v Slovenski vojski, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznost v okviru enote
 • obvlada SVS in pravila obnašanja po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen in potrebo po natančnem, popolnem in pravočasnem izvrševanju nalog in obveznosti
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
 • pozna civilno evropsko letalsko zakonodajo EASA (evropska direktiva 2042)
 • pozna državne pravilnike o letalstvu
 • pozna zakon o letalstvu
 • pozna vojaško letalsko zakonodajo
 • pozna tip zrakoplova
 • pozna posebno letalsko opremo
 • pozna standarde vzdrževanja v letalstvu
 • pozna interne pravilnike s področja letalstva
 • obvlada angleški jezik
 • zna izračunati težišče zrakoplova
 • pozna oborožitvene sisteme zrakoplova
Vzdrževanje in popravila vzdržuje sredstva, opremo in oborožitev, ki jih uporablja pri svojem delu
 • organizira in izvaja sprotno vzdrževanje materialno tehničnih sredstev, opreme in orožja
 • obvešča nadrejene in ustrezne službe o napakah in okvarah ter naroča popravila, servisiranje delovnih naprav
 • organizira in izvaja preglede plovil skladno s priročnikom o vzdrževanju plovila
 • skrbi za urejenost in čistočo
 • čisti delovno orodje, stroje, naprave
 • skrbi za čistočo delovnih prostorov
 • vzdržuje specialno letalsko opremo in odpravlja napake na njej
 • vzdržuje sredstva za delo in odpravlja napake na njih
 • vzdržuje zaščitno opremo
 • vzdržuje in odpravlja napake na zemeljski opremi (elektro agregati, hydro agregati …)
 • pozna sistem in načine vzdrževanja opreme, plovil, pripomočkov, skladišč, pomožnih prostorov in okolice posameznih sredstev enote
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke
 • pozna sistem vzdrževanja sredstev v Slovenski vojski
 • pozna vire in sredstva za vzdrževanje izposojenih sredstev
Komunikacija komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 • organizira, vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s podrejenimi v domačem in tujem jeziku
 • komunicira s sosednjimi enotami ter organizira sodelovanje z enotami istega ranga na območju delovanja
 • sodeluje v timih
 • komunicira z vojaško in s civilno okolico v domačem in tujem jeziku
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • uporablja relativno odločen komunikacijski stil kot osnovni pristop pri svojem delu
 • razrešuje medsebojne konflikte in kritične situacije v podrejeni enoti
 • vzdržuje toleranten in human odnos do ljudi
 • komunicira s posadko
 • spremlja komunikacijo med posadko in kontrolo letenja v angleškem jeziku
 • predstavi zrakoplov obiskovalcem
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati formacijska tehnična sredstva za prenos podatkov
 • obvlada pogoje in pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna vojaško terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • zna reševati konfliktne situacije in pozna osnove skupinskega dela
 • pozna angleško letalsko frazeologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • zagotavlja izvajanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu, predpisov o varstvu pred požari in varovanju okolja
 • razvija odgovornost do lastnega telesnega zdravja in okolja
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • varno uporablja predpisana zaščitna sredstva in opremo
 • uporablja tehnična sredstva in opremo v skladu s predpisi in pri tem skrbi za lastno varnost in za varnost drugih
 • uporablja prisilna sredstva v skladu s predpisi
 • prepoznava nevarnosti pri svojem delu
 • uporablja učinkovite pristope in tehnike za umiritev stresa
 • spremlja in preprečuje uničevanje naravnega in bivalnega okolja ter naravne in kulturne dediščine
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • pravilno namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave v skladu z veljavnimi predpisi
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva ter nadzira in svetuje podrejenim uporabo delovnih in zaščitnih sredstev
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu pred požarom
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu
 • obvlada ukrepe nudenja prve pomoči
 • pozna tehnične predpise
 • pozna izvore nizkofrekvenčnih vibracij na plovilu
varuje zdravje in okolje v izrednih situacijah
 • natančno pozna postopke ob morebitni odpovedi zrakoplova
 • natančno pozna znake višinske bolezni
 • pozna letalni priročnik zrakoplova
 • pozna osnove letalske medicine

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • stot. Darko Sovič, Slovenska vojska
 • šv. Zlatko Sardinšek, Slovenska vojska
 • Koordinator:Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word