tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Objavljen 18.12.2006 , 31/06.04.2007

1. Ime in koda poklicnega standarda

Vojak specialist artilerije – meteorolog/vojakinja specialistka artilerije – meteorologijna 8630.017.5.0

Klasius-P16

Vojaštvo in obramba (1031)

2. Ime in koda poklica

Vojak/vojakinja (0110.03)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje življenje, zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 5. uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
 6. pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 7. rokuje z osebnim orožjem in opremo ter ju vzdržuje
 8. sodeluje pri izvajanju mednarodnih vojaških operacij, pri nalogah zaščite in reševanja ter izvaja varovanje
 9. vzdržuje orožje, strelivo in minsko-eksplozivna sredstva (SIMES) ter materialno-tehnična sredstva (MTS)
 10. rokuje z meteorološkimi sredstvi in opremo meteorološkega oddelka
 11. izvaja taktične postopke na bojišču

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo in delo drugih ter sodeluje pri načrtovanju bojnih delovanj
 • organizira lastno delo
 • analizira in načrtuje postopke, potrebne za izvedbo naloge
 • sodeluje pri načrtovanju naloge
 • postopa v skladu z načrtom in organizacijo dela
 • sodeluje pri pripravi analize
 • opozarja na potek predpisanih norm vzdrževanja
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna načrt in organizacijo dela
 • pozna poslanstvo in namen delovanja topografskega oddelka
 • pozna postopke izvedbe analize
 • pozna dokumente, povezane s področjem svojega dela
 • pozna osnovne predpise in pravila, ki urejajo življenje, delo, pravice in dolžnosti posameznika v vojaški službi
 • pozna pravila in predpise oborožitvenega sistema in njegove uporabe
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo, oborožitveni sistem in tehnična sredstva
 • preveri dnevni razpored dela
 • preveri osebno oborožitev in opremo za izvedbo nalog
 • prevzame tehnična sredstva glede na predvidene naloge
 • pripravi sredstva in opremo za meteorološko opazovanje
 • skrbi za urejenost in varnost svojih nastanitvenih prostorov
 • izvede postopke posebnega maskiranja in maskiranja opreme
 • pripravi osebna zaščitna sredstva in se po potrebi zaščiti
 • pozna namen in tehnične lastnosti oborožitve, tehničnih sredstev in opreme ter osebnih zaščitnih sredstev
 • pozna lastnosti, kakovost in značilnosti sredstev in opreme za meteorološko opazovanje
 • pozna varnostne ukrepe pri delu z osebno opremo, oborožitvijo in opremo za meteorološko opazovanje
 • pozna postopke uporabe oborožitve in opreme
 • pozna postopke maskiranja
 • pozna oborožitveni sistem in predpise za rokovanje, vzdrževanje in uporabo
Operativna dela rokuje z osebno oborožitvijo
 • pisno zabeleži prevzem orožja
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri naboje ali strelivo
 • uporablja orožje
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti osebne oborožitve
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
rokuje z meteorološkimi sredstvi in opremo
 • pripravi taktični računalnik meteorologa - SUVO (sistem za upravljanje in vodenje ognja) in rokuje z njim
 • pripravi meteorološka sredstva in opremo in rokuje z njimi
 • pripravi in izvaja delo na METEO postaji
 • pripravi taktični računalnik meteorologa - SUVO (sistem za upravljanje in vodenje ognja) in rokuje z njim
 • pripravi inženirska sredstva in rokuje z njimi
 • pripravi NRKB sredstva zaščite in rokuje z njimi
 • spoštuje in izvaja varnostne ukrepe v zvezi z opremo in s priborom meteorologa
 • obvlada osnovne pojme meteorologije
 • pozna delo meteorologa
 • pozna taktični računalnik SUVO - meteorologa
 • pozna delo na METEO postaji
 • obvladuje postopke uporabe meteoroloških sredstev in priborov v različnih bojnih, terenskih, vremenskih in časovnih razmerah
 • pozna varnostne ukrepe pri rokovanju z meteorološkimi sredstvi, pribori in opremo
 • pozna načela uporabe NRKB sredstev zaščite
 • pozna načela uporabe inženirskih sredstev
 • pozna in obvlada uporabo ostalih sredstev in opreme, ki jo uporabljajo meteorologi artilerijskih enot
izvaja taktične postopke na bojišču
 • pripravi in izvaja naloge bojnega delovanja
 • pripravi in izvaja naloge z METEO postajo
 • pripravi in izvaja naloge z radio – sondo
 • pripravi in izvaja naloge posadke na METEO postaji
 • pripravi in izvaja naloge opazovanja in merjenja meteoroloških elementov
 • pripravi in izvaja obdelavo meteoroloških podatkov
 • pripravi in dostavi METEO bilten
 • izvaja naloge priprave in izvedbe premikov
 • izvaja naloge zasedanja položajev razmestitve
 • izvaja naloge maskiranja zasedenih položajev
 • vzdržuje zveze med CVO (centrom za vodenje ognja – baterijo) ter CUVO (centrom za upravljanje in vodenja ognja – bataljonom) in ostalimi enotami, ki sprejemajo METEO bilten
 • izvaja naloge neposrednega in bojnega zavarovanja svojega položaja
 • pozna sredstva in opremo za METEO opazovanje
 • pozna delo na METEO postaji
 • obvlada postopke in naloge meteorologa
 • zna opazovati in meriti METEO elemente
 • obvlada delo z radio sondo
 • zna izdelati dokumentacijo METEO službe
 • pozna maskirna sredstva in postopke za maskiranje
 • pozna sredstva zvez
 • pozna postopke priprave in izvedbe premikov
 • pozna varnostne ukrepe pri rokovanju z METEO sredstvi in opremo
 • pozna naloge zavarovanja elementov bojne razporeditve
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem času
 • pozna taktične postopke in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • obvlada uporabo sredstev in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna in je izurjen v postopkih, predvidenih s pravili delovanja v območju odgovornosti
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • obvlada uporabo sredstev in opreme za zaščito in reševanje
 • pozna temeljno organiziranost, način delovanja in opremo sodelujočih struktur (CZ, gasilci, GRS, policija …)
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost vojakov in za lastno varnost
 • izvaja varovanje pomembnih oseb
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov
 • izvaja varovanje konvojev posebnega pomena
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • izvaja bojno zavarovanje enote
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila uporabe službenega psa
 • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
Administrativna dela vodi evidence in pripravlja uradne pisne izdelke
 • vodi osebno evidenco
 • vodi evidence orožja, SIMES in MTS
 • sodeluje pri vodenju evidenc in pri izdelavi poročil
 • vodi evidence uporabe sredstev
 • obvesti odgovorne o posebnih stanjih in dogodkih
 • piše izjave o dogodkih
 • pozna predpisane postopke in obrazce za poročanje in evidentiranje
 • pozna pravila o pisarniškem poslovanju v Slovenski vojski
Vodenje poveljuje in vodi skupino do oddelka
 • poveljuje stalni ali začasni skupini in jo vodi
 • pozna osnove vodenja in poveljevanja
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • pozna načine podajanja ukazov
Nadzor dela nadzoruje delo podrejenih
 • vrednoti in ocenjuje delo podrejenih
 • nadzoruje delo podrejenih
 • predlaga kvalitetnejše in racionalnejše rešitve za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
 • pozna kriterije in način ocenjevanja
 • pozna način in postopek poročanja
 • pozna osnovne zahteve in standarde za izvedbo nalog in uporabo oborožitvenih sistemov
Zagotavljanje kakovosti se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizičnih sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve in MTS
 • usposablja se za uporabo in izvajanje nalog na področju dela
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke in metode vzdrževanja in povečevanja fizične pripravljenosti
 • pozna določene ovire in je izurjen za premagovanje le-teh
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
zagotavlja in odgovarja za kakovost opravljenih storitev in dela
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja aktivnosti v skladu z NATO-standardi
 • varuje tajne in osebne podatke
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe in drugih, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • pozna naloge in organizacijo Slovenske vojske, odnose v Slovenski vojski, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznost v okviru enote
 • pozna NATO standarde in pravila obnašanja bojevnika po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen natančnega, popolnega in pravočasnega izvrševanja nalog in obveznosti in razume potrebo po tem
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
Vzdrževanje in popravila vzdržuje orožje, SIMES in MTS
 • prouči navodila za uporabo namenske specialne opreme in oborožitve, SIMES in MTS
 • izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • vzdržuje osnovno opremo, oborožitev, SIMES in MTS
 • sodeluje pri vzdrževanju kolektivne oborožitve in opreme
 • sodeluje pri vzdrževanju artilerijskih sredstev in priborov
 • pozna načine in predpise za vzdrževanja osebne oborožitve, SIMES in MTS ter artilerijske oborožitve, instrumentov in opreme
 • pozna predpisane norme in postopke načina odprave ugotovljenih pomanjkljivosti
Komunikacija komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 • vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
 • komunicira z okolico v domačem in tujem jeziku
 • sodeluje v timu
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati formacijska tehnična sredstva za prenos podatkov
 • pozna pogoje in pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna vojaško terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • zna reševati konfliktne situacije in pozna osnove skupinskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • razvija odgovornost do lastnega telesnega zdravja in okolja
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • pravilno namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave v skladu z veljavnimi predpisi
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu pred požarom
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu
 • obvlada ukrepe nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • st. Žarko Ostojič, .
 • st Marjan Zupančič, Slovenska vojska
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word