tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Objavljen 18.12.2006 , 31/06.04.2007

1. Ime in koda poklicnega standarda

Vojaški voznik/vojaška voznica 8630.014.4.0

Klasius-P16

Vojaštvo in obramba (1031)

2. Ime in koda poklica

Vojak/vojakinja (0110.03)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje življenje, zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 5. pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 6. vzdržuje osebno orožje in opremo ter rokuje s tem
 7. sodeluje pri izvajanju mednarodnih vojaških operacij, nalogah zaščite in reševanja ter izvaja varovanje
 8. uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
 9. pripravi vozilo in dokumentacijo
 10. upravlja tovorno motorno vozilo ali avtobus ter prevaža tovor in osebe
 11. vodi evidence in dokumentacijo o prevozih
 12. kontrolira delovanje vozila in skrbi za vzdrževanje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo in delo drugih ter sodeluje pri načrtovanju
 • analizira in načrtuje postopke za izvedbo naloge
 • proučuje pravila in prepise s področja dela
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna dokumente, vezane na svoje delo
 • pozna osnovne predpise in pravila, ki urejajo življenje, delo, pravice in dolžnosti posameznika v vojaški službi
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 • preveri dnevni razpored dela
 • pripravi osebno oborožitev in opremo za izvedbo nalog
 • prevzame tehnična sredstva glede na predvidene naloge
 • pripravi in preveri skupinsko in specialno oborožitev in opremo
 • opravi primopredajo dežurne službe
 • izvede postopke osebnega maskiranja in maskiranja oprem
 • pripravi osebna zaščitna sredstva in se po potrebi zaščiti
 • pozna namen in tehnične lastnosti oborožitve, tehničnih sredstev, opreme in osebnih zaščitnih sredstev
 • pozna postopke uporabe oborožitve in opreme
 • pozna postopke maskiranja
pripravi vozilo in dokumentacijo
 • preveri dnevni razpored dela
 • pri odgovorni osebi prevzame potrebne dokumente vozila
 • preveri posebna navodila
 • pripravlja vozilo za prevoz
 • preverja podatke o tehnični brezhibnosti vozila in odkriva okvare na vozilu
 • izpolnjuje predpisane dokumente vozila pred vožnjo (potni nalog, evidenčno knjigo motornega vozila, knjigo preventivnih pregledov, tehnično knjižico, tovorni list, potniško spremnico, pogodbo s seznamom potnikov, tahograme …)
 • preverja veljavnost dokumentov za uporabo vozila (potni nalog, tehnična knjižica, prometno dovoljenje, zavarovalna polica, zelena karta zavarovanja – pri odhodu v tujino, servisna knjižica, evropsko poročilo o prometni nezgodi, opomnik v primeru prometne nesreče ali okvare z vozilom)
 • opravlja dnevne in tedenske preventivne preglede: vizualno pregleda vozilo, preveri delovanje pogonskih sklopov, preveri tlake, preveri delovanje svetlobnih in zvočnih signalnih naprav, preveri delovanje zavornih in drugih hidravličnih sistemov, preveri stanje pnevmatik, preveri delovanje komunikacijskih naprav, preveri obvezno (predpisano opremo po civilnih in vojaških predpisih) in zimsko opremo, preveri stanje tahometra (za vozila, ki ga uporabljajo), preverja ostale posebne naprave na vozilu (dvigala, multi-lift sistemi, hladilne naprave …)
 • odpravlja napake iz svoje pristojnosti oz. osnovnega vzdrževanja
 • opravlja strežbo oz. oskrbo vozila (čiščenje, pranje, popolnjevanje s pogonskimi sredstvi …)
 • pregleduje in ureja vojaško orožje in opremo, za katero je zadolžen
 • pozna tehnične karakteristike vozila
 • pozna lastnosti sestavin za normalno delovanje vozila
 • pozna vlogo in delovanje posameznih sklopov vozila
 • pozna tehnične normative za vozila v zvezi z varnostjo v prometu
 • pozna predpise o varnosti v cestnem prometu
 • pozna vlogo in delovanje naprav za kontrolo
 • pozna dokumente o tehničnem pregledu vozila in druge predpisane dokumente o prevozu
 • pozna odgovornost voznika za prevzeto vozilo, tovor in potnike
Operativna dela rokuje z osebno oborožitvijo
 • pisno zabeleži prevzem orožja in opreme
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri stanje orožja, streliva in opreme
 • uporablja orožje in opremo
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti orožja in opreme
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne opreme
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje lastnih in zavezniških sil
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • odkriva in po potrebi uničuje oborožitev in opremo nasprotnih strani
 • izvaja varovanje
 • izvaja izvidništvo, opazovanje in patruljiranje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke svoje enote in je izurjen v tem
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri iskanju in reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • zna uporabiti sredstva in opremo pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje in izkrcavanje iz vozil in plovil
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost pripadnikov in lastno varnost
 • izvaja notranjo službo skladno s predpisi
 • izvaja varovanje pomembnih oseb
 • izvaja varovanje konvojev posebnega pomena
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov, ki so posebnega pomena za obrambo
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
 • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
upravlja tovorno motorno vozilo ali avtobus
 • upravlja z vozilom v skladu z njegovimi taktično-tehničnimi lastnostmi, prometno infrastrukturo, civilnimi in z vojaškimi prometnimi predpisi, značilnostmi tovora in s predpisi o varnosti v cestnem prometu
 • preverja delovanje vozila
 • preverja delovanje naprav in se ustrezno ravna v času vožnje
 • natančno upravlja vozilo
 • oskrbuje vozilo z gorivom, mazivi in ostalimi tekočinami in s sredstvi za osnovno vzdrževanje
 • pravilno uporablja signalne in druge naprave v vozilu ter spoštuje maskirno disciplino
 • označuje (maskira) vozilo skladno s taktično situacijo, z ukazi nadrejenih ali vojaško prometno signalizacijo
 • uporablja pravila za vojaška vozila pri premikih po cesti: sestava kolon, prepoznava kolon, označevanje, naloge posameznih organov v koloni
 • vozi izven urejenih prometnih površin (premagovanje vodnih ovir, premagovanje vzponov, padcev ter bočnih naklonov, zimske razmere, peščeni predeli, zmanjšana vidljivost ...)
 • orientira se v prostoru (taktično, topografsko in geografsko) s pomočjo kart, dlančnika, GPS ...
 • vozi v različnih bojnih taktičnih situacijah (pri napadu letalstva, artilerije, oklepnih enot, diverzantsko-terorističnih enot, v izpostavljenih radiološko-kemično-bioloških razmerah ...)
 • odpravlja okvare na področju osnovnega vzdrževanja
 • izvaja prometno izvidništvo
 • pozna ukrepe za preprečevanje okvar na vozilu
prevaža tovor in osebe
 • spoštuje ukaze poveljnika vozila v skladu s predpisi
 • upošteva zahteve po varnem prevozu tovora in oseb
 • postavi vozilo na nakladalno/razkladalno mesto
 • pripravi vozilo na nakladanje/razkladanje (odkrije ponjavo, odpre stranice)
 • preveri podatke o tovoru (vrsta, količina, lastnosti)
 • določa razporeditev tovora na vozilu
 • količinsko prevzame in preda tovor na podlagi ustreznih dokumentov
 • kvalitativno prevzame in preda tovor (po zunanjem izgledu)
 • fizično zavaruje tovor (pritrditev, pokritje, drugo)
 • pripravi vozilo na prevoz (zapre stranice, pokrije ponjavo in drugo)
 • pri prevozu nevarnih snovi ali izrednega tovora ustrezno označi vozilo
 • upošteva interna navodila, ki se nanašajo na prevoze v cestnem prometu
 • pozna označbe vozil
 • pozna normative prevoza blaga in oseb
 • pozna standarde in zahteve za varen prevoz blaga in tovora
 • pozna prometne predpise, predpise o varnosti v cestnem prometu
 • pozna geografske in tehnične lastnosti prometne infrastrukture
izvaja po-prevozne aktivnosti
 • izpolnjuje zahtevano dokumentacijo o izvedeni vožnji
 • izvaja pregled po uporabi
 • vozilo popolni s potrebnimi tekočinami in mazivi
 • očisti in po potrebi opere vozilo
 • vozilo parkira na predvideno mesto
 • poroča nadrejenemu o opravljeni nalogi
 • obvlada vozilo in naprave na njem
 • pozna oznake za različne lastnosti blaga
 • pozna tehnične zmogljivosti vozila za prevzem tovora
 • pozna različne vrste embalaže in njeno primernost za prevoz
 • pozna geografske in tehnične lastnosti prometne infrastrukture
 • pozna lastnosti sestavin za normalno delovanje vozila
 • zna ravnati s signalnimi in z drugimi napravami v vozilu
 • zna ravnati z ročnim orodjem
Administrativna dela vodi evidence in dokumentacijo o prevozih
 • vodi osebno evidenco
 • vodi materialne evidence sprejetih in predanih sredstev
 • vodi delovni dnevnik
 • poroča o realizaciji nalog
 • obvesti odgovorne osebe o izrednih stanjih in dogodkih ter napiše izjavo o dogodku
 • vodi evidence o frekvencah na kontrolnih točkah
 • izpolni predpisane obrazce ob prometni nesreči ali drugem izrednem dogodku
 • pozna predpisane postopke in obrazce za poročanje in evidentiranje
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja v SV
Komercialna dela skrbi za logistično zagotovitev opreme in sredstev za področje premika in transporta
 • sodeluje pri testiranju opreme in sredstev, ki se načrtujejo za nabavo za funkcionalno področje premika in transporta
 • pozna odgovornost voznika pri predaji tovora
Vodenje vodi skupino vojakov
 • vodi skupino vojakov oz. poveljuje vozilu
 • pozna osnove vodenja in poveljevanja
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • pozna načine podajanja ukazov
 • pozna načine ravnanja ob različnih nesrečah
Nadzor dela nadzira delo podrejenih vojakov
 • nadzira delo podrejenih vojakov v skupini
 • predlaga kvalitetnejše in racionalnejše rešitve za izvedbo nalog
 • pozna osnovne zahteve in standarde za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
Zagotavljanje kakovosti se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizične sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve in MTS
 • usposablja se za uporabo in izvajanje nalog na področju dela
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke vzdrževanja in povečevanja fizične pripravljenosti
 • pozna premagovanje določenih ovir in je izurjen za to
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
zagotavlja kakovost opravljenih storitev in dela ter odgovarja za to
 • nosi uniformo oz. zaščitna oblačila in ostalo predpisano opremo ter oborožitev
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja aktivnosti skladno s SVS-standardi
 • varuje tajne in osebne podatke
 • upošteva standardne operativne postopke (SOP), ki so predpisani za enoto, v kateri opravlja delo
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • upošteva zakonodajo in druge predpise s civilnega in z vojaškega cestnoprometnega področja ter interna navodila
 • pozna naloge in organizacijo SV, odnose v SV, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznosti v okviru enote
 • pozna SVS-standarde in pravila obnašanja bojevnika po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen natančnega, popolnega in pravočasnega izvrševanja nalog in obveznosti ter potrebo po tem
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
 • pozna predpise civilnega in vojaškega cestnega prometa
Vzdrževanje in popravila kontrolira delovanje vozila in skrbi za vzdrževanje
 • opravlja dnevne in tedenske preventivne preglede: vizualno pregleda vozilo, preveri delovanje pogonskih sklopov, preveri tlake, preveri delovanje svetlobnih in zvočnih signalnih naprav, preveri delovanje zavornih in drugih hidravličnih sistemov, preveri stanje pnevmatik, preveri delovanje komunikacijskih naprav, preveri obvezno (predpisano opremo po civilnih in vojaških predpisih) in zimsko opremo, preveri stanje tahometra (za vozila, ki ga uporabljajo), preverja ostale posebne naprave na vozilu (dvigala, multi-lift sistemi, hladilne naprave …)
 • odpravlja napake iz svoje pristojnosti oz. osnovnega vzdrževanja
 • opravlja strežbo oz. oskrbo vozila (čiščenje, pranje, popolnjevanje s pogonskimi sredstvi …)
 • pozna postopkek preventivnega in tekočega vzdrževanja vozil
Komunikacija komunicira s sodelavci in okolico ter sodeluje v timih
 • vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
 • komunicira z okolico v domačem in tujem jeziku
 • sodeluje v timu
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • ravna s signalnimi in z drugimi napravami v vozilu
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati formacijska tehnična sredstva za prenos podatkov
 • pozna pogoje in pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna vojaško terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • zna reševati konflikte situacije in pozna osnove skupinskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • razvija odgovornost za lastno telesno zdravje in okolje
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • pravilno ter skladno z veljavnimi predpisi namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave
 • uporablja tehnike ekonomične in varne vožnje
 • ukrepa tako, da zmanjša hrup in onesnaževanje zraka, ki ga povzročata delovanje motorja in izpušni plini
 • ukrepa v kritičnih situacijah
 • pozna načine ravnanja ob različnih nesrečah
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred požarom in varovanju okolja
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu
 • obvlada ukrepe nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • maj Bor Balderman, PDRIU/CDR/OPTRA

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word