tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Objavljen 18.12.2006 , 31/06.04.2007

1. Ime in koda poklicnega standarda

Vojak/vojakinja za oskrbo 8630.012.4.0

Klasius-P16

Vojaštvo in obramba (1031)

2. Ime in koda poklica

Vojak/vojakinja (0110.03)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje življenje, zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 5. pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 6. vzdržuje osebno orožje in opremo ter rokuje s tem
 7. sodeluje pri izvajanju mednarodnih vojaških operacij, pri nalogah zaščite in reševanja ter izvaja varovanje
 8. uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
 9. oskrbuje z osebno opremo in s sredstvi za osebno uporabo
 10. oskrbuje s potrošnimi sredstvi, ki pripadajo po kriteriju pripadanja
 11. oskrbuje z gorivi in mazivi
 12. oskrbuje z gradbenimi materiali
 13. oskrbuje s strelivom in z MES
 14. vzdržuje sredstva, opremo in oborožitev, ki jih uporablja njegova enota

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo in delo drugih ter sodeluje pri načrtovanju
 • načrtuje postopke za izvedbo naloge
 • proučuje pravila in prepise, veljavne za svoje delo
 • kratkoročno načrtuje delo skupine/enote
 • sodeluje pri izdelavi načrtov bojnih delovanj
 • sodeluje pri pripravi analize po zaključeni nalogi
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna dokumente, vezane na svoje delo
 • pozna primerljive tuje enote
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 • preveri dnevni razpored dela
 • pripravi osebno oborožitev in opremo za izvedbo nalog
 • prevzame tehnična sredstva glede na predvidene naloge
 • pripravi in preveri skupinsko in specialno oborožitev in opremo
 • opravi primopredajo dežurne službe
 • izvede postopke osebnega maskiranja in maskiranja opreme
 • pripravi osebna zaščitna sredstva in se po potrebi zaščiti
 • pozna namen in tehnične lastnosti oborožitve, tehničnih sredstev, opreme in osebnih zaščitnih sredstev
 • pozna postopke uporabe oborožitve in opreme
 • pozna postopke maskiranja
Operativna dela rokuje z osebno oborožitvijo in opremo
 • pisno zabeleži prevzem orožja in opreme
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri stanje orožja, streliva in opreme
 • uporablja orožje in opremo
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti orožja in opreme
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne opreme
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje lastnih in zavezniških sil
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • odkriva in po potrebi uničuje oborožitev in opremo nasprotnih strani
 • izvaja varovanje
 • izvaja izvidništvo, opazovanje in patruljiranje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot za delovanje v stabilizacijskem delovanju (opomba: kako to popravim?)
 • pozna taktične postopke svoje enote in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri iskanju in reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • zna uporabiti sredstva in opremo pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje in izkrcavanje iz vozil in plovil
izvaja naloge organov varovanja
 • skrbi za varnost pripadnikov in lastno varnost
 • izvaja notranjo službo skladno s predpisi
 • izvaja varovanje pomembnih oseb
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov, ki so posebnega pomena za obrambo
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
oskrbuje z osebno opremo in s sredstvi za osebno uporabo
 • oprema:
 • zadolžuje posameznike z opremo in artikle skladno s kriteriji pripadanja, z navodili in usmeritvami nadrejenega starešine (opomba: nejasno)
 • vodi evidence zadolžitev
 • sprejema poškodovano in dotrajano opremo
 • izloča opremo za odpis in za popravila
 • pripravi opremo za čiščenje in pranje
 • skladišči, prenaša in prevaža manjše količine/do 50kg/ bremen (opomba: je bilo tako mišljeno popravljeno?)
 • obvlada pravilno urejanje, pripadajočo opremo in artikle po vrstah, kategorijah in velikostih (opomba: ali: obvlada pravilno urejanje pripadajoče opreme in artiklov po vrstah, kategorijah in velikostih?)
 • prehrana:
 • je odgovoren za higiensko-zdravstvene zahteve pri rokovanju s prehrambnimi artikli in in z vodo (opomba: ali bi bilo boljše: odgovarja za ... ???)
 • ima potrdilo o veljavnem higienskem minimumu
 • vodi postopke predpisanega ravnanja z odpadki
 • skrbi za stalno lastno izpoponjevanje znanja na področju oskrbe in drugega svojega dela
 • obvlada pravilno urejanje in vzdrževanje opreme za prenos – prevoz prehrambenih artiklov in vode
 • pozna navodila za delo z živili
oskrbuje s potrošnimi sredstvi, ki pripadajo po kriteriju pripadanja
 • zadolžuje posameznike z opremo in artikle skladno s kriteriji, z navodili ali usmeritvami nadrejenega starešine (opomba: nejasno)
 • vodi evidence zadolžitve
 • skrbi za stalno izpopolnjevanje znanja na področju oskrbe in drugega svojega dela
 • skladišči, prenaša in prevaža manjše količine /do 50kg/ bremen (opomba: je bilo tako mišljeno popravljeno?)
 • obvlada sredstva in pripadanja po veljavnem kriteriju
oskrbuje z gorivi in mazivi
 • oskrbuje in omogoča oskrbovanje porabnikom goriv in maziv
 • skladišči, prenaša in prevaža manjše količine /do 50kg/ bremen (opomba: je bilo tako mišljeno popravljeno?)
 • izvaja varnostne ukrepe pri rokovanju z goriv in maziv
 • zagotavlja ekološko varovanje pri uporabi gorivi in mazivi
 • zagotavlja transport, načine in tehniko za varno pretakanje goriva in maziv
 • skrbi za stalno izpopolnjevanje znanja na področju oskrbe in drugega svojega dela
 • obvlada lastnosti goriv, maziv in olj
 • pozna navodila za delo z vnetljivimi snovmi
oskrbuje z gradbenimi materiali
 • skrbi za pripadajoča gradbena orodja, gradbena sredstva in materiale
 • skladišči, prenaša in prevaža manjše količine /do 50kg/ bremen (opomba: je bilo tako mišljeno popravljeno?)
 • zagotavlja transport, načine in tehniko za varen prevoz gradbene tehnike in materialov
 • pozna gradbene materiale in orodja
oskrbuje s strelivom in z MES
 • izvaja oskrbo s strelivom
 • pregleda istovetnost streliva z dobljeno dokumentacijo
 • prevzema in predaja strelivo
 • vodi evidence o prevzemu – predaji streliva
 • skrbi za varnost pri delu na področju odgovornosti
 • skladišči, prenaša in prevaža manjše količine /do 50kg/ bremen (opomba: je bilo tako mišljeno popravljeno?)
 • obvlada vrste in lastnosti streliva, raket, MES in atificij
 • pozna direktive in navodila za delo s strelivom in z minsko eksplozivnimi sredstvi
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi osebno evidenco
 • vodi materialne evidence sprejetih in predanih sredstev
 • vodi delovni dnevnik
 • poroča o realizaciji nalog
 • obvesti odgovorne osebe o izrednih stanjih in dogodkih ter napiše izjavo o dogodku
 • pozna predpisane postopke in obrazce za poročanje in evidentiranje
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja v SV
Vodenje vodi skupino vojakov
 • vodi skupino vojakov
 • pozna osnove vodenja in poveljevanja
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • pozna načine podajanja ukazov
Nadzor dela nadzira delo podrejenih vojakov
 • nadzira delo podrejenih vojakov v skupini
 • predlaga kvalitetnejše in racionalnejše rešitve za izvedbo nalog
 • pozna osnovne zahteve in standarde za izvedbo naloge
 • pozna delo podrejenih
Zagotavljanje kakovosti se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizične sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve in MTS
 • usposablja se za uporabo in izvajanje nalog na področju dela
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke vzdrževanja in povečevanja fizične pripravljenosti
 • pozna premagovanje določenih ovir in je izurjen zanj
 • pozna načrte in naloge ter se usposablja in uri za izvedbo posebnih nalog
zagotavlja kakovost opravljenih storitev in dela ter odgovarja zanjo
 • nosi uniformo oz. zaščitna oblačila ter ostalo predpisano opremo in oborožitev
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja aktivnosti skladno s SVS-standardi
 • varuje tajne in osebne podatke
 • upošteva standardne operativne postopke (SOP), ki so predpisani za enoto, v kateri opravlja delo
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • pozna naloge in organizacijo SV, odnose v SV, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznosti v okviru enote
 • pozna SVS-standarde in pravila obnašanja bojevnika po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen natančnega, popolnega in pravočasnega izvrševanja nalog in obveznosti ter potrebo po tem
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
 • pozna direktive in navodila, ki urejajo materialno in skladiščno poslovanje v SV
 • pozna različne vrste blaga: prehrano, živila, poživila, polimerne materiale, tekstilije, usnje in krzno, pralna in čistilna sredstva, kozmetična sredstva, premazna sredstva, les, pohištvo, papir, goriva, steklo, keramiko, gradbeni material, kovine, elektrotehnično blago, agrotehnične izdelke, fotomaterial …
 • pozna tehnične zahteve in predpise o kakovosti blaga glede na blagovno skupino
Vzdrževanje in popravila vzdržuje sredstva, opremo in oborožitev, ki jih uporablja njegova enota pri delu
 • organizira in izvaja sprotno vzdrževanje materialno-tehničnih sredstev, opreme in orožja
 • obvešča nadrejene in ustrezne službe o napakah in okvarah ter naroča popravila, servisiranje delovnih naprav
 • organizira in izvaja dnevne, tedenske, štirinajstdnevne, mesečne preglede
 • skrbi za urejenost in čistočo
 • pozna sistem in načine vzdrževanja opreme, delovnih strojev, pripomočkov, skladišč, pomožnih prostorov in okolice posameznih sredstev enote
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke
 • pozna sistem vzdrževanja sredstev v SV
 • pozna resurse in sredstva za vzdrževanje zadolženih sredstev
Komunikacija komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 • vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
 • komunicira z okolico v domačem in tujem jeziku
 • sodeluje v timu
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati formacijska tehnična sredstva za prenos podatkov
 • pozna pogoje in pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna vojaško terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • zna reševati konflikte situacije in pozna osnove skupinskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • upošteva sanitarno-tehnične predpise
 • razvija odgovornost do lastnega telesnega zdravja in okolja
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • pravilno ter skladno z veljavnimi predpisi namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave
 • ravna skladno s pravili HACCP-sistema, DHP in skladno z drugimi predpisi
 • skrbi za sortiranje odpadkov in odpadne embalaže
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu
 • obvlada ukrepe nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • major Ciril Cenček, Slovenska vojska
 • ppk Andrej Cestnik , CDR
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word