tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Objavljen 18.12.2006 , 31/06.04.2007

1. Ime in koda poklicnega standarda

Vojak mornarski potapljač/vojakinja mornarska potapljačica 8630.010.4.0

Klasius-P16

Vojaštvo in obramba (1031)

2. Ime in koda poklica

Vojak/vojakinja (0110.03)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje življenje, zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 5. pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 6. vzdržuje osebno orožje in potapljaško opremo ter rokuje s tem
 7. sodeluje v izvajanju mednarodnih vojaških operacij, pri nalogah zaščite in reševanja ter izvaja varovanje
 8. izvaja taktične postopke mornarja potapljača
 9. izvaja specialistične naloge po ukazih vodje potopa
 10. izvaja pomoč ob potapljaških nesrečah in nesrečah na morju
 11. upravlja čolne

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo in delo drugih ter sodeluje pri načrtovanju
 • analizira in načrtuje postopke za izvedbo naloge
 • preučuje pravila in predpise s področja dela
 • sodeluje pri načrtovanju naloge
 • sodeluje pri izdelavi načrtov bojnih delovanj
 • sprejme in preda dolžnost, se seznani s situacijo na delovnem mestu
 • pozna slovenske potapljaške in pomorske predpise
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna dokumente, vezane na svoje področje dela
 • pozna osnovne predpise in pravila, ki urejajo življenje, delo, pravice in dolžnosti posameznika v vojaški službi
 • pozna osnove logistične organizacije dela v SV
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 • preveri dnevni razpored dela
 • preveri osebno oborožitev in opremo za izvedbo nalog
 • opravi primopredajo dežurne službe
 • prevzame tehnična sredstva glede na predvidene naloge
 • pripravi in preveri skupinsko in specialno oborožitev in opremo
 • izvede postopke osebnega maskiranja in maskiranja opreme
 • pripravi osebna zaščitna sredstva in se po potrebi zaščiti
 • pozna namen in tehnične lastnosti oborožitve, tehničnih sredstev, opreme in osebnih zaščitnih sredstev
 • pozna postopke uporabe oborožitve in opreme
 • pozna postopke maskiranja
pripravi potapljaško opremo
 • pripravi potapljaški aparat (pregled pred uporabo, oskrba pred uporabo, odkrivanje nepravilnosti in odprava napak)
 • pripravi plovilo
 • pripravi ostala potapljaška sredstva
 • pozna pripravo osebne potapljaške opreme
 • pozna pripravo plovila
Operativna dela rokuje z osebnim orožjem in opremo
 • pisno zabeleži prevzem osebnega orožja
 • pripravi osebno orožje
 • preveri varnostni mehanizem
 • preveri stanje osebnega orožja
 • preveri strelivo
 • očisti osebno orožje
 • po zaključenem delu varno odloži orožje na ustrezno mesto
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna taktično-tehnične karakteristike orožja in opreme
 • pozna tehnično dokumentacijo, materialne liste in začasne listine za izdajo materialnih sredstev
 • pozna osebno orožje, njegovo uporabo in vzdrževanje
 • pozna varnostne predpise za delo z orožjem
rokuje z osebno potapljaško opremo in upravlja s skupno opremo enote
 • uporablja osebno potapljaško opremo
 • rokuje s plovili
 • uporablja ostala potapljaška sredstva
 • rokuje z ostalo potapljaško opremo (poligon, ročni podvodni sonar, sistem podvodnih zvez, vzgonska dvigala)
 • rokuje s sistemom za oskrbo dihalnega medija
 • uporablja odobrene pripomočke in učna sredstva za usposabljanje potapljačev
 • pozna rokovanje s plovili
 • pozna osebno potapljaško opremo in jo zna uporabljati
 • pozna SOP za uporabo potapljaških sredstev (ročni sonar, podvodni poligon …)
izvaja taktične postopke ter specialistične potapljaške naloge ter po ukazih vodje potopa
 • uporablja potapljaška in tehnična sredstva za podvodno delovanje
 • izvaja potope na zrak v skladu s pravili
 • izvaja in vodi podvodno navigacijo
 • uporablja podvodno komunikacijo (potapljaški signali, podvodne zveze)
 • izvaja osnovne oblike protidiverzantske taktike (varovanje sidrišča, priveza …)
 • izvaja dela in naloge pirotehnika
 • izvaja podvodne preiskovalne tehnike
 • izvaja podvodno opazovanje, zapisovanje podatkov in skiciranje
 • izvaja protidiverzantsko obrambo
 • izvaja osnovne ukrepe radiološko-kemično-biološke obrambe
 • izvaja lažja vzdrževalna dela na plovilih
 • izvaja pregled podvodnega dela plovil
 • izvaja lažja podvodna popravila na trupih plovil
 • pregleduje pomole in izvaja lažja popravila na njih
 • izvaja popravila na luški infrastrukturi in drugih podvodnih objektih
 • z vzgonskimi sredstvi dviguje in premešča predmete pod vodo
 • pregleduje morsko dno
 • izvaja vaje za APNEO
 • izvaja vaje s SCUBA-aparatom
 • zagotavlja ukrepe potrebne, za varno potapljanje
 • obvlada samoreševanje in reševanje sopotapljača iz globine na površino
 • polni aparate na odprti krog s pomočjo sistemov za oskrbo potapljaških aparatov s plini
 • pozna podvodne signale in sredstva podvodnih zvez
 • pozna postopek potapljanja v apneji
 • pozna postopek potapljanja s SCUBA-aparatom
 • pozna postopke izvajanja lažjih podvodnih del
 • pozna postopke za delo s podvodnimi vzgonskimi sredstvi
 • pozna podvodne preiskovalne tehnike
 • pozna podvodno navigacijo
 • pozna podvodno opazovanje, zapisovanje, skiciranje podatkov
 • pozna rokovanje z visokotlačnimi sredstvi za oskrbo potapljaških aparatov s plini
 • pozna postopke pri kontroli objektov na morju
 • obvladuje postopke za varno potapljanje
izvaja pomoč ob potapljaških nesrečah in nesrečah na morju
 • nudi prvo pomoč ob potapljaški nesreči in nesreči na morju
 • organizira in izvaja pomoč ob nesreči na morju
 • organizira in izvaja evakuacijo ob potapljaški nesreči ali nesreči na morju
 • organizira in nudi prvo pomoč z uporabo kisika ob potapljaški nesreči
 • pozna postopke nudenja prve pomoči z uporabo kisika
 • pozna postopke reševanja in evakuacije pri nesrečah na morju
 • pozna postopke reševanja in evakuacije pri potapljaških nesrečah
upravlja s čolni
 • opazuje navigacijske oznake in pomorski promet ter poroča
 • spremlja hidrometeorološko situacijo na morju in jo upošteva
 • zbira hidrometeorološke napovedi za plovbo ali druge aktivnosti na morju
 • upošteva hidrometeorološke razmere v času plovbe ali drugih aktivnosti na morju
 • uporablja sredstva komunikacij na plovilu
 • uporablja sredstva za reševanje na morju
 • sodeluje pri vkrcanju in izkrcanju potnikov na krovu ter načrtovanju/raztovarjanju tovora
 • sodeluje pri prevozu MTS
 • pozna osnove hidrometeorologije za delo na morju
 • pozna pravilno uporabo manjših plovil in ravnanje z njimi
 • pozna osnove terestične in elektronske navigacije
 • pozna pomorska sredstva zvez
 • pozna manevre s plovili pri iskanju in reševanju na morju
 • pozna postopke varne plovbe
 • pozna merila varnosti pri prevozu ljudi in tovora
 • pozna postopke vkrcanja/izkrcanja ljudi in natovarjanja/raztovarjanja tovora
izvaja naloge v mednarodnih operacijah in sodeluje v misijah
 • izvaja zaščito in reševanje
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • izvaja varovanje
 • izvaja opazovanje
 • izvaja preglede plovil in sidrišč
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke potapljaških enot in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
 • pozna postopke patruljiranja in opazovanja na morju
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri iskanju in reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • nudi prvo pomoč
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • zna uporabiti sredstva in opremo pehotnih in mornariških enot za zaščito in reševanje
 • pozna temeljno organiziranost, način delovanja in opremo sodelujočih struktur (CZ, gasilci, GRS, policija …)
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna postopke in taktiko prometa preko sredstev zvez
 • pozna temeljne postopke prve pomoči
izvaja naloge organov varovanja
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov posebnega pomena za obrambo
 • skrbi za varnost vojakov in za lastno varnost
 • izvaja dežurstvo, stražo in požarno varnost v skladu s predpisi
 • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
 • pozna temeljne postopke varovanja stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna osnovne predpise o svojem strokovnem področju
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
 • pozna pravila in predpise o opravljanju notranje službe
 • pozna pravila in predpise o opravljanju stražarske službe
 • pozna pravila in predpise o izvajanju postopkov alarmiranja
Administrativna dela vodi evidence in pripravlja poročila
 • pripravlja uradne pisne izdelke
 • pripravlja poročila, predloge in druge pisne izdelke
 • uporablja pravila pisarniškega poslovanja in pisnega sporočanja
 • izpolnjuje dokumentacije plovila (ladijska beležnica, radijski dnevnik, dnevnik čolna ...)
 • vodi osebno evidenco
 • vodi materialne evidence sprejetih in predanih sredstev
 • vodi delovni dnevnik
 • poroča o realizaciji nalog
 • usposobljen je za izdelavo poročil, predlogov in drugih pisnih izdelkov
 • pozna osnovna pravila pisarniškega poslovanja in pisnega sporočanja
 • usposobljen je za vpisovanje podatkov v dokumentacijo plovila (ladijska beležnica, radijski dnevnik, dnevnik čolna ...)
 • pozna predpisane postopke in obrazce za poročanje in evidentiranje
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja v SV
vodi potapljaško dokumentacijo
 • vodi tehnične knjižice potapljaških sredstev
 • izdela poročila o izvedbi aktivnosti
 • pripravi dokumentacijo za arhiviranje
 • napiše izjavo o dogodku
 • usposobljen je za vpisovanje podatkov v dokumentacijo plovila (ladijska beležnica, radijski dnevnik, dnevnik čolna ...)
 • pozna vodenje dnevnika čolna, tehničnih knjižic
Vodenje vodi skupino podrejenih
 • vodi dodeljeno skupino mornarjev
 • vodi manjšo potapljaško skupino
 • pozna vodenje in poveljevanje
 • po potrebi nadomešča podčastnika v njegovi odsotnosti
 • pozna sistem vodenja in poveljevanja, načine sprejemanja odločitev, načine podajanja ukazov
 • ima osnovno znanje o delu z ljudmi in o splošnih nalogah poveljnika ter poveljnika oddelka pri vodenju posameznikov in kolektiva ob opravljanju nalog v normalnih vsakodnevnih ter izjemnih stresnih situacijah
Nadzor dela nadzira delo podrejenih
 • nadzira delo podrejenih v skupini
 • predlaga kvalitetnejše in racionalnejše rešitve za izvedbo nalog
 • nadrejenemu poroča o izvršenih nalogah skupine
 • pozna zahteve in standarde za izvedbo nalog
 • pozna delo podrejenih
Zagotavljanje kakovosti se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizične sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve, potapljaške opreme in ostalih MTS
 • izvaja naloge na področju dela, varstva pri delu in požarne varnosti, varovanja okolja in tehničnih predpisov
 • sodeluje pri usposabljanju ter urjenju posameznikov in enot
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke vzdrževanja in povečanja fizične pripravljenosti
 • pozna premagovanje določenih ovir in je izurjen za to
 • pozna načrte in naloge urjenja za izvedbo nalog
zagotavlja kakovost opravljenih storitev in dela ter odgovarja zanjo
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja aktivnosti v skladu s SVS
 • varuje tajne in osebne podatke
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • obvlada naloge in organizacijo SV, odnose v SV, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznosti v okviru enote
 • obvlada SVS in pravila obnašanja po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna potrebo po natančnem, popolnem in pravočasnem izvrševanju nalog in obveznosti ter pomen takega ravnanja
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
Vzdrževanje in popravila vzdržuje sredstva, opremo in oborožitev, ki jih uporablja pri svojem delu
 • skrbi za sprotno vzdrževanje materialno-tehničnih sredstev, opreme in orožja
 • obvešča nadrejene o napakah in okvarah
 • organizira in izvaja dnevne, tedenske, štirinajstdnevne, mesečne, polletne, letne tehnične preglede
 • pozna sistem vzdrževanja posameznih sredstev enote
 • pozna sistem vzdrževanja sredstev v SV
 • pozna resurse in sredstva za vzdrževanje zadolženih sredstev
vzdržuje orožje in MTS
 • izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • vzdržuje osebno opremo in oborožitev
 • sodeluje pri vzdrževanju kolektivne oborožitve, opreme in sistemov
 • pozna postopke izvajanja rednih dnevnih, tedenskih in periodičnih pregledov
 • pozna postopke vzdrževanja osebne opreme in oborožitve
 • pozna postopke vzdrževanja kolektivne oborožitve, opreme in sistemov
Komunikacija komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 • organizira, vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s podrejenimi v domačem in tujem jeziku
 • komunicira s sosednjimi enotami ter organizira sodelovanje z enotami istega ranga na območju delovanja
 • sodeluje v timih
 • komunicira z vojaško in civilno okolico v domačem in tujem jeziku
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • uporablja relativno odločen komunikacijski stil kot osnovni pristop pri svojem delu
 • razrešuje medsebojne konflikte in kritične situacije v podrejeni enoti
 • vzdržuje toleranten in human odnos do ljudi
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati formacijska tehnična sredstva za prenos podatkov
 • obvlada pogoje in pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna vojaško terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • zna reševati konfliktne situacije in pozna osnove skupinskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • razvija odgovornost za lastno telesno zdravje in za okolje
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • pravilno namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave v skladu z veljavnimi predpisi
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu
 • obvlada ukrepe nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • porf Miran Balažic, 430. mornariški divizion
 • vvod Sebastjan Šavron, 430. mornariški divizion
 • vvod Boštjan Sevčnikar, 430. mornariški divizion
 • Koordinator:Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word