tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Objavljen 18.12.2006 , 31/06.04.2007

1. Ime in koda poklicnega standarda

Vojak posebnih enot/vojakinja posebnih enot 8630.008.4.0

Klasius-P16

Vojaštvo in obramba (1031)

2. Ime in koda poklica

Vojak/vojakinja (0110.03)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje življenje, zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 5. uporablja informacijsko in komunikacijsko tehnologijo
 6. pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 7. vzdržuje osebno orožje in specialno opremo ter rokuje s tem
 8. vzdržuje orožje, strelivo in minsko-eksplozivna sredstva (SIMES) ter materialno-tehnična sredstva (MTS)
 9. sodeluje pri izvajanju mednarodnih vojaških operacij, nalogah zaščite in reševanja ter izvaja varovanje
 10. izvaja direktne akcije
 11. izvaja naloge specialnega izvidništva
 12. nekonvencionalno deluje
 13. protiteroristično deluje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo in delo drugih ter sodeluje pri načrtovanju bojnih delovanj
 • načrtuje postopke za izvedbo naloge
 • proučuje pravila in prepise s področja dela
 • kratkoročno načrtuje delo skupine/enote
 • sodeluje pri izdelavi načrtov bojnih delovanj
 • sodeluje pri pripravi analize po zaključeni nalogi
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna dokumente, vezane na svoje delo
 • pozna različne oblike specialnega delovanja
 • pozna poslanstvo in namen specialnih sil
 • pozna primerljive tuje enote
 • pozna osnovne predpise in pravila, ki urejajo življenje, delo, pravice in dolžnosti posameznika v vojaški službi
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi osebno opremo in tehnična sredstva
 • preveri dnevni razpored dela
 • pripravi osebno oborožitev in opremo za izvedbo nalog
 • prevzame tehnična sredstva glede na predvidene naloge
 • pripravi in preveri skupinsko in specialno oborožitev in opremo
 • opravi primopredajo dežurne službe
 • izvede postopke osebnega maskiranja in maskiranja opreme
 • pripravi osebna zaščitna sredstva in se po potrebi zaščiti
 • pozna namen in tehnične lastnosti oborožitve, tehničnih sredstev, opreme in osebnih zaščitnih sredstev
 • pozna postopke uporabe oborožitve in opreme
 • pozna postopke maskiranja
Operativna dela rokuje z osebno oborožitvijo in s specialno opremo
 • pisno zabeleži prevzem orožja in opreme
 • pripravi orožje in opremo za uporabo
 • preveri stanje orožja, streliva in opreme
 • uporablja orožje in opremo
 • očisti orožje
 • varno odloži orožje na ustrezno mesto po zaključenem delu
 • pozna taktično-tehnične lastnosti orožja in opreme
 • pozna pravila streljanja in uporabe osebne oborožitve
 • pozna čistilna sredstva in pripomočke za vzdrževanje osebne opreme
izvaja direktne akcije
 • izvede premik (zemlja, zrak) v območje delovanja
 • izvaja opazovanje bojišča, primerja predhodno pridobljene podatke z dejanskim stanjem na terenu in poroča
 • uničuje nasprotnikove ključne objekte in osebe z uporabo oborožitve in opreme
 • izvede zajetje pomembnih oseb
 • izvede premik na območje lastnih sil (zemlja, zrak)
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna postopke prehoda lastnih linij
 • pozna postopke vkrcavanja v vozila in plovila, prevoza in izkrcavanja iz vozil in plovil
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje v vozila in plovila in izkrcavanje iz njih
 • pozna osnovne tehnične karakteristike cilja direktne akcije
izvaja specialno izvidništvo
 • izvede premik v nasprotnikovo zaledje (zemlja, zrak)
 • izvaja ukrepe in postopke RKBO, prve pomoči in evakuacije
 • izvaja zaščitne ukrepe pred delovanjem nasprotnikovih sil
 • izvede opazovanje območja delovanja z optoelektronskimi in tehničnimi sredstvi (nočne opazovalne naprave, termovizija) ter poroča
 • navaja ogenj lastnih sil na cilje nasprotnika (ciljanja)
 • izdela izvidniško poročilo
 • izvede premik na območje lastnih sil (zemlja, zrak)
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna postopke prehoda lastnih linij
 • pozna različne postopke orientacije in gibanja po zemljišču ter zna uporabljati pripomočke za orientacijo
 • pozna veščine preživetja v različnih geografskih in klimatskih razmerah
 • pozna postopke vkrcavanja v vozila in plovila, prevoza in izkrcavanja iz vozil in plovil
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje v vozila in plovila in izkrcavanje iz njih
 • pozna postopke navajanja ognja (artilerijsko-raketnega, letalskega)
 • pozna postopke izdelave dokumentacije in poročil o izvedeni nalogi
izvaja nekonvencionalno bojevanje
 • usposablja pripadnike zavezniških sil na območju delovanja
 • rešuje vojne ujetnike
 • uničuje nasprotnikove ključne objekte in osebe z uporabo oborožitve in opreme
 • pozna standardne postopke za usposabljanje in izvedbo naloge
 • pozna osnove metodike in didaktike s področja usposabljanja
 • pozna osnovne etične, kulturne in druge vrednote države območja delovanja
protiteroristično deluje
 • seznani se z obveščevalno situacijo
 • izvaja taktične postopke bližinskega boja in boja proti terorističnim in diverzantskim skupinam
 • vzpostavi stik s teroristično skupino, če je potrebno
 • vpade v objekt in izvaja premik po objektu oz. izvaja pretres in pregon teroristične skupine
 • uniči ali onesposobi teroristično skupino z uporabo oborožitve, opreme in praktičnih taktičnih postopkov
 • reši in evakuira morebitne zajete osebe
 • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
 • pozna postopke bližinskega boja
 • pozna postopke zajetja in samoobrambe
izvaja naloge v mednarodnih vojaških operacijah
 • izvaja zaščito in reševanje lastnih in zavezniških sil
 • sodeluje z lokalnim prebivalstvom
 • odkriva in po potrebi uničuje oborožitev in opremo nasprotnih strani
 • izvaja varovanje
 • izvaja izvidništvo, opazovanje in patruljiranje
 • izvaja preglede ljudi in vozil
 • sodeluje pri nadzoru množic
 • pozna pravila delovanja enot v stabilizacijskem delovanju
 • pozna taktične postopke svoje enote in je izurjen v njih
 • pozna pravila uporabe orožja v stabilizacijskem delovanju
 • zna uporabiti sredstva in opremo za zaščito in reševanje
 • pozna postopke predvidene s pravili delovanja v območju odgovornosti, in je izurjen v njih
izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
 • sodeluje pri iskanju in reševanju
 • sodeluje pri evakuaciji
 • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
 • nudi prvo pomoč
 • zna uporabiti sredstva in opremo pehotnih in motoriziranih enot za zaščito in reševanje
 • pozna kriterije za določanje mest za vkrcavanje v vozila in plovila ter za izkrcavanje iz njih
izvaja varovanje
 • skrbi za varnost pripadnikov in lastno varnost
 • izvaja notranjo službo skladno s predpisi
 • izvaja varovanje pomembnih oseb
 • izvaja fizično varovanje moštva in objektov posebnega pomena za obrambo
 • pozna temeljne postopke varovanja oseb, stvari in objektov
 • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
 • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi osebno evidenco
 • vodi materialne evidence sprejetih in predanih sredstev
 • vodi delovni dnevnik
 • poroča o realizaciji nalog
 • obvesti odgovorne osebe o izrednih stanjih in dogodkih ter napiše izjavo o dogodku
 • pozna predpisane postopke in obrazce za poročanje in evidentiranje
 • pozna pravila pisarniškega poslovanja v Slovenski vojski
Vodenje vodi skupino vojakov
 • vodi skupino vojakov
 • pozna osnove vodenja in poveljevanja
 • pozna načine sprejemanja odločitev
 • pozna načine podajanja ukazov
Nadzor dela nadzira delo podrejenih vojakov
 • nadzira delo podrejenih vojakov v skupini
 • predlaga kvalitetnejše in racionalnejše rešitve za izvedbo nalog.
 • pozna osnovne zahteve in standarde za izvedbo naloge
 • pozna delo podrejenih
Zagotavljanje kakovosti se stalno strokovno usposablja, uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • izvaja redne fizične aktivnosti za vzdrževanje in preverjanje fizične sposobnosti
 • uri se za uporabo osebne oborožitve in MTS
 • usposablja se za uporabo in izvajanje nalog na področju dela
 • pozna naloge in načela usposabljanja in urjenja v enoti
 • pozna postopke vzdrževanja in povečevanja fizične pripravljenosti
 • pozna premagovanje določenih ovir in je izurjen za to
 • pozna načrte in naloge za izvedbo posebnih nalog ter se usposablja in uri za to
zagotavlja kakovost opravljenih storitev in dela ter odgovarja za to
 • nosi uniformo oz. zaščitna oblačila in ostalo predpisano opremo in oborožitev
 • izvaja določila vojaškega kodeksa
 • izvaja določila kodeksa specialnih sil
 • izvaja aktivnosti skladno s SVS-standardi
 • varuje tajne in osebne podatke
 • upošteva standardne operativne postopke (SOP), ki so predpisani za enoto, v kateri opravlja delo
 • strokovno in pravočasno opravlja delovne naloge
 • ima izoblikovan odgovoren odnos do sebe, do svoje poklicne vloge, ima primerno poklicno samozavest
 • pozna naloge in organizacijo Slovenske vojske, odnose v Slovenski vojski, pravice in dolžnosti ter predpise, ki urejajo vojaško službo, red in obveznost v okviru enote
 • pozna NATO-standarde in pravila obnašanja bojevnika po mednarodnem vojnem pravu
 • pozna pomen natančnega, popolnega in pravočasnega izvrševanja nalog in obveznosti in potrebo po tem
 • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
 • pozna postopke in standarde za izboljšanje sistema dela na strokovnem področju
 • pozna kriterije pripravljenosti
Vzdrževanje in popravila vzdržuje orožje, SIMES in opremo
 • prouči navodila za uporabo namenske specialne opreme in oborožitve, SIMES in MTS
 • izvaja redne dnevne, tedenske in periodične preglede
 • vzdržuje osnovno opremo in oborožitev, SIMES, MTS
 • sodeluje pri vzdrževanju kolektivne oborožitve in opreme
 • pozna načine in predpise za vzdrževanje osebne oborožitve, SIMES in MTS
 • pozna predpisane norme in postopke za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti
Komunikacija komunicira s sodelavci in z okolico ter sodeluje v timih
 • vzpostavlja in vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
 • komunicira z okolico v domačem in tujem jeziku
 • sodeluje v timu
 • uporablja sodobne sisteme zvez
 • pozna načine vzdrževanja zvez
 • zna uporabljati formacijska tehnična sredstva za prenos podatkov
 • pozna pogoje in pravila varnega in pravočasnega komuniciranja
 • pozna vojaško terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna pisno in ustno komunicirati
 • zna reševati konflikte situacije in pozna osnove skupinskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje življenje, zdravje in okolje
 • razvija odgovornost za lastno telesno zdravje in okolje
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje življenja, zdravja in okolja
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva
 • nudi nujne ukrepe prve pomoči
 • pravilno, v skladu z veljavnimi predpisi namesti, uporablja in shranjuje okolju nevarna sredstva in naprave
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu, ter varstvu pred požarom
 • pozna predpise in normative za skladiščenje in uporabo okolju nevarnih snovi in eksplozivnih sredstev
 • pozna nevarnosti in dejavnike tveganja pri svojem delu
 • obvlada ukrepe nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • ppk mag. Andrej Cestnik, Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje
 • pk Miloš Šonc, Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje
 • stot. Uroš Paternus, Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje
 • npor Robert Kordiš, Enota za specialno delovanje
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word