tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 50/16.05.2006

1. Ime in koda poklicnega standarda

Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 8610.009.6.0

Klasius-P16

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

2. Ime in koda poklica

Inženirji/inženirke elektrotehnike ipd., n.o. (2143.00)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo
 2. razvija podjetne lastnosti, spretnosti, vedenje
 3. racionalno uporablja energijo, material in čas
 4. varuje zdravje in okolje
 5. prouči projektno in tehnično dokumentacijo, varnostno situacijo ter zahteve naročnika
 6. izdela načrt varovanja in posamezne načrte varovanja
 7. vodi in nadzira izvedbo projekta
 8. sodeluje pri pripravi ponudb in pogodb ter predstavi projektne rešitve
 9. vodi evidenco projektov ter arhivira projektno in tehnično dokumentacijo
 10. dela v skladu s predpisi in kodeksi na področju varovanja
 11. sodeluje z naročniki, s soglasodajalci, z zunanjimi sodelavci, s sodelavci in z državnimi organi
 12. deluje v skladu s predpisi za varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in varovanje okolja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela prouči projektno in tehnično dokumentacijo, varnostno situacijo ter zahteve naročnika
 • prouči celotno projektno in tehnično dokumentacijo
 • analizira varnostno situacijo
 • upošteva zahteve uporabnika in jih usklajuje z možnostmi tehničnih rešitev
 • preveri pogoje pristojnih soglasodajalcev
 • analizira obstoječi sistem fizičnega in tehničnega varovanja in pripravi predloge izboljšav
 • spremlja in upošteva predpise in standarde kakovosti pri varovanju
 • spremlja in upošteva zakonodajo, druge predpise, normative in akte o zasebnem varovanju in gradnji objektov
 • obvlada branje projektne in tehnične dokumentacije
 • pozna elemente projektne in tehnične dokumentacije
 • obvlada tehnične predpise in veljavne standarde na področju varovanja
 • pozna osnove kazenskega prava
 • pozna poslovno okolje
 • pozna vse oblike varovanja
 • pozna cone ogroženosti in nevarnosti
 • obvladuje elemente za določitev in izračun strukture organiziranosti in ogroženosti
 • pozna standarde na področju varovanja s tehničnimi sredstvi
Operativna dela izdela načrt varovanja in posamezne načrte varovanja
 • ugotovi vrste in stopnje ogroženosti
 • ugotovi varnostno vitalne točke ter tveganja, povezana z ogroženostjo, ravnijo varnosti in zavarovanimi storitvami (struktura ogoroženosti)
 • prouči možne načine izvedbe inštalacij ter možne oblike in načine varovanja
 • izdela model, matriko in klasifikacijo poslovnih in varnostnih tveganj
 • pripravi načrt: alarmnega varovanja, požarnega varovanja, mehanskega varovanja
 • pripravi načrt: varnostnih sistemov samodejnega odkrivanja in javljanja požara in plina oz. gašenja požara, javljanja vloma,ropa in klica v sili, video nadzora, kontrole pristopa, mehanskega varovanja, varnostnih komunikacij, drugih varnostnih elementov
 • načrtuje vire za izvedbo načrta varovanja
 • obvlada tehnično risanje in uporabniške programe
 • pozna načine in metode ocenjevanja ogroženosti in tveganj
 • pozna delovanje različnih varnostnih sistemov
 • pozna elemente varnostnih sistemov
 • pozna načine osvetljevanja prostorov
 • pozna osnove akustike
 • pozna osnove optike
 • pozna sisteme video nadzora
 • pozna industrijske alarme
 • pozna osnove elktromagnetne kompatibilnosti naprav
 • pozna lastnosti gradbenih materialov
vodi in nadzira izvedbo projekta
 • usmerja izvajanje projekta varovanja
 • sodeluje pri pripravi specifikacije za nabavo tehnične in programske opreme za varovanje
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem dela v skladu z zakonskimi normativi
 • preverja usklajenost dela, delovnih postopkov in kakovost storitev z zakonskimi predpisi, varnostnim načrtom in normativi
 • sodeluje pri tehničnem pregledu vgrajene tehnične opreme za varovanje
 • pozna naloge odgovornega vodja del na sistemih varovanja
 • pozna metode vodenja in motiviranja
 • pozna načine postavitve in montaže naprav
 • pozna predpise o pravilnem izvajanju del pri tehničnem varovanju
Administrativna dela vodi evidenco projektov ter arhivira projektno in tehnično dokumentacijo
 • arhivira dokumentacijo projekta varovanja
 • vodi evidenco projektov in skrbi za varno hrambo le-te
 • pozna osnove arhiviranja in hrambe dokumentov
 • pozna pisarniško in informacijsko tehnologijo ter uporabniška programska orodja
Komercialna dela sodeluje pri pripravi ponudb in pogodb ter predstavi projektne rešitve
 • sodeluje pri pripravi ponudb za pripravo načrta varovanja
 • sodeluje pri pripravi pogodb za pripravo načrta varovanja
 • predstavi naročniku projektne rešitve ter potrebne resurse za realizacijo projekta
 • pozna normative dela in porabe materiala
 • pozna ekonomske aspekte ocene ogroženosti in načinov varovanja
 • pozna elemente ponudbe
Zagotavljanje kakovosti dela v skladu s predpisi in kodeksi na področju varovanja
 • pripravi načrt varovanja v skladu z varnostnimi standardi in standardi kakovosti pri varovanju ter v skladu s predpisanimi slovenskimi standardi in tehničnimi predpisi
 • sodeluje pri pripravi pogodbe o vzdrževanju varnostnih sistemov
 • varuje poslovne skrivnosti
 • izvaja dela v skladu s tehničnimi in terminskimi dogovori
 • upošteva kodeks poklicne etike in dobrih poslovnih običajev
 • spremlja trende v stroki in skrbi za posodabljanje storitev
 • pozna metode kontroliranja projektov
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna pomen kvalitete dela in estetike
Komunikacija sodeluje z naročniki, s soglasodajalci, z zunanjimi sodelavci, s sodelavci in z državnimi organi
 • komunicira z naročnikom in s pristojnimi soglasodajalci glede poteka del
 • sodeluje z arhitektom, odgovornim projektantom in revidentom
 • sodeluje z zunanjimi izvajalci gradbenih, inštalacijskih in zaključnih del
 • sodeluje z varnostnim managerjem, varnostnim tehnikom in izvajalci varnostnega projekta
 • sodeluje s predstavniki MNZ in z operaterji telekomunikacij
 • obvlada strokovno terminologijo
 • pozna pravila poslovnega komuniciranja
 • pozna pravila poštenega poslovnega odnosa in poklicnega kodeksa
 • pozna metode timskega dela
Varovanje zdravja in okolja deluje v skladu s predpisi za varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in varovanje okolja
 • prouči in zagotovi potrebne ukrepe za varstvo pri delu in varstvo pred požarom
 • analizira, oceni in načrtuje varno delo
 • oceni požarno ogroženost
 • organizira notranje in zunanje ukrepe ob požaru
 • ugotovi vire ekološke ogroženosti
 • pozna zakonodajo, standarde, tehniške predpise in regulativo o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred požarom in varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Srečko Jarc, MNZ
 • Andrej Pilko, Sintal d. d.
 • Marko Bradač, G7 d. o. o.
 • Franc Šalamun, Varnost Maribor
 • Aleksander Jeras, VTZ d. o. o.
 • Marjan Cerar, družba Janez
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Barbara Škraba, Inženirska zbornica Slovenije
 • Darko Hribar, CPI
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word