tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 50/16.05.2006

1. Ime in koda poklicnega standarda

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 8610.008.5.0

Klasius-P16

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

2. Ime in koda poklica

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo in delo skupine
 2. organizira in spremlja varnostno osebje na terenu
 3. izvaja dela v skladu s standardi in predpisi
 4. racionalno uporablja energijo, material in čas
 5. zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 6. sporazumeva se s sodelavci, pristojnimi organi in z vsemi, ki vzpostavijo stik z VNC
 7. uporablja računalniško opremo in programska orodja
 8. izvaja operaterska dela v varnostno-nadzornem centru v skladu z veljavnim standardom
 9. ukrepa v varnostni situaciji

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira delo
 • zbere in samostojno intrepretira pomembne informacije (navodila za delo, tehnično dokumentacijo ipd.)
 • sodeluje pri izdelavi načrta varovanja
 • preveri razpoložljivost intervencijskih skupin, opreme in patruljnih vozil
 • organizira komunikacijo med naročniki in izvajalci varovanja
 • prepozna varnostno pomembne točke in nevarna mesta
 • pozna oblike in vrste varovanja
 • pozna tehnične karakteristike varnostnih vozil
 • pozna načela za izvedbo intervencije
Priprava dela oz. delovnega mesta nastopi delo
 • preveri vitalne funkcije VNC v skladu z veljavnim standardom
 • naredi primopredajo službe
 • pozna organiziranost in naloge varnostno-nadzornih centrov
Operativna dela izvaja operaterska dela v varnostno-nadzornem centru v skladu z veljavnim standardom
 • sprejema, vodi in arhivira podatke in informacije o varovanih objektih in območjih
 • upravlja naprave za snemanje govornih komunikacij in video posnetkov
 • sprejme in se pravilno odzove na sporočila v VNC
 • vzpostavi komunikacijo z varnostnim osebjem na terenu glede na vsebino njihovega dela
 • daje ustna navodila za rokovanje s tehničnimi sredstvi
 • spremlja varnostno osebje, vozila in tehnična sredstva
 • komunicira z varnostnim osebjem in s strankami, da zbere potrebne dodatne informacije o dogodkih
 • izbere pravilno intervencijo
 • ­usmerja varnostno osebje na terenu v skladu z načrtom in s tehnologijo interveniranja
 • ­svetuje in daje navodila strankam, žrtvam in oškodovancem
 • razloži osnovne podatke o dogodku in pokliče pristojne organe ali institucije na potrebno ukrepanje
 • zbere potrebne podatke o izrednih dogodkih na varovanem območju, na varovanih objektih ali v zvezi z varovanimi osebami
 • pozna sisteme komunikacije in obveščanja
 • pozna različne stile dela z ljudmi
 • pozna delovanje sprejemnikov alarmnih signalov
 • pozna naloge intervencijskih skupin
ukrepa v varnostni situaciji
 • v primeru ogroženosti ali napada na VNC ukrepa v skladu s sprejetim varnostnim načrtom
 • v izrednih varnostnih razmerah ukrepa v skladu s kriznim načrtom in z navodili pristojnih organov
 • obvlada ukrepe v različnih varnostnih situacijah
Administrativna dela vodi evidence, arhivira dokumente in poroča odgovorni osebi matične družbe in naročnika
 • vpisuje sporočila v predpisani obliki
 • skrbi za baze podatkov
 • arhivira podatke in dokumente na predpisan način
 • obvesti pristojne osebe o izrednih stanjih in dogodkih
 • sodeluje pri sestavi poročil o delu in dogodkih
 • pozna predpise o varstvu človekovih pravic in svoboščin
 • pozna zakonsko predpisane evidence v zasebnem varovanju
 • pozna predpise o varstvu osebnih podatkov in druge predpise o avdio in video nadzoru
 • ­pozna osnove arhiviranja in hrambe dokumentov
 • obvlada delo z računalnikom in drugo pisarniško opremo
Zagotavljanje kakovosti deluje v skladu s standardi in z zahtevami matične družbe
 • ­varuje poslovne skrivnosti
 • ­deluje v skladu z etičnim kodeksom
 • deluje v skladu s standardi kakovosti
 • stalno vzdržuje psihofizično pripravljenost
 • spremlja novosti v tehnologiji, opremi in tehnikah VNC
 • pozna pogodbene obveznosti do naročnika
 • pozna standarde v zasebnem varovanju
 • pozna vlogo odgovornih oseb matične družbe in naročnika
izvaja zakonske predpise in podzakonske akte
 • uporablja službeno izkaznico za operaterje VNC
 • obvlada pravilen in varen način nošenja službenega orožja
 • zna uporabiti strelno orožje
 • pozna pristojnosti, odgovornosti, pravice in dolžnosti varnostnika, ki izhajajo iz zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja
 • pozna razmere in okoliščine, v katerih je dopuščeno storiti dejanja v silobranu ali skrajni sili
 • pozna osnove kriminalistike, kazenskega prava in zakonodaje s področja prekrškov
Vzdrževanje in popravila vzdržuje in servisira opremo v VNC
 • preverja naprave v VNC
 • skrbi za redno vzdrževanje in servisiranje naprav v VNC
 • vzdržuje red in čistočo v VNC
 • vzdržuje delovno obleko, orožje in druga sredstva, ki jih ima v uporabi
 • pozna postopke za redne preglede in vzdrževanje naprav v VNC
 • pozna preventivno in kurativno vzdrževanje in pomen vzdrževanja
Komunikacija komunicira z vsemi, ki vzpostavijo stik z VNC
 • uporablja predpisana komunikacijska sredstva
 • zna opisati varnostno dogajanje, ukrepe, navodila in priporočila
 • usmerja varnostno osebje pri intervenciji
 • obvesti pristojne organe oz. osebe o varnostnih dogodkih
 • zna strokovno pravilno komunicirati in uporabljati strokovno terminologijo
 • ­obvlada komunikacijo v izrednih razmerah
 • pozna specialne tehnike komuniciranja
 • loči kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, na predlog oškodovanca ter na zasebno tožbo
 • ­pozna osebne uradne dokumente
 • pozna kode za preverjanje istovetnosti
 • pozna vlogo pravosodnih organov
 • pozna delovanje gasilskih in reševalnih služb
 • pozna vlogo varnostne, obveščevalne in protiobveščevalne službe
 • pozna posebne metode in sredstva državnih organov
 • ­pozna dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem
Varovanje zdravja in okolja deluje v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred požarom in varovanju okolja
 • upošteva navodila o pravilni uporabi opreme in naprav v VNC
 • upošteva navodila o pravilnem vedenju v VNC
 • pozna predpise in pravila za varno nošenje, uporabo, hrambo in vzdrževanje orožja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu pred požarom
 • pozna pomen varovanja zdravja in okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Srečko Jarc, MNZ
 • Andrej Pilko, Sintal d. d.
 • Marko Bradač, G7 d. o. o.
 • Franc Šalamun, Varnost Maribor
 • Aleksander Jeras, VTZ d. o. o.
 • Marjan Cerar, družba Janez
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word