tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 50/16.05.2006

1. Ime in koda poklicnega standarda

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 8610.007.6.0

Klasius-P16

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

2. Ime in koda poklica

Osebni varnostnik/osebna varnostnica (5169.05)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in pripravi lastno delo
 2. komunicira s strankami, sodelavci in pristojnimi organi
 3. izvaja dela v skladu s standardi in predpisi
 4. razvija podjetne lastnosti, spretnosti, vedenje
 5. racionalno uporablja energijo, material in čas
 6. uporablja računalniško opremo in programska orodja
 7. spremlja razvoj tehnologije, opreme in tehnik telesnega varovanja
 8. izdela načrt varovanja varovane osebe
 9. varuje osebe

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo
 • zbere in samostojno intrepretira pomembne informacije (ogledi, navodila za delo, tehnična dokumentacija ipd.)
 • pozna oblike in vrste osebnega varovanja
Priprava dela oz. delovnega mesta predvidi potrebna sredstva in opremo za izvajanje telesne straže
 • predvidi potrebna sredstva glede na posebne potrebe varovane osebe
 • izdela seznam telefonskih številk nujne zdravstvene medicinske pomoči na območju, kjer se bo gibala oseba
 • pozna naloge in vlogo telesnega stražarja
Operativna dela izdela načrt varovanja varovane osebe
 • izdela oceno ogroženosti osebe
 • izbere optimalno varne transportne poti za varovano osebo, na podlagi ogledov
 • izvede preventivni pregled prostora, okolice, kjer se nahaja varovana oseba ter trase potovanja
 • pridobi informacije o higienskem in sanitarnem stanju objekta
 • izvede preventivno-tehnični pregled prevoznih sredstev
 • predvidi evakuacijske poti in določi varen prostor
 • ­prepozna nevarne okoliščine in nevarne predmete
 • ovrednoti prometne in hidrometeorološke informacije z vidika izvajanja varovanja osebe
 • prepozna varnostno pomembne točke in nevarna mesta
 • ­pozna tehnične karakteristike varnostnih vozil
varuje osebe
 • da osnovne varnostne napotke in pravila varovani osebi
 • ­obvlada vozilo in pot, po kateri se prevaža varovana oseba
 • ­sproti ocenjuje ogroženost varovane osebe
 • vizualno nadzira okolico varovane osebe
 • ­zaščiti varovano osebo z zaščitnimi sredstvi
 • ­diskretno izvaja telesno stražo
 • ­pregleda pošiljke in prtljago (darila, poštne pošiljke, osebno prtljago ...)
 • ­varuje prevozno sredstvo v času odsotnosti varovane osebe
 • ­komunicira v stresnih in nevarnih okoliščinah
 • ­uporablja fizično silo za preprečitev dostopa do varovane osebe v skladu z zakonom
 • ­presodi resnost napada, nevarnosti ali grožnje varovani osebi
 • zakloni varovano osebo pred napadom in nevarnostmi in zagotovi varen umik iz ogrožujočih situacij
 • ­daje navodila in ukaze varovani osebi v tveganih situacijah
 • ­obvlada samoobrambne veščine in zna strokovno uporabiti fizično silo
 • ­uporablja komunikacijska sredstva
 • ­obvlada specialne tehnike vožnje
 • ­zna uporabiti strelno orožje
 • ­obvlada ukrepe prve pomoči
 • ­po potrebi vključi drugo varnostno osebje in pristojne organe v izvajanje varovanja osebe
 • pozna oblike in načine izvajanja varovanja oseb
 • pozna osnove protokola
 • pozna nevarnosti med vožnjo in v mirovanju vozila
 • pozna pravila vožnje v varnostni koloni
 • obvlada ukrepe prve pomoči
 • obvlada samoobrambne veščine in zna strokovno in v skladu z zakonom uporabiti fizično silo
 • obvlada strelno orožje
 • obvlada specialne tehnike vožnje
 • pozna osnovne značilnosti eksplozivnih in drugih nevarnih predmetov
Administrativna dela vodi evidence in poroča odgovorni osebi matične družbe in naročnika
 • obvesti pristojne osebe o izrednih stanjih in dogodkih
 • napiše poročilo o delu z vsemi sestavnimi elementi, o dogodkih, o uporabi fizične sile in o uporabi orožja
 • ­pozna predpise o varstvu človekovih pravic in svoboščin
 • ­pozna zakonsko predpisane evidence v zasebnem varovanju
 • pozna predpise o varstvu osebnih podatkov in druge predpise o avdio in video nadzoru
 • ­pozna osnove arhiviranja in hrambe dokumentov
 • obvlada delo z računalnikom in drugo pisarniško opremo
Komercialna dela sodeluje pri kalkulaciji cene varovanja
 • pripravi in izpolni nalog za obračun storitev
 • pozna normative dela in materiala ter osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela
Zagotavljanje kakovosti deluje v skladu s standardi in z zahtevami naročnikov
 • ­varuje osebne in poslovne skrivnosti
 • ­deluje v skladu z etičnim kodeksom
 • ­deluje v skladu s standardi kakovosti
 • ­stalno vzdržuje psihofizično pripravljenost
 • ­spremlja novosti v tehnologiji, opremi in tehnikah telesnega varovanja
 • ­pozna pogodbene obveznosti do naročnika
 • ­pozna standarde v zasebnem varovanju
 • ­pozna vlogo odgovornih oseb matične družbe in naročnika
izvaja zakonske predpise in podzakonske akte
 • ­uporablja službeno izkaznico za varnostnika telesnega stražarja
 • ­obvlada pravilen in varen način nošenja službenega orožja
 • ­zna uporabiti strelno orožje
 • ­pozna pristojnosti, odgovornosti, pravice in dolžnost varnostnika, ki izhajajo iz zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja
 • ­pozna razmere in okoliščine, v katerih je dopuščeno storiti dejanja v silobranu ali skrajni sili
 • ­pozna osnove kriminalistike, kazenskega prava in zakonodaje s področja prekrškov
Vzdrževanje in popravila vzdržuje komunikacijska sredstva, orožje in druga sredstva prisile, ki jih ima v osebni uporabi
 • ­vzdržuje in preverja komunikacijska sredstva in zaščitna sredstva
 • ­vzdržuje in preverja orožje
 • pozna postopke za redne preglede in vzdrževanje komunikacijskih sredstev, orožja in drugih sredstev prisile
 • pozna preventivno in kurativno vzdrževanje in pomen vzdrževanja
Komunikacija sodeluje z varovano osebo, njenimi sodelavci in svojimi sodelavci
 • dogovarja se z varovano osebo o izvajanju telesnega varovanja
 • ­usmerja in nadzira gibanje varovane osebe
 • ­zna strokovno pravilno komunicirati in uporabljati strokovno terminologijo
 • ­obvlada komunikacijo v izrednih razmerah
 • ­pozna specialne tehnike komuniciranja
 • ­pozna govorico telesa
 • loči kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, na predlog oškodovanca ter na zasebno tožbo
 • ­pozna osebne uradne dokumente
 • ­pozna kode za preverjanje istovetnosti
 • ­pozna vlogo pravosodnih organov
 • ­pozna delovanje gasilskih in reševalnih služb
 • ­pozna vlogo varnostne, obveščevalne in protiobveščevalne službe
 • ­pozna posebne metode in sredstva državnih organov
 • ­pozna dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem
Varovanje zdravja in okolja ustrezno zaščiti sebe in varovano osebo
 • ­predvidi potrebna sredstva v skladu z vremenskimi in krajevnimi razmerami
 • ­skrbi za varno gibanje varovane osebe glede na posebnosti kraja gibanja
 • ­pozna predpise in pravila za varno nošenje, uporabo, hrambo in vzdrževanje orožja
 • ­pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu pred požarom
 • ­pozna pomen varovanja zdravja in okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Srečko Jarc, MNZ
 • Andrej Pilko, Sintal d. d.
 • Peter Bach, Iba varovanje
 • Marko Bradač, G7 d. o. o.
 • Milan Šprah, Varnost Maribor d.d.
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word