tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 54/04.06.2005

1. Ime in koda poklicnega standarda

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 8610.006.6.0

Klasius-P16

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

2. Ime in koda poklica

Varnostni manager/varnostna managerka (1239.02)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. izvaja potrebne analize za delo, načrtuje in organizira zasebno varovanje ter spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise
 2. vodi in usmerja izvajanje storitev zasebnega varovanja
 3. sodeluje pri usklajevanju pogodb z naročnikom
 4. vodi predpisane evidence in pripravlja obvestila za državne organe
 5. nadzira izvajanje storitev zasebnega varovanja
 6. zagotavlja usklajenost varnostnih storitev s predpisi, standardi in kodeksi zasebnega varovanja
 7. kandidat sodeluje s sodelavci, z ministrstvom, s pristojno zbornico, policijo in strankami
 8. zagotavlja varno delo varnostnemu osebju

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela izvaja potrebne analize za delo, načrtuje in organizira zasebno varovanje ter spremlja in upošteva ustrezne zakone in predpise
 • analizira varnostno situacijo
 • preveri usklajenost načrtovanja in organizacije varovanja z zakonskimi normativi
 • preveri razpoložljive kadrovske in materialne kapacitete
 • analizira in določa pogoje za zasedbo delovnih mest varnostnega osebja
 • pripravi predlog izvajanja storitev varovanja
 • spremlja zakonodajo, druge predpise, normative in akte o zasebnem varovanju
 • pozna različne stile vodenja in dela z ljudmi
 • pozna oblike in vrste varovanja ter oblike izvajanja zasebnega varovanja
 • pozna predpise o zasebnem varovanju, kazensko pravo, človekove pravice, kriminalistične predpise in delovnopravn zakonodajo
 • pozna predpise o orožju
 • pozna nacionalni varnostni sistem
 • pozna predpise o zaposlovanju invalidov
 • pozna zakonodajo o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah
 • pozna novosti na področju varovanja
Operativna dela vodi in usmerja izvajanje storitev zasebnega varovanja
 • sodeluje pri pripravi varnostnega načrta
 • ugotavlja ustrezanje kadrov in materialnih sredstev zakonskim pogojem
 • načrtuje aktivnosti za izvedbo varnostnega načrta in za izboljševanje varnostnega stanja
 • svetuje in daje navodila operativnim izvajalcem dela v skladu z zakonskimi normativi
 • vodi in usmerja izvajanje storitev različnih oblik varovanja
 • spremlja izvajanje storitev zasebnega varovanja z vidika skladnosti s predpisi
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje navodil in delovnih postopkov
 • preverja usklajenost dela, delovnih postopkov in kakovost storitev z zakonskimi predpisi, varnostnim načrtom in normativi
 • zagotavlja primerne odnose med zaposlenim varnostnim osebjem
 • pozna postopke za izdelavo in spremljanje varnostnih načrtov
 • pozna sistem notranjega nadzora v zasebnem varovanju
 • pozna posebne metode in sredstva državnih organov, ki se jih ne sme uporabljati v zasebnem varovanju
 • pozna osnove organizacije dela in varovanja
 • pozna metode motiviranja za delo
Administrativna dela vodi predpisane evidence in pripravlja obvestila za državne organe
 • organizira izdelavo predpisanih evidenc zasebnega varovanja in jih preverja
 • vodi evidenco službenih izkaznic varnostnega osebja in druge zakonsko predpisane evidence
 • pripravlja predpisana obvestila za pristojne državne organe
 • vsebinsko in oblikovno pregleda poročila o delu in poročila o uporabi zakonskih pooblastil in ukrepov varnostnika
 • dokumentira varnostne dogodke in organizira arhiviranje dokumentov
 • pozna zakonsko predpisane evidence v zasebnem varovanju
 • pozna osnove arhiviranja in hrambe dokumentov
 • pozna osnovna računalniška orodja
Komercialna dela sodeluje pri usklajevanju pogodb z naročnikom
 • sodeluje pri usklajevanju pogodb s predpisi o zasebnem varovanju
 • pozna sestavine pogodbe o storitvah zasebnega varovanja
Nadzor dela nadzira izvajanje storitev zasebnega varovanja
 • preverja izpolnjevanje naročnikovih varnostnih zahtev
 • nadzira uporabo službenih izkaznic za varnostnike in varnostne tehnike
 • nadzira pravilno nošenje delovnih oblek in označevanje varnostnega osebja
 • nadzira pravilno, varno nošenje in morebitno uporabo ter pravilno shranjevanje in primopredajo službenega orožja
 • pozna postopke izvajanja nadzora v skladu s predpisi zasebnega varovanja
 • pozna vsebino in namen nadzora
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja usklajenost varnostnih storitev s predpisi, standardi in kodeksi zasebnega varovanja
 • zagotavlja izpolnjevanje standardov na področju varovanja
 • zagotavlja kakovost pri izvajanju storitev varovanja
 • redno ocenjuje uspešnost izvajanja nalog na podlagi vnaprej določenih kriterijev kakovosti
 • opravlja razgovore z zaposlenim varnostnim osebjem o doseganju zastavljenih nalog
 • zagotavlja možnosti za odpravljanje napak in daje navodila za to
 • zagotavlja varovanje poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov
 • upošteva kodeks poklicne etike in dobrih poslovnih običajev
 • spremlja trende v stroki in skrbi za posodabljanje storitev
 • zagotavlja stalno usposabljanje kadrov v skladu z zakonskimi normativi
 • zagotavlja stalno strokovno usposabljanje kadrov
 • pozna standarde na področju varovanja
 • pozna osnove mednarodnih standardov kakovosti na področju zasebnega varovanja
 • pozna etični kodeks
 • pozna predpise o varstvu osebnih podatkov
Komunikacija sodeluje s sodelavci, z ministrstvom, s pristojno zbornico, policijo in strankami
 • sodeluje z vodstvom in s sodelavci
 • sodeluje z ministrstvom in s pristojno zbornico
 • sodeluje s policijo
 • dogovarja se s strankami o storitvah zasebnega varovanja
 • pozna pravila pisnega in ustnega sporazumevanja
 • pozna strokovno terminologijo
 • pozna poslovni bonton
 • pozna sistem nadzora ministrstva za notranje zadeve
 • pozna sistem nadzora zbornice
 • pozna vlogo varnostnega osebja matične družbe in stranke
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja varno delo varnostnemu osebju
 • zagotavlja izvajanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, predpisov o varstvu pred požarom ter varovanju okolja
 • pozna predpise in pomen varovanja zdravja in okolja ter varstva pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Srečko Jarc, MNZ
 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Andrej Pilko, Sintal d. d.
 • Marko Bradač, G7 d. o. o.
 • Slavko Pernek, Varnost Maribor d.d.
 • mag. Andrej Sotler, Fakulteta za policijsko varnostne vede, Univerza v Mariboru
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word