tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 77/06.08.2003

1. Ime in koda poklicnega standarda

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 8610.003.5.0

Klasius-P16

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

2. Ime in koda poklica

Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica (5169.09)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. samostojno načtrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo ter delo drugih
 2. racionalno uporablja energijo, material in čas
 3. komunicira s sodelavci, strankami in nadrejenimi
 4. samostojno rešuje probleme
 5. sodeluje v skupini
 6. samostojno uporablja osebni računalnik
 7. samostojno se dogovarja z naročnikom o izvajanju storitve varovanja
 8. samostojno preverja in ureja poročila, evidence in ostalo dokumentacijo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo in delo varnostnikov in vzdržuje stik med matično družbo in varnostniki
 • zbere in samostojno interpretira pomembne informacije (ogledi, navodila za delo, tehnična dokumentacija ipd.)
 • sestavi urnike dela
 • razporedi varnostnike na lokacije v skladu z zahtevami naročnika po osebnih karakteristikah varnostnikov
 • zagotovi zamenjavo nepredvideno in nenadoma odsotnih varnostnikov
 • uporablja komunikacijska sredstva
 • pozna različne stile vodenja in dela z ljudmi
 • pozna osnovne pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz delovnih razmerij
Priprava dela oz. delovnega mesta izdela varnostni in intervencijski načrt v skladu z dogovorom z naročnikom in skrbi za optimalno realizacijo
 • izdela varnostni načrt v skladu z intervencijskim načrtom, požarnim načrtom, požarnim redom in predpisi o varnosti pri delu
 • zna spremeniti varnostni načrt
 • prepozna varnostno pomembne točke in nevarna mesta
 • določi kriterije za opremljanje varnostnikov in vozil
 • pozna oblike in vrste varovanja
 • pozna oblike tehničnega varovanja
 • pozna tehnične karakteristike varnostnih vozil
 • pozna načela za izvedbo intervencije
Operativna dela nadzira varnostnike, zaposlene v matični družbi in zaposlene v drugih gospodarskih družbah po naročilu naročnika
 • ugotavlja prisotnost varnostnikov na razporejenih lokacijah
 • ugotavlja izvajanje predpisanih nalog varnostnikov glede na zahteve naročnikov in zahteve internega nadzora
 • prepozna osebe pod vplivom alkohola, mamil, zdravil ter utrujene osebe
 • ugotovi alkoholiziranost varnostnikov ali drugih oseb z uporabo alkotesta
 • ugotovi osebno urejenost varnostnika in urejenost delovnega mesta
 • zapiše ugotovitve in ukrepe v kontrolno knjigo na delovnih mestih varnostnikov
 • pozna sistem notranjega nadzora v zasebnem varovanju
 • pozna sistem nadzora zbornice
 • p­ozna sistem nadzora ministrstva za notranje zadeve
spremlja in usmerja delo varnostnikov
 • preveri strokovno znanje in spretnosti varnostnikov
 • svetuje varnostnikom o izvajanju storitev
 • vzpostavi in vzdržuje primeren odnos do varnostnikov
 • izdela predlog za nagrajevanje sodelavcev
 • izdela preglednico, ki je osnova za mesečne izračune plač varnostnikov ob upoštevanju vsebine dela in stopnje odgovornosti
 • posreduje strokovno znanje in spretnost ter delovnopravne zahteve sodelavcem
 • pozna metode motiviranja za delo
 • pozna oblike izvajanja zasebnega varovanja
 • pozna nacionalni varnostni sistem
 • pozna posebne metode in sredstva državnih organov
 • pozna delovanje gasilskih in reševalnih služb
Administrativna dela preverja in ureja poročila, evidence in ostalo dokumentacijo
 • vsebinsko in oblikovno pregleda poročila o delu, o uporabi najmanjše potrebne sile in o uporabi orožja
 • uredi dokumentacijo o delu nadzorovanih varnostnikov v skladu z zahtevami naročnika in matične družbe
 • vsebinsko in oblikovno pregleda evidence in zabeležke v primopredajnih knjigah
 • pregleda evidence zaposlenih na varovanem objektu, obiskovalcev, osebnih in tovornih vozil ter dokumente o izvozu blaga
 • pozna evidence na delovnih mestih v zasebnem varovanju
Zagotavljanje kakovosti preverja izpolnjevanje naročnikovih zahtev
 • pozna pogodbene obveznosti do naročnika
 • pozna standarde v zasebnem varovanju
 • pozna osnove mednarodnega standarda kakovosti ISO 9000
izvaja zakonske predpise in podzakonske akte
 • nadzira uporabo službene izkaznice za varnostnike
 • nadzira pravilno in varno nošenje službenega orožja
 • pozna pristojnosti, odgovornosti, pravice in dolžnost varnostnika, ki izhajajo iz zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja
 • pozna pogoje in okoliščine, v katerih je dopuščeno storiti dejanja v silobranu ali skrajni sili
 • pozna pomen pravilnega nošenja delovne obleke in označevanja varnostnikov
 • pozna dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem
Vzdrževanje in popravila nadzira optimalno pripravljenost opreme in vozil za intervencijo ter vzdrževanje uniform, komunikacijskih sredstev, orožja in drugih sredstev, ki jih imajo varnostniki v osebni uporabi
 • preverja delovanje naprav v varnostno-nadzornem centru
 • preverja pripravljenost intervencijskih vozil, varnostne opreme in sredstev
 • preverja komunikacijska sredstva in zaščitna sredstva
Komunikacija dogovarja se z naročniki o izvajanju storitev varovanja
 • ponudi varnostne storitve
 • svetuje stranki
 • pogaja se o pogojih izvedbe storitve
 • obvesti naročnika o varnostno pomembnih stanjih in dogodkih
 • sprejema naročnikova navodila in naročila
 • uporablja komunikacijska sredstva (prenosne telefone, radijske zveze in druga tehnična sredstva za komunikacijo)
 • varuje poslovne skrivnosti
 • pozna osnove kriminalistike, kazenskega prava in zakonodaje s področja prekrškov
 • pozna vlogo odgovornih oseb matične družbe in naročnika
Varovanje zdravja in okolja zaščititi se pred pristopom na varovano območje ali območje izvajanja intervencije in varno pristopi na varovano območje ali območje izvajanja intervencije
 • zavaruje se in ščiti druge intervente ob izvajanju intervencije
 • prepozna nevarnosti za zdravje
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje zdravja v nevarnosti
 • pozna predpise in pravila za varno nošenje, uporabo, hrambo in vzdrževanje orožja
organizira zaščito varovanega območja, ko preti nevarnost za okolje
 • prepozna nevarnosti za okolje
 • zaščiti se pred nevarnimi snovmi
 • vodi izvedbo prvih nujnih ukrepov za zavarovanje okolja v nevarnosti in sodeluje pri njej
 • pozna pomen varovanja zdravja in okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Renato Golob, VTZ d.o.o., Koprska 94, Ljubljana
 • Štefan Gostič, MNZ, Štefanova 2, Ljubljana
 • Ksenija Južnič, G-7 d.o.o., Špruha 33, Trzin
 • Dušan Mikuš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • Andrej Pilko, Sintal d.d., Zaloška 149, Ljubljana
 • Milan Šprah, Varnost Maribor d.d., Ul. Kraljeviča Marka 5, Maribor
 • Koordinator:Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word