tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 77/06.08.2003

1. Ime in koda poklicnega standarda

Varnostnik/varnostnica 8610.002.4.0

Klasius-P16

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

2. Ime in koda poklica

Varnostnik/varnostnica (5169.09)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. samostojno načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno uporablja energijo, material in čas
 3. komunicira s sodelavci, strankami in nadrejenimi
 4. samostojno rešuje probleme
 5. sodeluje v skupini
 6. samostojno uporablja osebni računalnik
 7. samostojno varuje osebe in premoženje
 8. samostojno prepoznava varnostne ogroženosti, požarne nevarnosti in preteče škode
 9. samostojno ukrepa ob varnostnih situacijah
 10. opravlja operaterska dela v varnostno-nadzornem centru

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo
 • zbere in samostojno intrepretira pomembne informacije (ogledi, navodila za delo, tehnična dokumentacija ipd.)
Priprava dela oz. delovnega mesta nastopi delo
 • naredi primopredajo službe
Operativna dela varuje objekte, premoženje in osebe ter deluje v različnih varnostnih situacijah
 • izvaja obhode in varnostno opazuje varovane objekte v skladu z načrtom obhodov
 • prepozna varnostno ogroženost, požarne nevarnosti in preteče škode
 • prepozna sumljiva stanja in spremembe na varovanih območjih, objektih in premoženju
 • uporablja komunikacijska sredstva (prenosne telefone, radijske zveze in druga tehnična sredstva za komunikacijo)
 • obvlada prve nujne ukrepe po zaznavi kaznivega dejanja ali dogodka
 • obvlada komunikacijo in postopke z osebami, ki jih najde na varovanem območju ali objektu
 • upravlja alarmne, protipožarne in druge varnostne naprave in sisteme v skladu s požarnim načrtom in redom
 • uporablja naprave in sredstva za tehnično varovanje
 • upravlja z instalacijami, napravami in sistemi preskrbe z različnimi vrstami energije
 • primerja kontrolirani tovor s pripadajočo dokumentacijo
 • prepreči vstop oz. dostop k objektom, ki jih varuje
 • obvlada rokovanje z različnimi sredstvi in oblikami mehanske zaščite
 • obvlada spretnosti samoobrambe in uporabo najmanjše potrebne sile
 • reagira na različne nevarnosti in ukrepa v kriznih situacijah
 • zna komunicirati v krizih razmerah
 • obvlada agresivne stranke
 • obvlada varovanje v konfliktnih situacijah
 • pogasi začete požare
 • obvlada ukrepe prve pomoči
 • zavaruje kraj dogodka
 • fizično zavaruje ogrožene osebe na varovanem območju
 • prepozna sledove kaznivih dejanj in jih zna zavarovati
 • obvešča nadrejene, varnostno-nadzorni center, reševalne službe in državne organe
 • poda kazensko ovadbo pristojnim organom za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti in za katera je izvedel pri svojem delu
 • pozna varnostna tveganja, varnostno ogroženost in nevarnosti
 • pozna ukrepe glede električne energije, fizikalnih dejavnikov in mehanskih dejavnikov
 • pozna vire požarne ogroženosti
 • pozna načine vlomov
 • pozna načela uporabe najmanjše potrebne sile
 • pozna svoje dolžnosti med delom kriminalistično-tehnične skupine
 • loči kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, na predlog oškodovanca ter na zasebno tožbo
 • pozna posebnosti območij, ki jih varuje
izvaja varnostno-receptorska dela
 • vzpostavi prvi stik s stranko
 • obvlada delo s telefonsko centralo, sprejemanje in prevezovanje klicev
 • sprejema in posreduje sporočila v skladu z informacijskim sistemom matične družbe in naročnika
 • usmerja stranke in daje osnovne informacije po navodilih naročnika ali splošnih navodilih za delo varnostnikov
 • izdaja in sprejema ključe ter vodi ustrezne evidence
 • sprejema pisemske in paketne pošiljke
 • prepozna nevarne predmete in zna ravnati z njimi
varuje prodajna mesta
 • obvlada metode in taktiko vizualnega nadzora na prodajnem mestu
 • prepozna varnostno sumljive osebe in okoliščine
 • obvlada uporabo videonadzornih sistemov
 • opozori kupce in zaposlene na preteče in nastajajoče škode
 • opravi postopek z osebo v primeru zalotitve pri kaznivem dejanju ali prekršku ali v primeru suma storitve kaznivega dejanja v skladu z načelom humanosti in osebnega dostojanstva v postopkih
 • strokovno in po zakonskih predpisih zadrži osebe do prihoda policije
 • napiše zapisnik o preprečitvi iznosa neplačanega blaga
 • spremlja prodajno osebje pri zaključevanju blagajn in pri prenosih gotovine v hranišče
 • da varnostne nasvete prodajnemu osebju glede hrambe ključev blagajn in uporabe alarmnih naprav ter navodila za obnašanje, ki sodi v splošno varnostno kulturo
 • prepreči vstop in izstop vozilom in osebam s prtljago, če ne dovolijo pregleda prtljage
 • nadzira osebno prtljago in vozila v skladu z zakonskimi pravicami in dolžnostmi in v skladu z navodili matične družbe, naročnika ter pravili varnostne stroke
 • izvaja varnostno patruljiranje
 • obvlada preventivno pojavljanje na varnostno pomembnih točkah na prodajnem mestu
 • pozna najpogostejše metode kraj v prodajalnah in obnašanje tatov
izvaja varnostno-spremljevalna dela oz. prevoze denarja in dragocenosti
 • uporablja zemljevide
 • izbira varnostno optimalno pot za transport glede na prometno, vremensko oziroma varnostno situacijo
 • preventivno pregleda varovano območja in ugotovi nevarnosti
 • spremlja prevzemanje, prenos, prevoz in oddajanje gotovine ali drugih predmetov večje vrednosti – pošiljke v skladu s postopki naročnika oz. matične družbe
 • varuje ljudi, ki jih spremlja, s ščitenjem z lastnim telesom in fizično močjo ter z uporabo zaščitnih sredstev
 • deluje v skladu z načrtom transporta in varovanja denarja in vrednostnih pošiljk
 • nadzira manipuliranje in primopredajo varovanih pošiljk
 • vizualno nadzira dogajanje v okolici varovanega kraja
 • obvlada vožnjo z osebnim in s kombiniranim vozilom
 • profesionalno reagira na grožnje varovanim dragocenostim in ljudem
 • obvlada uporabo sredstev fizične prisile in strelnega orožja ko je dopuščeno storiti dejanja v silobranu ali skrajni sili
izvaja operaterska dela v varnostno-nadzornem centru
 • sprejema, vodi in arhivira podatke in informacije o varovanih objektih in območjih
 • upravlja naprave za snemanje govornih komunikacij in video posnetkov
 • sprejme in pravilno odčita alarmni signal na sprejemniku v varnostno-nadzornem centru
 • vzpostavi komunikacijo z varnostniki na terenu glede na vsebino njihovega dela
 • spremlja varnostnike, ki so na terenu v mobilnih patrolah kot nadzorniki ali varnostniki interventi
 • zna spraševati sogovornike, da zbere potrebne dodatne informacije o dogodkih
 • zna ukrepati po prejetju obvestila o varnostni situaciji
 • izbere intervencijske poti
 • usmerja varnostnike na terenu v skladu z načrtom in tehnologijo interveniranja
 • svetuje in daje navodila strankam, žrtvam in oškodovancem
 • razloži osnovne podatke o dogodku in od pristojne organizacije ali institucije zahteva potrebno ukrepanje v skladu z zakonom
 • zbere potrebne podatke o izrednih dogodkih na varovanem območju, na varovanih objektih ali v zvezi z varovanimi osebami
 • pozna organiziranost in naloge varnostno-nadzornih centrov
 • pozna sisteme komunikacije in obveščanja
 • pozna delovanje sprejemnikov alarmnih signalov
 • pozna naloge intervencijskih skupin
izvaja intervencije
 • seznani se z novimi varovanimi objekti
 • sprejme naročilo za varnostno interveniranje na varovanem območju ali objektu
 • obvlada pristop na varovano območje ob izvajanju varnostne intervencije po intervencijski poti
 • obvlada vožnjo z intervencijskim vozilom
 • vizualno pregleda širšo okolico varovanega objekta in varovane okolice
 • prepozna nevarnosti na intervencijskih mestih
 • obvešča varnostno-nadzorni center o ukrepih in dogodkih na varovanem območju
 • vklopi in izklopi varnostne tehnične sisteme
 • zavaruje kraj kaznivega dejanja, dogodka ali škodnega primera
 • prepreči nepooblaščeno vstopanje na zavarovani kraj
 • pozna cestnoprometne predpise
varuje osebe (telesna straža)
 • izdela načrt varovanja in ščitenja varovane osebe glede na varnostno pomembne podatke o varovani osebi in v skladu z osnovnim zdravstvenim stanjem osebe
 • izbere optimalno varne transportne poti za varovano osebo
 • da osnovne varnostne napotke in pravila varovani osebi
 • izvede preventivni pregled prostora in okolice, kjer se nahaja varovana oseba
 • prepozna nevarne okoliščine in nevarne predmete
 • ovrednoti prometne in hidrometeorološke informacije z vidika izvajanja varovanja osebe
 • obvlada vozilo in pot, po kateri se prevaža varovana oseba
 • sproti ocenjuje ogroženost varovane osebe
 • vizualno nadzira okolico varovane osebe
 • zaščiti varovano osebo z zaščitnimi sredstvi
 • zna diskretno izvajati telesno stražo
 • obvlada komunikacijo v stresnih in nevarnih okoliščinah
 • obvlada uporabo najmanjše potrebne sile za preprečitev dostopa do varovane osebe
 • presodi resnost napada, nevarnosti ali grožnje varovani osebi
 • obvlada zaklanjanje varovane osebe pred napadom in nevarnostmi in varni umik iz ogrožujočih situacij
 • daje navodila in ukaze varovani osebi v tveganih situacijah
 • obvlada ukrepe prve pomoči
 • pozna oblike in načine izvajanja varovanja oseb
 • pozna osnove protokola
 • pozna nevarnosti med vožnjo in v mirovanju vozila
 • pozna pravila vožnje v varnostni koloni
varuje na prireditvah
 • postavi cestne zapore v skladu z dovoljenjem upravne enote
 • vzpostavi in vzdržuje komunikacijo in delovno sodelovanje z varnostno-nadzornim centrom, izvajalci državnega varovanja, varnostniki varovanih oseb, redarji in policijo
 • vzpostavi komunikacijo z reševalci, vozniki reševalnih vozil in gasilsko stražo, če je potrebno
 • pregleda varovano območje (odprt, zaprt prostor) pred začetkom prireditve
 • preveri ustreznost stanja zasilnih izhodov in poti za evakuacijo
 • obvlada navodila in ukaze za evakuacijo ob nevarnostih
 • vizualno nadzira varovano območje
 • prepozna nevarne okoliščine, predmete in požarno ogroženost na varovanem območju
 • ureja cestni promet
 • pregleda osnovne značilnosti vstopnice ali vabila
 • sprejme in usmeri obiskovalce in goste na prireditvi v skladu z razporeditvijo prireditvenega prostora ter zahtevami organizatorjev
 • pregleda obiskovalce in goste na prireditvi glede na podatke o kategoriji udeležencev
 • prepozna in odvzame nevarne predmete
 • obvlada uporabo različnih detektorjev
 • varuje parkirišča, odre in garderobe
 • obvlada komunikacijo z agresivnimi osebami
 • usmerja skupine ljudi pri zasilnih izhodih in v smeri reševanja
 • prepreči pojave vandalizma
 • pozna pomen cestnih zapor
 • pozna vire požarne ogroženosti
 • pozna sisteme mehanske zaščite in odpiranja zasilnih izhodov
Administrativna dela vodi evidence in poroča odgovorni osebi matične družbe in naročnika
 • vpisuje dogodke in sporočila v razpredelnice v knjigah obvestil in v primopredajne knjige
 • vodi evidence o frekvenci na kontrolnih točkah
 • obvesti odgovorne osebe o izrednih stanjih in dogodkih
 • napiše poročilo z vsemi sestavnimi elementi o delu, dogodkih, o uporabi najmanjše potrebne sile in o uporabi orožja
 • pozna tovorni list, dobavnice in dovolilnice za izhod iz območja varovanja
Zagotavljanje kakovosti deluje v skladu s standardi in zahtevami naročnikov
 • pozna pogodbene obveznosti do naročnika
 • pozna standarde v zasebnem varovanju
izvaja zakonske predpise in podzakonske akte
 • uporablja službeno izkaznico za varnostnike
 • obvlada pravilen in varen način nošenja službenega orožja
 • zna uporabiti strelno orožje
 • pozna pristojnosti, odgovornosti, pravice in dolžnost varnostnika, ki izhajajo iz zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja
 • pozna pogoje in okoliščine, v katerih je dopuščeno storiti dejanja v silobranu ali skrajni sili
 • pozna pomen pravilnega nošenja delovne obleke in označevanja varnostnikov
Vzdrževanje in popravila skrbi za optimalno pripravljenost opreme in vozil za intervencijo
 • preverja delovanje naprav v varnostno-nadzornem centru
 • preverja pripravljenost intervencijskih vozil, varnostne opreme in sredstev
vzdržuje uniformo, komunikacijska sredstva, orožje in druga sredstva prisile, ki jih ima v osebni uporabi
 • vzdržuje in preverja komunikacijska sredstva in zaščitna sredstva
Komunikacija sodeluje z naročniki, zaposlenimi pri naročniku in z naročnikovimi strankami v okviru svojih pristojnosti
 • obvlada delo s telefonskimi centralami
 • obvlada postopek ugotavljanja istovetnosti oseb
 • usmerja in nadzira gibanje strank
 • zna opisati varnostno dogajanje, ukrepe, navodila in priporočila
 • organizira evakuacijo in varen umik ljudi in premoženja z ogroženih območij
 • varuje poslovne skrivnosti
 • pozna osebne uradne dokumente
 • pozna vlogo pravosodnih organov
 • pozna vlogo varnostne, obveščevalne in protiobveščevalne službe
 • pozna posebne metode in sredstva državnih organov
 • pozna dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem
Varovanje zdravja in okolja zaščititi se pred pristopom na varovano območje ali območje izvajanja intervencije in varno pristopi na varovano območje ali območje izvajanja intervencije
 • zavaruje se in ščiti druge intervente ob izvajanju intervencije
 • prepozna nevarnosti za zdravje
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje zdravja v primeru nevarnosti
 • pozna predpise in pravila za varno nošenje, uporabo, hrambo in vzdrževanje orožja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu ter o varstvu pred požarom
organizira zaščito varovanega območja v primeru nevarnosti za okolje
 • prepozna nevarnosti za okolje
 • zaščiti se pred nevarnimi snovmi
 • vodi izvedbo prvih nujnih ukrepov za zavarovanje okolja v nevarnosti in sodeluje pri njej
 • pozna pomen varovanja zdravja in okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Renato Golob, VTZ d.o.o., Koprska 94, Ljubljana
 • Štefan Gostič, MNZ, Štefanova 2, Ljubljana
 • Ksenija Južnič, G-7 d.o.o., Špruha 33, Trzin
 • Dušan Mikuš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • Andrej Pilko, Sintal d.d., Zaloška 149, Ljubljana
 • Milan Šprah, Varnost Maribor d.d., Ul. Kraljeviča Marka 5, Maribor
 • Koordinator:Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word