POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 77/06.08.2003

1. Ime in koda poklicnega standarda

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 8610.001.3.0

Klasius-P16

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

2. Ime in koda poklica

Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka (5169.09)

3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. racionalno uporablja energijo, material in čas
 2. jasno posreduje informacije in usmerja stranke
 3. rešuje varnostne probleme
 4. sodeluje v skupini
 5. varuje objekte, območja, premoženje in osebe
 6. prepoznava varnostne ogroženosti, požarne nevarnosti in preteče škode

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela
Priprava dela oz. delovnega mesta nastopi delo
 • naredi primopredajo službe
Operativna dela opravlja manj zahtevna varnostna dela pri varovanju deponij, skladišč, gradbišč in drugih podobnih objektov in območij ter premoženja in oseb
 • izvaja obhode in varnostno opazuje varovane objekte v skladu z načrtom obhodov
 • prepozna varnostno ogroženost, požarne nevarnosti in preteče škode
 • prepozna sumljiva stanja in spremembe na varovanih območjih, objektih in premoženju
 • uporablja komunikacijska sredstva (prenosne telefone, radijske zveze in druga tehnična sredstva za komunikacijo)
 • obvlada prve nujne ukrepe po zaznavi kaznivega dejanja ali dogodka
 • obvlada komunikacijo in postopke z osebami, ki jih najde na varovanem območju ali objektu
 • vklaplja in izklaplja alarmne, protipožarne in druge varnostne naprave in sisteme v skladu s požarnim načrtom in redom
 • uporablja naprave in sredstva za tehnično varovanje
 • vklaplja in izklaplja instalacije, naprave in sisteme preskrbe z različnimi vrstami energije
 • primerja kontrolirani tovor s pripadajočo dokumentacijo
 • prepreči vstop oz. dostop k objektom, ki jih varuje
 • obvlada rokovanje z različnimi sredstvi in oblikami mehanske zaščite
 • obvlada spretnosti samoobrambe in uporabo najmanjše potrebne sile
 • reagira na različne nevarnosti
 • pogasi začete požare
 • obvlada ukrepe prve pomoči
 • zavaruje kraj dogodka
 • fizično zavaruje ogrožene osebe na varovanem območju
 • prepozna sledove kaznivih dejanj in jih zna zavarovati
 • ­obvešča nadrejene, varnostno-nadzorni center, reševalne službe in državne organe
 • ­poda kazensko ovadbo pristojnim organom za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti in za katera je izvedel pri svojem delu
 • obvlada delo s telefonsko centralo, sprejemanje in prevezovanje klicev
 • usmerja stranke in daje osnovne informacije po navodilih naročnika ali splošnih navodilih za delo varnostnikov
 • izdaja in sprejema ključe ter vodi ustrezne evidence
 • prepozna nevarne predmete in zna ravnati z njimi
 • pozna varnostna tveganja, varnostno ogroženost in nevarnosti
 • pozna vire požarne ogroženosti
 • pozna načela uporabe najmanjše potrebne sile
 • loči kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, na predlog oškodovanca ter na zasebno tožbo
 • pozna posebnosti območij, ki jih varuje
varuje na prireditvah
 • usmerja na cestnih zaporah
 • vzpostavi komunikacijo z reševalci, vozniki reševalnih vozil in gasilsko stražo, če je potrebno
 • preveri ustreznost stanja zasilnih izhodov in poti za evakuacijo
 • obvlada navodila in ukaze za evakuacijo ob nevarnostih
 • vizualno nadzira varovano območje
 • prepoznava nevarne okoliščine, predmete in požarno ogroženost na varovanem območju
 • usmerja vozila na parkirna mesta
 • pregleda osnovne značilnosti vstopnice ali vabila
 • pregleda obiskovalce in goste na prireditvi glede na podatke o kategoriji udeležencev
 • prepozna in odvzame nevarne predmete
 • obvlada uporabo različnih detektorjev
 • varuje parkirišča, odre in garderobe
 • usmerja skupine ljudi ob zasilnih izhodih in v smeri reševanja
 • prepreči pojave vandalizma
 • pozna vire požarne ogroženosti
 • pozna sisteme mehanske zaščite in odpiranja zasilnih izhodov
Administrativna dela vodi evidence in poroča odgovorni osebi matične družbe in naročnika
 • vodi evidenco o izdanih ključih
 • vodi evidence o frekvenci na kontrolnih točkah
 • obvesti odgovorne osebe o izrednih stanjih in dogodkih
 • napiše osnovno poročilo o delu, dogodkih in o uporabi najmanjše potrebne sile
 • pozna tovorni list, dobavnice in dovolilnice za izhod iz območja varovanja
Zagotavljanje kakovosti deluje v skladu s standardi in zahtevami naročnikov
 • pozna osnovne pogodbene obveznosti do naročnika
 • pozna standarde v zasebnem varovanju
izvaja zakonske predpise in podzakonske akte
 • uporablja službeno izkaznico za varnostnike
 • obvlada pravilen in varen način uporabe zaščitnih sredstev
 • pozna pristojnosti, odgovornosti, pravice in dolžnost varnostnika, ki izhajajo iz Zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja
 • pozna pogoje in okoliščine, v katerih je dopuščeno storiti dejanja v silobranu ali skrajni sili
Komunikacija sodeluje z naročniki, zaposlenimi pri naročniku in z naročnikovimi strankami v okviru svojih pristojnosti
 • obvlada delo s telefonskimi centralami
 • obvlada postopek ugotavljanja istovetnosti oseb
 • usmerja stranke
 • zna opisati varnostno dogajanje
 • omogoči evakuacijo in varen umik ljudi in premoženja z ogroženih območij
 • pozna osebne uradne dokumente
 • pozna dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem
Varovanje zdravja in okolja opozarja na nevarnosti na varovanem območju
 • prepozna nevarnosti za zdravje in okolje
 • zaščiti se pred nevarnimi snovmi
 • izvede prve nujne ukrepe za zavarovanje zdravja in okolja, ko preti nevarnost
 • pozna pomen varovanja zdravja in okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Renato Golob, VTZ d.o.o., Koprska 94, Ljubljana
 • Štefan Gostič, MNZ, Štefanova 2, Ljubljana
 • Ksenija Južnič, G-7 d.o.o., Špruha 33, Trzin
 • Dušan Mikuš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • Andrej Pilko, Sintal d.d., Zaloška 149, Ljubljana
 • Milan Šprah, Varnost Maribor d.d., Ul. Kraljeviča Marka 5, Maribor
 • Koordinator:Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje