tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Objavljen 05.10.2004 , 18/25.02.2005

1. Ime in koda poklicnega standarda

Manipulant/manipulantka nevarnih odpadkov 8500.002.5.0

Klasius-P16

Javna higiena in komunalne storitve (1021)

2. Ime in koda poklica

Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za okoljsko zdravstvo in higieno, n.o. (3222.00)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci in strokovnjaki
 5. sprejema, prepoznava nevarne odpadke in izvaja vhodno kontrolo
 6. zbira, skladišči in odlaga nevarne odpadke
 7. pripravlja nevarne odpadke za procesiranje
 8. procesira, sežiga, stabilizira ter odlaga ostanke procesiranih nevarnih odpadkov
 9. vodi evidenco različnih del in obdelave materiala

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • načrtuje lastno delo ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • izbere in samostojno ovrednoti informacije iz različnih virov
 • določi čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov
 • oceni opravljeno lastno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, kontrole kvalitete opravljenega dela
 • pozna principe organizacije dela
 • zna uporabljati informacijsko tehnologijo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in orodje
 • pripravi delovno mesto za izvajanje del po delovnem nalogu
 • izbere in pripravi opremo, orodje in naprave
 • pozna tehnična navodila in predpise
 • zna brati tehnično dokumentacijo
Operativna dela sprejema in prepoznava nevarne odpadke
 • loči nevarne in ostale odpadke
 • prepozna nevarne odpadke glede na oznako, embalažo
 • prepozna možne kemične reakcije nevarnih odpadkov
 • pozna škodljivo delovanje nevarnih odpadkov na okolje
 • prepozna podatke iz varnostnih listov za nevarne snovi
 • razlikuje razne vrste odpadkov in prepozna nevarne odpadke
 • dobro pozna vrste kemikalij in njihove osnovne lastnosti
 • pozna simbole in znake za posebne nevarnosti ter R (opozorila za nevarnost) in S stavke (varnostna navodila)
 • pozna zdravju škodljive učinke posameznih vrst nevarnih snovi
 • pozna baze podatkov in poti do informacij
izvaja vhodno kontrolo in evidentira nevarne odpadke
 • kontrolira dokumentacijo
 • vizuelno pregleda pripeljane odpadke
 • jemlje vzorce
 • tehta
 • oceni volumen
 • izvaja osnovne laboratorijske teste
 • predlaga podrobnejši pregled
 • izpolnjuje evidenčne liste oziroma obrazce
 • razvrsti odpadke glede na klasifikacijsko številko odpadka
 • pozna dokumentacijo, ki spremlja odpadke
 • obvlada načine merjenja količin nevarnih odpadkov in njihovega učinka
 • zna uporabljati posebne tehtnice
 • zna izmeriti volumenske količine
 • zna uporabiti računalniški medij za spremljanje
 • pozna vrste evidenčnih obrazcev in tehniko njihovega izpolnjevanja
 • pozna razvrščanje odpadkov glede na klasifikacijsko številko odpadka
zbira nevarne odpadke
 • organizira (stacionarno in mobilno) zbirno mesto za zbiranje odpadkov
 • primerno označi in zaščiti lokacijo nevarnih odpadkov (npr. divje odlagališče)
 • sodeluje z drugimi pristojnimi službami (inšpekcije, gasilci, policija)
 • organizira prevoz nevarnih odpadkov
 • sodeluje z varnostnim svetovalcem pri pripravi nevarnih odpadkov za transport
 • zavaruje divje odlagališče nevarnih odpadkov pred nepoklicanimi
 • prepreči širjenje onesnaženja v okolico odlagališča
 • pozna zakonodajo s področja odpadkov, kemikalij in prevoza nevarnih snovi
 • pozna zaščitne ukrepe, ki jih mora upoštevati za zbirno mesto
 • pozna označbe za označevanje
 • pozna organiziranost in pristojnosti posameznih javnih služb
 • pozna vrste transportnih sredstev za transport nevarnih odpadkov
 • pozna osnovne predpise o varstvu pri delu in načine preprečevanja nesreč
skladišči nevarne odpadke
 • izbere primerno skladišče za nevarne odpadke
 • organizira skladiščenje nevarnih odpadkov skladno z navodili
 • odvzame vzorec nevarnih odpadkov
 • pozna zahteve za skladiščenje navarnih odpadkov - snovi
 • pozna zakone in predpise, ki urejajo skladiščenje
 • pozna lokacije skladišč za različne vrste nevarnih odpadkov
 • pozna načine skladiščenja nevarnih odpadkov
 • pozna lastnosti embalažnih materialov
odlaga nevarne odpadke na odlagališče
 • določi in nadzira odlaganje nevarnih odpadkov, ki jih ni potrebno procesirati, na ustrezno urejeno odlagališče
 • poskrbi, da je odložena celotna količina odpadkov
 • odvzame vzorec nevarnih odpadkov
 • ustrezno dokumentira in skladišči vzorce nevarnih odpadkov
 • izpolni potrebno dokumentacijo
 • zna razvrstiti nevarne odpadke
 • zna pripraviti nevarne odpadke za odlaganje
 • pozna predpise o ravnanju z odpadki in predpise o odlaganju odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi
 • zna izvajati ukrepe za varstvo pri delu
procesira, sežiga in stabilizira nevarne odpadke
 • prevzame nevarne odpadke
 • izbere primeren proces
 • v skladu z ustreznimi navodili pred procesiranjem odvzame vzorec nevarnih odpadkov in ga odda v analizo
 • glede na analizo razvrsti iste vrste nevarnih odpadkov
 • stabilizira nevarne odpadke
 • izvede najprimernejšo obliko procesiranja
 • poskrbi, da je procesirana celotna količina odpadkov
 • ustrezno skladišči vzorce ostankov nevarnih odpadkov
 • pozna načine procesiranja raznih vrst nevarnih odpadkov
 • pozna postopke procesiranja nevarnih odpadkov ki se lahko izvajajo doma, in tistih, ki se izvajajo v tujini
pripravlja nevarne odpadke za procesiranje po navodilih in skladno s procesnimi shemami
 • evidentira (izmeri, stehta …) nevarne odpadke, ki gredo v procesiranje
 • izbere ustrezno lokacijo procesiranja
 • naroči odvoz pri pooblaščenem zbiralcu, prevozniku, predelovalcu ali odstranjevalcu
 • pripravi nevarne odpadke v embalažo primerno za transport in sodeluje z varnostnim svetovalcem glede označitve za prevoz
 • izpolni evidenčne liste
 • obvesti ostale javne službe
 • pozna načine procesiranja raznih vrst nevarnih odpadkov
 • ve, kje so lokacije za procesiranje raznih vrst nevarnih odpadkov
 • zna evidentirati (izmeriti, stehtati ...) nevarne odpadke
 • pozna vrste evidenčnih obrazcev in tehniko njihovega izpolnjevanja
odlaga ostanke procesiranih nevarnih odpadkov
 • odlaga ostanke procesiranih nevarnih odpadkov na dovoljen - predpisan način
 • odvzame vzorec ostanka procesiranih nevarnih odpadkov
 • ustrezno skladišči vzorce ostankov procesiranih nevarnih odpadkov
 • izpolni potrebno dokumentacijo
Administrativna dela vodi evidenco različnih del in obdelave materiala
 • vodi evidence in pripravlja poročila o opravilih
 • izdeluje delovna poročila o opravljenih storitvah
 • izpolni delovno dokumentacijo skladno z navodili
 • izpolni evidence
 • pozna delovno dokumentacijo in evidence
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kvaliteto za opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kvaliteto opravljene storitve
 • izvaja faze delovnega procesa v skladu s tehnološkimi postopki
 • kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila kontrolira, nastavlja ter vzdržuje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri delu
 • redno pregleduje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri delu
 • nastavlja in vzdržuje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri delu
 • upošteva tehnična navodila
 • zna preverjati oziroma nastavljati predpisane parametre na napravah, strojih, pripomočkih in orodjih skladno s standardi oziroma tehničnimi podatki proizvajalca
Komunikacija vzpostavlja kooperativen odnos s predpostavljenimi in sodelavci
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci in predpostavljenim vodjem
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s pravili o varstvu pri delu in požarni varnosti
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • pozna predpise o zdravju in varstvu pri delu
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
varuje okolje v delavnici in v širšem delovnem okolju
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • s škodljivimi snovi in z opremo ravna v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna postopke za skladiščenje, odstranjevanje in delo s snovmi, ki so škodljive oziroma obremenjujoče za okolje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • G. Jani Zore, Ministrstvo za okolje in prostor
 • Mag. Čepon Lidija, Snaga , Ljubljana
 • mag. Emil Šterbenk, prof., Erico Velenje
 • Zoran Pavšek, prof., Erico Velenje
 • g. Igor Leban, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
 • mag. Slava Pevec Grm, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
 • ga. Veronika Šlander, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
 • Koordinator:mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
 • Koordinator:Klement Drofenik, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word