tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: Objavljen 30.11.2010 , 909-2/2010/19

1. Ime in koda poklicnega standarda

ročni tkalec / ročna tkalka 84755000

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

2. Ime in koda poklica

Ročni tkalec/ročna tkalka (7332.05)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • komunicira s strankami
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • pripravi popolno vzornico za ročno tkanje
 • pripravi statve za ročne tkanje
 • pripravi niti za ročno tkanje
 • ročno tke
 • ohranja in razvija kulturno dediščino

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Načrtuje in organizira delo
 • izbere in nariše popolno vzornico za tkanje (vzornica, vdev v greben, vdev v liste, stopanje, karte)
 • izbere ustrezne materiale za tkanje
 • izbere vezavo za tkanje glede na namembnost tkanine
 • obvlada osnove risanja popolne vzornice za tkanje
 • pozna postopek priprave popolne vzornice
 • pozna različne vrste in lastnosti naravnih in kemičnih prej oz. sukancev
 • zna določiti širino, dolžino in gostoto končne tkanine
 • pozna temeljne tkalske vezave in njihove izpeljanke
 • pozna zgodovinski pomen tkanine
 • zaveda se pomena kulturne dediščine v slovenskem prostoru in jo zna predstaviti
Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi popolno vzornico, materiale ter orodja za tkanje
 • pripravi popolno vzornico
 • pripravi ustrezen material in orodja (tkalski okvir, statve) za tkanje
 • prilagodi popolno vzornico orodju in namenu tkanja
 • pozna različne vrste ročnih statev, njihove dele, namen in funkcijo
 • zna nastaviti ročne statve po načrtu popolne vzornice (št. listov, privez listov na podnožke)
 • pozna tekstilne materiale in orodja za tkanje
 • pozna zaporedje faz za pripravo na tkanje
Operativna dela Pripravi osnovne niti
 • pripravi niti za snovanje
 • snuje niti na snovalu (nitni križ, prevezovanje, snemanje)
 • pozna različna snovala (snovalni okvir, pokončno snovalo)
 • pripravi izračun za snovanje niti
 • zna nasnuti osnovne niti
 • zna določiti širino, dolžino in gostoto končne tkanine (preračun)
 • pozna elemente snovanja
 • pozna postopke priprave na tkanje
 • pozna strokovno terminologijo s področja ročnega tkanja
Pripravi statve za tkanje
 • nastavi ročne statve glede na vrsto vzorca, ki ga tke
 • izbere tkalski greben/glavnik primerne gostote
 • prenese nasnute niti na ročne statve
 • navija osnovne niti na osnovni valj
 • vdeva osnovne niti v ničalnice na posameznih listih  po načrtu popolne vzornice
 • napelje osnovne niti v greben
 • priveže osnovne niti na blagovno letev oz. valj
 • zna naviti osnovo na osnovni valj
 • pozna različne dele ročnih statev
 • pozna pripravo listov (listnega brda)  
 • pozna napeljavo niti v greben/glavnik
 • zna pravilno podvezati liste s podnožkami
Tke
 • pripravi votek
 • uporablja čolniček, pretikalo
 • tke na ročnih statvah
 • preveri kakovost tkanine in popravi morebitne napake
 • pozna postopke tkanja
 • zna previjati votek
 • zna uporabiti najprimernejše vezave, barve in vzorce glede na namembnost tkanine
 • pozna delovanje in nastavitev posameznih sklopov ročnih statev
 • pozna različne vrste čolničkov, pretikal
 • zna vnašati votek med osnovne niti
 • pozna tkalske vozle in ve pravilno zvezati utrgano osnovno nit
 • zna pribijati votek k tkanini
 • zna navijati tkanino na blagovni valj
 • pozna postopke zagotavljanja kakovosti izdelane tkanine
Komercialna dela Vodi evidence in zapise o delu
 • vodi evidence in dokumentacijo izdelkov ter delovnih procesov
 • svetuje strankam
 • predstavi svojo dejavnost in stkane tkanine
 • izračuna ceno pripravljene tkanine
 • skrbi za ustrezno promocijo
 • skrbi za ekonomično poslovanje
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • zna napisati račun
 • pozna ciljno skupino potrošnikov
Zagotavljanje kakovosti Zagotavlja kakovost in estetsko ustreznost tkanine
 • sproti odpravlja napake
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • zagotavlja kakovost končnih izdelkov in storitev
 • pozna vrste napak na stkani tkanini ter jih zna popraviti
 • zna preventivno odpravljati napake pri posameznih fazah izdelave tkanine
Vzdrževanje in popravila Vzdržuje naprave in pripomočke, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • pozna načine vzdrževanja naprav in pripomočkov, ki jih uporablja pri lastnem delu
Komunikacija Komunicira s strankami
 • sodeluje s strokovnimi službami in institucijami
 • komunicira s strankami
 • uporablja strokovno terminologijo
 • obvlada tehnike in metode dela oz. sporazumevanja z ljudmi ter kompetentno sodeluje z vsemi sodelujočimi
Varovanje zdravja in okolja Opravlja delo tako, da ne ogroža ljudi in okolja, ter obvešča vodjo o nepravilnostih
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva pri delu
 • upošteva predpise o varnosti pri delu, o varstvu okolja in zdravju pri delu ter o požarnem varstvu in navodila za ravnanje v skladu z njimi
 • upošteva predpise in navodila za delo s kemikalijami in nevarnimi snovmi
 • upošteva predpise o varovanju okolja in zdravja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Sonja Toplak Kociper, KPG
 • Daniela Topolovec, KPG
 • Ivan Kuhar, Zavod Marianum
 • Jernej Jemc, Čipke Mojca
 • Goran Lesničar Pučko, OZS

 

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:

 • Boštjan Košorok, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word