tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 67/24.8.2009

1. Ime in koda poklicnega standarda

Varnostni svetovalec/varnostna svetovalka za prevoz nevarnega blaga 8400.024.6.0

Klasius-P16

Transport (1041)

2. Ime in koda poklica

Voznik/voznica cisterne za prevoz nevarnih snovi (8324.01)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje
 • komunicira s sodelavci, strokovnjaki in strankami
 • spremlja skladnost ravnanja z nevarnim blagom v podjetju s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga
 • svetuje vodstvu podjetja
 • seznanja zaposlene s predpisanimi informacijami s svojega delovnega področja
 • izvaja ustrezne ukrepe za preprečevanje nesreč
 • izvaja pravilne ukrepe ob nesrečah
 • pripravlja letna poročila

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih
 • načrtuje in organizira lastno delo v skladu z zadnjimi spremembami prilog A in B direktive ADR
 • analizira in načrtuje delo zaposlenih v zvezi s prevozi nevarnega blaga (pošiljanje, prevažanje in skladiščenje nevarnega blaga)
 • pripravi delovno mesto varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga
 • zbira in vrednoti tisto dokumentacijo podjetja, ki je povezana s prevozi nevarnega blaga (pošiljanje, prevažanje in skladiščenje nevarnega blaga)

 • zna določiti naloge, ki jih morajo posamezni zaposleni izvajati pri prevozu nevarnega blaga
 • zna poiskati informacije o nevarnem blagu v podjetju 
 • zna poiskati informacije o spremembah predpisov
Priprava dela oz. delovnega mesta Prevzema in analizira različne informacije in tehnično dokumentacijo
 • pregleda tekočo delovno dokumentacijo in preveri plan dela
 • zbere informacije za pripravo dela
 • pregleda različno dokumentacijo o opravljenem delu

 • zna upravljati z delovno dokumentacijo
 • zna uporabljati tehnična navodila za varno delo
Operativna dela Spremlja skladnost ravnanja z nevarnim blagom v podjetju s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga
 • razvršča nevarno blaga po predpisih (postopek razvrščanja raztopin in zmesi, struktura seznama snovi, razredi nevarnega blaga in merila za razvrščanje, lastnosti prevažanega nevarnega blaga, fizikalne, kemične in strupene lastnosti nevarnega blaga)
 • preverja ustreznost embalaže
 • zagotavlja nadzor nad ustreznimi listinami, varnostno opremo in vozili ter njihovo skladnost s predpisi
 • pripravlja ustrezne listine (prevozna listina, pisna navodila za ukrepanje ob nesreči ipd.)
 • išče posamezne nevarne snovi na seznamu nevarnih snovi
 • glede na  okoliščine pripravlja način ločevanja blaga
 • pripravlja obvestila voznikom o prevozih posameznih razredov  nevarnega blaga skozi predore
 • seznanja nakladalce o prepovedi skupnega nakladanja in o varnostnih ukrepih, povezanih s skupnim nakladanjem

 • zna ločevati nevarno blago od nenevarnega glede na fizikalno-kemične lastnosti
 • pozna razrede nevarnih snovi
 • pozna načela razvrščanja nevarnih snovi
 • pozna merila za razvrščanje
 • pozna postopek razvrščanja raztopin in zmesi
 • zna razvrščati nevarne snovi
 • pozna splošne določbe za pakiranje, določbe za cisterne in cisterne zabojnike (vrste, kod, označevanje, izdelava, prvi in občasni pregledi in preizkusi)
 • pozna vrste embalaže
 • pozna kodiranje in označevanje
 • pozna zahteve za preizkušanje embalaže
 • zna izbrati embalažo, ustrezno nevarnostim posameznega blaga
 • pozna označevanje z nalepkami nevarnosti, tablami (velikimi nalepkami) nevarnosti, oranžnimi tablami (označevanje tovorkov z nalepkami nevarnosti, označevanje vozil z nalepkami (tablami) nevarnosti in oranžnimi tablami ter odstranjevanje teh oznak)
 • preverja pravilnost označevanja tovorkov
 • pozna vsebino dokumentov, ki morajo spremljati nevarno blago,   
 • pozna vrste listin (prevozna listina, pisna navodila za ukrepanje ob nesreči, certifikat za vozilo, potrdilo o usposobljenosti voznika ipd.)
 • zna pripraviti ustrezne listine (prevozna listina, pisna navodila za ukrepanje ob nesreči ipd.)
 • pozna delovno in dodatno opremo na vozilih
 • zna pravilno opremiti in obremeniti vozilo ter naložiti in zavarovati tovor
 • prepozna številke nevarnosti
 • pozna način iskanja posamezne nevarne snovi na seznamu nevarnih snovi
 • pozna omejitve v zvezi z nadzorom vozil
 • zna pripraviti varnostni načrt
 • pozna prometne predpise in omejitve   
 • pozna omejitve pri prevozu potnikov
 • pozna omejitve pri prevažanih količinah in izjeme
 • pozna pogoje za ločevanje blaga
 • pozna prepoved skupnega nakladanja in varnostne ukrepe, povezane s skupnim nakladanjem
 • pozna pogoje za prevoz nevarnega blaga skozi predore
Svetuje vodstvu podjetja
 • svetuje pri nabavi prevoznih sredstev in določa zahteve zanje
 • svetuje pri nabavi embalaže in zagotavlja, da je embalaža v predpisanih rokih ponovno pregledana (če je potrebno)
 • svetuje pri zaposlovanju in razporejanju delavcev
 • upošteva pravna določila, povezana s prevozom blaga, pri izbiri pogodbenih strank
 • preverja, ali pošiljatelji in organizatorji prevozov nevarnega blaga   upoštevajo omejitve za pomorski in zračni prevoz nevarnega blaga

 • pozna določbe evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga – ADR
 • pozna pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga – RID
 • pozna zahteve za pomorski in zračni prevoz nevarnega blaga
 • pozna zakon o prevozu nevarnega blaga
 • pozna zakon o varnosti cestnega prometa in druge predpise, ki se nanašajo na prevoz nevarnega blaga
 • zna uporabljati pravna določila
Seznanja zaposlene s predpisanimi informacijami s svojega delovnega področja
 • posreduje osebam v podjetju, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga, ustrezne informacije glede na njihove odgovornosti in dolžnosti v delovnem procesu
 • vodi evidence o usposabljanju in izdaja ustrezna potrdila
 • preverja, ali imajo vsi zaposleni, ki opravljajo nakladanje, prevoz ali razkladanje nevarnega blaga, natančna navodila o delovnih postopkih
 • preverja, ali so zaposleni spoznali tveganja in nevarnosti pri prevozu nevarnega blaga, nakladanju in razkladanju ter možnosti poškodb kot posledice izpostavljenosti nevarnim snovem ob nesreči
 • seznanja zaposlene z varnostnimi ukrepi za posamezno nevarno blago iz poglavja 1.10 ADR (varnostni ukrepi med prevozom)
 • zagotavlja, da imata potrdilo o usposobljenosti delodajalec in delojemalec
 • zagotavlja, da se osebe, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga, udeležujejo rednega obnovitvenega usposabljanja, ki mora obsegati predvsem spremembe predpisov

 • pozna dolžnosti posameznih udeležencev pri prevozu nevarnega blaga (pošiljatelj, organizator prevoza, polnilec, uporabnik cisterne/zabojnika, nakladalec, prevoznik, prejemnik)
 • pozna zahteve ravnanja z nevarnimi snovmi za posamezno delovno mesto
 • zna na ustrezen način seznaniti osebe, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga, z njihovimi dolžnosti pri prevozu
Izvaja ustrezne ukrepe za preprečevanje nesreč
 • izvaja ustrezne ukrepe za preprečevanje nesreč ali hujših kršitev predpisov
 • preverja opremo in postopke v zvezi z nakladanjem, s prevozom in z razkladanjem nevarnega blaga
 • uvaja ukrepe, s katerimi se poveča zavest o rizikih pri nakladanju, prevozu in razkladanju nevarnega blaga
 • izvaja postopke preverjanja, da se zagotovi varnost pri nakladanju in razkladanju nevarnega blaga
 • pripravlja  brazec za preverjanje skladnosti vozil, tovorov in osebja s predpisi (check liste)
 • pripravlja in vodi fizični in tehnični nadzor nad vozili in parkiranje

 • pozna vrste in posledice nesreč z nevarnim blagom
 • pozna glavne vzroke nesreč z nevarnim blagom
 • zna izvajati ukrepe za preprečevanje nesreč
 • zna pravilno označiti vozilo in tovorke
 • pozna pogoje za udeležbo oseb pri prevozu nevarnega blaga
 • pozna prepovedi in varnostne ukrepe pri skupnem pakiranju
 • pozna prepoved skupnega pakiranja
 • pozna količinske omejitve za pošiljke in olajšave
 • pozna čiščenje pred nakladanjem in po razložitvi
 • pozna ravnanje z nevarnim blagom (razkladanje in nakladanje)
 • pozna skladiščenje in ločevanje nevarnega blaga
 • pozna obvezen nadzor nad vozili in parkiranje
 • pozna prometne predpise
 • zna pravilno naložiti vozilo in zavarovati tovor proti premikanju
 • zna sestaviti posadko vozila
 • zna pripraviti in izpolniti obrazec za preverjanje skladnosti vozil, tovorkov in osebja s predpisi
 • pozna pogoje za udeležbo vozil v prometu (omejitve hitrosti, tehnični pregledi, pogoji za vožnjo v zimskih razmerah in v predorih)
Izvaja pravilne ukrepe ob nesrečah
 • izvaja ustrezne ukrepe in postopke ob nesreči ali dogodku, ki bi lahko ogrozil varnost prevoza
 • pripravlja poizvedbe in natančna poročila o nesrečah med nakladanjem, prevozom in razkladanjem nevarnega blaga
 • napiše posebno poročilo o nesreči vozila z nevarnim blagom  in ga pošlje pristojnemu organu tiste države, kjer se je zgodila nesreča
 • organizira požarno usposabljanje

 • zna ukrepati ob nesrečah
 • zna pripraviti poročilo o nesreči glede na navodila
 • pozna postopke obveščanja ustreznih institucij in javnosti ob nesrečah
 • zna izvajati pravilne ukrepe ob požaru na vozilu in nuditi ustrezno prvo pomoč
Pripravlja letna poročila
 • pripravlja letna poročila, ki morajo vsebovati najmanj podatke o količini prepeljanega nevarnega blaga po razredih, podatke o izrednih dogodkih oz. nesrečah z nevarnim blagom

 • zna pripraviti letno poročilo v skladu z navodili
Administrativna dela Pripravlja predpisana poročila s področja svetovanja pri prevozih nevarnega blaga
 • vodi evidence o usposabljanju in izdaja ustrezna potrdila
 • pripravlja ustrezna poročila (letno poročilo, poročilo o nesreči, priporočila o ukrepih za odpravo možnosti tveganja)

 • zna pripraviti jasna in pregledna poročila s svojega delovnega področja
 • zna v dokumentaciji podjetja poiskati informacije za poročila
Komercialna dela Svetuje pri nabavi opreme in naprav za zagotavljanje varnosti in varovanja pri nakladanju, prevozih in skladiščenju
 • svetuje pri nabavi prevoznih sredstev in določa zahteve zanje
 • svetuje pri nabavi embalaže
 • svetuje pri nabavi tehnične opreme za zagotavljanje varnosti in varovanja objektov, naprav in podatkov v zvezi s prevozi nevarnega blaga
 • svetuje pri določitvi in izbiri podizvajalcev in drugih pogodbenih strank v zvezi s prevozi nevarnega blaga

 • zna izbrati ustrezno prevozno sredstvo in embalažo glede na stopnje nevarnosti posameznega nevarnega blaga
 • zna določiti potrebno stopnjo varovanja glede na nevarnosti posameznega nevarnega blaga
Nadzor dela Nadzoruje spoštovanje predpisov na posameznih delovnih mestih
 • skrbi za spoštovanje predpisov o prevozau nevarnega blaga v podjetju
 • pripravlja kontrolne liste za posamezna delovna mesta

 • zna pripraviti kontrolne liste za posamezna delovna mesta
 • zna pripraviti ukrepe za odpravo pomanjkljivosti ob morebitni ugotoviti nespoštovanja predpisov  
Zagotavljanje kakovosti Zagotavlja kvalitetno opravljanje dela in odgovarja zanj
 • preverja, ali poznajo zaposleni, vključeni v prevoz, nakladanje ali razkladanje nevarnega blaga, natančne delovne postopke in ali imajo natančna navodila
 • predlaga ukrepe za odpravo morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s prevozi nevarnega blaga
 • določi rok za odpravo morebitnih pomanjkljivosti
 • opravlja delo v skladu s standardi kakovosti s tega področja

 • zna pripraviti navodila za delo za zaposlene pri nakladanju, razkladanju in prevozu nevarnega blaga
 • zna vključiti mehanizme za kontrolo kakovosti v dokumente podjetja 
 • pozna standarde kakovosti
Zagotavlja lastno varnost, varnost zaposlenih ter zagotavlja upoštevanje predpisov o varstvu pri delu in varstvu okolja
 • seznanja zaposlene s predpisi o varstvu pri delu in varstvu okolja s poudarkom na nevarnostih posameznega blaga
 • izvaja ukrepe iz varstva pri delu, požarne varnosti in varovanja okolja
 • upošteva interna navodila za varno delo
 • uporablja in nadzira uporabo varovalnih sredstev in opreme za varno delo
 • uporablja protipožarno opremo za gašenje požarov

 • pozna postopke in ukrepe v primeru poškodovane embalaže
 • pozna postopke in ukrepe ob razsutju ali razlitju nevarnega blaga
 • pozna osnove nudenja prve pomoči
 • pozna opremo za protipožarno zaščito
 • zna ob izrednih dogodkih hitro obvestiti pristojne organe oziroma intervencijske službe
Komunikacija Komunicira z vodstvom, zaposlenimi, s strankami in pristojnimi institucijami
 • zagotavlja pretok informacij v  podjetju in skrbi zanj
 • komunicira z internimi službami ter zunanjimi strankami
 • posreduje pristojnim državnim organom ustrezna poročila in podatke
 • sodeluje z nevladnimi organizacijami s področja varstva okolja (gasilska društva, društvo varnostnih svetovalcev ipd.)

 • zna voditi skupino in spodbujati timsko delo
 • obvlada uporabo sodobnih informacijsko-telekomunikacijskih sredstev
Varovanje zdravja in okolja Zagotavlja lastno varnost, varnost zaposlenih ter zagotavlja upoštevanje predpisov o varstvu pri delu in varstvu okolja
 • seznanja zaposlene s predpisi o varstvu pri delu in varstvu okolja s poudarkom na nevarnostih posameznega blaga
 • izvaja ukrepe iz varstva pri delu, požarne varnosti in varovanja okolja
 • upošteva interna navodila za varno delo
 • uporablja in nadzira uporabo varovalnih sredstev in opreme za varno delo
 • uporablja protipožarno opremo za gašenje požarov

 • pozna postopke in ukrepe v primeru poškodovane embalaže
 • pozna postopke in ukrepe ob razsutju ali razlitju nevarnega blaga
 • pozna osnove nudenja prve pomoči
 • pozna opremo za protipožarno zaščito
 • zna ob izrednih dogodkih hitro obvestiti pristojne organe oziroma intervencijske službe

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Alojz Habič, Ministrstvo za notranje zadeve - Generalna policijska uprava
 • Vojko Robnik, Ministrstvo za notranje zadeve - Generalna policijska uprava

Koordinacija pri pripravi standarda

 • Klement Drofenik, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word