POKLICNI STANDARD


Status: Objavljen 24.11.2006 , 136/22.12.2007

1. Ime in koda poklicnega standarda

Prometnik/prometnica v cestnem prometu 8400.017.5.0

Klasius-P16

Transport (1041)

2. Ime in koda poklica

Referent/referentka za promet (4133.02)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih
 2. racionalno uporablja energijo, material in čas
 3. prevzema in analizira različne informacije ter tehnično dokumentacijo
 4. izbira voznike za prevoz blaga ter nadzoruje in zagotavlja izvajanje prevoza blaga
 5. izdeluje razpored voznikov in vozil, načrtuje linijske prevoze potnikov ter nadzoruje in zagotavlja izvajanje prevoza potnikov
 6. ureja računsko in prometno dokumentacijo ter vodi različne evidence
 7. evidentira škodo, nesreče in nepravilnosti ter pošilja vozila na redne tehnične preglede
 8. komunicira z vodstvom, s sodelavci in z vozniki
 9. uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 10. varuje zdravje in okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in analizira lastno delo ter delo drugih
 • načrtuje delo voznikov v sodelovanju z drugimi službami v podjetju
 • pripravlja dokumente za analizo dela voznikov
 • zbira in uporablja prejete informacije zaradi uporabe v organizaciji dela voznikov (prevoza)
 • pripravlja in načrtuje instradacije blaga
 • analizira opravljeno lastno delo
 • pozna obseg in nivo znanja delavcev, za katere odgovarja
 • pozna logistično načrtovanje in organizacijo del pri prevozu
 • pozna strokovne predpise iz notranjih in mednarodnih pravnih virov za promet
 • pozna dela s potovalnimi dokumenti, tako kot določajo tarife (izračun cene, izdaja, kontrola in obdelava podatkov o potovalnih dokumentih)
 • obvlada potovalne informacije
 • pozna načela ekonomične izrabe prevoznih sredstev
 • pozna optimalno ter ekonomsko izrabo časa, materiala in energije
 • pozna elemente prometnih sistemov, logističnih sistemov in podsistemov
 • obvlada uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za usklajevanje vseh elementov v prometu
 • pozna predpise iz notranjih in mednarodnih pravnih virov za promet, transport, logistiko
Priprava dela oz. delovnega mesta pregleda tekočo delovno dokumentacijo in preveri plan dela v podjetju
 • zbere in samostojno ovrednoti delovno dokumentacijo in tehnična navodila ter navodila za delo
 • pregleda naročila za prevoze
 • pozna načine sodelovanja s posredniki pri izvedbi prevozov
 • razume sistem izbiranja prevoznih sredstev za prevoze
 • pozna prevozna sredstva, ki jih odreja za prevoze
Operativna dela prevzema in analizira različne informacije ter tehnično dokumentacijo
 • sprejema naročila za prevoz blaga ali za občasni prevoz potnikov
 • preverja ustreznost prevoznih sredstev glede na naročila posamičnih prevozov ali glede na vrsto prevoza potnikov
 • preverja zasedenost vozil
 • preveri in pridobi ostale potrebne pravne in tehnične informacije v zvezi s konkretnim naročilom prevoza ne glede na obliko transporta ali posameznega občasnega prevoza potnikov
 • kontaktira z ustreznimi državnimi službami (policija, službe resornega ministrstva ipd.) v zvezi s pogoji za prevoz blaga ali potnikov doma in v tujini
 • preverja predpisano vozniško in prometno dokumentacijo pred napotitvijo voznikov na prevoz
 • usklajuje naročila strank s prepisanimi pogoji za izvedbo občasnih prevozov
 • zbira različne informacije in tehnično dokumentacijo za lastno delovno področje
 • obvlada zmožnosti transportnih sredstev z njihovimi tehničnimi izvedbami, obremenitvami in varnostnimi lastnostmi
 • razume tehnično dokumentacijo z strokovnimi izrazi transportnih sredstev
 • pozna načela ekonomične izrabe tovornih in potniških prevoznih sredstev
 • razume zgradbo, nosilnostno konstrukcijo in delovanje dvigalnih ter prenašalnih naprav
 • razume manipulativne vožnje z viličarji, razume upravljavska dela z različnimi dvigali, ostalimi manipulativnimi transportnimi sredstvi in napravami
 • pozna sodobne tehnologije transporta: kombinirani, integralni in multimodalni transport
izbira voznike za prevoz blaga
 • izbira voznike iz lastnega podjetja glede na vrsto in značilnosti blaga, ki se bo prevažalo
 • izbira voznike iz lastnega podjetja glede na izkušnje in glede na vozilo, ki ga bo upravljal voznik
 • izbira podprevoznike glede na zanesljivost in kvalitetno opravljanje prevozov
 • oblikuje liste voznikov in jih rangira glede na dogovorjene kriterije
 • oblikuje liste podprevoznikov in jih rangira glede na kriterije: kakovost, opremljenost, zanesljivost
 • odreja voznike glede na prevozno sredstvo
 • odreja voznike glede na okoliščine naročila (kraj nakladanja, bližina razpoložljivega tovornjaka, opremljenost tovornjaka, vrsta blaga)
 • obvlada organiziranje specifičnih prevozov: prevoz nevarnih, hitro pokvarljivih pošiljk in izrednih prevozov ter pozna označitve, spremljave (naloge spremnega osebja) in izvedbo
 • obvlada načine varnega natovarjanja po mednarodnih predpisih o varnem natovarjanju in zavarovanju tovora
 • pozna elektronska orodja in tehnologije za podporo razporejanja voznikov
 • pozna sistem izbire voznikov za izvajanje prevoznih storitev
 • pozna podprevoznike in njihovo strukturo
 • razume sistem sestavljanja razporeda voznikov glede na izpolnjevanje zahtevanih kriterijev
 • pozna strukturo prevoznikov in njihovo kakovost, zanesljivost, opremljenost ter jih zna razvrščati glede na postavljene kriterije
nadzoruje in zagotavlja izvajanje prevoza blaga
 • kontrolira psihične in fizične sposobnosti voznikov pred napotitvijo na prevoz
 • vodi in kontrolira prevoz posameznega blaga
 • poroča o stanju pošiljk blaga
 • sporoča v skladu z naročilom in naročnikom prevoza o stanju pošiljke glede na dobavljivost in razpoložljivost
 • sporoča o izrednih dogodkih glede zamude pošiljk
 • sporoča o izrednih dogodkih glede materialne škode pošiljk, nesreče in drugih izrednih dogodkih v zvezi s konkretno pošiljko
 • kontaktira z naročniki prevoza in dobavitelji naročnika v skladu z naročilom prevoza,
 • kontaktira z vozniki med samim izvajanjem prevoza
 • posreduje informacije voznikom o obvozih in zaporah na cestah ter voznike usmerja
 • komunicira z naročnikom ob izrednih dogodkih med prevozom
 • kontaktira z vozniki in izvajalci stranskih dejavnosti, kot so skladiščniki, svetovalci za prevoz nevarnega blaga, komercialisti in špediterji
 • tekoče spremlja stanje v prometu in izdeluje dnevna poročila
 • analizira tahogramske zapise voženj z vidika izvajanja delovne naloge in upoštevanja predpisanih odmorov in počitkov
 • nadzoruje izvajanje prevoza iz prometnega centra z uporabo GPS-tehnologije za sledenje vozil
 • obvlada informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, s katero nudi pomoč pri zagotavljanju optimalnega gibanja vozil v urbanih naseljih ter obvlada sodobno satelitsko elektronsko tehnologijo za sledenje in vodenje po poti
 • obvlada prometno geografijo pri elektronski orientaciji (za izračun optimalnih prevoznih poti), sledenju in vodenju prevoza
 • razume transportne pogodbe in klavzule
 • pozna predpise za ravnanje ob izrednih dogodkih
 • pozna predpise o delovnem času in počitku za izvršilno osebje v prometu
 • obvlada nudenje operativne pomoči vozniku na trenutni lokaciji
 • pozna osnove prometno– transportne signalizacije za vodenje in varnost v prometu
izdeluje razpored voznikov ter vozil in načrtuje linijske prevoze potnikov
 • izdela vozne rede na rednih linijah po predpisanem postopku na aplikaciji AVRIS
 • izdela postajne vozne rede
 • izdela urnike voženj na posebnih linijah
 • izdela delovne naloge oz. službe voznikov v linijskem prevozu potnikov
 • za potnike oblikuje informacije o spremembah voznih redov, obvozih ipd.
 • izdela mesečni razpored voznikov in vozil na delovne naloge po predpisanem postopku (aplikaciji)
 • izdeluje dnevni razpored voznikov in vozil na delovne naloge
 • izdela preglednico prevzema vozil ob menjavi služb na liniji
 • načrtuje pravilno razporeditev in izrabo delovnega časa voznikov
 • odreja voznike in vozila glede na vrsto prevoza in morebitne posebne pogoje pri občasnem prevozu
 • presoja in upošteva primernost voznika glede na dodatno funkcionalno izobrazbo in izkušnje, glede na primernost prevoznih sredstev, glede na potek vožnje ter naročilo stranke ali glede na posebne zahteve prevoza posameznih skupin potnikov
 • izdeluje plan letnih dopustov voznikov
 • obvlada elemente voznega reda
 • pozna dinamiko gibanja vozil
 • obvlada računalniške programe za izdelavo in korekcijo voznega reda (aplikacija AVRIS)
 • pozna principe prometne politike za spodbujanje javnega potniškega prometa
 • pozna principe marketinga za spretno sodelovanje z okoljem in za svetovanje ter pozna prometno geografijo
 • spretno obvlada hitra preusmerjanja v potniškem prometu in obveščanje potnikov
 • pozna elektronska orodja in tehnologije za podporo razporejanju voznikov
 • razume osnovne pojme pri prevozu potnikov, jih zna uvrstiti v posamezne vrste potniških prevozov in zna opredeliti pojem potnika in pojem prtljage
 • pozna celotno infrastrukturo za prevoz potnikov in tudi eksterne objekte za prevoz potnikov: potniške postaje, postajališča, vrste parkirišč, počivališč, logističnih servisov ...
 • obvlada orientacijske veščine prometne geografije
 • obvlada značilnosti in zmožnosti potniških prevoznih sredstev z njihovimi tehničnimi izvedbami in obremenitvami (število sedežev, stojišč, prtljažni prostor, prostor za kolesa in kolesa z motorjem, klimatske naprave v vozilih, sanitarije, multimedijska oprema in ostala oprema za dobro počutje odraslih oseb, otrok in mladine, varnostne lastnosti vozil)
 • razume tehnično dokumentacijo z ustreznimi strokovnimi izrazi
nadzoruje in zagotavlja izvajanje prevoza potnikov
 • zagotavlja izvajanje prevoza potnikov po razporedu
 • preverja izvajanje prevoza po voznem redu iz prometnega centra
 • preverja izvajanje prevoza po voznem redu na terenu
 • operativno vodi voznike pri izvajanju prevoza po razporedu
 • koordinira in organizira operativno delo voznikov za celovito izvajanje prevoza po voznih redih, urnikih voženj na posebnih linijah in naročenih občasnih prevozih
 • nadzoruje izvajanje prevoza iz prometnega centra z uporabo GPS-tehnologije za sledenje vozil
 • nadzoruje uvoz in izvoz vozil po razporedu
 • kontrolira psihične in fizične sposobnosti voznikov pred napotitvijo na prevoz
 • preverja tehnično brezhibnost in opremljenost vozil na terenu
 • preverja voznikovo dokumentacijo in prevozne izkaze potnikov
 • analizira tahogramske zapise voženj z vidika izvajanja delovne naloge ter upoštevanja predpisanih odmorov in počitkov
 • tekoče spremlja stanje v prometu in izdeluje dnevna poročila
 • kontaktira z naročniki prevoza
 • posreduje informacije voznikom o obvozih in zaporah cest ter voznike usmerja
 • kontaktira z vozniki med samim izvajanjem prevoza
 • potnikom posreduje informacije o voznih redih, tarifah in poteku linij
 • obvlada odpravo motenj pri izvajanju voznega reda
 • obvlada nudenje operativne pomoči vozniku na trenutni lokaciji
 • pozna postopke za hitro dajanje navodil v izrednih razmerah v potniškem prometu
 • ima strokovna znanja iz elementov geografsko-informacijskega sistema za spremljanje prometnega stanja v okolju – monitoring
 • pozna avtonomne in eksterne navigacijske naprave
 • pozna osnove prometno– transportne signalizacije za vodenje in varnost v prometu
 • zna podajati vizualne, pisne in zvočne inštrukcije za vodenje po poti
 • pozna metode za preverjanje psihofizične pripravljenosti voznikov
 • pozna normative in predpise za ustrezno tehnično brezhibnost in opremljenost vozil na terenu
 • pozna potrebno voznikovo dokumentacijo
 • razume in zna odčitavat tahogramske zapise voženj
 • pozna predpise o delovnem času in počitku za izvršilno osebje v prometu
ureja računsko in prometno dokumentacijo ter vodi različne evidence
 • uporablja sodobne informacijske pripomočke za upravljanje in urejanje dokumentacije
 • pripravlja potrebno dokumentacijo za priprave računov: potne naloge, CMR (mednarodne tovorne liste), nakladnice, predajnice, ostalo blagovnaodokumentacijao, tahografske liste in evidence (tudi v elektronski obliki)
 • pripravlja in ureja ostalo predpisano prometno dokumentacijo (dovolilnice), stroškovno likvidira račune podizvajalcev itd.
 • pripravlja in zaključuje potne naloge voznikom
 • izdaja potne naloge in potrebno prometno dokumentacijo voznikom in skrbi za vračilo podpisanih dokumentov
 • skrbi za vračilo palet, opreme in ostalih podpisanih dokumentov
 • kontrolira račune različnih dobaviteljev v zvezi z opravljenim prevozom
 • vodi dokumentacijo transportnih računov
 • kontrolira izdaje računov za opravljene občasne prevoze
 • vodi in kontrolira izvedbo konkretnega naročila občasnega prevoza
 • vodi statistiko izvedenih občasnih prevozov in izdeluje mesečna poročila
 • vodi evidenco stanja in izdeluje dnevna poročila o prometu
 • vodi evidenco potnih nalogov, opravljenih ur in oddanih tahografskih lističev
 • vodi evidenco o odmorih in počitkih voznikov v skladu z Zakonom o delovnem času mobilnih delavcev
 • pozna sistem priprave poročil
 • pozna metode zbiranja podatkov v podatkovno bazo
 • pozna načine urejanje in vodenje arhiva
 • pozna predpise o delovnem času in počitku za izvršilno osebje v prometu
 • pozna potrebno dokumentacijo ter postopek dela z njo
 • dobro pozna kvalitativne in kvantitativne kazalce pri prevozu potnikov
 • obvlada vodenje elektronske transportne evidence v potniškem prometu
 • zna delati s spremnimi dokumenti, tako kot določajo tarife (izpolnjevanje spremnih dokumentov, izračun cene, obdelava podatkov po spremnih dokumentih)
 • pozna špeditersko dejavnosti in njene postopke
 • pozna osnove transportnega zavarovanja
evidentira škodo, nesreče in nepravilnosti ter pošilja vozila na redne tehnične preglede
 • sodeluje pri pripravi poročil o nesrečah v podjetju, v sodelovanju z osebo, ki je v podjetju odgovorna za varnost in zdravje
 • pripravlja evidenco povzročene materialne škode na vozilih in prevažanem blagu v sodelovanju z osebo, ki v podjetju skrbi za vozni park
 • kontrolira evidence tehničnih pregledov in registracij,
 • napoti vozila na tehnične preglede in registracije v sodelovanju z vodjem tehničnega parka
 • organizira izločitve tehnično neustreznih vozil ter jih zamenjuje z vključitvijo novih
 • vodi evidence o okvarah vozil in izpadih na progah in po potrebi izvršuje zamenjave
 • vodi evidenco tehničnih pregledov in registracij vozil ter razpisanih servisov
 • organizira popravila oziroma odvoz poškodovanih vozil
 • obvlada informacijsko-komunikacijska tehnologijo za celovito podporo evidenci transportnih sredstev
 • obvlada predpise o varstvu pri delu
 • pozna navodila in predpise o vzdrževanju transportnih sredstev oziroma naprav
 • pozna predpise za varnostno opremo vozil (tafografi, ABS, pasovi …)
 • pozna normative vzdrževanja oziroma nege vozil
 • pozna evidenco za registracijo in vzdrževanje vozil
 • pozna pravila o tehničnih pregledih
 • pozna pravila o registraciji vozil
Administrativna dela pripravlja poročila o delu
 • izdela poročilo o zaključenem delu
 • sodeluje pri pripravi strokovnih poročil za prometno in komercialno službo v podjetju
 • posreduje potrebne informacije ob izdelavi voznega reda
 • sodeluje pri pripravi strokovnih poročil
 • pozna izračunavanje kazalcev uspešnosti poslovanja in zna na osnovi dobljenih rezultatov komentirati uspešnost poslovanja podjetja
 • pozna analizo dela voznega parka (časovno in delovno izkoriščenost opravljanja dela, tehnično brezhibnost, produktivnost, ekonomičnost in rentabilnost)
 • obvlada vsebine poslovne informatike za izdelovanje preglednic, za korekcije v preglednicah, izpolnjevanje obrazcev, poizvedovanje ter izdelavo poročil
Komercialna dela sodeluje pri trženju storitev in reševanju reklamacij
 • sprejema in beleži želje naročnikov oz. uporabnikov prevoza po dodatnih storitvah
 • informacije o dodatni interesih strank posreduje ustreznim službam v podjetju
 • pripravlja različno dokumentacije za komercialno službo
 • pripravlja osnove za cenike prevoznih storitev za lastno komercialno službo
 • pripravlja različne dokumente za komercialno realizacijo prevoza blaga
 • spremlja informacije o dodatnih storitvah in željah strank
 • sodeluje pri pripravi strokovnih poročil za prometno in komercialno službo v podjetju
 • rešuje reklamacije in opravlja izterjavo dolžnikov
 • tehnično rešuje reklamacije v zvezi s konkretnim prevozom, in sicer glede rokov prevzema oziroma predaje blaga
 • v manjših podjetjih skrbi za izterjavo dolžnikov, v večjih podjetjih sodeluje z ustrezno službo za izterjavo
 • zna oceniti ponudbo in povpraševanje na trgu
 • obvlada svetovanje naročniku oziroma ga zna usmeriti na notranji poslovni informacijski center (PIC)
 • pozna osnovne principe pogajanj z naročniki prevoza
 • obvlada svetovanje in nudenje dodatnih storitev naročniku
 • pozna metode sprejemanja naročil prevoznih storitev
 • zna delati s spremnimi dokumenti, tako kot določajo tarife (izpolnjevanje spremnih dokumentov, izračun cene, obdelava podatkov po spremnih dokumentih)
 • pozna špeditersko dejavnost in njene postopke
 • pozna osnove transportnih zavarovanj
 • pozna postopke korespondence
 • obvlada informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za komercialno podporo izračunu prevoznin in sestavljanju ponudb
 • obvlada spremljanje in obdelavo podatkov o naročnikih s pomočjo ustrezne dokumentacije in programske opreme
 • pozna predpise za reševanje reklamacij
 • obvlada sestavljanje reklamacijskih zapisnikov in reševanje reklamacij
 • obvlada informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za podporo reklamacijskim postopkom v transportni logistiki
Nadzor dela nadzoruje voznike pri izvajanju vožnje
 • nadzoruje voznike in njihovo skrb za opremljenost vozila
 • nadzoruje voznike pri izvajanju vožnje, glede začetka in poteka vožnje
 • nadzoruje voznike glede izročitve dogovorjene dokumentacije
 • pozna predpise o varnosti v prometu
 • pozna elemente nadzora pri izvajanju prometa
 • obvlada izpeljavo disciplinskih postopkov
 • pozna postopke pregledov kontrolnih dokumentov, certifikatov opreme in sredstev za varnost
 • pozna postopke v skladu s predpisi o delovnih razmerjih
 • pozna določila kolektivnih pogodb in podjetniške kolektivne pogodbe
 • obvlada postopke preverjanja kakovosti (vizualno in s pomočjo dokumentacije) in zna odpraviti morebitna odstopanja
 • obvlada načine in postopke kvantitativnega in kvalitetnega dela prevoza tovora, potnikov in oseb
Zagotavljanje kakovosti skrbi za izvajanje standardov kakovosti
 • izvaja dela prometnika v skladu z navodili, ki mu jih je dal naročnik
 • skrbi za zadovoljstvo naročnikov in za dobre odnose z njimi
 • spremlja in ureja poslovno dokumentacijo
 • pravočasno priskrbi in likvidira izročene listine
 • skrbi za poznavanje tehničnih, tehnoloških in drugih sprememb ter novosti posreduje voznikom
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna osnovne ekonomske pojme, odnose, usmeritve in razmišljanja o ekonomskih, socialnih, političnih in ostalih značilnostih ravnanja gospodarskih subjektov
 • pozna ekonomsko terminologijo
 • pozna postopke za analiziranje konkretnih ekonomskih problemov, ki nastopijo pri poslovnem odločanju
 • razume ekonomska dogajanja v transportnih in ostalih poslovnih sistemih v Sloveniji in svetu
Vzdrževanje in popravila skrbi za ustrezno funkcionalnost opreme in vozil
 • primerno ravna z zadolženo opremo: računalnik, telefoni in ostala komunikacijska oprema.
 • obvešča službo vzdrževanja ob okvarah transportnih sredstev
 • sodeluje s službo oskrbe
 • obvlada uporabo ter ravnanje s sodobnimi informacijskimi telekomunikacijskimi sredstvi
 • pozna principe delovanja in vzdrževanja prevoznih sredstev
 • pozna cikel rednih vzdrževalnih del, ki jih spremlja na podlagi tehnične dokumentacije
 • ve, kako kontaktirati s pristojno organizacijo, ki skrbi za popravila oz. zamenjavo pokvarjenih in izrabljenih delovnih sredstev
Komunikacija komunicira z vodstvom, s sodelavci in z vozniki
 • komunicira s strankami
 • komunicira s sodelavci, s komercialno službo, z vozniki in nadrejenimi predvsem v komercialni, tehnični in varnostni službi
 • kontaktira z nabavniki, s prodajniki in prometniki v podjetjih-naročnikih
 • kontaktira z organizatorjem transporta, oziroma komercialno službo podjetja v zvezi s komercialnimi pogoji prevoza
 • komunicira s podizvajalci prevozov
 • uporablja informacijsko tehnologijo pri komunikaciji
 • uporablja strokovno terminologijo
 • komunicira s carinskimi delavci, z delavci inšpekcij in policije ter delavci DARS in MP, kadar in kolikor se tiče konkretne prevozne storitve
 • pisno in ustno se sporazumeva v najmanj enem tujem jeziku
 • obvlada strokovno komuniciranje v materinem in enem tujem jeziku
 • pozna pomen komuniciranja (verbalnega , neverbalnega) ob uporabi različnih informacijsko-komunikacijskih sredstev
 • obvlada osnovna načela poslovnega bontona
 • obvlada uporabo sodobnih vrst telekomunikacijskih tehnologij pri vsakodnevnem sporazumevanju in koordinaciji
 • obvlada sodelovanje z drugimi zaposlenimi v konfliktnih situacijah
 • pozna uporabo različnih virov in sredstev ter načine pretoka informacij, potrebnih za nemoten pretok informacij med vsemi udeleženci
 • pozna strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • upošteva predpise o varnosti v cestnem prometu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
 • upošteva predpise o odmorih in počitkih mobilnih delavcev
 • ukrepa v kritičnih situacijah (udeležba v prometni nesreči)
 • skrbi, da je prevoz izvršen v skladu s smernicami, navodili in ukrepi za varovanje zdravja koristnikov prevoza in zaposlenih ter varovanje okolja
 • pozna predpise o splošnem varstvu, varstvu pri delu, požarni varnosti in ekološke predpise
 • pozna ter vestno uporablja in izpolnjuje cestno prometne predpise
 • pozna predpise za prevoz nevarnih tovorov in predpise za specifične (izredne) prevoze
 • pozna navodila za ravnanje z nevarnimi snovmi
 • pozna osnovne ukrepe ob razlitju in razsutju
 • usposobljen je za vodenje hitrega reševanja ob požaru, eksploziji in drugih izrednih dogodkih
 • usposobljen je za hitro obveščanje varnostni služb in organov ob izrednih dogodkih ter pozna elektronsko in ostalo opremo za protipožarno varnost
 • pozna strategijo preprečevanja nesreč
 • pozna osnove nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • g. Rehar Alojz, Rešped transport
 • g. Roman Plesec, LPP d.o.o.
 • g. Marijan Urnaut, Srednja prometna šola Maribor
 • G. Robi Truden, DFDS transport
 • g. Anton Pepevnik, Višja prometna šola Maribor
 • g. Marjan Krasnič, Ministrstvo za promet
 • g. Bojan Pečnik, Obrtna zbornica Slovenije
 • ga. Karmen Nebec, Obrtna zbornica Slovenije
 • ga. Rernata Zatler, Gospodarska zbornica Slovenije
 • g. Boben Jože, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • g. Zlato Zaletel, Zveza združenja šoferjev in avtomehanikov Slovenije
 • g. Janko Pirkovič, BTC Logistični center d.d.
 • ga. Ingrid Maršič, Luka Koper d.d.
 • g. Robert Muha, Fakulteta za pomorski promet
 • ga. Petra Krnič, B&B šola Kranj
 • g. Roman Kranjec, Srednja prometna šola Celje
 • g. Danijel Grmek, Srednja pomorska šola Portorož
 • ga. Mateja Turk, Srednja prometna šola Maribor
 • g. Primož Štekar, Tehniški šolski center Nova Gorica
 • g. Andrej Prašnikar, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana
 • Koordinator:Klement Drofenik , CPI