POKLICNI STANDARD


Status: Objavljen 13.10.2006 , 136/22.12.2006

1. Ime in koda poklicnega standarda

Špediter/špediterka 8400.012.5.0

Klasius-P16

Transport (1041)

2. Ime in koda poklica

Špediter/špediterka (3422.03)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo in delo v timu
 2. racionalno porablja energijo, material in čas
 3. zbira in obdeluje dokumentacijo za sprejem, carinjenje in odpremo blaga
 4. opravlja potrebne uvozne in izvozne postopke za carinjenje blaga
 5. opravlja strokovno-operativna dela v špediciji
 6. izdeluje predkalkulacije in izračunava cene ter dajatve in svetuje naročnikom
 7. organizira transport blaga
 8. komunicira z vodstvom, delavci ter s strankami
 9. uporablja računalniško opremo in programska orodja
 10. varuje zdravje in okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo v timu
 • načrtuje in pripravi lastno delo
 • organizira lastno delo za sodelovanje v timu
 • analizira organizacijo in realizacijo zastavljenega načrta dela
 • spremlja zakonodajo ter druge državne predpise in ukrepe, ki se nanašajo na opravljanje špediterske dejavnosti
 • zbira in samostojno interpretira pomembne informacije
 • zbira in samostojno ovrednoti delovno dokumentacijo in tehnična navodila ter navodila za delo
 • pozna sistem zbiranja in vrednotenja dokumentacije in navodil za delo
 • pozna metode načrtovanja carinskega in transportnega dela
 • pozna metode analize realizacije zastavljenega dela in analize opravljenega dela
 • pozna sistem delitve dela in naloge znotraj carinskega oddelka
 • pozna sistem komercialnega dela in dela delavcev, ki so v njegovi skupini
 • pozna sistem delitve dela in nalog prometnemu osebju
 • pozna načela optimizacije človeških virov in delovnih sredstev
Priprava dela oz. delovnega mesta prevzema potrebno dokumentacijo za delo
 • prevzema naročila prevozov lastnih strank
 • prevzema naročila prevozov posrednikov
 • pripravi vso dokumentacijo, potrebno za opravljanje špediterske dejavnosti
 • pozna prometno zakonodajo in predpise za prevoz blaga v notranjem in zunanjem prometu
 • pozna temelje delovnopravne zakonodaje in predpise za izvajanje prevoza blaga
 • pozna načine zbiranja informacij o dokumentih, dokazilih za transport in carinjenje blaga
 • obvlada postopke zbiranja informacij glede na konkurenco na trgu
 • zna opredeliti ostale potrebne informacije
 • pozna načine komuniciranja z drugimi izvajalci prevoznih dejavnosti
 • pozna način komuniciranja z naročniki prevozov
Operativna dela zbira in pripravlja dokumente za opravljanje carinskega postopka
 • pripravlja dokumente za carinske postopke, kot so carinsko skladiščenje, aktivno in pasivno oplemenitenje, začasni uvoz, izvoz, sprostitev blaga v prosti promet, tranzitni postopki
 • pripravlja dokumente za posle v zvezi s carinjenjem blaga
 • jemlje vzorce (vzorci pri carinjenju blaga, ki jih zahteva carina oziroma inšpektor)
 • pripravlja dokumente za konsignacijska dela
 • pripravlja dokumente za nadzor kakovosti
 • kontrolira pravilnost dokumentov in obračunava voznine, carinske dajatve in druge pristojbine
 • sodeluje pri sejemskih delih
 • pozna carinsko zakonodajo
 • zna razvrščati blago po tarifnih številkah za pravilno carinjenje
 • pozna skladiščno dokumentacijo
 • pozna špediterske dokumente
 • pozna carinsko vrednost
 • razume carinski postopek z ekonomskim učinkom
 • zna izpolniti špediterske dokumente
 • zna iz posameznih tarif izračunati stroške
 • pozna ukrepe carinskega nadzora za posamezne vrste transporta
 • razume carinske oprostitve in prekrške
 • zna ustrezno ravnati ob prekrških in oprostitvah
 • zna ugotoviti carinske stopnje za posamezno blago
zbira in obdeluje dokumentacijo za sprejem, carinjenje in odpremo blaga
 • sprejme dispozicijo (naročilo) za carinjenje ali transport
 • opravi kontrolo dispozicije (pravilno izpolnjene vse rubrike, pravilnost samih podatkov)
 • predhodno zavaruje plačilo za rizične naročnike
 • potrdi dispozicijo
 • pridobi potrebno dokumentacijo za carinjenje (na področju carinjenja)
 • pripravlja dokumente za carinski postopek
 • izvede kontrolo dokumentacije (preveri točnost podatkov na fakturi in ostalih dokumentih)
 • podrobno pozna vsebino dispozicije
 • pozna transportno dokumentacijo
 • pozna dokumente za carinjenje
 • pozna pravne osnove špedicije
 • pozna špediterske dokumente
 • pozna poenostavljene carinske postopke in poenostavitve v carinskih postopkih
 • pozna Pravne vire carinskega prava skupnosti
 • pozna organizacijo transporta
 • razume carinske oprostitve in prekrške
 • zna ustrezno ravnati ob prekrških in oprostitvah
 • zna ugotoviti carinske stopnje za posamezno blago
pripravlja potrebne dokumente za uvozne in izvozne postopke za carinjenje blaga
 • sprejme dispozicijo (naročilo) za carinjenje oziroma transport
 • opravi kontrolo dispozicije (pravilno izpolnjene vse zahtevane rubrike, pravilnost samih podatkov)
 • za rizične naročnike predhodno zavaruje plačilo
 • potrdi dispozicijo
 • pridobi razne potrebne dokumente za carinjenje
 • vloži upravne listine (deklaracije …)
 • sprejme in vloži upravne listine pri carinskem organu za nadaljnje carinske postopke
 • pregleda blago
 • razvršča blago po carinski tarifi
 • opravi vsa ostala dela, ki so vezana na carinjenje posamezne vrste blaga
 • pripravi dokumente za različne inšpekcijske preglede
 • podrobno pozna vsebino dispozicije
 • pozna pravila izpolnjevanja EUL in šifrant
 • pozna transportno dokumentacijo
 • pozna osnove davčne zakonodaje
 • zna razvrščati blago po tarifnih številkah in TARIC podštevilkah
 • zna izračunati carinsko vrednost in davčno osnovo
 • zna pripraviti dokumentacijo za razne inšpekcijske preglede
 • pozna carinski nadzor
 • pozna ukrepe carinskega nadzora v različnih vrstah transporta
 • razume carinski postopek z ekonomskim učinkom
opravlja strokovno-operativna dela v špediciji
 • sestavlja in podpisuje carinsko dokumentacijo ter druga dela v carinskem postopku
 • kontrolira pravilnost dokumentov in obračunava voznine, carinske in druge pristojbine
 • posreduje CARGO zavarovanje (sklepanje pogodb o transportnem zavarovanju)
 • izpolni obrazec o poreklu blaga (po nalogu naročnika)
 • sklepa pogodbe o transportnem zavarovanju
 • ugotovi carinske osnove, vsote carine in drugih uvoznih pristojbin, ki bremenijo blago
 • opravi plačilo ugotovljenih zneskov carin in drugih pristojbin
 • skrbi za naknadno obračunavanje, plačilo in povračilo carin in drugih uvoznih pristojbin
 • izstavi TIR-karnet
 • izstavi tranzitne dokumente
 • pomaga pri izbiranju in posredovanju informacij nalogodajalcu v regresnem postopku proti tretji osebi
 • rešuje reklamacije (do določene škode in določenega zneska)
 • rešuje reklamacijo glede na obseg in višino poškodbe (do določen vsote in določenega zneska, reševanje višjih vsot preda nadrejenemu)
 • pomaga pri kreditiranju nalogodajalca
 • informira nalogodajalca
 • opravlja mednarodne pomorskoprometne agencijske posle
 • usmerja in zbira podatke v primeru generalne havarije
 • pozna konvencije in listine konvencij TIR-karneta
 • pozna konvencije in listine konvencij ATA-karneta
 • pozna dokumente o poreklu blaga EUR1, ATR ipd.
 • pozna carinsko zakonodajo
 • pozna osnove cargo zavarovanja
 • pozna zakonodajo o sklepanju pogodb
 • pozna priročnik TIR-karneta in pojasnila pravil ATA-karneta
 • pozna načine transportnega zavarovanja
 • pozna posamična zavarovanja in prednosti po generalni polici
 • pozna posebnosti zavarovanja v posameznih vejah prometa
 • pozna odgovornosti prevoznikov pri CARGO zavarovanju
 • pozna splošne in posebne pogoje, navedene na zavarovalni poli
 • pozna špediterske dokumente
 • zna sklepati pogodbe
izdeluje predkalkulacije in izračunava cene ter dajatve
 • v dogovoru z naročnikom izdela ponudbe in sklepa pogodbe do določene višine in v določeni obliki
 • izdela ponudbe glede na dispozicijo oz. povpraševanje
 • zbira povpraševanja in ponudbe po prevoznih storitvah blaga
 • izdeluje kalkulacije in zaključuje posle
 • preveri dajatve (carinske dajatve v posamezni državi)
 • opravi kalkulacije transporta glede na dolžino in čas transporta
 • preveri specifiko zakonodaje v raznih državah
 • izračuna dajatve glede na tarifo blaga
 • podrobno pozna transportna sredstva (nosilnost, gabariti …)
 • pozna vse transportne podsisteme
 • zna izračunavati cene transporta
 • zna izračunati dajatve in carinsko osnovo
 • pozna vsebino dispozicije
 • pozna elemente za sklenitev prevoznih pogodb
 • pozna načine pogajanj z naročniki prevozov
 • zna narediti obračun stroškov špediterskih uslug
 • razume tržišče organizacije
 • zna iz posameznih tarif izračunati stroške
 • zna sestaviti fakture, pozicije in ugotoviti dobiček
 • zna izbirati posamezne paritete
svetuje naročnikom
 • svetuje naročnikom o instradaciji, načinu pridobivanja dovoljenj, zavarovanju pošiljk in načinu izvedbe transporta
 • svetuje o načinu pridobitve dovoljenj (izvoznih, uvoznih)
 • svetuje o raznih carinskih dajatvah v Sloveniji oziroma tujih državah
 • strokovno svetuje in sodeluje v pogajanjih pri sklepanju pogodb
 • podrobno pozna transportne tokove
 • pozna zahtevan obseg geografije
 • pozna zakonodajo za pridobivanje različnih dovoljenj (uvozna dovoljenja, kontingenti …)
 • pozna osnove zakonodaje v tujih državah
 • pozna osnove cargo zavarovanja
 • pozna incotermse
 • pozna osnove dobrega komuniciranja
 • pozna vrste transporta
 • pozna pravne osnove špedicije
 • pozna organizacijo transporta
 • zna sklepati pogodbe
 • pozna špediterske dokumente
organizira transport blaga
 • opravlja instradacijo
 • opravlja odpoklic blaga
 • sprejme blago z namenom odprave
 • skrbi za odpravo, dostavo in tranzit
 • izvede predajo naročila prevozniku (pri organizaciji transporta)
 • spremlja, ali je izvedba predaje popolna
 • posreduje povratne informacije naročniku, če predaja ni popolna
 • spremlja blago od pošiljatelja do prejemnika
 • izdaja in pridobiva prevozne in druge dokumente
 • izvaja izbirni promet
 • sklepa pogodbe o prevozu
 • sklepa pogodbe o prevozu v multimodalnem transportu
 • organizira transport od vrat do vrat
 • sklepa pogodbe o natovarjanju, iztovarjanju, prekladanju, uskladiščenju
 • pozna osnovne računalniške programe
 • pozna vse veje transporta
 • pozna transportno dokumentacijo
 • pozna skladiščno dokumentacijo
 • pozna zakone o sklepanju prevoznih pogodb
 • dobro pozna geografijo za instradacijo
 • pozna metode sklepanja pogodb s podprevozniki
 • pozna elemente cen prevoznih storitev
 • pozna načine sodelovanja s sodelavci in strankami
 • pozna vrste transporta
 • pozna pravne osnove špedicije
 • pozna organizacijo transporta
 • pozna tehnične in tehnološke značilnosti prevoznih sredstev
 • zna izpolniti špediterske dokumente
 • pozna pravila, značilnosti in prednosti v cestnem prometu
Administrativna dela opravlja administrativna dela v špediciji
 • opravlja izterjavo dolgov
 • izdaja špediterska potrdila
 • sodeluje pri pripravi strokovnih poročil
 • pripravi tehnična in druga poročila
 • zbere vse potrebne podatke za pripravo poročil
 • pripravi jasna in pregledna poročila o poteku dela in izvedenih delih
 • ureja in vodi arhiv
 • izdela poročilo o zaključenem delu
 • pozna transportno dokumentacijo
 • obvlada pisanje poročil, dopisov, reklamacij ipd.
 • pozna predpise o reklamacijah
 • pozna metode za izdelavo ponudb prevoznih storitev
 • pozna način izdelave poročila o poteku dela
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja pravilnost carinskega postopka
 • zna uvrstiti blago v pravo tarifno oznako
 • gospodarno ravna z delovnimi sredstvi
 • izpolnjuje naloge skladno z dokumentiranimi ugotovitvami in z upoštevanjem sprejetih varnostnih ukrepov
 • spremlja zakonodajo in predpise o transportu in carinskem poslovanju ter davčno zakonodajo
 • seznanja se z novitetami na področju carinjenja in transporta
 • skrbi za varovanje poslovnih skrivnosti
 • skrbi za varovanje osebnih podatkov
 • upošteva kodekse poklicne etike in dobrih poslovnih običajev
 • pozna zakonodajo o transportu
 • pozna CMR-konvencijo
 • pozna transportno dokumentacijo
 • pozna carinsko zakonodajo
 • pozna davčno zakonodajo
Komunikacija komunicira z vodstvom, delavci ter s strankami
 • obvešča nadrejene o vsaki nezgodi oziroma nesreči pri delu
 • izmenjuje podatke med sodelavci
 • sodeluje v timu
 • stalno kontaktira med naročnikom in izvajalcem transporta
 • sodeluje z delavci pri razreševanju komercialno-operativnih problemov
 • obvešča komitenta o vsakem odmiku od dispozicije
 • vzdržuje dober odnos s partnerji v tujini
 • uporablja osebni računalnik in posamezne računalniške programe kot sredstvo za komunikacijo in zbiranje informacij
 • pisni in ustno se sporazumeva v najmanj enem tujem jeziku
 • obvlada delo z računalnikom
 • obvlada komunikacijo po telefonu
 • obvlada prilagajanje situaciji
 • obvlada znanje najmanj enega tujega jezika
 • zna preceniti pomembnost informacij
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • izvaja ukrepe iz varstva pri delu, varovanja okolja in požarne varnosti
 • upošteva varnostno-zdravstveno politiko v podjetju
 • uporablja predpisana osebna varovalna sredstva in varnostne pripomočke pri delu
 • dela opravlja v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva interna navodila za varno delo
 • pozna zakonodajo o varstvu pri delu
 • pozna okoljevarstvene predpise
 • pozna potrebe in vlogo varovanja zdravja in okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Vesna Brecl, Generalni carinski urad RS
 • Andreja Kostelic, Generalni carinski urad RS
 • Robert Truden, DFDS transport
 • Janko Pirkovič, BTC Logistični center d. d.
 • Primož Štekar, Tehniški šolski center Nova Gorica
 • Marjan Krasnič, Ministrstvo za promet
 • Bojan Pečnik, OZS
 • Karmen Nebec, OZS
 • Renata Zatler, GZS
 • Jože Boben, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • Zlato Zaletel, Zveza združenja šoferjev in avtomehanikov Slovenije
 • Aljoz Rehar, Rešped transport
 • Ingrid Maršič, Luka Koper d. d.
 • Roman Plesec, LPP d. o. o.
 • Robert Muha, Fakulteta za pomorski promet
 • Petra Krnič, B&B šola Kranj
 • Anton Pepevnik, Višja prometna šola Maribor
 • Roman Kranjec, Srednja prometna šola Celje
 • Marijan Urnaut, Srednja prometna šola Maribor
 • Mateja Turk, Srednja prometna šola Maribor
 • Andrej Prašnikar, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana
 • Koordinator:Klement Drofenik, CPI