POKLICNI STANDARD


Status: Objavljen 09.07.2007 , 85/21.09.2007

1. Ime in koda poklicnega standarda

Skladiščnik/skladiščnica v logistiki 8400.011.5.0

Klasius-P16

Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416)

2. Ime in koda poklica

Skladiščnik/skladiščnica (4131.02)

3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih
 2. racionalno porablja energijo, material in čas
 3. prevzame in uskladišči blago
 4. pripravi blago za oddajo in opremlja blago
 5. skladišči neustrezno in odpisano blago ter vračila s trga
 6. opravlja permanentno inventuro v skladišču
 7. kontrolira kvaliteto in kvantiteto dela v skladu z normativi in drugimi predpisi
 8. odčitava in vpisuje podatke posebnega blaga v različne evidence
 9. komunicira z vodstvom, s sodelavci in strankami
 10. uporablja računalniško opremo in programska orodja
 11. varuje zdravje in okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira, načrtuje in analizira lastno delo in delo drugih
 • sprejema in razume pisna in ustna navodila za delo
 • samostojno interpretira zbrane informacije
 • zbira in v sodelovanju z drugimi službami ovrednoti delovno dokumentacijo in tehnična navodila ter navodila za delo
 • načrtuje lastno delo z upoštevanem razporeda dela, ki ga naredi nadrejeni
 • analizira opravljeno lastno delo
 • spremlja razvoj stroke in skrbi za strokovni in delovni razvoj
 • posreduje delavcem navodila za izvajanje posameznih del pri določenih delovnih nalogah
 • zagotavlja ustrezno število delavcev za delo (v sodelovanju z vodjo skladišča)
 • posreduje navodila za izvajanje del pri določenih delovnih nalogah (upravljavcem delovnih strojev, mehanizacije – viličaristom)
 • zagotavlja ustrezno število delavcev za delo (v sodelovanju z vodjo skladišča) in predlaga dopuste in druge odsotnosti z dela
 • pozna potrebno dokumentacijo in postopek dela z dokumentacijo
 • seznanjen je z organizacijo dela v podjetju in s sodelovanjem z različnimi službami
 • pozna postopke samoevalvacije
 • obvlada sestavljanje in vodenje evidenc o prisotnosti na delu,o rednih in izrednih odsotnostih z dela ter dopustih
 • obvlada organizacijo dela tako, da poteka čim bolj optimalno in brez zastojev
 • zna ravnati z človeškimi viri
 • seznanjen je s tehničnimi značilnosti posameznih vrst manipulativnih sredstev in z načinom dela z njimi ter zna svetovati, kako jih uporabljati
Priprava dela oz. delovnega mesta pregleda delovno okolje in pripravi ustrezno delovno opremo
 • uporablja ustrezno osebno delovno zaščitno opremo
 • seznani se z delovnim nalogom in razno delovno-tehnično dokumentacijo
 • preveri primernost delovnega okolja za varno in kvalitetno delo
 • pozna pravilnike in predpisane norme o skrbi za delovno okolje in delovni proces, poteka v njem
 • pozna elemente varstva pri delu
 • pozna potrebno dokumentacijo in postopek dela z dokumentacijo
 • pozna različne vrste zavarovanja
Operativna dela prevzame blago
 • razporedi prispela vozila z blagom glede na prioriteto raztovora
 • vozniku vozila določi razkladalno mesto
 • usmerja voznika na razkladalno rampo ali vrata
 • s pomočjo skenerja ali s pregledom prevzemne dokumentacije prevzame blago
 • pregleda dokumentacijo o lastnostih blaga
 • kvantitativno in kvalitativno pregleda sprejeto blago in embalažo ter ukrepa
 • raztovori vozilo
 • sodeluje z voznikom pri raztovoru
 • izvaja kontrolo prevzetega blaga
 • preverja in kontrolira rok uporabnost blaga
 • preverja in kontrolira številke določenih izdelkov, LOT-številke, datume izdelav ipd.
 • zagotavlja sledljivost blaga
 • preverja in kontrolira čistost in nepoškodovanost blaga
 • pregleda dostavne dokumente in preveri skladnost podatkov
 • prevzeto blago primerja z dokumentacijo o prispelem blagu
 • razlike v količini in kvaliteti blaga zapiše v reklamacijski zapisnik
 • ob prevzemanju blaga pregleduje stanje palet
 • organizira morebitno deklariranje blaga in ostale storitve na blagu (prepakiranje, ipd.)
 • razume bistvene elemente načrtovanja notranjih blagovnih tokov
 • pozna tehnične značilnosti skladišča, na podlagi katerih razporeja in koordinira delo
 • pozna naprave za hitro pregledovanje prevzetih pošiljk in delo z njimi
 • pozna potrebno dokumentacijo in postopek dela z njo
 • pozna različne vrste blaga in način ravnanja z njim ter zahteve za skladiščenje posamezne vrste blaga
 • obvlada postopek pregleda tovora, tako vizualno kot na podlagi dokumentacije, in zna primerno ukrepati, če je kaj narobe
 • pozna pravne vire za ravnanje z blagom
 • pozna deklariranje blaga
 • razume bistvo kvantitativne in kvalitetne kontrole in skrbi za blago
 • seznanjen je s tehničnimi značilnosti posameznih vrst manipulativnih sredstev in z načinom dela z njimi
skladišči blago
 • pred manipulacijo z blagom preveri opozorilne oznake na embalažah
 • preveri označevanje
 • določa skladiščna mesta po mikrolokacijah
 • ročno ali računalniško evidentira, sortira uskladiščeno blago
 • razporeja blago po skupinah
 • pravilno naklada material, polizdelke in končne izdelke na standardno paleto, tako daupošteva dimenzije palet in gabarit skladišč
 • razporeja material, surovine, polizdelke in končne izdelke za pravilno skladiščenje (visokoregalno skladišče, nizkoregalno skladišče, hladilnica)
 • zavaruje blago pred poškodbami, kvarjenjem in odtujitvami (tatvinami)
 • pozna in uporablja ustrezna informacijsko-komunikacijska orodja za skladiščenje
 • pozna oznake na embalaži in njihov pomen
 • razume bistvene elemente načrtovanja notranjih blagovnih tokov
 • seznanjen je z organizacijo dela v podjetju in sodeluje z različnimi službami
 • razume načrtovanje s pomočjo različnih organizacijskih shem
 • pozna sestavo in vodenje evidenc uskladiščenega blaga s pomočjo organizacijskih shem
 • pozna sortiranje tovornih enot po različnih kriterijih in zahtevah
 • pozna standarde skladiščenja
 • pozna sistem za optimalno razporeditev tovora v skladišču
 • pozna sodobna informacijsko-komunikacijska orodja
pripravi blago za oddajo
 • prevzame in pregleda dokumentacijo za naročilo
 • organizira pripravo ustrezne količine blaga glede na dokumentacijo po naročilu kupca
 • opravi kontrolo skomisioniranega blaga (glede na dogovor)
 • po potrebi organizira etiketiranje blaga in ga opremlja z listinami
 • označi pošiljko s prejemnikom in pripravi pošiljko za odpremo glede na vrsto prevoza
 • premesti blago iz skladiščne na odpremno cono
 • skrbi, da se komisioni za natovor odlagajo na pravilna mesta
 • preveri opozorilne oznake (položaj postavitve blaga, količina blaga v višino)
 • službi avtotransporta sporoča obliko, število in težo tovora
 • pozna potrebno dokumentacijo in postopek dela z dokumentacijo za oddajo blaga
 • obvlada postopke optimizacije organizacije notranjih blagovnih tokov
 • pozna komisioniranje blaga
 • pozna metode kontrole in na podlagi pregleda izpolni ustrezno dokumentacijo
 • pozna postopke označevanja in opremljanja blaga za dodelavo, predelavo, sortiranje in podobne postopke
 • obvlada organizacijo odpreme blaga glede na zakonske določbe in glede na vrsto transporta
 • obvlada odpremo blaga glede na želje in zahteve naročnika
 • pozna metode za optimalen pretok informacij in dokumentacije med vsemi udeleženimi/strankami
 • zna uporabljati sodobne telekomunikacijske tehnologije za pravočasno in učinkovito sodelovanje med vsemi udeleženci
 • pozna zakonske in trgovske/tržne značilnosti ter morebitne omejitve za posamezno vrsto blaga oziroma embalaže
opremlja blago
 • izbere pravilen komision
 • označi in potrdi pripravljeno pošiljko
 • organizira nakladanje na odpremno vozilo
 • označeno blago naloži na odpremno vozilo
 • evidentira oddano vrsto in število vračljivih embalaž
 • pozna različne vrste in metode izbora najbolj optimalnega načina pretoka blaga glede na vsakokratno situacijo
 • pozna oznake in pomen oznak na embalaži
 • pozna notranjo organizacijo in način dela v skladišču
 • pozna načine optimatizacije skladiščenja
 • seznanjen je s tehničnimi značilnosti posameznih vrst manipulativnih sredstev in z načinom dela z njimi
 • pozna deklariranje blaga
 • obvlada postopke sestave in vodenja evidenc pošiljk in embalaže
skladišči neustrezno in odpisano blago ter vračila s trga
 • preskladišči neustrezen in odpisan material in ga količinsko preveri
 • pregleda dokumentacijo vrnjenih izdelkov
 • označi vrnjene izdelke
 • vrnjene izdelke ločeno skladišči
 • ugotavlja nastanek in upravičenost reklamacij in škodnih primerov ter o tem obvešča vodjo skladišč
 • pozna postopke sestave in vodenja evidenc
 • pozna postopke vodenja posebne rubrike o poškodovanem, neustreznem ali odpisanem materialu
 • pozna pritožbene postopke in roke vračila
 • zna svetovati strankam v primerih nejasnosti ali nesporazumov ob skladiščenju vračilih blaga s trga
 • pozna potrebno dokumentacijo za reklamacijske in škodne primere ter postopek dela z njo
 • pozna reklamacijske postopke od prijave do rešitve
 • pozna procese in izide reklamacijskih postopkov
opravlja permanentno inventuro v skladišču
 • izvaja interno kontrolo za zagotavljanje točnosti zalog glede na določen Protokol logističnih procesov, protokol dela ipd.
 • pripravi blago za inventuro
 • izvaja inventuro
 • prešteva in beleži zalogo blaga
 • prešteva in beleži določeno število artiklov
 • kontrolira pravilnost odloženega blaga na določenih lokaciji
 • zagotavlja, da ni inventurnih razlik
 • zavaruje blago pred poškodbami, kvarjenjem in odtujitvami (tatvinami)
 • delo izvaja v skladu s sistemi kakovosti
 • skrbi za izvajanje sledljivosti blaga
 • zapisuje odstopanja, arhivira dokumentacijo
 • ugotovljene napake posreduje vodji skladišča
 • obvlada uporabo različnih evidenc in programskih oprem za spremljanje in kontrolo zalog v skladišču
 • pozna postopke inventure in potrebno dokumentacijo, ki se pri tem uporablja
 • obvlada spremljanje evidenc glede na različne parametre, ki mu olajšajo oz. omogočajo optimalno delo
 • pozna notranjo organizacijo in način dela v skladišču
 • seznanjen je s tehničnimi značilnosti posameznih vrst manipulativnih sredstev in z načinom dela s temi sredstvi v skladišču
 • obvlada postopke kontroliranja nahajališča posameznega blaga oziroma pošiljke
 • pozna postopke spremljanja pretoka tovora v skladišču s pomočjo različne dokumentacije in programske opreme
 • pozna postopke arhiviranja in obveščanja ob ugotovljenih nepravilnostih
 • pozna sisteme kakovosti s področja svojega dela
 • zna izvajati postopke za sledenje blaga
kontrolira kvaliteto in kvantiteto dela v skladu z normativi in drugimi predpisi
 • skrbi za izvajanje standardov HACCP ter beleži kritične točke sistema HACCP
 • skrbi za izvajanje sledljivosti blaga
 • dnevno preverja opravljeno delo in ga v sodelovanju z nadrejenimi v skladišču primerja z zahtevami terminskega plana skladišča
 • sproti preverja kakovost opravljenega dela (v sodelovanju z vodjem skladišča) in morebitne napake sproti odpravlja
 • racionalno in varno uporablja naprave, orodja, priprave, materiale in energijo
 • pozna sistem zagotavljanja varnosti blaga skladno s standardi
 • pozna sistem sledljivosti blaga v celotnem procesu
 • obvlada postopke preverjanja kakovosti (vizualno in s pomočjo dokumentacije) opravljenega dela in zna morebitna odstopanja odpraviti
 • obvlada spremljanje in obdelavo podatkov o dnevno opravljenem delu in možnih odstopanjih od terminskega plana s pomočjo ustrezne dokumentacije in programske opreme
 • pozna postopke in način dela v skladišču
 • seznanjen je s tehničnimi značilnosti posameznih vrst manipulativnih sredstev, orodij in drugih naprav ter z načinom dela z njimi v skladišču
 • pozna različne vrste blaga in način ravnanja z njim ter zahteve za skladiščenje posamezne vrste blaga
 • pozna elemente varstva pri delu
 • obvlada načine in postopke kvantitativnega in kvalitetnega dela z blagom
odčitava in vpisuje podatke posebnega blaga v različne evidence
 • pri skladiščenju določenih vrst blaga (živila ipd.) v skladu z dogovori redno odčitava določene podatke (temperatura, vlaga ipd.)
 • podatke vpisuje v ustrezen obrazec, ki omogoča redno spremljanje kritičnih točk
 • ob morebitnih odstopanjih ali razlikah izvede predpisane ukrepe
 • pozna tehnične značilnosti posameznih skladiščnih prostorov in možnosti regulacije različnih parametrov glede na vrsto tovora
 • obvlada spremljanje potrebnih parametrov v skladišču in izpolnjevanje dokumentacije v zvezi z blagom s pomočjo ustreznih dokumentov oziroma programske opreme
 • pozna postopke in ustrezne ukrepe ob ugotovljenih odstopanjih ali napakah
 • pozna elemente varstva pri delu s posebnim blagom
Administrativna dela dokumentira stanje blaga in vodi zahtevane evidence
 • vodi zahtevane evidence o paletah
 • vodi zahtevane inventurne evidence v skladišču
 • dokumentira odstopanja od dogovorjenih Protokolov logističnih procesov in internih protokolov dela
 • zapisuje odstopanja, arhivira dokumentacijo
 • morebitne poškodbe beleži v zapisnik
 • obvlada spremljanje in obdelavo podatkov o paletah s pomočjo ustrezne dokumentacije in programske opreme
 • pozna mednarodne standarde in postopke, ki veljajo za izmenjavo palet
 • pozna postopke inventure in potrebno dokumentacijo, ki se pri tem uporablja
 • pozna postopke in ustrezno ukrepa v primerih ugotovljenih odstopanj, napak ali kršitev
 • seznanjen je s postopki in z načini arhiviranja podatkov ter zakonskimi določili o hranjenju in spreminjanju teh podatkov in dokumentacije v celoti
 • obvlada sestavljanje in vodenje zapisnika o poškodbah opreme, osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter skrbi za odpravo poškodb
 • obvlada spremljanje evidenc tehničnega vzdrževanja sredstev in naprav ter predlaga nove investicije
 • obvlada sestavljanje in vodenje evidenc o prisotnosti opreme in zaposlenih
 • razume bistvene elemente načrtovanja notranjih blagovnih tokov
Komercialna dela spremlja dodatne interese strank
 • spremlja informacije o dodatnih storitvah in željah strank
 • informacije o dodatnih interesih strank posreduje vodji skladišč ali komercialnemu oddelku
 • obvlada spremljanje in obdelavo podatkov o naročnikih s pomočjo ustrezne dokumentacije in programske opreme
 • obvlada analizo, obdelavo in uporabo podatkov
 • pozna načine posredovanja pridobljenih podatkov
 • obvlada svetovanje in nudenje dodatnih storitev naročniku
 • razume pomen poslovnega komuniciranja
Vzdrževanje in popravila vzdržuje mehanizacijo in opremo
 • skrbi za tehnično stanje delovnih sredstev in sporoča pomanjkljivosti vodjem skladišč
 • obvešča službo vzdrževanja in sodeluje pri odpravi okvare
 • preverja tehnično stanje delovnih sredstev in sporoča pomanjkljivosti vodjem skladišč
 • organizira manjša vzdrževalna dela
 • seznanjen je s tehničnimi značilnostmi posameznih vrst delovnih sredstev in z načinom dela z njimi ter z njihovim tehničnim stanjem
 • obvlada sestavljanje in vodenje zapisnika o vzdrževalnih delih ter delovnih sredstvih
 • obvlada postopke manjših rednih vzdrževalnih del na delovnem mestu
 • pozna postopke za izvajanje rednih vzdrževalnih del na podlagi zapisnika in servisne knjige posameznih delovnih sredstev
 • pozna postopke izvajanja rednih preventivnih pregledov na podlagi tehnične dokumentacije
 • pozna postopke komuniciranja s pristojno službo, ki skrbi za popravila ali zamenjavo pokvarjenih in izrabljenih delovnih sredstev
 • pozna cikel rednih vzdrževalnih del, ki jih spremlja na podlagi tehnične dokumentacije
skrbi za red in čistočo v skladišču in njegovi okolici
 • vzdržuje čistočo opreme in prostora med delom in po njem
 • organizira čiščenje prostorov po končanem delu
 • evidentira oziroma kontrolira evidence o čiščenju
 • pozna tehnične predpise za posamezne skladiščne prostore ter postopke njihovega vzdrževanja in čiščenja
 • obvlada sestavljanje in vodenje evidenc o (iz)rednem vzdrževanju in čiščenju posameznih skladiščnih prostorov
 • pozna celoten proces za zagotavljanje čiščenja skladiščnih prostorov
 • pozna določila pogodbe s pooblaščeno organizacijo (podjetjem), ki izvaja čiščenje
 • pozna postopek izvajanja in redne kontrole postopka čiščenja
 • pozna postopke ukrepanja ob nepravilnostih oziroma nesoglasjih in zna o tem obveščati
Komunikacija komunicira z vodstvom, s sodelavci in strankami
 • sodeluje s sodelavci in strankami
 • dnevno poroča nadrejenim v skladu z njihovimi navodili
 • zagotavlja pretok informacij v podjetju (z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ustno, z dopisi) in skrbi zsnj
 • spodbuja zaposlene za dajanje koristnih predlogov
 • obvlada uporabo sodobnih vrst telekomunikacijskih tehnologij pri vsakodnevnem sporazumevanju in koordinaciji
 • obvlada sodelovanje z drugimi zaposlenimi in reševanje konfliktnih situacij
 • obvlada sestavljanje in vodenje evidenc, ki služijo kot dnevna poročila nadrejenim
 • pozna uporabo različnih virov in sredstev ter načine pretoka informacij, potrebnih za nemoten potek med vsemi udeleženci v dejavnosti skladiščenja
 • obvlada oblikovanje in posredovanje razumljivih informacij
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • uporablja zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
 • dela opravlja v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva ukrepe iz varstva pri delu, požarne varnosti in varstva okolja
 • spremlja izvajanje požarne varnosti
 • skrbi, da so delovni stroji in mehanizacija opremljeni v skladu z zakoni, s pravilniki in z veljavnimi normativi za varno delo
 • upošteva navodila proizvajalcev delovne mehanizacije in ostalih pripomočkov za varno in pravilno delo
 • skrbi, da delavci uporabljajo zaščitna delovna sredstva
 • z nevarnimi odpadki ravna tako, da ne obremenjuje okolja
 • skrbi za sortiranje odpadkov in odpadne embalaže
 • upošteva cestnoprometne predpise
 • upošteva interna navodila za varno delo
 • kontaktira z ustreznimi varnostnimi službami, ki vse redno pregledujejo ter skrbijo za vzdrževanje in zamenjavo obrabljenih ali neustreznih naprav
 • pozna predpise o varstvu pri delu
 • pozna postopke pregledov kontrolnih dokumentov in certifikatov opreme in sredstev za varnost
 • pozna postopke izvajanja ukrepov rednih pregledov vzdrževanja
 • pozna tehnične predpise za posamezno delovno mesto in v skladu z njimi poskrbi, da je delovno mesto primerno opremljeno
 • seznanjen je s tehničnimi značilnosti posameznih vrst delovnih sredstev in načinom dela z njimi ter njihovo opremljenostjo, ki zagotavlja predpisano stopnjo varnosti pri delu
 • pozna tehnična navodila in navodila proizvajalcev za varno pripravo delovnih sredstev in naprav
 • pozna postopke opremljanja delovnih mest z navodili za ravnanje s posameznimi delovnimi napravami in z varnostnimi ukrepi, ki so potrebni za posamezno delovno mesto
 • pozna in uporablja postopke preverjanja upoštevanja navodil o uporabi predpisanih zaščitnih sredstev med zaposlenimi
 • pozna pravne vire o ravnanju z nevarnimi odpadki
 • pozna različne vrste blaga in način ravnanja z njim ter zahteve glede skladiščenja posamezne vrste (posebnost je nevarno blago)
 • pozna ukrepe in postopke ravnanja ob nevarnih dogodkov

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Janko Pirkovič, BTC Logistični center d. d.
 • Rehar Alojz, Rešped transport
 • Ingrid Maršič, Luka Koper d. d.
 • Roman Plesec, LPP d. o. o.
 • Primož Štekar, Tehniški šolski center Nova Gorica
 • Marjan Krasnič , Ministrstvo za promet RS
 • Bojan Pečnik , OZS
 • Karmen Nebec, OZS
 • Rernata Zatler, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Boben Jože, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • Zlato Zaletel, Zveza združenja šoferjev in avtomehanikov Slovenije
 • Robert Muha, Fakulteta za pomorski promet
 • Petra Krnič, B&B šola Kranj
 • Anton Pepevnik, Višja prometna šola Maribor
 • Roman Kranjec, Srednja prometna šola Celje
 • Marijan Urnaut, Srednja prometna šola Maribor
 • Danijel Grmek, Srednja pomorska šola Portorož
 • Mateja Turk, Srednja prometna šola Maribor
 • Andrej Prašnikar, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana
 • Breda Košir, MERCATOR Slovenija
 • Andreja Kacin, MERKUR d. d.
 • Nives Fortunat Šircelj, SEMENARNA Ljubljana
 • Helena Šubelj, SPAR Slovenija d. o. o.
 • Mija Lapornik, Trgovinska zbornica Slovenije
 • Koordinator:Klement Drofenik, CPI