tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD

Status: Pretekli , 21/27.02.2006
Nasledniki:
-

1. Ime in koda poklicnega standarda

Operater/operaterka pri prevozu nevarnega blaga 8400.004.4.0

Klasius-P16

Transport (1041)

2. Ime in koda poklica

Voznik/voznica cisterne (8324.01)

3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. varuje zdravje in okolje
 4. komunicira s sodelavci, strokovnjaki in strankami
 5. pregleda opremo vozila za prevoz nevarnega blaga
 6. pregleda dokumentacijo, ki spremlja vozilo z nevarnim blagom
 7. pregleda pravilnost naložitve tovora in embalažo tovora ter ustrezno označitev vozila za prevoz nevarnega blaga
 8. pregleda dodatne in posebne zahteve za prevoz posamezne nevarne snovi
 9. varuje vozilo z nevarnim blagom in izvaja pravilne ukrepe ob nesrečah
 10. sodeluje pri nakladanju in razkladanju nevarnega blaga

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • načrtuje lastno delo ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • določi čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov
 • oceni opravljeno lastno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, kontrole kvalitete opravljenega dela
 • pozna principe organizacije dela
 • zna uporabljati informacijsko tehnologijo
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in orodje
 • pripravi delovno mesto za izvajanje del po delovnem nalogu
 • izbere in pripravi opremo, orodje in naprave
 • pozna tehnična navodila in predpise
 • zna brati tehnično dokumentacijo
Operativna dela pregleda dokumentacijo, ki spremlja vozilo z nevarnim blagom
 • zna poiskati v literaturi, za katero nevarno blago je treba imeti dovoljenje za prevoz, in preveriti vsebino dovoljenja
 • preveri prevozno listino
 • preveri, ali tovor spremljajo ustrezna navodila za ukrepanje ob morebitni nesreči
 • preveri, ali je vozilo zavarovano za prevoz nevarnega blaga
 • preveri, ali ima vozilo opravljen 6-mesečni pregled
 • preveri, ali tovor spremljajo ustrezna dovoljenja za eksplozivne ali radioaktivne snovi
 • po potrebi preveri, ali je za vozilo izdan ustrezen certifikat
 • pozna podatke, ki morajo biti navedeni v prevozni listini
 • zna uporabljati strokovno literaturo, v kateri najde podatke za prevozno listino
 • pozna vsebino navodil za ukrepanje ob nesreči
 • pozna dodatne zahteve navodila za ukrepanje ob nesreči glede dodatne opreme
 • zna preveriti v zavarovalni polici, ali je vozilo dodatno zavarovano za prevoz nevarnega blaga
 • zna preveriti v prometnem dovoljenju, ali od tehničnega pregleda ni minilo več kot 6 mesecev
 • zna poiskati v literaturi, za katero nevarno blago je treba imeti dovoljenje za prevoz in preveriti vsebino dovoljenja
 • pozna načela razvrščanja cistern in vozil za prevoz eksplozivov
 • zna ugotoviti, ali se določeno nevarno blago sme prevažati v določeni cisterni ali vozilu
pregleda embalažo tovora
 • preveri kodo o preizkušenosti embalaže
 • preveri ustreznost označitve nevarnega blaga z nalepko in UN-številko in jo označi, če je to potrebno
 • pozna načela označevanja različnih vrst embalaže
 • pozna osnovne pogoje za pakiranje nevarnega blaga v določeno vrsto embalaže
 • pozna nalepke nevarnosti za označevanje nevarnega blaga
 • zna poiskati v literaturi, s katero nalepko nevarnosti in UN-številko je treba označiti določeno nevarno blago
pregleda označitev vozila za prevoz nevarnega blaga
 • preveri ustreznost oranžnih tabel in jih namesti ali zamenja, če je to potrebno
 • preveri označitev vozila z velikimi nalepkami za nevarnost pri prevozu v cisternah ali prevozu razsutega tovora ter pri prevozu radioaktivnih in eksplozivnih snovi in ga označi, če je to potrebno
 • pozna tehnična določila, katerim morajo ustrezati oranžne table
 • pozna pravila označevanja z oranžnimi tablami
 • pozna izjeme glede označevanja z oranžnimi tablami
 • pozna nalepke za nevarnost za označevanje vozil
 • pozna literaturo, ki opredeljuje označevanje vozila za prevoz nevarnega blaga z veliko nalepko, in jo zna uporabljati
 • pozna izjeme glede označevanja z nalepkami za nevarnost pri prevozu eksplozivov in radioaktivnih snovi
pregleda opremo vozila za prevoz nevarnega blaga
 • preveri, ali je na vozilu oprema za zagotavljanje splošne varnosti in oprema za izvajanje ukrepov ob nesrečah
 • preveri, ali je na vozilu osebna varovalna oprema
 • zna poiskati v literaturi katera oprema za zagotavljanje splošne varnosti in oprema za izvajanje ukrepov ob nesrečah mora biti na vozilu
 • zna uporabljati opremo za zagotavljanje splošne varnosti in opremo za izvajanje ukrepov ob nesrečah
 • zna poiskati v navodilih za ukrepanje ob nesreči, katera osebna varovalna oprema mora biti na vozilu
 • zna uporabljati osebno varovalno opremo
pregleda pravilnost naložitve tovora
 • preveri in po potrebi zagotovi ustrezno pritrditev tovora
 • pozna načela pritrjevanja tovora na vozilo
 • zna uporabljati sredstva za pritrjevanje tovora
 • pozna posebne zahteve zlaganja in pritrjevanja jeklenk
pregleda dodatne in posebne zahteve za prevoz posamezne nevarne snovi
 • pregleda dodatne in posebne zahteve za prevoz tovora v cisternah
 • pregleda dodatne in posebne zahteve za prevoz razsutega tovora
 • pregleda dodatne in posebne zahteve za prevoz radioaktivnega tovora
 • pozna literaturo, ki določa dodatne in posebne zahteve za prevoz tovora v cisternah, ter jo zna uporabljati
 • pozna literaturo, ki določa dodatne in posebne zahteve za prevoz razsutega tovora v cisternah, ter jo zna uporabljati
 • pozna literaturo, ki določa dodatne in posebne zahteve za prevoz radioaktivnega tovora, ter jo zna uporabljati
izvaja pravilne ukrepe ob nesrečah
 • uporablja osebno varovalno in zaščitno opremo
 • zavaruje mesto nesreče
 • uporablja gasilnike
 • po potrebi nudi prvo pomoč
 • opozarja druge udeležence na nevarnost
 • obvešča intervencijske službe
 • preprečuje nepooblaščenim osebam dostop do kraja nesreče
 • preprečuje uporabo odprtega ognja ob nevarnosti požara
 • pravilno ukrepa in obvešča ob nesrečah v predorih
 • zna uporabljati osebno varovalno in zaščitno opremo
 • pozna načela zavarovanja mesta nesreče
 • zna uporabljati opremo za zavarovanje mesta nesreče
 • zna uporabljati gasilnike
 • pozna osnove nudenja prve pomoči
 • zna opozoriti druge udeležence v prometu na nevarnost
 • pozna telefonske številke intervencijskih služb (policije, gasilcev)
 • ve katere podatke o nevarnem blagu je treba sporočiti intervencijskim službam
 • zna preprečiti nepooblaščenim dostop na kraj nesreče
 • pozna nevarnosti uporabe odprtega ognja ob nevarnosti požara
 • zna preprečiti uporabo odprtega ognja ob nevarnosti požara
 • pozna načela ukrepanja in obveščanja ob nesrečah v predoru
 • pozna nevarnosti blaga, ki je na vozilu, in tem nevarnostim prilagoditi ukrepe
varuje vozilo z nevarnim blagom
 • parkira vozilo na ustreznih mestih - glede na vrsto in količino nevarnega blaga
 • zagotavlja ustrezne ukrepe za omejevanje dostopa do nevarnega blaga
 • zna poiskati v literaturi, kdaj je treba za določeno vrsto blaga upoštevati določbe glede nadzora in parkiranja
 • zna uporabljati posebna sredstva za preprečevanje kraje ali zlorabe nevarnega tovora
 • pozna načrt varovanja in hierarhijo odgovornosti v podjetju
 • zna ukrepati skladno z načrtom varovanja ob zlorabi nevarnega blaga
 • pozna prevozno pot in izbere ustrezne kraje za postanke
sodeluje pri nakladanju in razkladanju nevarnega blaga
 • pozna razmere, ki veljajo na posameznih nakladališčih oziroma razkladališčih
 • upošteva splošna pravila, ki veljajo za nakladanje in razkladanje nevarnega blaga
 • sprejema ustrezne ukrepe pri nakladanju in razkladanju specifičnega tovora
 • zagotavlja in upošteva zahteve glede skupnega nakladanja in razkladanja nevarnega blaga
 • pozna splošna pravila za nakladanje in razkladanje nevarnega blaga (ustaviti motor, preprečiti dostop nepooblaščenim, uporabljati osebno varovalno opremo...)
 • pozna okoliščine, ki veljajo na posameznih nakladališčih oziroma razkladališčih
 • pozna specifične pogoje za nakladanje in razkladanje določenega nevarnega blaga
 • pozna pravila skupnega nakladanja različnega blaga
Administrativna dela zagotavlja in odgovarja za ustrezne listine o prevozu nevarnega blaga na vozilu
 • po potrebi dopolni prevozno in druge listine, ki morajo biti na vozilu pri prevozu nevarnega blaga
 • zna preveriti, katere listine morajo biti na vozilu
 • zna preveriti vsebino prevozne in drugih listin, ki morajo biti na vozilu
 • zna uporabljati literaturo in poiskati morebitne manjkajoče podatke
 • pozna ukrepe, ki jih mora izpeljati, če ustreznih listin ni na vozilu
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja in odgovarja za kvaliteto opravljenih storitev in dela
 • zagotavlja kvaliteto opravljene storitve
 • kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kvalitete opravljene storitve
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Komunikacija vzpostavlja kooperativen odnos s sodelavci in strankami
 • komunicira s sodelavci
 • komunicira z varnostnim svetovalcem za prevoz nevarnega blaga
 • komunicira s strankami
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s pisnimi navodili za ukrepanje ob nesreči, s pravili o varstvu pri delu in požarni varnosti
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in predpisi o varovanju okolja
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • pozna predpise o zdravju in varstvu pri delu
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
varuje širše delovno okolje
 • s škodljivimi snovi in opremo ravna v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna postopke za delo s snovmi, ki so škodljive oziroma obremenjujoče za okolje, in za odstranjevanje le-teh

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • g. Alojz Habič, Ministrstvo za notranje zadeve - Generalna policijska uprava
 • g. Vojko Robnik, Ministrstvo za notranje zadeve - Generalna policijska uprava
 • Koordinator:Klement Drofenik , CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word