POKLICNI STANDARD

Status: Objavljen 21.03.2003 , 67/11.07.2003

1. Ime in koda poklicnega standarda

Odgovorna oseba v cestnem prometu 8400.003.6.0

Klasius-P16

Transport (1041)

2. Ime in koda poklica

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. proučuje tržišče glede na potrebe po prevozih tovora ali potnikov, analizira poslovanje in spremlja rentabilnost prevozov v cestnem prometu organizira celoten proces prevoza blaga ali potnikov in spremlja potek delovnega procesa
 2. organizira celoten proces prevoza blaga ali potnikov in spremlja potek delovenga procesa
 3. spremlja gibanje prometa in zasedenost kapacitet
 4. organizira in zagotavlja potek dela v skladu s predpisi
 5. dogovarja se o poslih in sklepa pogodbe
 6. vodi delo na področju prevozov in zagotavlja pretok dokumentov in njihovo pravilno rabo
 7. organizira in izvaja notranjo kontrolo
 8. vzpostavlja in vzdržuje komunikacije s poslovnimi partnerji in z zaposlenimi
 9. nadzira izvajanje okoljevarstvenih predpisov pri prevozih
 10. načrtuje in organizira strokovno izobraževanje in usposabljanje delavcev, za katerih delo odgovarja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela proučuje tržišča glede na potrebe po prevozih
 • pozna obseg prevozne dejavnosti in kapacitete panoge
 • zna analizirati potrebe po prevozih
 • zna oblikovati kratkoročne in dolgoročne cilje za dejavnost družbe na področju prevozov v cestnem prometu
organizira delovni proces
 • pozna delovni proces in tehnologijo dela v cestnem prometu
 • zna organizirati in realizirati prevoze potnikov ali tovora v cestnem prometu
 • pozna oblike in načine vodenja
 • zna planirati in povezovati posamezne faze delovnega procesa
 • pozna prometno geografijo
analizira poslovanje in pripravlja ukrepe za izboljšanje
 • obvlada ekonomiko poslovanja
 • zna izračunati celotni in delni rezultat poslovanja
 • pozna vrste stroškov in zna izračunavati kazalce gospodarske učinkovitosti oziroma uspešnosti
 • pozna načela ekonomične izrabe prevoznih sredstev
 • pozna osnove knjigovodstva in ocene rezultatov poslovanja
 • zna oblikovati rešitve v obliki delovnih navodil
načrtuje izobraževanje in usposabljanje zase in za zaposlene
 • zna oceniti potrebo po izobraževanju oziroma usposabljanju
 • zna oceniti primernost posameznih izobraževalnih programov
 • pozna obseg in nivo znanja delavcev, za katere odgovarja
 • pozna aktualne probleme na vseh nivojih področja prevoza potnikov ali blaga v cestnem prometu
organizira izobraževanje oziroma usposabljanje
 • izvajalcem izobraževanja oziroma usposabljanja zna predstaviti problem ter cilj, obseg in nivo izpopolnjevanja
 • zna uskladiti delovne obveznosti zaposlenih in potek izobraževanja oziroma usposabljanja
Operativna dela dogovarja se o poslih in sklepa pogodbe v sodelovanju z drugimi strokovnimi službami
 • zna spodbujati potrebe po prevozih z javnim prometom, spretno sodeluje z okoljem, zna svetovati, pozna principe marketinga
 • pozna osnove marketinga
 • pozna osnove Zakona o prevoznih pogodbah
 • pozna mednarodne konvencije in sporazume o prevozu potnikov ali blaga v cestnem prometu
organizira in zagotavlja potek dela v skladu s predpisi
 • pozna principe integralnega transporta
 • zna uporabiti metode optimiranja
 • pozna predpise o prevozu potnikov ali blaga v cestnem prometu
 • pozna mednarodne predpise o mednarodnih prevozih potnikov ali blaga v cestnem prometu
 • podrobno pozna principe in pravila delitve dovolilnic za mednarodne prevoze potnikov ali blaga
 • zna oblikovati navodila za delo
spremlja gibanje prometa in zasedenost kapacitet
 • pozna metode spremljanja dela in rezultatov dela za dejavnost prevoza potnikov ali blaga v cestnem prometu
 • zna izdelati različne analize
spremlja rentabilnost poslovanja in pripravlja kalkulacije, obračune in ukrepe za zagotavljanje rentabilnosti
 • zna izdelati različne izračune in kalkulacije
 • zna izdelati kalkulacijo lastne in prodajne cene
 • zna analizirati učinkovitost dela celotnega prometa, posameznih skupin ali posamezne enote
 • zna oblikovati cene prevoznih storitev
 • zna ugotovljeni problem izraziti s številkami in z izračuni
Administrativna dela pripravlja dokumente za pridobitev in obnovo licence
 • pripravlja dokumente za obnovo licence
 • sproti in podrobno obvešča izdajatelja licence o spremembah
 • podrobno pozna predpise, pravila in kriterije za pridobitev licence in kopij licence v cestnem promet
vodi evidence in oblikuje poročila
 • pozna metode spremljanja podatkov
 • zna oblikovati tabele in grafe
Vodenje vodi in koordinira delo na področju prevozov v skladu s predpisi
 • zna razporejati delo in obvlada načine spremljanja dela
 • pozna temeljne določbe Zakona o prevozih v cestnem prometu, Zakona o varnosti v cestnem prometu, Zakona o prevoznih pogodbah, predpisov o zavarovanju v cestnem prometu
 • pozna temeljne določbe mednarodnih predpisov o prevozih potnikov ali blaga v cestnem prometu
 • pozna osnovne oblike in načine vodenja
izvaja postopke v skladu s predpisi o delovnih razmerjih
 • podrobno pozna določila predpisov v zvezi z delovnim časom, delom in počitkom voznikov
 • zna izpeljati disciplinske postopke
 • izvaja postopke v skladu s predpisi o delovnih razmerjih
 • pozna določila kolektivnih pogodb in podjetniške kolektivne pogodbe
spremlja spremembe predpisov za prevoze v CP
 • zna slediti spremembam predpisov iz osnovnih virov
 • zna aplicirati spremembe predpisov v poslovanje
Nadzor dela organizira in izvaja notranjo kontrolo
 • podrobno pozna Pravilnik o notranji kontroli
 • pozna metode izvajanja kontrole poslovanja v skladu s Pravilnikom o notranji kontroli
nadzira celoten delovni proces in proces vzdrževanja vozil
 • pozna organiziranost služb in posameznikov ter njihove obveznosti in naloge
 • pozna principe delovanja in vzdrževanja prevoznih sredstev
 • pozna določila Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
 • pozna Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil
Komunikacija vzpostavlja in vzdržuje komunikacije z zaposlenimi in s poslovnimi partnerji
 • pozna različne oblike komuniciranja
 • obvlada osnovna načela poslovnega bontona
 • zna uporabljati osebni računalnik in posamezne računalniške programe, kot sredstvo za komunikacijo in zbiranje informacij
Varovanje zdravja in okolja skrbi za varnost delovnega procesa in nadzira izvajanje okoljevarstvenih predpisov
 • pozna predpise o varstvu in zdravju pri delu in predpise, ki urejajo prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu
 • pozna osnovna določila Zakona o prevozu nevarnega blaga
 • pozna dela in naloge varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga
izvaja postopke v primeru nesreč
 • pozna strategijo preprečevanja nesreč
 • pozna ukrepe v primeru nesreče

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Zlato Zaletel, GZS
 • Viktor Trstenjak, GZS
 • Renata Zatler , GZS
 • Jože Veren , GZS
 • Barbara Krajnc , GZS
 • Nataša Razpotnik , OZS
 • Karmen Nebec, OZS
 • Igor Pipan , OZS
 • Andreja Ivanovski , OZS
 • Bojan Pečnik , OZS
 • Zdravko Igličar , Ministrstvo za promet RS
 • Marjan Krasnič , Ministrstvo za promet RS
 • Veronika Šlander, CPI
 • Franc Lončar , CPI
 • mag. Primož Hvala Kamenšček , CPI