tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

POKLICNI STANDARD


Status: Pretekli , 17/19.02.2008

1. Ime in koda poklicnega standarda

Organizator/organizatorka kongresnih prireditev 8120.006.6.0

Klasius-P16

Potovanja, turizem, prosti čas (1015)

2. Ime in koda poklica

Organizator/organizatorka kongresne dejavnosti (3429.05)

3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo
 2. racionalno uporablja energijo, material in čas
 3. zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 4. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 5. sporazumeva se s sodelavci, z naročniki in s strankami
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti, vedenje
 7. uporablja računalniško opremo in programska orodja
 8. spremlja razmere na trgu kongresne dejavnosti in trende v turistični dejavnosti
 9. svetuje strankam in sodeluje s poslovnimi partnerji, z naročniki in organizacijskimi odbori, zadolženimi za organizacijo kongresnih prireditev
 10. pripravlja kongresno-turistične ponudbe ter izvaja trženjske aktivnosti
 11. pripravlja proračun kongresne prireditve v sodelovanju s finančno službo
 12. načrtuje, organizira in izvaja kongresne prireditve
 13. organizira in koordinira izvedbo drugih dopolnilnih turističnih dejavnosti in drugih storitev

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira lastno delo in delo podrejenih
 • planira in organizira lastno delo
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi prostor za delo in dokumentacijo
 • pripravi prostor za delo in razgovore s strankami
 • pripravi potrebno dokumentacijo
 • pozna primerne pripomočke za delo (informacijska tehnologija) in jih zna uporabiti in optimalno izrabiti
Operativna dela spremlja razmere na trgu kongresne dejavnosti in trende v turistični dejavnosti
 • analizira strukturo trga kongresne dejavnosti
 • zbira in analizira informacije o pobudnikih in naročnikih kongresnih storitev
 • upošteva različne vrste udeležencev in njihove spremljevalce
 • prepozna specifične potrebe in želje udeležencev
 • spremlja trende v kongresni dejavnosti
 • spremlja delovanje zaposlenih v kongresni dejavnosti
 • spremlja stanje na turističnem trgu in pridobiva informacije ter ugotavlja nove trende na področju dopolnilnih turističnih dejavnosti v destinaciji
 • pozna značilnosti domačega in mednarodnega kongresnega trga
 • pozna domače in mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo s kongresi
 • zna razlikovati vrste poslovnih srečanj in kongresov
 • pozna ekonomski vpliv kongresov
 • pozna pobudnike in naročnike kongresov
svetuje strankam in sodeluje s poslovnimi partnerji, z naročniki in organizacijskimi odbori, zadolženimi za organizacijo kongresnih prireditev
 • posreduje osnovne informacije o kongresni dejavnosti in organizaciji kongresov
 • svetuje stranki pri izbiri kongresne dvorane …..
 • sodeluje s podizvajalci
 • sklepa pogodbe z naročniki in s podizvajalci ter skrbi za njihovo pravilno izvajanje
 • zna izbrati kraj za izvedbo poslovnih dogodkov in kongresov
 • zna upoštevati ključne dejavnike, ki vplivajo na izbor kraja poslovnega dogodka
 • pozna osnovne standarde za kongresne dvorane
 • pozna osnovno tehnično opremljenost
pripravlja kongresno-turistične ponudbe ter izvaja trženjske aktivnosti
 • oblikuje kongresno-turistično ponudbo glede na potrebe in zahteve stranke
 • upošteva strukturo potrošnje udeležencev ter njihovih spremljevalcev
 • pripravlja kandidature za kongrese in prezentacije
 • usposobljen je za trženje kongresov
 • usposobljen je za uporabo različnih načinov promocije
 • sodeluje s kongresno-storitvenimi službami (operativni servisi)
 • sodeluje s kongresnim uradom
 • zna zbrati informacije o potencialnih strankah in konkurentih
 • zna pripraviti kandidaturo za kongres
 • zna lobirati
 • zna pridobiti ustrezne licence
 • zna pripraviti ponudbo in predračun
 • zna oceniti prednosti in slabosti destinacije
 • zna narediti trženjski načrt
 • zna uporabljati trženjska orodja
 • pozna prodajne strategije
 • obvlada proces pogajanj
 • obvlada osnove pogodbenega prava oz. zna skleniti pogodbe s ponudniki in strankami
 • zna vzpostaviti strateška partnerstva na ravni destinacije
pripravlja proračun kongresne prireditve v sodelovanju s finančno službo
 • pripravi predračun in proračun za kongres
 • načrtuje prihodke in stroške
 • kalkulira in oblikuje ceno
 • določa kotizacijo
 • oceni finančno tveganje
 • pripravi obračun kongresa
 • zna finančno ovrednotiti kongres
 • pozna zakonitosti gibanja stroškov
 • zna izračunati prag rentabilnosti
 • zna določiti načine in roke plačila
 • zna finančno voditi kotizacije
 • zna izračunati finančni izid
načrtuje, organizira in izvaja kongresne prireditve
 • obvlada dela in naloge profesionalnega kongresnega organizatorja
 • načrtuje vse elemente, potrebne za uspešno izvedbo kongresa (kraj dogodka, organizacija prostora, tehnične zahteve, posebne zahteve gostov, gostinske storitve, časovni razpored prireditve, spremljajoča ponudba, prenočišča, varnost …)
 • načrtuje, izvede in analizira kongres kot projekt
 • vodi organizacijske priprave
 • koordinira izvajanje storitev
 • nadzoruje zaključna dela projekta
 • analizira uspešnost projekta
 • upošteva protokol
 • organizira tiskovne konference in načrtuje prostore in opremo za novinarje
 • obvlada krizni menedžment
 • zna načrtovati poslovne dogodke in prireditve
 • pozna deležnike v procesu načrtovanja in načine načrtovanja
 • zna organizirati kongres kot projekt (od pridobivanja do tehnične priprave in izvedbe kongresav po pravilu: od svetovalca – tudi finančnega in davčnega – do profesionalnega kongresnega organizatorja (PCO)
 • pozna prireditveni protokol
 • zna prepoznati probleme, ki se pojavijo pri organizaciji kongresov, in jih uspešno reševati
 • zna vzpostaviti partnerski odnos z novinarji in drugimi predstavniki javnosti
 • zna uporabiti metode in tehnike analiziranja in ovrednotenja uspešnosti izvedbe kongresa
 • pozna opremo in vrste opreme za zagotavljanje jezikovnih storitev (prevajanje, simultano in konsekutivno tolmačenje in lektoriranje)
organizira in koordinira izvedbo drugih dopolnilnih turističnih dejavnosti in drugih storitev
 • pripravi turistični program za udeležence kongresa in njihove spremljevalce
 • vodi sprehod, ogled, izlet – z različnimi prevoznimi sredstvi, na različne načine
 • predstavi gostom kraj, ponudbo kraja in ostale značilnosti kraja
 • organizira izredni dogodek ter sodeluje pri dokončni pripravi programa tematskih večerov, prireditev itd.
 • pozna dodatno turistično ponudbo destinacije
 • pozna različne zvrsti tematskega turizma
 • zna rezervirati nastanitvene zmogljivosti
 • zna organizirati transferje
 • zna predlagati ustrezne gostinske storitve
 • zna izbrati kulturni in zabavni program
 • pozna medkulturne razlike
Administrativna dela vodi evidence in pripravlja tehnično dokumentacijo
 • vodi bazo podatkov strank
 • pripravi poročilo o opravljenem dogodku
 • pripravi zahtevano dokumentacijo za organizacijo in izvedbo kongresa
 • pozna zahtevano dokumentacijo in prodajno statistiko
 • zna sestaviti poslovna poročila
 • zna uporabljati informacijsko tehnologijo
 • zna vzpostaviti učinkovit sistem menedžmenta na osnovi podatkov
Vodenje vodi time pri organizaciji in izvedbi prireditev
 • načrtuje in oblikuje time sodelavcev in podizvajalcev za vsako prireditev
 • vodi time pri izvedbi prireditev
 • načrtuje in določi metode ter tehnike dela in reševanja problemov ter jih posreduje delovni skupini
 • zna sestaviti tim in organizirati timsko delo
 • pozna pomen in osnove timskega dela
 • zna delegirati naloge podizvajalcem in sodelavcem
Nadzor dela nadzoruje kakovost izvedbe prireditev in učinkovitost dela
 • nadzoruje organizacijo ter izvedbo prireditev v skladu z zahtevami stranke ter standardi kakovosti
 • pozna metode nadzora
 • zna nadzirati učinkovitost izvajanja posameznih sklopov prireditve
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • zagotavlja kakovost lastnega dela in dela drugih v skladu s standardi kakovosti in predpisi
 • zagotavlja časovno primerno vodenje prireditev
 • zna kontrolirati standarde kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
 • zna preverjati strokovnost in etiko
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci
 • komunicira s sodelavci
 • sprejema in posreduje informacije od vodij posameznih sektorjev ali od sodelavcev v procesu dela in sprejema dogovore o nalogah
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažje povezovanje s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog skupaj s sodelavci
 • dela v timu
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • obvlada delo z informacijsko tehnologijo
 • pozna osnove retorike
 • pozna načine obvladovanja konfliktov in reševanja pritožb ter jih uporablja
 • pozna lik pozitivne osebnosti odgovorne osebe
komunicira s poslovnimi partnerji
 • komunicira s predstavniki naročnikov ter s strankami v najmanj dveh tujih jezikih
 • vzpostavlja in vzdržuje stike z lokalnimi in s tujimi ponudniki kongresnih storitev
 • komunicira s poslovnimi partnerji v dveh tujih jezikih
 • skrbi za dobre poslovne odnose s strankami
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja (sestanek, telefoniranje, prezentacija in pogajanja)
 • obvlada osnovne komunikacijske funkcije in strokovno besedišče v dveh tujih jezikih
 • pozna etične kodekse
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela
 • zagotavlja in nadzoruje izvajanje del v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter požarnem varstvu
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o požarnem varstvu
 • pozna ukrepe in aktivnosti za varovanje okolja, ki se lahko uporabijo pri vsakdanjem delu hotela
 • pozna in spremlja novosti na področju varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Miha Kovačič, Zavod – Kongresno-turistični urad
 • mag. Tadeja Krašna, VSŠGT BLED
 • mag. Darja Radič, VSŠGT BLED
 • Peter Mihelčič, VSŠGT BLED
 • Koordinator:Barbara Kunčič, CPI
 • Koordinator:Urška Marentič, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word